Отчет за изпълнение на целите на общинска администрация с. Гърмен за 2014 Гжүктеу 99.73 Kb.
Дата01.03.2018
өлшемі99.73 Kb.
түріОтчет

ОДОБРЯВАМ: /п/

МИНКА КАПИТАНОВА

Кмет на община Гърмен

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ С. ГЪРМЕН ЗА 2014 Г.

Обща

стратегическа цел


Конкретни стратегически цели


Дейности за постигане на целите


Срок за изпълнение


Очакван резултат


Изпълнение

към 31.12 2014 г.

І.Подобряване качеството на живот на населението на Общината1.Ремонт на ІV класните пътища, както следва:

- Гърмен – Ковачевица

- Огняново – Рибново

- Отклонение Балдево

- Отклонение Дъбница

- Крушево - Ореше

- Огняново-Профилакториум;

- Марчево – комплекс „ Делта“Подготовка на настилка за асфалтиране и бетониране; изкърпване с асфалт ; преасфалтиране, изкърпване с асфалт.

Април - ноември

Ремонтирани 46,26 км пътища

През 2014 год. в населените места от общината са ремонтирани

46,26 км пътища2.Ремонт на улици и тротоари в селата Балдево, Гърмен, Горно Дряново, Лещен, Дебрен, Долно Дряново, Дъбница, Огняново, Ковачевица, Крушево, Огняново, Осиково, Рибново, Скребатно

Изкърпване с асфалт, направа на тротоари, бетониране

м. декември

Благоустроени 4 838 м улици


През 2014 год. в населените места от общината са благоустроени 838 м улици.


3. Изграждане на водопровод в селата Дебрен и Рибново

Подмяна на етернитовите тръби на водопровода в село Рибново с РЕ-маркуч и направа на нов водопровод в село Дебрен

Април - ноември

По-добро водоснабдяване на жителите от двете села

Подменени 790 м етернитови тръби и поставени 1300 м нови.

4. Изграждане на канализация в селата Балдево, Горно Дряново, Дебрен, Долно Дряново, Дъбница, Ковачевица, Марчево , Огняново, Осиково, Скребатно и Хвостяне.

Изграждане на нови канализации.

Април - ноември

Изградена 3 040 м канализация

Изградена 3 040 м канализация.

5. Изграждане на мостове в село Дъбница и в ромската махала на село Дъбница

Изграждане на стомано-бетонови конструкции и обезопасяване на двата моста.

Април - ноември

Изградени два броя мостове

Изграден един брой мост в ромската махала.

6.Направа на корекция на дере в Заграде

Почистване на дерето и направа на водостоци

Април - ноември

Почистено дере

Почистено дере.

7. Изграждане на културен център в квартал Кремиковци

Направа на реконструкция, довършителни работи и обзавеждане

Април - ноември

Реконструиран културен център

Изграден културен център8. Довършителни СМР на кметство Крушево

Направа на подови настилки на стълбището и преддверието.

Март – май

Направена подова настилка на стълбището и преддверието.

Направена подова настилка на стълбището и преддверието.

9. Бетониране на паркинг на Никополис ад Нестум.

Почистване и бетониране

Април - ноември

Бетониран паркинг

Бетониран паркинг.

10.Подобряване чистотата на уличните платна в населените места.

Периодично метене на уличните платна в населените места

Постоянен


Чисти улици


Изчистени улици


ІІ.Ефективно усвояване на средства от ЕС по Оперативни програми, Прогрмата за развитие на селските райони и Транграничните програми с Гърция и Македония1. Качествено и в срок изпълнение на дейностите по текущи проекти:

- Културният туризъм – мост между населението в трансграничния регион между Гърмен и БосиловоРеконструкция на кметство Лещен за център за срещи, конференции и семинари, отворено за посетители.

Януари-декемвриРемонтирано кметство Лещен, доставено оборудване, действащ център за срещи, конференции и семинари.


Кметството в село Лещен е ремонтирано и оборудвано. В момента е действащ център за срещи, конференции и семинари.2. Успешно приключване на проекти, срока на които изтича 2014 година:
- „Компетентни и мотивирани служители на община Гърмен“;

„Оптимизиране на административната структура на общините Симитли, Гърмен, Хаджидимово и Кочериново.

- „Устойчиво икономическо развитие чрез подобряване на социалната инфраструктура в трансграничния регион Гърмен – Босилово”


Приключване на всички дейности по проекта. Изготвяне и входиране на окончателни технически и финансови доклади


Приключване на всички дейности по проекта – извършване на функционален анализ и изследване на работните процеси

Ремонт на читалище „Искра“
м. септември

м. септември

м. юли

Обучени 85 бр. служители от общината

Извършен функционален анализ и приет План за действие за оптимизиране на функциите и организационно преструктуриране на администрацията за подобряване на ефективността , ефикасността и икономичността от дейността на администрацията

Ремонтирано читалище


Проектът приключи на 13.09.2014 г. Всички дейности бяха изпълнени. Бяха обучени 92 служители на общината, които получиха и сертификати.


Проектът приключи през декември 2014 г. Всички дейности бяха изпълнени.

Беше извършен функционален анализ и приет План за действие за оптимизиране на функциите и организационно преструктуриране на администрацията за подобряване на ефективността , ефикасността и икономичността от дейността на администрацията


Проектът приключи на 23.07.2014 г. Всички дейности по проекта бяха изпълнени, включително и СМР по НЧ „Искра“ – село Гърмен.

3.Стартиране на дейностите по одобрени проекти:

- „Създаване на център за информация, адаптация и интеграция на граждани на трети държави на територията на Община Гърмен”Сформиране на екип, подписване на договори, искане за плащане

февруари-юни

Създаден център за информация, адаптация и интеграция на граждани на трети държави и доставено оборудване в кметство Марчево

Проектът стартира на 03.02.2014 г. и приключи на 30.06.2014 г. Всички дейности по проекта бяха изпълнени. Беше създаден и оборудван Център за информация, адаптация и интеграция на граждани на трети държави и доставено оборудване в кметство Марчево.


4. Внесени проекти за финансиране:


  • „Прогрес чрез обучения на служителите на община Гърмен” по ОПАК, Приоритетна ос 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”

Внесен, чака одобрение

декември


Одобрен проектПроектът беше одобрен и стартира с подписването на договор на 21.08.2014 г. Ще приключи на 21.08.2015 г. Към момента сме изпълнили следните дейности: стартираща пресконференция; изготвени брошури и интернет банер, заявки за обучение на 12 служители в ИПА.

ІІІ. Подобряване на административното обслужване на гражданите
  1. Подготовка за е-управление;
  1. Повишаване на професионалната компетентност на служителите в администрацията

1.Издаване на е-подпис на служителите по гражданско състояние в с. Горно Дряново, с. Долно Дряново и с. Хвостяне и осигуряването им на достъп до НБД;

2.Цифровизация на актовете по гражданско състояние

Участие в обучения


м. октомври

м. декември

м. декември


Издадени е-подписи и осигурен достъп.

Цифровизирани актове по ГС.

Издадени сертификати


Изпълнена – издадени са ел. подписи на служителите от по гражданско състояние и еосигурен достъпа им до НБД.

Частично е изпълнена тази цел- тъй като са необходими мн. финансови средства, а пък и срокът е да м. май 2016 г. През тази година са цифорфизирани само част от актовете.

През тази година са проведени много обучения. Само по проект „Компетентни и мотивирани служители на община Гърмен“ бяха обучени 92 служители. По проект на НСОРБ бяха обучени още 20 служители. Като всички имат сертификати за тях.


ІV. Защита на населението при бедствия

Повишаване организационната компетентност на щаба за изпълнение на Оперативния план за защита при бедствия

1.Актуализиране на Плана за защита при бедствия

2. Провеждане на щабни тренировки:

- при пожар

- при наводнения

- при земетресение


м.май

19.09.204 г.

17.10.2014 г.

14.11.2014 г.Актуализиран план

Протокол за проведена тренировка

Протокол за проведена тренировка

Протокол за проведена тренировкаНаправена е актуализацията на плана за защита при бедствия

Проведени са тренировки със служителите от администрацията и – при пожар на 19.09.2014 г.; при наводнение на 12.12.2014 г. и при земетресение на 11.12.2014 г.Съгласувал: Силвена Русева – секретар на община Гърмен /п/

Изготвили: Йорданка Донкова –директор на дирекция ПЕСТСУЕГР /п/


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет