Оқу курстарының каталогы «Әлеуметтік жұмыс» 050905бет8/21
Дата13.09.2017
өлшемі2.45 Mb.
#961
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   21


2 Курс

3 семестр

Пәннің аталуы

Философия

Қысқартылған атауы

Филос.

Оқу іс-шаралары/ оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Лекция, ОСӨЖ, СӨЖ

Семестр:

3

Оқытушының Т.А.Ж.:

Шалдарбекова А.

Доцент/ оқытушы:

Аға оқытушы

Жұмыс тілі

Қазақ тілі

Оқу жоспармен сайкестігі

Жалпы білім беру пәні, міндетті компонент

Оқу түрі/академиялық сағаттар саны

Лекция – 30, практикалық- 15, ОСӨЖ – 45, СӨЖ – 45

Еңбек сыйымдылығы

Барлығы – 135 сағат

Кредиттер/сынақ бірліктері

3

Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиттер: «Мәдениеттану», «Логика», «Өзін өзі тану», «Әлеуметтану», «Саясттану», «Психология»,

Білім беру мақсаттары/құзіреттілігі

мақсаттар: болашақ мамандардың философиялық көзқарастарды қалыптастыру.

Мазмұны

Дәріс: Философия мәдениет феномені ретінде. Философия пәні және қызметтері Мәдени-тарихи контексттегі филосифия. Мәдениет контекстіндегі философияның тарихи типтері. Ежелгі Үнді философиясы шығыс мәдениетінің феномені ретінде. Қытай мәдениетінің гүлденуі кезіндегі ежелгі Қытай философиясы. Антика мәдениетіндегі философия Орта ғасырлық мәэдениеттегі философия феномені. Ислам мәдениеті аясындағы араб-мұсылман философиясы. Ба­тые Еуропалык орта ғасырлык мәдениеттегі философия. және дін феномені Қайта өрлеу және Реформация мәдениетіндегі философия. Жаңа Заман мәдениетіндегі батыс еуропалық философия.

Практикалық сабақтар: . Философия пәні және қызметтері

Мәдениет контекстіндегі философияның тарихи типтері.

Қытай философиясы.Антика мәдениетіндегі философия.

Қайта өрлеу және Реформация мәдениетіндегі философия.Ислам мәдениеті аясындағы араб-мұсылман философиясы.


Жұмыстың нәтижелері/қорытынды бақылау түрлері

Пәнді оқудың мақсатында философияның негізгі терминдерін және философия мәселелерінВ результате изучения дисциплины студент должен знать основные термины и проблемы философии, основные философские способы решения мировоззренческо-методологических вопросов в контексте культуры/емтихан.

Пәннің аталуы

Қазақ (орыс тілі) 2

Қысқартылған атауы

Қаз. (орыс тіл.) 2

Оқу іс-шаралары/ оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Практикалық, ОСӨЖ, СӨЖ

Семестр:

3

Оқытушының Т.А.Ж.:

Баймурзаева К.Б.

Доцент/ оқытушы:

Аға оқытушы

Жұмыс тілі

Қазақ тілі

Оқу жоспармен сайкестігі

Жалпы білім беру пәні, міндетті компонент

Оқу түрі/академиялық сағаттар саны

Практикалық – 45, ОСӨЖ – 45, СӨЖ – 45

Еңбек сыйымдылығы

Барлығы – 135 сағат

Кредиттер/сынақ бірліктері

3

Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиттері: Мектеп бағдарламасы бойынша қазақ тілін меңгеріп, тіл дамыту, сөздік қорды байыту, екі тілді қоса меңгеру, сауаттылықты арттыру қарастырылған.

Білім беру мақсаттары/құзіреттілігі

Академиялық, арнаулы публицистикалық және басқа басылымдардан алынған мәтіндерді сыни көз қараспен оқи алу; эссе, баяндама, іскери хат, мазмұндама және басқа да түрдегі академиялық және арнайы прозаны сауатты жаза білу; академиялық, арнай және әлеуметтік ортада қарым-қатынас жасай алу; академиялық, арнайы және әлеуметтік контекстердегі ауызекі қазақ тілін түсіне алу; жоғарыда келтірілген дағдыларды игеру үшін негізгі терминологиялық өзекті меңгеру; сонымен қатар қазақ тілінің грамматикалық жүйесін меңгеру.

Мазмұны

Практикалық сабақтар:Орыс тілін оқыту барысында орыс тілінің фонетика, лексика, морфология, синтаксис салалары қамтылады. Грамматика бөлімінде орыс тілінің фонетикалық, орфоэпиялық, орфографиялық, пунктуациялық нормалары мен негізгі түсініктері беріледі. Сөйлем деңгейінде жай және күрделі сөйлем құрылысындағы субъектілі-предикативтік қатынастар, жай және құрмалас салалас пен құрмалас сабақтас сөйлемдердегі объектілік, анықтауыштық, толықтауыштық мәндері ашылады. Лексика саласы бойынша төмендегілер қарастырылады: тура, ауыспалы, көп мағыналы сөздер; омоним, синоним, антоним сөздер; фразеологизмдер; лексикография; жиі қолданылатын сөздер; кәсіби лексика; экономикалық терминдер; ауыз екі сөйлеу лексикасы. Мәтін деңгейінде түрлі тақырыптағы мәтін байланыстарының құралы мен құрылымы, қазіргі орыс тілінің түрлі стилінің (ғылыми, ауыз екі, көсемсөздік, ресми-іскерлік, көркем әдебиет стильдері) ерекшеліктері негізге алынады.Оқытудағы негізгі ұстаным–үйренушінің күнделікті сөйлеу жағдаятында (әлеуметтік–тұрмыстық және кәсіби– іскерлік жағдаяттарда) тілді қарым-қатынас құралы ретінде қолдана алуы. Сондықтан тілді үйрету барысында үйренушілердің сөйлесім әрекетінің 4 түрін-түрлі типтегі монолог, диалог, полилог құра білуге үйрету, мәтін мазмұнын талдау мен қайта жаңғыртып оқыту арқылы олардың белсенділігін арттыру көзделеді.

Жұмыстың нәтижелері/қорытынды бақылау түрлері

Жоғары оқу орнында мектептен алған білімдерін арттыра отырып, жаңа технологиялық әдістермен қатар активті, интерактивті әдістерді қолданып, лексика-грамматикалық тақырыптарды еркін меңгертумен бірге, сөздік қорды молайту / емтихан.

Пәннің аталуы

Шетел тілі 2

Қысқартылған атауы

Шет. тіл.2

Оқу іс-шаралары/ оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Практикалық, ОСӨЖ, СӨЖ

Семестр:

3

Оқытушының Т.А.Ж.:

Морозова В.Ю, Абишева А.

Доцент/ оқытушы:

Аға оқытушы

Жұмыс тілі

Ағылшын, қазақ тілі

Оқу жоспармен сайкестігі

Жалпы білім беру пәні, міндетті компонент

Оқу түрі/академиялық сағаттар саны

Практикалық – 45, ОСӨЖ – 45, СӨЖ – 45.

Еңбек сыйымдылығы

Барлығы – 135

Кредиттер/сынақ бірліктері

3

Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиттері: «Қазақ тілі», «Орыс тілі»

Білім беру мақсаттары/құзіреттілігі

Курстың мақсаты коммуникацияның төрт түрін: оқу, хат, шет тілде сөйлесуді қолдана отырып, маманның кәсіптік ортасында шет тілін қолданумен анқталады.

Мазмұны

Практикалық сабақтар: Фонетика деңгейінде: фонетика бойынша мәліметтерді кеңейту және тереңдету, артикуляциялық дағдыларды бекіту. Сөйлемнің әр түрлі типтерін, яғни 1. хабарлы; 2. сұраулы; 3. бұйрықты сөйлемдерді интонациялық тұрғыдан рәсімдеу. Басқа тілдерден енген сөздердің жалқы есімдерді қоса алғанда, айтылуы. Морфология деңгейінде: аффикстік сөзжасам, зат және сын есімдердің, үстеудің, етістіктің префикстері: конверсия-сөзжасам тәсілі. Синтаксис деңгейінде: затты, тұлғаны, құбылысты, іс-әрекетті, жағдайды, үдрісті білдіретін грамматикалық түрлер мен конструкциялар, іс-әрекетке бейімдеу, іс-әрекеттің қажеттігі, мүмкіндігі, нақтылығы, іс-әрекеттің болған орны, уақыты, мәні, заттың, тұлғаның, құбылыстың қасиеті, сапасы. Сөйлемнің құрылымдық түрлері: сұраулы (сұраулы сөзбен), (сұраулы сөзсіз), хабарлы(болымды, болымсыз), бұйрықты: жай, құрмалас, салалас құрмалас, сабақтас сөйлем. Сөйлемдегі күрделі конструкциялар: жайылма анықтауыштың формалды белгілері, инфинитивті айналым топтың формалды белгілері. Мәтін элементтері арасындағы логикалық-мағыналық байланыстардың формалды белгілері (жалғаулықтар, жалғаулық сөздер, клише жасалған фразалар, енгізу айналымдары мен конструкциялары). Мәтін деңгейінде: экономикалық мәтіндерді аудару ерекшеліктері. Айтылым қызметі деңгейінде. Мәтін мазмұнын айту, диалог, монолог құру, іскерлік келісімдер, тұсаукесерлер өткізу. Жазу деңгейінде: резюме (түйіндеме) және іскерлік хаттар жазу.

Жұмыстың нәтижелері/қорытынды бақылау түрлері

Күнделікті қолданысты жағдайларда сөйлесу үшін қажетті лексико-грамматикалық материалдарды меңгеру, сөйлеу түрлерінің және сөйлеу қызметінің әр қилы түрлерін дамыту/ емтихан.
Пәннің аталуы

Әлеуметтік жұмыстың тарихы мен теориясыҚысқартылған атауы

ӘЖТТОқу іс-шаралары/ оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Дәрістер, практикалық, ОСӨЖ, СӨЖСеместр

3Оқытушының Т.А.Ә.

Дарибаева Раушан ДосқұлқызыДоцент /оқытушы:

пед.ғыл.канд., доцентЖұмыс тілі

казақшаОқу жоспарымен сәйкестігі

Базалық пәндер циклы, міндеттіОқу түрі / академиялық сағаттардың саны

Дәрістер -15, практикалық -30, ОСӨЖ-45, СӨЖ-45Еңбек сыйымдылығы

Барлығы – 135 сағатКредиттер/сынақ бірліктері

3Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиттер: «Мамандықа қіріспе», «Әлеуметтану», «Жалпы эжәне әлеуметтік педагогика», «Әлеуметтік жұмыстың қәсіби этиқалық негіздері»Білім беру мақсаттары/құзіреттілігі

Әлеуметтік жұмыстың тарихи кезеңдердегі дамуы, оның әр түрлі теориялық-әдістемелік негіздерінің мазмұны бойынша осы оқу пәнінің іргелес сипаттағы маңызын талдап, студенттерге терең білім беруді үйрету.

Нәтижесінде:- : әлеуметтік көмектің тарихи модельдері мен әлеуметтік жұмыстың теориялық негіздерін қарастыруды таныстыру; студенттерге әр түрлі әлеуметтік топтарға көмек берудің тәсілдерін анықтауға бағдарландырып, оларды зерттеу жұмыстарының тәсілдеріне үйрету; болашақ жоғары білімді мамандарға тарихи мұраларды маңызды құндылық санатында қарап, оларға азаматтық және ізгілік сипатын қалыптастыру.

Мазмұны

Дәрістер: Архаикалық қайырымдылық және оның ерекшелігі.

Әлеуметтік жұмыс тарихының филанторпиялық кезеңі. Ортағасырлардағы қоғамдық қайырымдылық кезеңі. Қайырымдылықтың мемлекеттік жүйесінің қалыптасуы. ХҮІІІ ғасырдың аяғынан ХХ ғасырдың басына дейінгі қайырымдылық шараларының даму тенденциялары. Әлеуметтік жұмыстың ғылыми кезеңінің қалыптасуы. Кеңес өкіметі кезеңінде Қазақстанда әлеуметтік қамтамасыз ету мәселелері. Қазіргі кезеңде Қазақстанда әлеуметтік жұмыстың қалыптасуы. Әлеуметтік жұмыс. Ғалымдар жүйесіндегі әлеуметтік жұмыс теориясы. Әлеуметтік жұмыстың теориясы мен практикада адам проблемасы. Қоғамның рухани-ізгілік, мәдени құндылықтары және әлеуметтік жұмыс. Мемлекеттің әлеуметтік саясаты және әлеуметтік жұмыс. Әлеуметтік жұмыстың мемлекеттік-құқықтық негіздері. Әлеуметтік жұмыс жүйесіндегі қоғамдық және қайырымдылық ұйымдары.Практикалық сабақтар: Архаикалық қайырымдылық және оның ерекшелігі.Әлеуметтік жұмыс тарихындағы филантропиялық кезең.Орта ғасырлардағы қоғамдық қайырымдылық кезеңі.Мемлекеттік қайырымдылық жүйесінің қалыптасуы.ХҮІІ-Х1Х ғ.ғ. қайырымдылықтың шараларының даму тенденциялары.Әлеуметтік жұмыстың қалыптасуының ғылыми кезеңі.Қазақстанда қазіргі кезеңде әлеуметтік жұмыстың қалыптасуы. Әлеуметтік жұмысты ғылыми зерттеу проблемалары.Ғылымдар жүйесіндегі әлеуметтік жұмыстың алатын орны.Әлеуметтік жұмыстың теориясы мен практикада адам проблемасы.Қоғамның рухани-ізгілік, мәдени құндылықтары және олардың әлеуметтік жұмыспен байланысы. Мемлекеттің әлеуметтік саясаты және әлеуметтік жұмыс. Әлеуметтік жұмыстың мемлекеттік-құқықтық негіздері.Әлеуметтік жұмыс жүйесіндегі қоғамдық және қайырымдылық ұйымдары.Оқу жұмысының нәтижелері/ қорытынды бақылау түрлері

Әлеуметтік жұмыстың барлық модельдерінің формаларын тараптап,жұйелі терең білім беруді көздейді.Пәннің аталуы

Жалпы психология және жалпы психологияҚысқартылған атауы

ЖПжЖПОқу іс-шаралары/ оқу пәндерінің курстары (егер бар болса)

Дәрістер, практикалық, ОСӨЖ, СӨЖСеместр

3Оқытушының Т.А.Ә.

Усенбаева Н.Доцент /оқытушы:

псих. ғ.к., доцентЖұмыс тілі

ҚазақОқу жоспарымен сәйкестігі

Базалық пәндер циклы, міндеттіОқу түрі / академиялық сағаттардың саны

Дәрістер -30, практикалық -15, ОСӨЖ-45, СӨЖ-45Еңбек сыйымдылығы

Барлығы – 135 сағатКредиттер/сынақ бірліктері

3Модуль аясында оқытуға қабылдау жағдайлары

Пререквизиттер: «Әлеуметтік педагогика», «Адам және қоғам», «тарих», «Мәдениеттану», «Психология», «Саясаттану», «Құқықтану» пәндері қажет.Білім беру мақсаттары/құзіреттілігі

Жалпы психология курсында алған білімдері мен зерттеу дағдылары негізінде студенттеріді психологиялық ойлауын дамыту, Семинар және практикалық сабақтар процесінде психологиялық құбылыстарды жүйелі талдауда ептілік пен дағдыны қалыптастыру.Мазмұны

Дәрістер: Психологиялық ғылымдар және практиканың мәні мен міндеттері. Іс-әрекетті психологиялық талдау. Психиканың пайда болуы және эволюциясы. Психикалық құбылыстардың жалпы құрылымы. Сезімдік таным психологиясы. Эмоция психологиясы. Мотивация және эмоция психологиясы. Әлеуметтенудің әлеуметтік-психологиялық аспектілері. Әлеуметтік психологиядағы шағын топ. Үлкен әлеуметтік топтардың психологиялық сипаттамалары.

Практикалық сабақтар: Психологиялық ғылымның негізгі принциптері, ұғымдары және категориялары. Психологияның құрлымы және әдістері. Психологиядағы сана мәселесі. Психикалық құбылыстардың жіктелуі. Мотивациялық- қажеттілік сфера. Әлеуметтік психологияның пәні мен әдістері. Жеке адам мен топ өзара әрекеттестігі. Топаралық қатынас психологиясы.Оқу жұмысының нәтижелері/ қорытынды бақылау түрлері

Әртүрлі психологиялық фактілер мен теорияларды жүйелі-психологиялық талдау / емтиханПәннің аталуы

Жалпы және әлеуметтік педагогикаҚысқартылған атауы

ЖжӘП
Каталог: sites -> default -> files
files -> «келісемін» Қазақстан Республикасының Қорғаныс және аэроғарыш өнеркәсібі Министрі
files -> 016 жылдың тоқсанында Солтүстік Қазақстан облысы Әділет департаментімен тіркелген жергілікті өкілді және атқарушы органдарының нормативтік құқықтық актілерінің тізбесі
files -> 016 жылдың және 31 қаңтар аралығында бсұ Санитарлық және фитосанитарлық шаралар бойынша Комитетпен жарияланған, хабарлама тізімі
files -> Ќазаќстан Республикасыныѕ мемлекеттік ќўпияларын ќорєаудыѕ
files -> Заң жобаның ғылыми құқықтық сараптаманың
files -> Беткі сулардың сапасын талдау: НҰра өзені алабының мысалында
files -> Қазақстан Республикасы Әділет министрлігімен 2012 жылдың қаңтарда тіркелген
files -> Этносаралық Үйлесімділік жүйесіндегі саяси-мәдени механизмдердің орны әлеуметтік ғылым магистрі, аға оқытушы Сыздықова С. М


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   21
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет