Пән бойынша оқыту бағдарламасы (Syllabus)жүктеу 298.91 Kb.
Дата21.04.2019
өлшемі298.91 Kb.
түріБағдарламасы

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті

Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті

Математика кафедрасы

5В070200 «Автоматтандыру және басқару» мамандық студенттеріне арналған

Жоғары математика ІІ пәні бойынша
ПӘН БОЙЫНША ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ (Syllabus)

ПавлодарПән бойынша оқыту бағдарламасын (Syllabus) бекіту парағы
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/38
БЕКІТЕМІН

ФМжАТ деканы

_____________Н.А.Испулов

2013_ж.«___»____________

Құрастырушы: аға оқытушы___________Т.М.Бергузинова
Математика кафедрасы

5В070200 «Автоматтандыру және басқару» мамандығының күндізгі оқу нысанының студенттеріне арналғанЖоғары математика ІІ

пәні бойынша оқыту бағдарламасы (Syllabus)
Бағдарлама «___» _________20__ж. бекітілген жұмыс оқу бағдарламасының негізінде әзірленген.
20_ж. «___»____________кафедра отырысында ұсынылған №_____ Хаттама
Кафедра меңгерушісі ___________ М.Е.Исин 20__ж. «____» ______

ФМжАТ факультеттің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданған


20_ ж. «_____»____________№____ Хаттама
ОӘК төрағасы _________ А.Б.Искакова 20_ ж. «_____»___________
КЕЛІСІЛДІ

Кафедра меңгерушісі_________ В.В.Кибартас 20__ж.«____» ________


1 Оқытушылар туралы мәліметтер және байланысу ақпараттары

Аты-жөні ____Т.М.Бергузинова

Ғылыми дәрежесі, атағы, қызметі -аға оқытушы

Математика кафедрасы А1 корпусында (Ломов көшесі, 64 үй), 211аудиторияда орналасқан. Байланысу телефоны 67-36-46.


2 Пән туралы мәліметтер
3 Жоғары математика ІІ пәннің еңбек сыйымдылығы 5В070200 «Автоматтандыру және басқару» мамандығына күндізгі оқу нысанына


Семестр

Кредиттар саны

Аудиториялық сабақ түрлері бойынша қарым-қатынас сағаттарының саны

Студенттің өздік жұмысының сағат саны

Бақылау нысаны

барлы-ғы

дәріс

практи-ка

Зертха-налық

студия-лық

жеке

барлығы

ОСӨЖ

2

3

45

15

30

-

-
90
Емтихан


Бар-лығы

135


3 Жоғары математика ІІ пәннің еңбек сыйымдылығы 5В070200 «Автоматтандыру және басқару» мамандығына сырттай оқу нысанына


Семестр

Кредиттар саны

Аудиториялық сабақ түрлері бойынша қарым-қатынас сағаттарының саны

Студенттің өздік жұмысының сағат саны

Бақылау нысаны

барлы-ғы

дәріс

практи-ка

Зертха-налық

студия-лық

жеке

барлығы

ОСӨЖ

2

3

18

6

12

-

-
117
Емтихан


Бар-лығы

135

4 Пәннің мақсаты және міндеттері

Пәнді оқыту мақсаты. Математикалық әдістер ғылым, техника, экономика және басқару мәселелерін шешуде үлкен роль атқарады. Сондықтан математиканы оқытудың алдына келесі мақсаттар қойылады:

 • студенттердің математикалық және алгоритмдік ойлауын дамыту;

 • студенттердің математикалық есептерді зерттеу және оларды шешу әдістерін игеру;

 • студенттердің қолданбалы кәсіптік есептерді шешуде математикалық білімдерін қолдану дағдыларын қалыптастыру.

Пәнді оқыту міндеттері.

Алға қойылған мақсатқа қол жеткізу үшін математиканы оқытуда келесі негізгі міндеттер қойылады: • математикалық ұғымдар мен әдістер мысалында студенттерге ғылыми көзқарастың мәнін түсіндіру;

 • математиканың мәнін және оның қолданбалы – кәсіптік есептерді шешудегі ролін түсіндіру;

 • студенттерді математикалық әдістерді кәсіптік әрекеттерінде қолдануға бағыттау. Осы мақсатқа қол жеткізу үшін:

- Дәрістерді оқу. Дәрістерде курстың мазмұны оқытылады, негізгі математикалық ұғымдар мен әдістерге талдау жүргізіледі. Сонымен қатар дәрістердің мазмұнын студенттің болашақ кәсіптік әрекетімен байланыстыру қажет.

- Тәжірибелік сабақтар. Тәжірибелік сабақтарда студенттер математикалық есептерді шешудің негізгі тәсілдері мен әдістерін игереді және математика курсының теориялық қағидаларының түсіндірмесін алады.

- Студенттің өздік жұмысы (СӨЖ). Студенттің өздік жұмысына:

- үздіксіз аудиториялық жұмыс;5 Білімге, икемділікке және машықтарға қойылатын талаптар

 • студенттердің математикалық есептерді зерттеу және оларды шешу әдістерін игеру;

 • студенттердің қолданбалы кәсіптік есептерді шешуде математикалық білімдерін қолдану дағдыларын қалыптастыру.

 • студенттердің математикалық және алгоритмдік ойлауын дамыту;

6 Пререквизиттер

Курстың мазмұны келесі пәндер бойынша білімдеріне негізделген: • жоғары математика1;

 • физика

Осы пәндер бойынша толық білімдері қажет.

7 Постреквизиттер

Жоғары математика ІІ пәнін оқығанда алынған білімдер мына пәндерді меңгеру үшін қолдалынады:

- химия;

- физика;

- информатика және тағы да басқа мамандық бойынша пәндер.

8 Пәннің мазмұны
8.1 Пәннің тақырыптық жоспары 5В070200 мамандығына күндізгі оқу нысанына№ р/с

Тақырыптардың атауы

Сабақ түрлері бойынша қарым-қатынастық сағаттар саны

дәріс

тер


практика

Зертханалық

студия-лық

жеке

СӨЖ

1

Көп айнымалыдан тәуелді функциялар

3

5

-

-
20

2

Жай дифференциалдық теңдеулер

5

9

-

-
26

3

Еселі интегралдар

4

8

-

-
22

4

Қатарлар

3

8


22

БАРЛЫҒЫ :

15

30

-

-
908.1.1 Пәннің тақырыптық жоспары 5В070200 мамандығына сырттай оқу нысанына№ р/с

Тақырыптардың атауы

Сабақ түрлері бойынша қарым-қатынастық сағаттар саны

дәріс

тер


практика

Зертханалық

студия-лық

жеке

СӨЖ

1

Көп айнымалыдан тәуелді функциялар

2

4

-

-
24

2

Жай дифференциалдық теңдеулер

1

2

-

-
26

3

Еселі интегралдар

2

4

-

-
32

4

. Қатарлар

1

2


35

БАРЛЫҒЫ :

6

12

-

-
1179.Пәннің қысқаша сипаттамасы
«Автоматтандыру және басқару» мамандығына арналған Жоғары математика ІІ пәні математиканың негізгі бөлімдерінен тұрады: дифференциалдық теңдеулер, еселі интегралдар, қатарлар, көп айнымалы функцияның дифференциалдық есептеулері. Осы тақырыптарды меңгеру үшін бір айнымалы функцияның дифференциалдық және интегралдық есептеулерін жақсы білу қажет.

10. Курс компоненттері

10.1 Теориялық курстың мазмұны


1 тақырып. Көп айнымалыдан тәуелді функциялар

Көп айнымалыдан тәуелді функцияның анықтамасы, анықталу облысы.Көп айнымалыдан тәуелді функцияның нүктедегі шегі, үзіліссіздігі, дифференциалдануы. Дербес туындылар. Аралас туындылар туралы теорема. Толық дифференциал. Көп айнымалыдан тәуелді функцияның экстремумы.


2 тақырып. Жай дифференциалдық теңдеулер.

Негізгі ұғымдар. Коши есебі. Бірінші ретті жай дифференциалдық тең деу үшін Коши есебінің бір ғана шешімінің бар болуы туралы теорема. Айнымалысын ажыратуға болатын теңдеулер. Біртекті теңдеулер. Біртекті теңдеуге келтірілетін теңдеулер. Сызықты теңдеулер. Бернулли теңдеуі. Толық дифференциалды теңдеулер. Жоғары ретті дифференциалдық теңдеулер. Қалыпты теңдеу. Коши есебі. Коши есебінің бір ғана шешімі бар болуы туралы теорема. Дербес, жалпы және ерекше шешімдер. Сызықты дифференциалдық теңдеу. Дифференциалдық оператор. Жалпы шешімнің құрылымы. Жоғары ретті коэффиңиенттері тұрақты біртекті сызықты теңдеулер. Жоғары ретті коэффиңиенттері тұрақты біртекті емес сызықты теңдеулер. Дифференциалдық теңдеулер жүйесі. Негізгі ұғымдар. Қалыпты жүйе. Коши себі. Коши есебінің бір ғана шешімі бар болуы туралы теорема. Тұрақты коэффициентті біртекті сызықты жүйе. Жою тәсілі. Эйлер тәсілі.

Тұрақты коэффициентті біртекті емес сызықты жүйе.
3 тақырып. Еселі интегралдар.

Екі еселі интеграл және анықтамасы. Екі еселі интегралдың бар болуы туралы теорема. Екі еселі интегралды қайталамалы интегралға келтіру. Айнымалыны ауыстыру. Үш еселі интегралдар. Үш еселі интегралдың бар болуы және оларды есептеу. Айнымалыны ауыстыру. Екі және үш еселі интегралдардың қолданылулары.


4 тақырып. Қатарлар.

Сандық қатарлар. Қатардың жинақтылығы және оның қосындысы. Қатар жинақтылығының қажетті шарты. Салыстыру теоремалары. Даламбер белгісі. Кошидің радикадық және интегралдық белгілері. Таңбалары ауыспалы қатар. Лейбниц теоремасы. Таңбалары айнымалы қатар. Қатардың абсолютті және шартты жинақталуы. Функциялық қатарлар. Жинақтылық облысы. Бірқалыпты жинақтылық. Дәрежелік қатарлар. Жинақтылық радиусы, аралығы, облысы. Тейлор қатары. Маклорен қатары. Элементар функциялардың Тейлор қатарына жіктелінуі.Тейлор қатарының қолданылуы.


10.2 Практикалық сабақтар мазмұны 5В070200 мамандығына.

1 тақырып. Көп айнымалыдан тәуелді функциялар

1-5 сабақтар. Екі айнымалы функцияның анықталу облысын табу. Екі айнымалы функцияның шегін есептеу. Екі айнымалы функцияны үзіліссіздікке зерттеу. Көп айнымалы функцияның дербес туындыларын есептеу. Көп айнымалы функцияның жоғарғы ретті дербес туындыларын есептеу. Екі айнымалы функцияның дербес, толық дифференциалдарын есептеу. Толық дифференциалды жуықтап есептеуде қолдану. Екі айнымалы функцияның экстремумын есептеу. Екі айнымалы функцияның тұйық облыстағы ең кіші және ең үлкен мәндерін есептеу. Көп айнымалы функцияның градиентін, бағыт бойынша туындысын есептеу.

Әдебиет:[8],188бет.№3041,3043,3045,3049,3057,3090,3094,3106,3110,3114,3181,3182. 200 бет. № 3259,3272,3280,3283.


2 тақырып. Жай дифференциалдық теңдеулер.

6-14 сабақтар. Айнымалысы бөлінетін, сызықты, біртекті, біртекті теңдеуге келтірілетін, Бернулли, толық дифференциалды дифференциалдық теңдеулердің жалпы, дербес шешімдерін табу. Әдебиет:[8], 247 бет,

№3901,3904,3906,3907,3908,3910,3913,3916,3917,3919,3936,3939,3941,3943,

3950,3954,3958,3962,3965,3967,3971,4038,4042,4050,4054,4058,4060.

Ретін төмендетуге болатын 2-ші ретті дифференциалдық теңдеулердің шешімін табу. Әдебиет:[8], 261 бет,№4156,4158,4161,4164,4166,4172,

4183,4189,4192,4197.

2-ші ретті сызықты дифференциалдық теңдеулерді шешу. Әдебиет:[8], 256 бет, №4234,4238,4242,4251,4255,4257,4268,4270,4272,4275(2,3,4,6),4283,4287,

4289,4305.

Сызықты дифференциалдық теңдеулер жүйесін шешу. Әдебиет:[8], 270 бет, №4324.1,4324.5.


3 тақырып. Еселі интегралдар

15-22 сабақтар. Қос интегралды қайталамалы интегралдарға келтіру. Екі еселі интегралды тік бұрышты координаталар жүйесінде есептеу. Екі еселі интегралда айнымалыларды ауыстыру. Екі еселі интегралда ретін өзгерту. Екі еселі интегралды геометрияда және физикада қолдану. Әдебиет: [8],214бет,№3478,3480,3482,3484,3485,3489,3493,3496,3500,3504(2,3),3510,3512,3525(2,3),3526,3530,3536,3539,3540,3546,3559,3561,3563,3566,3568,3604,3605.

Үш еселі интегралды тік бұрышты координаталар жүйесінде есептеу. Үш еселі интегралда айнымалыларды ауыстыру.Үш еселі интегралды геометрияда және физикада қолдану.Әдебиет: [8],217бет№3520,3521,

3523,3548,3552,3554,3557,3558,3666,3667,3668,3669.4 тақырып. Қатарлар.

23-30 сабақтар. Сандық қатарлар. Оң таңбалы сандық қатардың қосындысын есептеу. Оң таңбалы сандық қатарды салыстыру белгісін, Даламбер белгісін, Кошидің радикалдық, интегралдық белгілерін қолданып жинақтылыққа зерттеу. Лейбниц белгісін қолданып таңбалары кезектесіп келетін сандық қатардың жинақтылығын зерттеу. Абсолютті және шартты жинақтылық.Әдебиет:[8], 168бет.№2728,2730,2732,2736,2738,2740,

2745,2755,2757,2759,2762,2764,2766,2771,2773,2769,2790,2792,2796,2797.Функционалдық қатарлар. Функционалдық қатардың жинақталу облысын есептеу. Әдебиет:[8], 172 бет.№2803,2805,2807,2809,2811.

Дәрежелік қатардың жинақталу облысын есептеу. Әдебиет:[8], 175 бет. №2841,2843,2879,2881,2883,2885. Дәрежелік қатарды жуықтап есептеуде қолдану.Әдебиет:[8], 178бет,№2894,2901,2905,2912,2920,2924,2930,

2932,2945,2947,2949.
10.3 Студенттің өздік жұмысының мазмұны күндізгі оқу нысанына

СӨЖ түрлерінің тізімі


СӨЖ түрі

Есеп беру формасы

Бақылау түрі

Сағат көлемі

1

Дәріс сабақтарына дайындық

Конспекттің бар болуы

Сабаққа қатысу

15

2

Тәжірибелік сабақтарға дайындық, үйге берілген тапсырмаларды орындау

Жұмыс дәптері

Есептерді шешу, бақылау сұрақтарға жауап беру.

15

3

Аудиториялық сабақтардың мазмұнына енбеген материалды оқу

Конспект


СРСП сабақтарында есеп беру

8

4

Жеке тапсырмаларды орындау

Есептердің шешімдері жазылған дәптердің болуы

ЖТ қорғау

32

5

Бақылау шараларына дайындық
АБ 1, АБ 2, бақылау жұмысы, МБ1,МБ2.

20

Барлығы:

90


10.3 Студенттің өздік жұмысының мазмұны сырттай оқу нысанына

СӨЖ түрлерінің тізімі


СӨЖ түрі

Есеп беру формасы

Бақылау түрі

Сағат көлемі

1

Дәріс сабақтарына дайындық

Конспекттің бар болуы

Сабаққа қатысу

23

2

Тәжірибелік сабақтарға дайындық, үйге берілген тапсырмаларды орындау

Жұмыс дәптері

Есептерді шешу, бақылау сұрақтарға жауап беру.

24

3

Аудиториялық сабақтардың мазмұнына енбеген материалды оқу

Конспект


СРСП сабақтарында есеп беру

23

4

Жеке тапсырмаларды орындау

Есептердің шешімдері жазылған дәптердің болуы

ЖТ қорғау

24

5

Бақылау шараларына дайындық
АБ 1, АБ 2, бақылау жұмысы, МБ1,МБ2.

23

Барлығы:

11710.3.1Студенттердің өздігінен оқуына бөлінген тақырыптардың тізімі күндізгі және сырттай оқу нысанына

1 тақырып. Көп айнымалы функцияның дифференциалдық есептеулері.

1.Функцияның дербес және толық өсімшелері. Шек және үздіксіздік. Әдебиет: Айдос Е.Ж. Жоғары математика.3 бөлім.14-19 бет.-3с

2. Бетке жанама жазықтық. Толық дифференциалдың геометриялық мағынасы. Әдебиет: Айдос Е.Ж. Жоғары математика.3 бөлім.26-28 бет.-3с.

3. Күрделі және айқындалмаған функцияларды дифференциалдау.

Әдебиет: Айдос Е.Ж. Жоғары математика.3 бөлім. 30-35 бет.-2с.

4. Шартты экстремум. Әдебиет: Айдос Е.Ж. Жоғары математика.3 бөлім.

53-58 бет.-3с.
2 тақырып. Жай дифференциалдық теңдеулер.

5. Ерекше шешімдер. Айдос Е.Ж. Жоғары математика.3 бөлім.138-139 бет.-3с.

6. Сызықты тәуелді және сызықты тәуелсіз функциялар. Вронскиан. Әдебиет: Айдос Е.Ж. Жоғары математика.3 бөлім.127-130 бет.-3с.
3 тақырып. Еселі интегралдар.

7. Еселі интегралдардың механикада қолданылылуы. Айдос Е.Ж. Жоғары математика.3 бөлім.245-249 бет.-3 с.


4 тақырып. Қатарлар.

8.Функционалдық қатардың бірқалыпты жинақталуы. Әдебиет: Айдос Е.Ж. Жоғары математика.3 бөлім.416-422 бет.-2с.

9.Элементар функцияларды Тейлор және Маклорен қатарына жіктеу. .Әдебиет: Айдос Е.Ж. Жоғары математика.3 бөлім. 438,439 бет.-1с.

10.3.2 Студенттердің өздігінен орындалатын тапсырмалар тізімі

1 тақырып. Көп айнымалы функцияның дифференциалдық есептеулері

1. Көп айнымалы функцияның анықталу облысын табу. Әдебиет: Айдос Е.Ж. Жоғары математика.3 бөлім.59,60 бет.№1 тапсырма.

2. Көп айнымалы функцияның дербес туындыларын, дербес дифференциалдарын табу. Әдебиет: Айдос Е.Ж. Жоғары математика.3 бөлім.60-64 бет.№2,3 тапсырмалар.

3. Көп айнымалы функцияның толық дифференциалын табу.

Әдебиет: Айдос Е.Ж. Жоғары математика.3 бөлім.65 бет.№4 тапсырма.

4. Айқындалмаған функцияның дербес туындыларын есептеу. . Әдебиет: Айдос Е.Ж. Жоғары математика.3 бөлім.67-70 бет.№6 тапсырма.

5. Жанама жазықтық және нормаль теңдеулерін жазу. . Әдебиет: Айдос Е.Ж. Жоғары математика.3 бөлім.70-71 бет.№1 тапсырма.

6. Жоғары ретті дербес туындыларды есептеу керек. . Әдебиет: Айдос Е.Ж. Жоғары математика.3 бөлім.70-75 бет.№2,3 тапсырмалар.

7. Экстремумға зерттеу керек. . Әдебиет: Айдос Е.Ж. Жоғары математика.3 бөлім.71-75 бет.№4 тапсырма.

8. Функцияның тұйық аймақтағы ең үлкен және ең кіші мәндерін табу. . Әдебиет: Айдос Е.Ж. Жоғары математика.3 бөлім.76-79 бет.№5 тапсырма.2 тақырып. Жай дифференциалдық теңдеулер

29. Айнымалысы бөлінетін дифференциалдық теңдеудің жалпы шешімін не болмаса интегралын табу керек.

Әдебиет: Айдос Е.Ж. Жоғары математика.3 бөлім 147-151 бет.№1,2 тапсырмалар.

30. Біртекті дифференциалдық теңдеудің жалпы шешімін не болмаса интегралын табу керек.

Әдебиет: Айдос Е.Ж. Жоғары математика.3 бөлім 151-152 бет.№ 3 тапсырма.

31. Дифференциалдық теңдеудің дербес шешімін табу керек.

Әдебиет: Айдос Е.Ж. Жоғары математика.3 бөлім 153-155 бет.№ 4 тапсырма.

32. Дифференциалдық теңдеудің жалпы шешімін табу керек

Әдебиет: Айдос Е.Ж. Жоғары математика.3 бөлім 155-158 бет.№ 5 тапсырма.

33. Реті төмендетілетін дифференциалдық теңдеудің жалпы, дербес шешімін табу керек. Әдебиет: Айдос Е.Ж. Жоғары математика.3 бөлім 163-172 бет.

№ 1-3 тапсырмалар.

34. Екінші ретті сызықты біртекті және біртекті емес дифференциалдық теңдеулердің жалпы, дербес шешімдерін табу керек.

Әдебиет: Айдос Е.Ж. Жоғары математика.3 бөлім 181-192 бет.

№ 1-5 тапсырмалар.


3 тақырып. Еселі интегралдар

9. Екі еселі интегралда интегралдау ретін өзгерту керек.

Әдебиет: Айдос Е.Ж. Жоғары математика.3 бөлім.291-292 бет.№1 тапсырма.

10. Берілген Д облысы бойынша екі еселі интегралды есептеу керек.

Әдебиет: Айдос Е.Ж. Жоғары математика.3 бөлім.292-294 бет.№2 тапсырма.

11.Қайталама интегралды есептеу керек.

Әдебиет: Айдос Е.Ж. Жоғары математика.3 бөлім.294-297 бет.№3 тапсырма.

12.Доблысының ауданын екі еселі интеграл арқылы есептеу керек.

Әдебиет: Айдос Е.Ж. Жоғары математика.3 бөлім.297-299 бет.№4 тапсырма.

13. Дененің көлемін есептеу керек.

Әдебиет: Айдос Е.Ж. Жоғары математика.3 бөлім.300-302 бет.№6 тапсырма.

14. Үш еселі интегралдың интегралдау шектерін қою керек.

Әдебиет: Айдос Е.Ж. Жоғары математика.3 бөлім.307-308 бет.№1 тапсырма.

15. Үш еселі интегралды есептеу керек.

Әдебиет: Айдос Е.Ж. Жоғары математика.3 бөлім.309-310 бет.№2 тапсырма

16. Үш еселі интегралда айнымалыны ауыстыру керек.

Әдебиет: Айдос Е.Ж. Жоғары математика.3 бөлім.311-314 бет.№3 тапсырма

17. Дененің көлемін үш еселі интегралдың көмегімен есептеу керек

Әдебиет: Айдос Е.Ж. Жоғары математика.3 бөлім.315-317 бет.№4 тапсырма

18. Екінші текті қисықсызықты интегралды есептеу керек.

Әдебиет: Айдос Е.Ж. Жоғары математика.3 бөлім.335-339 бет.№1 тапсырма

19. Бірінші текті қисықсызықты интегралды есептеу керек.

Әдебиет: Айдос Е.Ж. Жоғары математика.3 бөлім.340-344 бет.№2 тапсырма

20. Екінші текті қисықсызықты интегралды есептеу керек.

Әдебиет: Айдос Е.Ж. Жоғары математика.3 бөлім.349-353 бет.№4 тапсырма

21. Бірінші текті беттік интегралды есептеу керек.

Әдебиет: Айдос Е.Ж. Жоғары математика.3 бөлім.367-370 бет.№2 тапсырма

22. Екінші текті беттік интегралды есептеу керек.

Әдебиет: Айдос Е.Ж. Жоғары математика.3 бөлім.370-375 бет.№3 тапсырма

4 тақырып. Қатарлар.

23.Сандық қатардың жинақтылығын қосынды арқылы дәлелдеу керек.

Әдебиет: Айдос Е.Ж. Жоғары математика.3 бөлім.443-445 бет.№1 тапсырма

24. Мүшелері оң қатарларды жинақтылыққа зерттеу керек.

Әдебиет: Айдос Е.Ж. Жоғары математика.3 бөлім.445-454 бет.№2-6 тапсырмалар.

25. Ауыспалы таңбалы қатарды жинақтылыққа және абсолютті жинақтылыққа зерттеу керек.

Әдебиет: Айдос Е.Ж. Жоғары математика.3 бөлім.454-458 бет.№7,8 тапсырмалар.

26. Жинақтылық аймағын табу керек.

Әдебиет: Айдос Е.Ж. Жоғары математика.3 бөлім.462-467 бет.№1-3 тапсырмалар.

27.Дәрежелік қатарды жуықтап есептеуде қолдану.

Әдебиет: Айдос Е.Ж. Жоғары математика.3 бөлім.472-481 бет.№6-8 тапсырмалар.

28. Функцияны Фурье қатарына жіктеу керек

Әдебиет: Айдос Е.Ж. Жоғары математика.3 бөлім.489-509 бет.

№1-3тапсырмалар.11. Курстың саясаты

Студенттер міндетті түрде сабақтарға қатысу керек. Себеппен қатыспаған сабақтардың тапсырмаларын кешірек тапсыруға болады.

Сабақтың барлық түріне (дәріс, тәжірибе, СОӨЖ) студент міндетті түрде дайындалып келуі керек. Студенттің білімі бақылау жұмысы, тест, межелік бақылау арқылы тексеріледі.

Тәжірибе және өзіндік жұмыстардың тапсырмалары міндетті түрде орындалуы керек. Өзіндік жұмыс сіздің нұсқаңызға сәйкес орындалуы керек, әйтпесе жұмысыңыз есептелінбейді. Нұсқаңыздың номерін оқытушы анықтайды. Берілген тапсырмалар уақытында орындалу керек, кеш орындалған тапсырмалар кемітіп есептелінеді. Кез келген бақылау түрінде және емтиханда көшіруге тыйым салынады. Бұл жағдайда алған баллыңыздың 80% шегеріледі.

Бір жағдайлар бойынша бақылау шарасына қатысалмай қалсаңыз, оны келесі жұма ішінде өтуіңізге мүмкіндік беріледі.Бақылау түрлері

Ең жоғарғы балл

АҮ1

АҮ2

1 Сабаққа қатысу және дайындалу

36

31

2 Тәжірибе жұмыстарын орындау және қорғау

34

34

3 СӨЖ орындау және қорғауы

30

35

Барлығы

100

100

МБ бағасы 100 ұпаймен есептелінеді.МБ-ға АҮ баллдары бар студенттер ғана жіберіледі.

АҮ және МБ қорытынды бағалары бойынша студенттің пән бойынша рейтингі (Р1 және Р2) келесі формула бойынша анықталады


Р1(2) = АҮ 1(2)*0,7 + МБ1(2)*0,3.
Егер оқу жоспарында берілген пән бойынша емтихан және сынақ тұрса, онда сынақ Р2 екінші межелік бақылау ретінде есептелінеді.

Егер студент межелік бақылаудан өтпесе немесе 50 баллдан кем алса, онда рейтинг анықталмайды.

Пән бойынша студенттің семестрдегі кіру рұқсатының рейтингі (КРР) келесі формуламен есептелінеді


КРР = (Р1+Р2)/2.


Пән бойынша қорытынды бақылауға (ҚБ) жұмыс бағдарламасының барлық талаптарын орындаған және кіру рұқсатының рейтингі 50 баллдан кем емес студенттер жіберіледі.

Қорытынды бағаны (Б) келесі формула бойынша есептейді

Қ = КРР *0,6 + ҚБ*0,4
Қорытынды баға КРР және ҚБ бағалары қанағаттанарлық болса ғана есептелінеді. Қорытынды бақылауға келмеген жағдайда студентке «қанағаттанарлық емес» деген баға қойылады.

Емтиханның және аралық аттестацияның нәтижелері студентке сол күні, ал түстен кейін өтсе келесі күні жарияланады.Қорытынды бақылауда алынған оң бағаны жоғарлатуға рұқсат берілмейді.

Бақылау түрлері: Т – тәжірибелік жұмыс, СӨЖ – студенттің өзіндік жұмысы, МБ – межелік бақылау.


Білім алушының білімін бағалау шкаласы


Балл түріндегі қорытынды баға (Қ)

Балл түріндегі цифрлық эквивалент (Ц)

Әріптік жүйедегі баға (Ә)

Дәстүрлі жүйедегі баға (Д)

Емтихан, диф.сынақ

Сынақ

95-100

4

A

Үздік

сынақ

90-94

3,67

A-

85-89

3,33

B+

Жақсы


80-84

3,0

B

75-79

2,67

B-

70-74

2,33

C+

Қанағат


65-69

2,0

C

60-64

1,67

C-

55-59

1,33

D+

50-54

1,0

D

0-49

0

F

Қанағатсыз

Сынақтан өтпеген


Күндізгі оқу нысанының студенттеріне арналған бақылау шараларының күнтізбелік кестесі

5В070200 – Автоматтандыру және басқару мамандыққа Жоғары математика ІІ пәнінен


Апталар

1

2

3

4

5

6

7

8

Барлығы

Максималды балл, соның

ішінде бақылау түрлері бойынша:8


12

8

22

8

12

18

12

100

Сабақтарға қатысу

дәрістер

2

2

2

2

2

2

2

2

16

тәжірибелік

4

4

4

4

4

4

4

4

32

СМӨЖ

1

1

1

1

1

1

1

1

8

ӨЖ орындау және қорғау
4
4
4
4

16

Бақылау жұмыстарды орындау

1010
20

Сабақтағы белсенділік


1


1

1

1

1

1

1

1

8

Межелік бақылау


100
Апталар

9

10

11

12

13

14

15

Барлығы

Максималды балл, соның ішінде бақылау түрлері бойынша:

8

8

20

18

8

20

18

100

Сабақтарға қатысу

дәрістер

2

2

2

2

2

2

2

14

тәжірибелік

4

4

4

4

4

4

4

28

СМӨЖ

1

1

1

1

1

1

1

7

ӨЖ орындау және қорғау1212
24

Бақылау жұмыстарды орындау


1010

20

Сабақтағы белсенділік

1

1

1

1

1

1

1

7

Межелік бақылау


100

Математика кафедрасының отырысында « » . 201 ж ұсынылған және бекітілген. № Хаттама.
Кафедра меңгерушісі __________ М.Е.Исин 20__ж. «___» ____________
12. Әдебиеттер тізімі

Негізгі


 1. Айдос Е.Ж. Жоғары математика-3. Оқулық. – Алматы: «Бастау», 2008. – 356 б.

2) Дүйсек А.К., Қасымбеков С.Қ.. Жоғары математика. Оқу құралы.- Алматы, 2004

3) Хасеинов К.А. Математика канондары. Жоғары математика курсы. Алматы, 2004.

4).Ильясов М.Н., Баяхметова Ф.К. Жеке үй тапсырмалары. 2 бөлім. Павлодар,2003

5).Ильясов М.Н., Баяхметова Ф.К.,Шоманова Р.Е. Жеке үй тапсырмалары. 3бөлім. Павлодар,2006

Қосымша

6) Әубәкір С.Б. Жоғары математика. 1,2 бөлім.- Алматы, 2000.7) Айдос Е.Ж. Жоғары математика. Қысқаша курс. Алматы, 2003.

8) Лунгу К.Н., Письменный Д.Т. и др. Сборник задач по высшей математике с контрольными работами. 2 курс.- М.: Айрис Пресс, 20059) Индивидуальные задания по высшей математике под ред. Рябушко А.П. В трёх частях.- Минск: Высшая школа , 2002.
Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Жұмыс бағдарламасы қазақстан тарихының тарихнамасы пәні бойынша 050203-Тарих мамандығының студенттеріне арналған
umk -> Программа дисциплины Форма для студентов ф со пгу 18. 2/07
umk -> Жұмыс бағдарламасы шет елдер тарихының тарихнамасы пәні бойынша 050203-Тарих мамандығының студенттеріне арналған Павлодар
umk -> АќША, несие, банктер
umk -> Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы
umk -> Web-технологияныњ ±ѓымдары
umk -> Программа дисциплины для студентов
umk -> Ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk -> Јдістемелік нўсќаулыќ


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет