Пәні бойынша оқыту бағдарламасы (Syllabus)жүктеу 307.97 Kb.
Дата02.12.2017
өлшемі307.97 Kb.
түріБағдарламасы

Пәні бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.4/19


Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі


С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті

Қазақстан тарихы кафедрасы

5B020300-Тарих мамандығының студенттеріне арналған

«Қазақстан тарихы бойынша деректер»ПӘНІ БОЙЫНША ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ (Syllabus)

ПавлодарПәні бойынша оқыту бағдарламасын (Syllabus) бекіту парағы
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.4/19

БЕКІТЕМІН

ТжҚ факультеттің деканы

_________ Бегимтаев А.И.

(қолы)


20__ж. «___»____________

Құрастырушы: ___________доцент Садыкова К.Ж.


Қазақстан тарихы кафедрасы

5В020300-Тарих мамандығының күндізгі оқу нысанындағы студенттеріне арналған «Қазақстан тарихы бойынша деректер» пәні бойынша

пәні бойынша оқыту бағдарламасы (Syllabus)
Бағдарлама 20__ж. «___» _________ бекітілген жұмыс оқу бағдарламасының негізінде әзірленген.
20__ж. «___»____________кафедра отырысында ұсынылған

№_____ хаттама.


Кафедра меңгерушісі______________ Батталов Қ.Қ.

201 ж. «____» ________


Факультет оқу-әдістемелік кеңесімен құпталған _________ 20__ж. «_____»____________№____ хаттама
ОӘК төрағасы_____________Сулейменова Ш.Қ.

20___ж. «_____»___________1 Оқу пәнінің паспорты

Пәннің атауы: Қазақстан тарихы бойынша деректер

Міндетті компонент пәні

Кредиттер саны және оқу мерзімдері

Барлығы – 3 кредит

Курс: 3

Семестр: 6

Аудиторлық сабақтардың барлығы – 45 сағат

Дәріс сабақтары - 15 сағат

Тәжірибелік/семинар сабақтар – 30сағат

СӨЖ – 90 сағат

Жалпы еңбек сиымдылығы – 135 сағат

Бақылау формасы:

Емтихан – 6 семестр
Пререквизиттер

Бұл пәнді меңгеру үшін келесі пәндерді оқып білу нәтижесінде білім, білік және икемділік қажетті шарт болып табылады:

Қазақстан тарихы,

Мамандыққа кіріспе.


Постреквизиты

Бұл пәнді меңгеру нәтижесінде алынған білім, білік, икем келесі пәндерді менгеру үшін қажет:

Шетел елдер тарихы бойынша деректер;


 • Қазақ халқының рухани мәдениетінің тарихы.


2 Оқытушылар туралы мәліметтер және байланысу Қазақстан тарихы кафедрасының доцент, т.ғ.к. Батталов Қ.Қ.

539 ауд.

Байланыс тел. 673677: ішкі 1326
3. Пәннің мақсаты мен міндеті
Пәні: Қазақстан тарихы бойынша деректер
Пәннің мақсаты – келешек тарихшыларды Қазақстан тарихының негізгі деректер тобымен таныстыру, деректердің пайда болуының объективтілігі мен деректердегі субъективтілік туралы түсінік беру. Деректі деректанулық талдаудан өткізу арқылы ғана пайдалануға болатындығын ұғындыру.

Пәннің міндеті:

- Қазақстан тарихы бойынша деректерге шолу жасау;

- Қазақстан тарихы деректерінің нақты түрлерін білу;

- деректанушылық анализ және синтез әдістерін игеруге ықпал ету;

- тарихи деректермен жұмыс істеудің нақты жолдарын үйрету.
4. Білімдерге, икемдерге және компетенцияларға қажетті талаплар:

- Қазақстан тарихы деректерінің деректік мәліметтеріне сыни талдауды қалыптастыру.

- тарихтың деректерінің сыныпталу принциптерін білу.

- оқу барысында студенттердің шығармашылық белсенділігін дамыта білу;- білімділік-ізденушілік дағды қалыптастыру.
5 Пәнді зерттеудің тақырыптық жоспары
Академиялық сағаттардың сабақ үлгісіне қарай бөліуі


п/п

Тақырып атауы

Сабақ үлгісіне қарай аудиториялық сағаттардың саны

СРО

лекциялар

Тәжірибе семинар

Барлығы


Соның ішінде СРОП

1

Кіріспе

1

1

7
2

Қазақстанның ежелгі және ортағасырлар тарихының жалпы деректік базасы.

1

1

8

2

3

Антик авторлары Орта Азия мен Қазақстан көшпелілері тарихы туралы

1

2,8

7

1,5

4

Қазақстан тарихы туралы қытай деректері

1

2,8

7

1

5

Қазақстан тарихына байланысты ежелгі түріктердің руникалық ескерткіштері

1

2,8

8

1

6

Ортағасырлық авторлар түркі тайпалары мен оңтүстік-Шығыс халықтары туралы

1

2,8

8

1

7

Қазақстан туралы монғол деректері

1

2,8

7

1

8

ХVІІ-ХХ ғғ. Қазақстан тарихы бойынш та заң құжаттары

1

2,8

7

1

9

Қазақстан тарихына байланысты статистикалық деректер

1

2,8

8

1

10

Іс жүргізу материалдар мен мерзімді басылым.

2

2,8

8

1

11

ХVІІІ-ХХ ғғ. халық ауыз әдебиеті қазақстан тарихы туралы дерек ретінде

2

2,8

7

1

12

Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы туралы деректер

2

2,8

8

1
Барлығы:135 (3 кредита)

15

30

90

22,5

6. Дәріс сабақтарының мазмұны

9 КУрс КОМПОНЕНТТЕРІ

ПӘННІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ МАЗМҰНЫ

1 Тақырып. Кіріспе.

Қазақстан тарихы бойынша деректер ғылыми пән ретінде. Қазақстан тарихы деректері пәні мен объектісі. Курстың мақсаттары, мазмұны, құрылымы. Тарих ғылымындағы деректердің рөлі мен орны. Деректану тарихнамасы. «Қайталанатын дерек», «дара дерек», «қайталанбайтын дерек», «тарихи деректер кешені» түсініктерінің өзара байланысы.

2 Тақырып. Қазақстанның ежелгі және ортағасырлар тарихының жалпы деректік базасы.

Ауыз әдебиеті туындыларының деректік маңызы мен ерекшеліктері. Фольклорды сыныптау проблемасы.

Қазақстанның ежелгі және ортағасырлар тарихының деректік базасының жалпы жағдайы. Деректердің негізгі басылымдары. Сыныпталу мәселесі.

3 Тақырып. Антик авторлары Орта Азия мен Қазақстан көшпелілері тарихы туралы

Орта Азия мен Қазақстан көшпелілері тарихы антик авторлары (б.з.д. V-ІІІ ғғ.) «Авеста», Геродоттың «Тарихы», Страбонның «Географиясы», Ахеменид жазбалары: І Дарий патшасының жазбалары, Бехустин жазбалары, Персополь жазбалары және т.б.4 Тақырып. Қазақстан тарихы туралы қытай деректері

Қазақстанның халқы мен жергілікті аймақтары туралы Қытай деректері (б.з.д. ІІ ғ.). Деректердің негізгі түрлері. Н.Я.Бичуриннің «Тарихи жазбаларының» Сыма Цянның «Ерте Хань династиясының тарихы», «Кейінгі Хань династиясының тарихы» еңбектерінің жарыққа шығуы. Н.В.Кюнердің шығармалары «Оңтүстік Сібір, Орта Азия және Таяу Шығыс халықтары туралы Қытай мәліметтері», Сюннулар тарихы бойынша материалдар (Қытай деректері бойынша), алғы сөз, аудармасы, В.С.Таскин ескертпелері.5 Тақырып. Қазақстан тарихына байланысты ежелгі түріктердің руникалық ескерткіштері

Қазақстанның халқы мен территориясына байланысты ежелгі түріктердің руникалық ескерткіштері (VІ-Х ғғ.). Түркі руникалық жазбалардың шығу теориясының Томсен, О.Доннер, Готьо, Коули, Киселев еңбектерінде зерттелуі. Осы ескерткіштердің формалары, түрлері. Сыныптау проблемасы. Буғыт жазбасы. Орхон, Енисей жазбалары. Талас ескерткіштері6 Тақырып. Ортағасырлық авторлар түркі тайпалары мен оңтүстік-Шығыс халықтары туралы

Ортағасырлық авторлар түркі тайпалары мен Оңтүстік-Шығыс халықтары туралы. Рим авторлары. Византия тарихшылары. Араб авторы. Армян авторлары. Орыс жылнамаларынан мәліметтер.

ІХ-ХІІ ғғ. Қазақстан тарихы бойынша араб және парсы деректері. Ортағасырлық Қазақстан территориясындағы халықтардың әскери өнері, этникалық құрылымы, халықтары туралы тарихи-географиялық әдебиеттер.

7 Тақырып. Қазақстан туралы монғол деректері

Монғол жаулап алушылығы. Қазақстан Алтын Орда мен Моғолстан құрамында. Алтын Орданың құлауы (ХІІІ-ХVІІ ғғ.) – Монғол деректері. Араб деректері. Парсы деректері. Европа тілдеріндегі деректер. Түркі және қазақ деректері.8 Тақырып. ХVІІ-ХХ ғғ. Қазақстан тарихы бойынша заң құжаттары

ХVІІ-ХХ ғғ. Қазақстан тарихы бойынша заң құжаттары. Заң құжаттарының түрлері. Заң деректерінің жариялануы. Заңдардың деректанулық талдаудан өткізу мәселесі.9 Тақырып. Қазақстан тарихына байланысты статистикалық деректер

Қазақстан тарихына байланысты статистикалық деректер. Статистиканың ғылымға дейінгі кезеңі. Статистиканы сипаттау. Санақтың тарихи-топографиялық сипаты. Қазақстан территориясында есеп жүргізу ұйымдарының құрылуы.10 Тақырып. Іс жүргізу материалдар мен мерзімді басылым.

Іс жүргізу материалдары. Олардың түрлері. Іс қағаздық құжат жүргізу ісінің деректанулық зерттеу мәселесі.

Мерзімді басылым. Мерзімді басылым түрлері. Цензура тарихы Қазақстандағы газет ісінің тарихы. ХVІІІ-ХХ ғғ. газет мерзімділігі. Мерзімді басылымды зерттеудің ерекшеліктері.

11 Тақырып. ХVІІІ-ХХ ғғ. халық ауыз әдебиеті Қазақстан тарихы туралы дерек ретінде

Халық ауыз әдебиеті - ХVІІІ-ХХ ғғ. басындағы Қазақстан тарихының дерегі ретінде. Жыраулардың шығармалары.12 Тақырып. Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы туралы деректер

Қазақстан тарихының қазіргі заман тарихы бойынша деректер. Қазақстанның қазіргі заман дәуіріндегі Қазақстан тарихы деректеріне жалпы шолу. ХХ ғ. деректерінің типологиялық өзгеріске ұшырауы. Кеңес деректерінің түрлері мен ерекшеліктері. Жазба деректер түрлерін сипаттау.


7. Тәжірибелік сабақтарының мазмұны


1 Тақырып. Кіріспе.

Жоспар:

1. Қазақстан тарихы бойынша деректер ғылыми пән ретінде.

2. Қазақстан тарихы деректері пәні мен объектісі.

3. Курстың мақсаттары, мазмұны, құрылымы.

4. Тарих ғылымындағы деректердің рөлі мен орны. Деректану тарихнамасы. 5. «Қайталанатын дерек», «дара дерек», «қайталанбайтын дерек», «тарихи деректер кешені» түсініктерінің өзара байланысы.

Тапсырма:


 1. Тақырып сұрақтары бойынша конспект әзірлеу

 2. Тақырып бойынша талдау жасауға, сұрақтарға жауап беруге дайын болу

Тапсырманы орындау бойынша әдістемелік нұсқау:

Тақырып бойынша ұсынылған әдебиеттерді қарастыру негізінде конспект әзірлеу және өзекті мәселелерді талдауға дайын болу қажет. Конспектіні әзірлеу және сабаққа дайындалу барысында кеңінен көрнекілік, мультимедиялық материалдарды қолданып, жан-жақты дайын болу керек. Презентациялық материалдарды әзірлеу қолдау табады.


2-тақырып. Қазақстанның ежелгі және ортағасырлар тарихының жалпы деректік базасы.

Жоспар:

1. Ауыз әдебиеті туындыларының деректік маңызы мен ерекшеліктері. 2. Фольклорды сыныптау проблемасы.

3. Қазақстанның ежелгі және ортағасырлар тарихының деректік базасының жалпы жағдайы.

4. Деректердің негізгі басылымдары. Сыныпталу мәселесі.Тапсырма:

 1. Тақырып сұрақтары бойынша конспект әзірлеу

 2. Тақырып бойынша талдау жасауға, сұрақтарға жауап беруге дайын болу

Тапсырманы орындау бойынша әдістемелік нұсқау:

Тақырып бойынша ұсынылған әдебиеттерді қарастыру негізінде конспект әзірлеу және өзекті мәселелерді талдауға дайын болу қажет. Конспектіні әзірлеу және сабаққа дайындалу барысында кеңінен көрнекілік, мультимедиялық материалдарды қолданып, жан-жақты дайын болу керек. Презентациялық материалдарды әзірлеу қолдау табады.


3-тақырып. Антик авторлары Орта Азия мен Қазақстан көшпелілері тарихы туралы

Жоспар:

1. Орта Азия мен Қазақстан көшпелілері тарихы туралы антик авторлары (б.з.д. V-ІІІ ғғ.)

2. «Авеста», Геродоттың «Тарихы», Страбонның «Географиясы»

3. Ахеменид жазбалары: І Дарий патшасының жазбалары, Бехустин жазбалары, Персополь жазбалары және т.б.Тапсырма:

 1. Тақырып сұрақтары бойынша конспект әзірлеу

 2. Тақырып бойынша талдау жасауға, сұрақтарға жауап беруге дайын болу

Тапсырманы орындау бойынша әдістемелік нұсқау:

Тақырып бойынша ұсынылған әдебиеттерді қарастыру негізінде конспект әзірлеу және өзекті мәселелерді талдауға дайын болу қажет. Конспектіні әзірлеу және сабаққа дайындалу барысында кеңінен көрнекілік, мультимедиялық материалдарды қолданып, жан-жақты дайын болу керек. Презентациялық материалдарды әзірлеу қолдау табады.

4-тақырып. Қазақстан тарихы туралы Қ ытай деректері

Жоспар:

1. Қазақстанның халқы мен жергілікті аймақтары туралы Қытай деректері (б.з.д. ІІ ғ.). Деректердің негізгі түрлері.

2. Н.Я.Бичуриннің «Тарихи жазбаларының», Сыма Цянның «Ерте Хань династиясының тарихы», «Кейінгі Хань династиясының тарихы» еңбектерінің жарыққа шығуы.

3. Н.В.Кюнердің шығармалары «Оңтүстік Сібір, Орта Азия және Таяу Шығыс халықтары туралы Қытай мәліметтері», Сюннулар тарихы бойынша материалдар (Қытай деректері бойынша), алғы сөз, аудармасы

4. В.С.Таскин ескертпелері.

Тапсырма:


 1. Тақырып сұрақтары бойынша конспект әзірлеу

 2. Тақырып бойынша талдау жасауға, сұрақтарға жауап беруге дайын болу

Тапсырманы орындау бойынша әдістемелік нұсқау:

Тақырып бойынша ұсынылған әдебиеттерді қарастыру негізінде конспект әзірлеу және өзекті мәселелерді талдауға дайын болу қажет. Конспектіні әзірлеу және сабаққа дайындалу барысында кеңінен көрнекілік, мультимедиялық материалдарды қолданып, жан-жақты дайын болу керек. Презентациялық материалдарды әзірлеу қолдау табады.

5-тақырып. Қазақстан тарихына байланысты ежелгі түріктердің руникалық ескерткіштері.

Жоспар:

1. Қазақстанның халқы мен территориясына байланысты ежелгі түріктердің руникалық ескерткіштері (VІ-Х ғғ.).

2. Түркі руникалық жазбалардың шығу теориясының Томсен, О.Доннер, Готьо, Коули, Киселев еңбектерінде зерттелуі.

3. Түрік ескерткіштердің формалары, түрлері. Сыныптау проблемасы.

4. Буғыт жазбасы. Орхон, Енисей жазбалары. Талас ескерткіштері

Тапсырма:


 1. Тақырып сұрақтары бойынша конспект әзірлеу

 2. Тақырып бойынша талдау жасауға, сұрақтарға жауап беруге дайын болу

Тапсырманы орындау бойынша әдістемелік нұсқау:

Тақырып бойынша ұсынылған әдебиеттерді қарастыру негізінде конспект әзірлеу және өзекті мәселелерді талдауға дайын болу қажет. Конспектіні әзірлеу және сабаққа дайындалу барысында кеңінен көрнекілік, мультимедиялық материалдарды қолданып, жан-жақты дайын болу керек. Презентациялық материалдарды әзірлеу қолдау табады.

6-тақырып. Ортағасырлық авторлар түркі тайпалары мен оңтүстік-Шығыс халықтары туралы

Жоспар:

. 1. Ортағасырлық авторлар түркі тайпалары мен Оңтүстік-Шығыс халықтары туралы.

2. Рим авторлары. Византия тарихшылары. Араб авторы. Армян авторлары. Орыс жылнамаларынан мәліметтер.

3. ІХ-ХІІ ғғ. Қазақстан тарихы бойынша араб және парсы деректері.

4. Ортағасырлық Қазақстан территориясындағы халықтардың әскери өнері, этникалық құрылымы, халықтары туралы тарихи-географиялық әдебиеттер.

Тапсырма:


 1. Тақырып сұрақтары бойынша конспект әзірлеу

 2. Тақырып бойынша талдау жасауға, сұрақтарға жауап беруге дайын болу

Тапсырманы орындау бойынша әдістемелік нұсқау:

Тақырып бойынша ұсынылған әдебиеттерді қарастыру негізінде конспект әзірлеу және өзекті мәселелерді талдауға дайын болу қажет. Конспектіні әзірлеу және сабаққа дайындалу барысында кеңінен көрнекілік, мультимедиялық материалдарды қолданып, жан-жақты дайын болу керек. Презентациялық материалдарды әзірлеу қолдау табады.

7-тақырып. Қазақстан туралы монғол деректері

Жоспар:

1. Монғол жаулап алушылығы. Қазақстан Алтын Орда мен Моғолстан құрамында.

2. Алтын Орданың құлауы (ХІІІ-ХVІІ ғғ.) – Монғол деректері.

3. Араб деректері. Парсы деректері. Европа тілдеріндегі деректер. Түркі және қазақ деректері.Тапсырма:

 1. Тақырып сұрақтары бойынша конспект әзірлеу

 2. Тақырып бойынша талдау жасауға, сұрақтарға жауап беруге дайын болу

Тапсырманы орындау бойынша әдістемелік нұсқау:

Тақырып бойынша ұсынылған әдебиеттерді қарастыру негізінде конспект әзірлеу және өзекті мәселелерді талдауға дайын болу қажет. Конспектіні әзірлеу және сабаққа дайындалу барысында кеңінен көрнекілік, мультимедиялық материалдарды қолданып, жан-жақты дайын болу керек. Презентациялық материалдарды әзірлеу қолдау табады.8-тақырып. ХVІІ-ХХ ғғ. Қазақстан тарихы бойынша заң құжаттары

Жоспар:

1. ХVІІ-ХХ ғғ. Қазақстан тарихы бойынша заң құжаттары.

2. Заң құжаттарының түрлері.

3. Заң деректерінің жариялануы.

4. Заңдардың деректанулық талдаудан өткізу мәселесі.

Тапсырма:


 1. Тақырып сұрақтары бойынша конспект әзірлеу

 2. Тақырып бойынша талдау жасауға, сұрақтарға жауап беруге дайын болу

Тапсырманы орындау бойынша әдістемелік нұсқау:

Тақырып бойынша ұсынылған әдебиеттерді қарастыру негізінде конспект әзірлеу және өзекті мәселелерді талдауға дайын болу қажет. Конспектіні әзірлеу және сабаққа дайындалу барысында кеңінен көрнекілік, мультимедиялық материалдарды қолданып, жан-жақты дайын болу керек. Презентациялық материалдарды әзірлеу қолдау табады.9 Тақырып. Қазақстан тарихына байланысты статистикалық деректер

Жоспар:

1. Қазақстан тарихына байланысты статистикалық деректер.

2. Статистиканың ғылымға дейінгі кезеңі.

3. Статистиканы сипаттау.

4. Санақтың тарихи-топографиялық сипаты.

5. Қазақстан территориясында есеп жүргізу ұйымдарының құрылуы.Тапсырма:

 1. Тақырып сұрақтары бойынша конспект әзірлеу

 2. Тақырып бойынша талдау жасауға, сұрақтарға жауап беруге дайын болу

Тапсырманы орындау бойынша әдістемелік нұсқау:

Тақырып бойынша ұсынылған әдебиеттерді қарастыру негізінде конспект әзірлеу және өзекті мәселелерді талдауға дайын болу қажет. Конспектіні әзірлеу және сабаққа дайындалу барысында кеңінен көрнекілік, мультимедиялық материалдарды қолданып, жан-жақты дайын болу керек. Презентациялық материалдарды әзірлеу қолдау табады.

10-тақырып. Іс жүргізу материалдар мен мерзімді басылым.

Жоспар:

1. Іс жүргізу материалдары. Олардың түрлері.

2. Іс қағаздық құжат жүргізу ісінің деректанулық зерттеу мәселесі.

3. Мерзімді басылым. Мерзімді басылым түрлері.

4. Цензура тарихы Қазақстандағы газет ісінің тарихы.

5. ХVІІІ-ХХ ғғ. газет мерзімділігі.

6. Мерзімді басылымды зерттеудің ерекшеліктері.

Тапсырма:


 1. Тақырып сұрақтары бойынша конспект әзірлеу

 2. Тақырып бойынша талдау жасауға, сұрақтарға жауап беруге дайын болу

Тапсырманы орындау бойынша әдістемелік нұсқау:

Тақырып бойынша ұсынылған әдебиеттерді қарастыру негізінде конспект әзірлеу және өзекті мәселелерді талдауға дайын болу қажет. Конспектіні әзірлеу және сабаққа дайындалу барысында кеңінен көрнекілік, мультимедиялық материалдарды қолданып, жан-жақты дайын болу керек. Презентациялық материалдарды әзірлеу қолдау табады.

11-тақырып. ХVІІІ-ХХ ғғ. халық ауыз әдебиеті Қазақстан тарихы туралы дерек ретінде

Жоспар:

1. Халық ауыз әдебиеті - ХVІІІ-ХХ ғғ. басындағы Қазақстан тарихының дерегі ретінде.

2. Жыраулардың шығармалары.

Тапсырма:


 1. Тақырып сұрақтары бойынша конспект әзірлеу

 2. Тақырып бойынша талдау жасауға, сұрақтарға жауап беруге дайын болу

Тапсырманы орындау бойынша әдістемелік нұсқау:

Тақырып бойынша ұсынылған әдебиеттерді қарастыру негізінде конспект әзірлеу және өзекті мәселелерді талдауға дайын болу қажет. Конспектіні әзірлеу және сабаққа дайындалу барысында кеңінен көрнекілік, мультимедиялық материалдарды қолданып, жан-жақты дайын болу керек. Презентациялық материалдарды әзірлеу қолдау табады.12-тақырып. Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы туралы деректер

. Жоспар:

1. Қазақстан тарихының қазіргі заман тарихы бойынша деректер.

2. Қазақстанның қазіргі заман дәуіріндегі Қазақстан тарихы деректеріне жалпы шолу.

3. ХХ ғ. деректерінің типологиялық өзгеріске ұшырауы.

4. Кеңес деректерінің түрлері мен ерекшеліктері. Жазба деректер түрлерін сипаттау.

Тапсырма:


 1. Тақырып сұрақтары бойынша конспект әзірлеу

 2. Тақырып бойынша талдау жасауға, сұрақтарға жауап беруге дайын болу

Тапсырманы орындау бойынша әдістемелік нұсқау:

Тақырып бойынша ұсынылған әдебиеттерді қарастыру негізінде конспект әзірлеу және өзекті мәселелерді талдауға дайын болу қажет. Конспектіні әзірлеу және сабаққа дайындалу барысында кеңінен көрнекілік, мультимедиялық материалдарды қолданып, жан-жақты дайын болу керек. Презентациялық материалдарды әзірлеу қолдау табады.


8. Өзіндік жұмыстың тапсырмалары
2-тақырып. Фольклор – тарихымыздың төл дерек көзі.

СӨЖ тапсырмасы:

1. Сұрақтарды талдау:

1) Қазақстан тарихындағы фольклер деректерінің рөлі

2) Қазақ әдебиеті емн Қазақстан тарихын байланыстыру

2. Сұрақтар бойынша 15 минуттік демонстрациялық сабақ өткізу

Ұсынылатын әдебиеттер: 1,5
3-тақырып. Қазақстанның ежелгі және ортағасырлар тарихының деректік базасы

СӨЖ тапсырмасы:

1. Сұрақтарды талдау:

1) Қазақстанның ежелгі тарихының деректік базасы

2) Қазақстанның ортағасырлар тарихының деректік базасы

2. Сұрақтар бойынша 15 минуттік демонстрациялық сабақ өткізу

Ұсынылатын әдебиеттер: 1,4,8
4-тақырып. Антик авторлары Геродот, Страбон қазақ тарихы туралы

СӨЖ тапсырмасы:

1. Геродоттың сақтар туралы деректері

1) Страбон еңбектері

2. Сұрақтар бойынша 15 минуттік демонстрациялық сабақ өткізу

Ұсынылатын әдебиеттер: 1,2,3


5-тақырып. Қытай деректері қазақ тарихы туралы

СӨЖ тапсырмасы:

1. Сұрақтарды талдау:

1) Бичурин еңбектерінің қазақ тарихындағы орны

2) Сыма Цзянь еңбектері

2. Сұрақтар бойынша 15 минуттік демонстрациялық сабақ өткізу

Ұсынылатын әдебиеттер: 1,6
6-тақырып. Ежелгі түркі руникалық ескерткіштер.

СӨЖ тапсырмасы:

1. Мәселені талдау:

1) Руникалық жазулар

2) Орхон , Енисей ескерткіштері

2. Сұрақтар бойынша 15 минуттік демонстрациялық сабақ өткізу

Ұсынылатын әдебиеттер: 1,10
10. СӨЖМ кеңестерінің кестесі

СӨЖМ кеңестерінің кестесі ағымды семестрдің сабақ кестесіне сай жүргізіледі.


11. Студенттердің білімдерін тексерудің кестесі

Тәжірибелік сабақтарға қатысу және өздік жұмыс тапсырмаларын орындау 0-100 балмен бағаланадыПән бойынша тапсырмаларды орындау және тапсыру кестесі
Жұмыс түрлері

Тапсырманың тақырыбы, мақсаты мен мазмұны


Әдебиеттер

Орындаудың ұзақтығы

Бақылау формасы

Тапсыру мерзімі

1

2

3

4

5

6

7

1

Конспект

Кіріспе

1-3

1 апта

Жазбаша

1 апта

2

Конспект

Қазақстанның ежелгі және ортағасырлар тарихының жалпы деректік базасы

1-3

1 апта

Жазбаша

2 апта

3

Конспект

Ауыз әдебиеті туындыларының деректік маңызы мен ерекшеліктері.

1-3

1 апта

Жазбаша

3 апта

4

Конспект

Антик авторлары Орта Азия мен Қазақстан көшпелілері тарихы туралы

1-3

1 апта

Жазбаша

4 апта

5

Конспект

Қазақстан тарихы туралы қытай деректері

1-3

1 апта

Жазбаша

5 апта

6

Конспект

Қазақстан тарихына байланысты ежелгі түріктердің руникалық ескерткіштері

1-3

1 апта

Жазбаша

6 апта

7

Конспект

Ортағасырлық авторлар түркі тайпалары мен оңтүстік-Шығыс халықтары туралы

1-3

1 апта

Жазбаша

7 апта

8

Конспект

Қазақстан туралы монғол деректері


4-5

1 апта

Жазбаша

8 апта

9

Межелік бақылау

1-8 тақырыптар бойынша

1-3

1 апта

Жазбаша

8 апта

11

Конспект

ХVІІ-ХХ ғғ. Қазақстан тарихы бойынша заң құжаттары


4-5

1 апта

Жазбаша

9 апта

12

Конспект

Қазақстан тарихына байланысты статистикалық деректер


6

1 апта

Жазбаша

10 апта

13

Конспект

Б.з.д. ІІ-І ғғ. Римнің экономикасы,әлеуметтік құрылымы және сословиелер.

6

1 апта

Жазбаша

11 апта

14

Конспект

Іс жүргізу материалдар мен мерзімді басылым

6

1 апта

Жазбаша

12 апта

15

Конспект

ХVІІІ-ХХ ғғ. халық ауыз әдебиеті Қазақстан тарихы туралы дерек ретінде

6

1 апта

Жазбаша

13 апта

16

Конспект

Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы туралы деректер


6

1 апта

Жазбаша

14 апта

17

Конспект

Кейінгі Рим Империясы

ІҮ ғасырдағы Рим қоғамы және мемлекет.Доминат жүйесі.
6

1 апта

Жазбаша

15 апта

20

Межелік бақылау

9-19 тақырыптар бойынша

4-6

1 апта

Жазбаша

15 апта


12. Студенттердің білімдерін бағалау критерийлері

Пән емтиханмен аяқталады, емтихан формасы студенттердің қалауы бойынша ауызша, жазбаша ұйымдастырылады. Емтиханған жіберудің басты талабы – бағдарлама бойынша барлық тапсырмаларды орындау болып табылады

Кез келген тапсырма 0-100 баллмен бағаланады.

Жіберу рейтингі ағымды тапсырмалардың (дәріске қатысу, үй тапсырмалары, СӨЖ, тәжірибе тапсырмалары, межелік бақылау) орташа арифметикалық көрсеткіші негізінде анықталады


Студенттердің білімін бағалау

Қорытынды баға балдармен белгіленеді (Қ)


Балдардың сандық

эквиваленті (С)
Әріптік жүйемен бағалау


Дәстүрлі жүйемен бағалау


Емтихан, диф.сынақ

сынақ

95 -100

4

А

Өте жақсы

Сынақ

90-94

3,67

А-

85-89

3.33

В+

Жақсы


80-84

3,0

В

75 - 79

2,67

В-

70-74

2,33

С+

Қанағаттанарлық


65-69

2,0

С

60-64

1,67

С-

55-59

1,33

D+

50-54

1,0

D

0-49

0

F

Қанағатсыз

Сынақтан өтпеген

«Өте жақсы» бағасы негізгі және қосымша фактілерді толық білуде қойылады; олардан дұрыс қорытынды жасай алуда (заңдылықтарды анықтау); тарихнаманы, мәселенің теориясын игерген жағдайда қойылады.

«Жақсы» деп негізгі, қосымша фактілерді білу; оларды түсіндіріп, қорытынды жасай білу; теориялар, тарихнаманың негізін білу кезінде қойлады.

«Қанағаттандырарлық» бағасы негізгі фактілерді айтып, оларды дұрыс қорытындылау, тарихнама, теорияларды жалпы айтып өтіп, жалпы білімнің болмауы мен қосымша фактілерді келтірмеуінде бағаланады.

«Қанағатсыз» білім мен негізгі фактілер, тарихнама, теориялық сұрақтарына жауап берілмеуі кезінде бағаланады.

Пән бойынша уақытаралық аттестация ведомості мен сынақ кітапшасына қорытынды баға дәстүрлі формада қойылады.


13. Оқытушының талаптары, саясат және іс-шаралар
Әрбір студент сабақтың барлық түріне қатысуға міндетті, топтың тақырыпты таллқылауында белсенділік танытып, өз курстарыныңыздық қалыпты жұмыс істеуіне кедергі келтіреді. Сабақта өзін-өзі устаудың алгиақтығына шара қолданылыды, типті аудиториядан қуылғанға шейін. Мен сіздерден мына талаптардың орындалуын талап етемін: сабақ барысында ұялы телефондар сөндірілсін, аудиторияға сырт киімен кірмеу, университеттің ішкі ережесін бұзбау.

Максималды балл курс сабақтарына нақты және уақытымен қатысып жоспарлаған тапсырмаларды орындау үшін және сабаққа 100% қатысқаны үшін қойылады

Сабақты босатуы, кешігуі, плагиат, жұмысты мерзімінде орындамауы кезінде студентке белгіленген ұпайлар қойылмайды.

Егер студент нақты себеппен сабақты босататын болса және растайтын құжаты болса (мед. анықтама, деканаттан жазбаша рұқсат), студент 2 жұма ішінде оқытушы белгіленген мерзімде босатқан күндерін қосымша жұмыс алып, өтеуге құқығы бар. Бұл жағдайда балл 0,5 коэффициентімен қойылады.

Аудитория мен емтиханда тәртіпті сақтау ережелері

Студент міндетті:

Сабаққа кешікпеуге.

Сабақ барысында сөйлеспеуі, газет, журнал т.с.с. оқылмауы тиіс .

Ұялы телефондарын сөндіруге.

Сағыз шайнамауы.

Оқу үрдісіне белсенді араласуы.

Сабаққа уақытында келу.

Оқу бөлмелерінде темекі тартпау.

Аудиторияларда қоқым шашпай, тазалық сақтауы.

Сабаққа сыртқы киіммен кірмеуі.

Жиһаз бен көрнекі оқу құралдарын сақтай білу.

Студенттің тәртібі мен этикасы университеттің ішкі тәртібіне сай келуі керек.
5 Ұсынылатын әдебиет тізімі

Әдебиеттер тізімі

Негізгі:

1. Қ. Атабаев. Қазақстан тарихының деректанулық негiздерi: оқу құралы. - Алматы: Қазақ университетi. - 2002. - 302 б.

2. Мағауин М. Қазақ тарихының әлiппесi:Деректi толғам. - Алматы: Қазақстан. 1995.-208 с.

3. Ахмедов Ғ. Алаш "Алаш" боланда: Естелiктер мен тарихи деректер. - Алматы: Жалын. - 1996. - 224 с.

4. Байпақов К., Нұржанов А. Ұлы Жiбек жолы және ортағасырлық Қазақстан. - Алматы: Қазақстан. - 1992. - 200 с.

5. Н. Мұқаметқанұлы. Тарихи зерттеулер:шежiрелiк деректер. - Алматы: Жалын. - 1994. - 134 б.

6. Жүз құжат: Қазақ хандығы мен Чиң империясы арасындағы қарым - қатынастарға байланысты құжаттар. - Алматы: Санат. - 1998ж. - 175 с.

Қосымша:

7. Жүсiпова Л. Қ. Мәшhүр Жүсiп Көпейұлы - деректанушы: оқу құралы. -Павлодар: С. Торайғыров атындағы ПМУ. - 2005. - 177 с.

8. Халид Құрбанғали. Тауарих хамса: бес тарих=Тауарих хамса: пять историй.-Павлодар: С. Торайғыров атындағы ПМУ. - 2006. - 284 с. - (т. 21)

9. Оразақын А. Азаттық аңсағандар: деректi шығармалар жинағы. - Алматы: Жалын баспасы. - 2006. - 256 с.10. Қайыркен Т. З. Көне түркi ескерткiштерiндегi қытай жазбалары. - 2 басылым. - Павлодар: Brand Print. - 2010. - 517 с.
Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Жұмыс бағдарламасы қазақстан тарихының тарихнамасы пәні бойынша 050203-Тарих мамандығының студенттеріне арналған
umk -> Программа дисциплины Форма для студентов ф со пгу 18. 2/07
umk -> Жұмыс бағдарламасы шет елдер тарихының тарихнамасы пәні бойынша 050203-Тарих мамандығының студенттеріне арналған Павлодар
umk -> АќША, несие, банктер
umk -> Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы
umk -> Web-технологияныњ ±ѓымдары
umk -> Программа дисциплины для студентов
umk -> Ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk -> Јдістемелік нўсќаулыќ


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет