Пәнді оқып-үйренуіне арналғанДата21.02.2019
өлшемі125 Kb.
#67937


Пәнді оқып-үйренуіне арналған

әдістемелік нұсқаудың

титулдық парағы


Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/40Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі


С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті
Информатика және ақпараттық жүйелер кафедрасы

АЖ-дағы деректер базасы

пәні бойынша
5В070300 - Ақпараттық жүйелер мамандығының студенттеріне арналған
ПӘНДІ ОҚЫП-ҮЙРЕНУІНЕ АРНАЛҒАН

ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУ

Павлодар


Пәнді оқып-үйренуіне арналған

әдістемелік нұсқауды бекіту парағы
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/41
БЕКІТЕМІН

ОІ жөніндегі проректор

___________ Н.Э. Пфейфер

20__ж. «___»_____________


Қ ұрастырушы: аға оқытушы Ақанова А.С.

Информатика және ақпараттық жүйелер кафедрасы
АЖ-дағы деректер базасы

пәні бойынша

5В070300 - Ақпараттық жүйелер мамандығының студенттеріне арналған

ПӘНДІ ОҚЫП-ҮЙРЕНУІНЕ АРНАЛҒАН

ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУ

Кафедра отырысында ұсынылды

20__ж. «___»______, №__Хаттама
Кафедра меңгерушісі _____________ Н.Н Оспанова 2013ж. «____» ________
ФМжАТ ОӘК мақұлданды

20__ж. «___»______________, №____ Хаттама


ОӘК төрайымы______________ А.Б. Искакова 2013ж. «____» ________
МАҚҰЛДАНДЫ:

ОӘБ бастығы_____________ Е.Н. Жуманкулова 2013ж. «____» ________

Университеттің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды

20__ж. «___»______________№____Хаттама


Тақырып 1. Деректер базасы жәнеДББЖ.

Ақпарат жене мәлiметтер. Ақпаратгық қатынастар жене деректердiң өзара

байланыстары. Деректер базасының заттық салада ақпараттық модель ретiнде корсетiлуі. Деректер банкi. Деректер сөздiгi.

Деректер базасын баскару жуйесi (ДББЖ) деректер базасын құру және өңдеу қуралдары. Деректер банкiнің қолданушылары. Деректер базасының әкiмi және оның функциялары.

Деректер банкiдегі сураныстарды өндеу. Деректер базасында қолданатын деректер қасиеті, теуелсiздiлiк, интеграция, қорғау, қосалқылау. Деректердiң бүтiндiгi. Схема және схема бөлшектері.

Деректер банкiнде колданатын тiлдер: деректерді суретгеу тiлi, деректердi қимылдату тiлi жене сұраңыстар тiлi. Деректердi ұсыну денгейлерi: сыртқы, концептуалды, ішкі.

Базадағы деректерге қолданылатын негiзгi операциялар: жүктеу, түзету, iздеу, сұрыптау, қайта құру, реструктуризациялау.

Мәліметтер базасы (МБ) – белгілі бір арнаулы ауқымға қатысты мәлтеттерді баяндау, сақтау мен амал-тәсілдермен ұқсата білудің жалпы прииңиптерін қарастыратын белгілі бір ережелер бойынша үйымдастырылған мәлімет-тердің жиынтыгы.

МББЖ – жаңа база құрылымын құруға арналған программаның құралдар кешені, оны құрамын толықтыру, құрамында барды редакциялау және апаратпен көрсетушілік (визуализация). База ақпаратын көрсетушілік ретінде берілген критерийге сәйкес бейнеленетін мәліметгерді іріктеу, оларды ретгеу, сосын шығаратын құрылғыға беру немесе байланыс арналары бойынша беру.

Әдебиет: [1], [3], [10].
Тақырып 2. Деректер моделі

Деректердiң абстракты түрi, құрылымы және оларға колданатын негiзгi операциялар.

Деректер моделiн таңдау. белшектерi.

Мәліметтерге ену мүмкіндігінің реляциялық тәсілі жазбалар тобының амалдарына негізделген. Амалдарды орындауға SQL (Structured Query Language) құрылымдық сұраныс тілінің құралдары қолданылады. Delphi қосымшаларында BDE механизмін қолдану барысында мәліметтер жиыны ретінде SQL-сұранысты орындауды беретін Query немесе StoredProc компоненттері қолданылады. SQL құралдарын жергілікті және қашықтағы мәліметтер қорымен амалдар орындауға қолдануға болады. Delphi-де мұндай компоненттерге Query, SQLQuery және ADOQuery мәліметтер жиыны жатады.Әдебиет: [2], [7].
Тақырып 3. Қазіргі заманғы ДББЖ-да деректер базасын құру

ДББЖ-нын негiзгi терезесi және онымен жұмыс істеу. Деректер базасына кіру. Деректер базасымен жұмыс iстейтiн басқару элементтерi, олардың қасиеттерi мен әдiстерi.

ADO базалық объектісі. Базалық объектісі жеті: Connection, Recordset, Command, Parameter , Field Error және Property. ADO компоненттері Delphi компоненттер палитрасында базалық объектілерді құрады. Базалық объектілер олармен байланысты объектілерді шығарады.

ADO-компонентінің жиынына 4 компонента-жиынтығы кіреді: TADODataSet, TADOTable, TADOQuery және TADOStoredProc. BDE аналогикалық компонентісі сияқты, жалпы атасы бар — TDataSet абстрактілі класы, және, өз методтарының көпшілігін, қасиеті және уақиғасын олар осы кластан алды және оларды өз BDE-аналогаяларымен бoлады.Әдебиет: [5], [9].
Тақырып 4. Деректер базасын жобалау

Деректер базасының өмiр денгейiнiң ұзақтығы. Деректер базасын жобалауының жалпы реті. Талаптарды түрге келтiру және талдау. Концептуалды жобалау. Логикалыж жобалау. Физикалық жобалау.

Деректер базасы теориясының даму тенденциялары. Деректер базасының ғылымда, техника мен бизнесте қолданылуы.

Деректер қоры дегеніміз – мәліметтерді сақтауға арналған ұйымдасқан құрылым. Бұл деректер қорының құрылымына ақпаратпен қатар, оларды ұйымдастыруға, қолдануға арналған тәсілдер мен әдістер кіреді.

Деректер қоры деректер қорын басқару жүйесімен (ДҚБЖ) тығыз байланысты. Бұл программалық құрылымдар кешені жаңа қордың құрылымын құруға, оны деректермен толтыруға, мазмұнын редактрлеуге және ақпаратты визуалдандыруға арналған. Қор ақпараттарын визуалдау дегеніміз берілген критерий бойынша экранға шығаратын мәліметтерді таңдап, оларды белгілі бір ретке келтіріп, безендіріп артынан баспаға немесе байланыс каналдарына беруді айтамыз. Әлемде деректер қорын басқаратын көптеген жүйелер бар.

Әдебиет: [4], [6].
Әдебиеттер тізімі

Негізгі:


  1. Система управления БД и знаний: Справочное издание /А.Н.Наумов, А.М.Ведров, В.К.Иванов и др. —М.:Финансы и статистика, 2002. -348с.

  2. Базы данных: интеллектуальная обработка информации В.В.Корнеев, А.Ф.Гареев, С.В.Васютин. —М.:Нолидж, 2000. -352с.:ил.

  3. Фаронов В.В. Программирование баз данных в Delphi 6. Учебный курс. — СПб.:Питер, 2002.— 352с.: ил.

  4. Фаронов В.В. Шумаков П.В. Delphi 4. Руководство разработчика баз данных. – М.: “Нолидж”, 2005. –560с.: ил.

  5. Фаронов В.В. Шумаков П.В. Delphi 5. Руководство разработчика баз данных. – М.: “Нолидж”, 2000. –640с.: ил.

  6. Хендерсон К. Руководство разработчика баз данных в Delphi 2/Пер. с англ. – К.: «Диалектика», 2006. –544с.

  7. Когсвелл Д. Изучи сам программирование баз данных в Delphi 2.0…сегодня/Пер с англ. –Мн.: ООО “Попурри”, 2005. -448с.: ил.

  8. My SQL, 3-е издание.: Пер с англ.-М.: ООО «И.Д.Вильямс», 2007. – 1168 с.

  9. Основы реляционных баз данных/Пер, с англ. — М.: Издательско-торговый дом «Русская Редакция», 2001. — 384 с.: ил.

Қосымша:


  1. Конопка Р. Создание оригинальных компонент в среде Delphi: Пер с англ./Рэй Конопка. –К.: НИПФ “ДиаСофт Лтд”, 2000. –512с.

11. Андасова Б.З. Деректер базасының теориясы: ақпараттық технология мамандықтарына арналған оқулық. – Астана : Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, 2010. – 436 б.
Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Жұмыс бағдарламасы қазақстан тарихының тарихнамасы пәні бойынша 050203-Тарих мамандығының студенттеріне арналған
umk -> Программа дисциплины Форма для студентов ф со пгу 18. 2/07
umk -> Жұмыс бағдарламасы шет елдер тарихының тарихнамасы пәні бойынша 050203-Тарих мамандығының студенттеріне арналған Павлодар
umk -> АќША, несие, банктер
umk -> Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы
umk -> Пәннің жұмыс Нысан
umk -> Web-технологияныњ ±ѓымдары
umk -> Программа дисциплины для студентов
umk -> Ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk -> Јдістемелік нўсќаулыќ


Достарыңызбен бөлісу:
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет