Оқу жылы география 1 тур 8-9 классДата29.04.2018
өлшемі106.08 Kb.
#26359

«Ертіс дарыны» өңірлік қосымша білім беру оқу-әдістемелік орталығы облыстық сырттай оқу олимпиадалық резерв мектебінің І турының тапсырмалары.

2017-2018 оқу жылы

ГЕОГРАФИЯ

1 тур

8-9 класс
1.N елді мекенінің жел өрнегі негізінде өнеркәсіптік кәсіпорындар, ауылшаруашылық фермаларының және орман жолақтарын тиімді орналастыру жерін анықтаңыз


4 балл

2.Грфикте Асуан, Джакарта, Верхоянск, Саратов қалаларының жылдық температура жүрісі берілген. Графикті берілген қалаларға сәйкестендіріңіз. Әрбір қаланың жылдық температура жүрісінің типін анықтаңыз.4 балл
3. Ресейдің оңтүстік шекарасына жақын бұл қорғалатын жер қатып қалған жануарларды бейнелейтін гранитті қалдық жартастарымен әйгілі, олар жергілікті тұрғындар үшін қасиетті. 18 ғасырдың соңынан жартылай бағалы тастарды өндірсе қазір өндіріс тоқтаған. Атауын айтыныз.

8 балл
4. Сәйкестікті табыңыз

1. Оңтүстік Алтай- Листвяга

2. Кенді Алтай- Айтау

3.Сауыр- Каржантау

4.Жетысу Алатауы- Сарымсакты

5.Солтүстік Тянь-Шань- Чибынды

6.Батыс Тянь-Шань- Манрак

5 балл
5. Тарбагатай тау жүйесіне тән сипаттамаларды тандаңыздар

1.Түрік-моңғол тілінен аударғанда «тарбагатан» как «суыр» деп аударылады

2.Ендік бағыттағы тау жүйесі Зайсан ойысынан солтүстікке қарай орналасқан

3. Қазақстанға Батыс Тарбағатаймен Шығыс Тарбағатайдың солтүстік беткейлері еніп жатыр

4. Хабарасу асуы Тарбағатайды Солтүстік және Оңтүстікке бөледі

5.Бұл орташатаулы ұзындығы 800 км созылған жоталы, ені шығысында 35-55 солтүстік шығысында 500 км дейін.

6.Батысында биіктігі біртіндеп 2900 ден 900-1000 м дейін төмендейді

7.Жотасының құрылымы асимметриялы: оңтүстік беткейі қысқа тік, солтүстік – жатық, көтерілімдермен тауішілік ойыстардың ауысуынан күрделі

8.Жер бедері Зайсан және Алакөл ойыстарының жазықтарынан биіктігі 300-400 м. дейін тектоникалық кертпештермен жекелеп бөлінген

7 балл
Практикалық тур


 1. Жамылғы беттің альбедосын табыңыздар, егер горизонтальды бетке келетін тура радиация S/=0,6кал/ (см2*мин) құраса, шашыранды D=0,2 кал/(см2*мин), ал шағылысқан радиация Rk=0,16 кал/(см2*мин) тең

4 балл


 1. Диаметрі 50,96 см болатын бедерлі глобуста биіктіктің ең максимальді құламасын анықтаңыз (ғаламшардағы ең биік және ең төменгі нүктелер биіктігінің амплитудасы)

8 балл


 1. Альпинист шыңнан түсіп келе жатып біраз аялдады, су қайнатты. Термометрді салып ол біраз есептеулер жасап, 1600 м биіктікте екенін білді. Ол қалай оны анықтады? Термометр қандай температураны көрсетті, егер барикалық саты 10 мм/1000 м тең болса?

10 балл

Жалпы 50 балл

1 тур

8-9 классы

1.На основе представленной розы ветров населенного пункта N, определить наиболее оптимальное расположение промышленных предприятий и сельскохозяйственных ферм и направление лесозащитных полос.


4 балла
2. На графике представлен годовой ход температур для Асуана, Джакарты, Верхоянска, Саратова. Соотнесите графики с перечисленными городами. Определите тип годового хода температур для каждого из названных городов4 балла
3. Это заповедное место вблизи южных границ России славится причудливыми гранитными скалами-останцами, напоминающими застывших животных, является священным для местных жителей. С конца 18 века здесь добывали полудрагоценные камни, но в настоящее время добыча прекращена. Назовите его.

8 баллов
4. Установите соответствие

1. Южный Алтай- Листвяга

2. Рудный Алтай- Айтау

3.Саур- Каржантау

4.Жетысуский Алатау- Сарымсакты

5.Северный Тянь-Шань- Чибынды

6.Западный Тянь-Шань- Манрак

5 баллов
5. Выберите верные утверждения, характерные для горной системы Тарбагатая.

1.В переводе с тюрско-монгольского «тарбагатан» переводится как «сурок»

2.Это широтно ориентированная горная система, расположенная к северу от Зайсанской впадины

3.В пределах Казахстана расположен Западный Тарбагатай и северный склон Восточного Тарбагатая.

4. Перевал Хабарасу разделяет Тарбагатай на Северный и Южный.

5.Это типичный среднегорный хребет длиной около 800 км, шириной от 35-55 на востоке до 500 км на северо-востоке

6.На запад постепенно происходит снижение высоты от 2900 до 900-1000 м.

7.Характерно асимметричное строение хребта: южный склон короткий и крутой, северный - пологий, осложненный чередованием поднятий и внутригорных впадин.8.От равнин Зайсанской и Алакольской впадин отделен хорошо выраженными в рельефе тектоническими уступами высотой до 300-400 м.

7 баллов
Практический тур

 1. Определить альбедо подстилающей поверхности, если прямая радиация на горизонтальную поверхность составляет S/=0,6кал/ (см2*мин), рассеянная D=0,2 кал/(см2*мин), а отраженная радиация равна Rk=0,16 кал/(см2*мин)

4 балла


 1. Определите максимальный перепад высот (амплитуду высот между самой высокой и самой низкой точками планеты) на рельефном глобусе с диаметром 50,96 см.

8 баллов


 1. Альпинист спускался с вершины и, сделав привал, вскипятил воду. Опустив термометр, он сделал небольшие расчеты и понял, что он находится на высоте 1600 м. Как он это определил? Какую температуру показывал термометр, если барическую ступень считать равной 10 мм/1000 м?

10 баллов

Итого 50 баллов


1 тур10-11 класс

Теоретиялық тур


 1. Берілген суреттер бойынша жанартаулардың атқылау типтерін анықтаңыз және ол жанартау түрлерінің қай жерде таралғанын жазыңыз


____________________жанартау атқылау типі ____________________________


_______________________жанартау атқылау типі ______________________________


________________________жанартау атқылау типі ___________________________


__________________жанартау атқылау типі __________________________________

8 балл

 1. Тропикалық циклондар деген не? Олар қай уақытта көп пайда болады. Оларға қандай атаулар береді және неліктен ?

5 балл


 1. Кестедегі мәліметтерді пайдалана отырып қай ел халқының жастық құрылымында егде жастағы адамдар көп. Бұл елдегі халықтың жастық құрылымындағы егде адамдардың үлесінің жоғары болуының екі себебін көрсетіңіз

Көрсеткіштер

А елі

Б елі

В елі

Халықтың жалпы саны, млн адам

181

1060

134

15 жасқа дейінгі адамдар саны, млн адам

49,6

338,6

57,1

15 тен 65 жасқа дейінгі адамдар млн адам

123,5

662,8

72,2

65 жастан асқан адамдар млн адам

7,9

58,6

4,7

Туу %о

17,7

23,3

43,0

Өлім, %о

6,1

8,5

19,0

Өмір сұру ұзақтығы, жыл

71,1

63,3

44

 1. балл

 1. Елді табыңыз.

Халықтың ұлттық құрамы бойынша бұл монархия екі негізі топқа бөлінеді. Этникалық шекара жоағында елдің асатнасы орналасқан, оның халқы қаламаңымен миллион адамнан асады. Қала маңында 1815 жылы ірі шайқас болды. Монархияда қандай екі халық тұрады? Олар қандай тілдерде сөйлейді? Ел астанасы және шайқас болған жер қалай аталады?

5 балл

Практикалық тур


 1. Түркияның экономикалық-географиялық жағдайына сипаттама беріңіздер (жоспар бойынша)

 1. Балл
 1. Елдердің егістік жерлерімен қамтамасыз етілуін салыстырыңыздар. Елдерді бұл ресурспен қамтамасызетілу көрсеткішінің артуы бойынша ең азынан бастап орналастырыңыз.

Ел

Егістік ауданы, млн. га

Халық саны, млн адам

Аустралия

47

23

Бразилия

61,2

198

Қазақстан

24

18

6балл

 1. Украина мен Египет астаналарының арақашықтығын градуспен және километрмен есебімен, масштабты пайданбай картографиялық тор көмегімен анықтаңыз.

6 балл

4. Nқаласы60-шы параллельде орналасқан. Қысқы күн тоқырау күні күннің талтүстегі дәлтөбегі биіктігін анықтаңыз6 балл

Жалпы 50 балл


1 тур10-11 класс

Теоретический тур


 1. По данным рисункам найдите типы извержения вулканов и где распространены эти виды вулканов


____________________ тип извержения вулкана____________________________


_______________________ тип извержения вулкана______________________________


________________________ тип извержения вулкана___________________________


__________________тип извержения вулкана__________________________________

8 баллов


 1. Что такое тропические циклоны. Когда они чаще всего образуются. Какие имена дают им и почему?

5 баллов 1. Используя данные из таблицы, определите в какой из стран доля лиц пожилого возраста в возрастной структуре населения выше. Укажите две причины более высокой доли пожилых людей в возрастной структуре население этой страны.

Показатели

Страна А

Страна Б

Страна В

Общая числ. насел.

181

1060

134

Числ. насел. в возрасте до 15 лет

49,6

338,6

57,1

Числ. насел. в возрасте от 15 до 65 лет, млн чел

123,5

662,8

72,2

Числ. насел. старше 65 лет, млн чел

7,9

58,6

4,7

Рождаемость %о

17,7

23,3

43,0

Смертность, %о

6,1

8,5

19,0

Ожидаемая продолжительность жизни, лет

71,1

63,3

44
 1. баллов

 1. Определите страну

По национальному составу население этой монархии делится на две

основные группы. На полосе этнической границы расположена столица

страны, чье население с пригородами превышает миллион человек. Близ города в 1815 году произошло крупное сражение.

Какие два народа проживают в монархии? На каких языках они говорят?

Как называются столица страны и место крупного военного сражения?
5 баллов
Практический тур


 1. Опишите экономико-географическое положение Турции (по плану)
 1. баллов
 1. Сравните обеспеченность стран пахотными землями. Расположите страны в порядке возрастания в них показателя ресурсообеспеченности, начиная со страны с наименьшим значением этого показателя.

Страна

Площадь пашни, млн. га

Численность населения, млн чел

Австралия

47

23

Бразилия

61,2

198

Казахстан

24

18

6 баллов

 1. Определите расстояние между двумя столицами: Украины и Египта в градусах и километрах, не используя масштаб, а только картографическую сетку. 

6 баллов

4. Город Nнаходится на 60-ой параллели. Определите высоту солнца в зенитев день зимнего солнцестояния.6 баллов

Итого 50 баллов


Достарыңызбен бөлісу:
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет