Оқу-жұмыстық бағдарламаның Нысаныбет1/3
Дата07.03.2018
өлшемі0.69 Mb.
#20367
түріЖұмыс бағдарламасы
  1   2   3

Жұмыс оқу бағдарламаның титулдық парағы


Нысан


Н БС ПМУ 7.18.3/31

Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі


С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті
Тарих, археология және этнология кафедрасы


ЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ
Еуропа және Америка елдерінің жаңа және қазіргі заман тарихы пәні

050114 Тарих мамандығының студенттері үшін


Павлодар


Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты және типтік бағдарлама негізінде құрастырлыған пәннің жұмыс оқу

бағдарламасына арналған

бекіту парағы

Нысан


Н БС ПМУ 7.18.3/31

БЕКІТЕМІН

ОЖ бойынша Проректор

__________Н. Э. Пфейфер
«____»___________200 _ж.

Құрастырған: т.ғ.к., доцент ________________Елмұратова Б.Ж.


Тарих, археология және этнология кафедрасы
ЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ
Еуропа және Америка елдерінің жаңа және қазіргі заман тарихы пәні

бойынша


050114 Тарих мамандығының студенттерге арналған
Жұмыс бағдарламасы 050114 Тарих мамандығының Мемлекеттік жалпығы міндетті білім беру стандарты ҚР МЖМБС 3.08.273-2006 және типтік бағдарлама негізінде құрастырылған, 2006 ж. 22.06. жоғары және ЖО кейінгі білім берудің РОӘК хаттамалық шешімінің отырысында бекітілген.
Кафедра отырысында ұсынылған «____»___________200 _ж.

№__ хаттама


Кафедра меңгерушісі___________ Мамытова С.Н.
Тарих және құқық факультетінің оқу - әдістемелік кеңесімен құпталды

«____»___________200 _ж. бекітілген, №__ хаттама

ОӘК төрағасы___________ Батталов Қ.Қ.
КЕЛІСІЛГЕН

Тарих және құқық факультетінің деканы ___________Акишев А. А. «____»___________200 _ж.


ЖБжӘҚ МАҚҰЛДАҒАН

ЖБжӘҚ бастығы _______________ Варакута А.А. «___»__________200__ж.

Университеттің оқу-әдістемелік кеңесімен құпталған

20__ж. «___» _______, № __ хаттама


1. Пәннің мақсаты – Еуропа және Америка елдерінің тарихы курсында экономикалық, әлеуметтік, саяси және идеологиялық жоспарда күрделі тарихи процесстерді қарастыру, сонымен қатар саяси, экономикалық және әлеуметтік ойлардың негізгі бағыттарын мәдениет және менталділік құрамында.Пәннің міндеттері:

- әлем тарихының құрамында Еуропа және Америка елдерінің тарихи дамуын көрсету;

- жаңа және қазіргі заманда еуропа елдерінің әлеуметтік-экономикалық, саяси-идеялық, рухани дамуының ерекшеліктерін айқындау;

- қазіргі замаңғы ғылыми категориалды аппаратпен студенттерді таңыстыру;

- Еуропа және Америка елдерінің жаңа және қазіргі заман тарихының негізгі деректерімен таңыстыру;

- Еуропа және Америка елдерінің қоғамдық дамудың негізгі концепцияларымен таңыстыру, сонымен қатар Еуропа және Америка елдерінің жаңа және қазіргі заман тарихы бойынша негізгі күрделі еңбектері жөнінде мәлімет ұсыну.


Берілген пәнді меңгеру нәтижесінде студенттер білуі тиіс:

 1. Еуропа және Америка елдерінің жаңа және қазіргі заман тарихы бойынша фактілік материалды;

 2. Еуропа және Америка елдерінің жаңа және қазіргі заманның қоғамдық дамудың негізгі тенденцияларын;

 3. Еуропа және Америка елдерінің жаңа және қазіргі заманның экономикалық, әлеуметтік және мәдени тарихының ерекшелігін;

 4. Қазіргі замаңғы категориалды аппаратты;

5. Еуропа және Америка елдерінің жаңа және қазіргі заман тарихының негізгі тарихи күрделі еңбектерін.

Біліктілігі:

 • Деректану және тарихнамалық талдау жасау;

 • Ғылыми-аңықтамалық аппараттын рәсімдеу.
 1. Пререквизиттер

Бұл пәнді меңгеру үшін келесі пәндерді оқып білу нәтижесінде білім, білік және икемділік қажетті шарт болып табылады:

Ежелгі дүние тарихы, ортағасыр тарихы, Азия және Африка елдерінің жаңа және қазіргі заман тарихы, Ресей тарихы. 1. Постреквизиттер

Бұл пәнді меңгеру нәтижесінде алынған білім, білік, икем келесі пәндерді менгеру үшін қажет: шетел елдерінің тарихнамасы, шетел тарихының деректері 1. Пәннің мазмұны

  1. Пәннің тақырыптық жоспары


  1. №р/б

   Тақарыптардың атаулары

   Сағаттар саны

   Дәріс

   Тәжір

   СӨЖ

   1 бөлім. ЕУРОПА ЖӘНЕ АМЕРИКА ЕЛДЕРІНІҢ ЖАҢА ТАРИХЫ


   Кіріспе


   1
   1

   1 бөлімше. Индустриялық өркениетт ің басталуы   I тарау. Ерте буржуазиялық революциялар. ХУП ғ. Ағылшын буржуазиялык революциясы

   1

   1

   1   ХУІП ғ. Солтүстікамерикан революциясы. АҚШ-ның құрылуы

   1
   1   XVIII ғ. Ұлы француз революциясы

   1
   1   II тарау. XVII-XVIII ғ. 60 жылдарындагы англияның саяси дамуы
   1

   1   ІІІ тарау. ХVІІІ ғ. екінші жартысы мен ХVІІІ ғ. Ресей
   1

   1

   ІІ бөлімше. Индустриялық өркениеттің одан арғы дамуы

   (ХVІІІ ғ. аяғы -XIX ғ. 60-шы жылдары)

   7.

   IV тарау. ХVІІІ ғ. аяғы мен XX ғ. 60-шы жылдарында Еуропада, АҚШ пен Ресейде капитализмнің дамуы
   1

   2

   8.

   V тарау. ХVІІІ ғ. аяғы мен XIX ғ. 60-шы жылдарындағы Еуропа мемлекеттерінің, АҚШ, Латын америкасы мен Ресейдің саяси дамуы Франциядағы Консулдык және Бірінші империя

   1


   1


   2


   9.

   Вена конгресі және "Қасиетті Одак"

   1


   1

   2

   10.

   1815-1847 жж. Франция
   2

   11.

   1815-1860 жж. Англия
   2

   12.

   1848 - 1849 жж. Еуропадағы революциялар
   1

   2

   13.

   Италияның бірігуі

   1
   2

   14.

   Германияның бірігуі
   2

   15.

   XIX ғ. бірінші жартысындағы АҚШ. Азамат соғысы

   1
   2

   16.

   XIX ғ. аяғы мен XIX ғ. 60-шы жылдарындағы Латын Америкасындағы улт-азаттық козғалыс
   1

   2

   17.

   1801-1860 жж.Ресей
   1

   2

   18.

   VI тарау. XIX ғ. 40-60 жылдарындағы халықаралық жұмысшылар қозғалысы

   1
   2

   19.

   VП тарау. ХVП ғ. аяғы мен XIX ғ. 60-шы жылдарындағы мәдениеттің дамуы
   1

   2

   20.

   VIII тарау. Париж коммунасы

   1
   2

   21.

   ІХ тарау. XIX ғ. аяғы мен XX ғ. басындағы алдынғы қатарлы Еуропа елдерінің, АҚШ пен Ресейдің әлеуметтік-экономикалық дамуы
   1

   2

   22.

   X тарау. 1870-1914 жж. алдыңғы қатарлы Еуропа елдерінің, АҚШ пен Ресейдің саяси дамуы. Германия.

   1

   2

   1

   2

   23.

   Франция.

   2

   24.

   Англия
   1

   2

   25.

   Италия
   2

   26.

   США
   1

   2

   27.

   Россия
   2

   28.

   XI тарау. XIX ғ. аяғы мен XX ғ. басындағы Латын Америка елдері

   1
   2

   29.

   XII тарау. XIX ғ. сонғы ширегі мен XX ғ. басындағы халықаралық жұмысшы және социалистік қозғалысы

   1
   2

   30.

   XIII тарау. 1871 -1914 жж. Халықаралық қатынастар.

   1
   2

   31.

   XIV тарау. Бірінші дүниежүзілік соғыс.

   1
   2

   32.

   XV тарау. ХІХ ғ. 70-ші жж. - XX ғ. бас. мәдениет.
   1

   2
   БАРЛЫҒЫ_90__15__15__60'>БАРЛЫҒЫ 90

   15

   15

   60

   2 бөлім. ЕУРОПА ЖӘНЕ АМЕРИКА ЕЛДЕРІНІҢ ҚАЗІРГІ ЗАМАН ТАРИХЫ   Кіріспе

   1

   1

   3   Еуропа және Америка елдері екі дүниежүзілік соғыстар аралығында (1918-1939 жылдар)

   1

   1

   3   1918-1938 жж. Германия

   3   1918-1939 жж. Италия

   1

   1

   3   1918-1939 жж. Франция

   3   1918-1939 жж.Ұлыбритания

   1

   1

   3   1918-1939 жж. АҚШ

   1

   1

   3   Екінші дүниежүзілік соғыс (1939-1945 жж.)

   1

   1

   3   Екінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі дүние жүзілік саясатының циклдері

   1

   1

   3   Екінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі Батыстың даму тенденциясы.

   1

   1

   3   АҚШ

   3   Ұлыбритания

   1

   1

   3   Франция

   1

   1

   3   Герман Федеративтік Республикасы

   3   Польша

   1

   1

   3   Румыния

   3   Венгрия

   1

   1

   3   Чехословакия

   1

   1

   3   Герман Демократиялық Республикасы

   1

   1

   3   XX ғ. басында жаңа өркениет жолындағы дүние жүзі.

   2   90- шы жылдардағы Ресей Федерациясы.

   1

   1

   1
   БАРЛЫҒЫ

   15

   15

   60
   Пән тақырыптарының мазмұны

1 БӨЛІМ. ЕУРОПА ЖӘНЕ АМЕРИКА ЕЛДЕРІНІҢ ЖАҢА ЗАМАН ТАРИХЫ

Тақырып 1. Кіріспе

Жаңа тарих курсының мазмұңы мен оқыту мақсаттары. Жаңа тарих әлемдік тарихтың бөлінбес арнайы кезеңі ретінде. Тарихқа деген өркениеттік және формациялық көзқарастардың ара қатынасы. Индустриялық өркениеттің пайда болуы. Феодализмнен капитализмге өту кезеңі., оның құрамдас бөліктері. Буржуазиялық революциялар мен олардың негізгі түрлері. Революция мен реформаның ара қатынасы.

Капитализмніц калыптасуы мен ныгаюы. Экономиканың дамуындағы негізгі заңдылықтар, әлеуметтІк құрылымдардың өзгеруі, саяси жүйелер эволюциясы, қоғамдық-саяси ойлардың дамуы.

Жаңа тарих дәуірінің хронологиялық шеңбері және оның кезеңделуі мәселелері. Жаңа тарихқа қатысты деректер мен әдебиет. Бұл кезеңді зерттеу саласындагы тарих ғылымының жетістіктері.1 БӨЛІМШЕ. ИНДУСТРИЯЛЫҚ ӨРКЕНИЕТТ ІҢ БАСТАЛУЫ

Тақырып 2. I тарау. Ерте буржуазиялық революциялар. ХVІІғ. Ағылшын буржуазиялык революциясы

Англиядағы ХVІІ ғ. капиталисттік құрылыстың дамуы. Феодализмнің дағдарысы. Революцияның әлеуметтік-экономикалык, саяси және идеологиялық алғышарттары. Революциялық жағдайдың калыптасуы. Революциядагы таптар мен "партиялардың" күресі. Пресвитериандар. Индепенденттер. Левеллерлер мен дигерлер. Ұзақ парламенттің жариялаған заңдары. Аграрлық мәселенің шешілуі. О. Кромвельдің протектораты. Стюарттар әулетінің қайтадан тақ басына келуі. Ағылшын буржуазиялық революциясының сипаты, ерекшелігі мен тарихи маңызы. Ағылшын үлтының қалыптасу процесінін аяқталуы.Тақырып 3. ХУІП ғ. Солтүстікамерикан революциясы. АҚШ-ның құрылуы.

Солтүстік Америкадагы ағылшын отарларының пайда болуы. Отарлардың әлеуметтік-экономикалық және саяси дамуы. Американдық Ағарту. Американ ұлтының қалыптасуы. Тәуелсіздік үшін болған соғыстың себептері. Тәуелсіздік үшін күрес. АҚШ-ның құрылуы жэне американ мемлекеттілігінің калыптасуы. "Тәуелсіздік декларациясы". Конфедерация баптары. 1787 ж. Конституция. Құқықтар туралы билль. Американ революциясының сипаты, ерекшелігі мен тарихи сипаты.Тақырып 4. ХУШ ғ. Ұлы француз революциясы.

ХVІІІ ғ. Францияның әлеуметтік-экономикалык және саяси дамуы. Француз Ағартуы. Революцияның себептері. Революциялык ахуалдың қалыптасуы. Революцияның дамуындағы 4 кезең (тууы мен бәсендеуі). Революциядағы таптар мен "партиялардың" күресі. Конституцияшыл-монархистер. Жирондистер. Якобиншілер. Термидорианшылар. Революцияның аграрлық заңдары. Буржуазиялық мемлекетіліктің калыптасуы. Революцияның сипаты, нәтижелері, маңызы.V-ТАРАУ. ХVІІІ Ғ. АЯҒЫ МЕН XIX Ғ. 60-ШЫ ЖЫЛДАРЫНДАҒЫ ЕУРОПА МЕМЛЕКЕТТЕРІНІҢ, АҚШ, ЛАТЫН АМЕРИКАСЫ МЕН РЕСЕЙДІҢ САЯСИ ДАМУЫ

Тақырып 8. Франциядағы Консулдык және Бірінші империя

Бонапарт диктатурасының орнауы. 1799 ж. Конституция. Наполеонның элеумеггік-экономикалық саясаты. Консулдық және Бірінші империя уақытындағы Францияның ішкі саяси дамуы. Буржуазиялық қүкыкты кодификациялау. "Наполеон кодекстері" және олардың маңызы. Консулдык пен Бірінші империя уақытындагы Францияның сыртқы саясаты. Наполеон соғыстары, олардың мақсаттары мен сипаты. Бірінші империяның күйреуі.Тақырып 9. Вена конгресі және "Қасиетті Одак".

Конгресті шакыру себептері. Оған қатысушылардың көздеген мақсаттары. Негізгі қатысушылар арасындагы кайшылыктар. Вена конгресінің негізгі шешімдері. "Касиетті одақтың" құрылу себептері, мақсаты меы кызметі.Тақырып 10. 1815-1847 жж. Франция.

Бурбондар әулетінің қайтадан тақ басына келуі. 1815-1830 жж. Францияның ішкі саяси дамуы. Бурбондар билігінің дагдарысы. Либералдық буржуазиялык оппозиция. Сен-Симон мен Фурьенің сыни-утопиялық социализм. Ультрароялистердің саяси үстемдігі. Революцияның алғы шарттары. Революциялық ахуалдың қалыптасуы. 1830 ж. шілде революциясы. Шілде монархиясының орнауы және оның таптық сипаты. Легитимистер. Республиканшылдар. Құпия республикашыл қоғамдардың қызметі. Жүмысшы козгалысының пайда болуы. Лион токымашыларының көтерілісі. XIX г. 30-40 жж. социалистік және коммунисттік идеялардың таралуы. Буржуазиялық оппозицияның өсуі. Шілде монархиясының дағдарысы және революциялық жағдайдың калыптасуы.Тақырып 11. 1815-1860 жж. Англия.

Англияның ішкі саяси дамуы. 1832 ж. парламент реформасы. 1834 ж. "Кедейлер туралы заң". Чартистік қозғалыстың алғышарттары мен басталуы. Халык хартиясы. Чартизмнің әлеуметтік негізі, кезеңдері. Чартистік Ұлттык ассоциация. Чартизмдегі ағымдар күресі. Чартистік козгалыстың эволюциясы. Революцияның жеңілу себептері мен тарихи маңызы. XIX ғ. 30-60 жж. Англияның сыртқы және отарлау саясаты. Фритредер принципінің бекітілуі. Саяси партиялар эволюциясы. 1867 ж. парламенттік реформа.Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Жұмыс бағдарламасы қазақстан тарихының тарихнамасы пәні бойынша 050203-Тарих мамандығының студенттеріне арналған
umk -> Программа дисциплины Форма для студентов ф со пгу 18. 2/07
umk -> Жұмыс бағдарламасы шет елдер тарихының тарихнамасы пәні бойынша 050203-Тарих мамандығының студенттеріне арналған Павлодар
umk -> АќША, несие, банктер
umk -> Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы
umk -> Пәннің жұмыс Нысан
umk -> Web-технологияныњ ±ѓымдары
umk -> Программа дисциплины для студентов
umk -> Ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk -> Јдістемелік нўсќаулыќ


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3
©kzref.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет