Пәні бойынша оқыту бағдарламасын (Syllabus) бекіту парағыДата19.09.2017
өлшемі185.23 Kb.
#1106
түріБағдарламасы

Пәні бойынша оқыту бағдарламасын (Syllabus) бекіту парағы
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/34


Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті


Гуманитарлы-педагогикалық факультеті
Психология және педагогика кафедрасы
5В050300 Психология мамандығының студенттеріне арналған

Психогенетика негіздеріПӘНІ БОЙЫНША ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ

(Syllabus)


Павлодар


Кегль 14, буквы строчные, кроме первой прописнойПәні бойынша оқыту бағдарламасын (Syllabus) бекіту парағы
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/35

БЕКІТЕМІН

ГП факультетінің деканы

_____ Ж.Т.Сарбалаев

20__ж. «___»________


Құрастырушы:____ м.ғ.к., профессор Булекбаева С.Е.


Психология және педагогика кафедрасы
5В050300 мамандығының күндізгі нысанындағы студенттеріне арналған

Психогенетика негіздері


пәні бойынша оқыту бағдарламасы (Syllabus)

Бағдарлама «___» _________20_ _ж. бекітілген жұмыс оқу бағдарламасының негізінде әзірленген.


20 _ж. « »________ кафедра отырысында ұсынылған №_____ хаттама.
Кафедра меңгерушісі __________ Бурдина Е.И. 20 ж. «____» ________

Гуманитарлы-педагогикалық факультетінің оқу-әдістемелік кеңесімен


құпталған 20 _ж. «___»__________№____ хаттама

ОӘК төрағасы __________Жуманкулова Е.Н. 20 ж. «_____»________
1 Оқытушылар туралы мәліметтер және байланысу ақпараттары
Булекбаева Слухия Елеуовна

К.м.н., доцент, психология және педагогика кафедрасының профессоры

Психология және педагогика кафедрасы А корпусында 149 аудиторияда орналасқан. Байланысу телефоны 67 36 85 (1139 )
2 Пән туралы мәліметтер

Психогенетиканың міндеттері. Ғылымдар жүйесіндегі психогенети- каның орны және ара қатынастары. Адам генетикасына кіріспе. Психогенети- кадағы зерттеу әдістерінің классификациясы. Адам генетикасын зерттеу әдістерінің сипаттамасы (генеологиялық әдіс, егіздер әдісі, цитогенетикаылқ, биохимиялық, популяциялық-статистикалық әдіс- тер). Психогенетиканың эксперименталдық әдістерінің сипаттамасы. Психогенетикадығ моделдеудің орны және ролі.


3 Пәннің еңбек сыйымдылығы

Семестр

Кредиттар саны

Аудиториялық сабақ түрлері бойынша қарым-қатынас сағаттарының саны

Студенттің өздік жұмысының сағат саны

Бақылау нысаны

барлы-ғы

Дәріс

практи-ка

Зертха-налық

студия-лық

жеке

барлығы

СРСП

1

3

135

30

15


90

45

РБ, емтихан


Бар-лығы

3


135

30

15


90

45


4 Пәннің мақсаты және тапсырмасы

Cтуденттерде адамның жекелігін, даралығын қалыптастырудағы тұқым қуалаушылық және қоршаған орта факторларының әсерін дұрыс, ғылыми тұрғыдан түсіндіру.

- гендік механизмдер, мінез-құлықтың және психиканың күрделі түрлері туралы жаңа білімдерді игеру;

- жеке тұлғаның психикалық функцияларының және қасиеттерінің структуралық-функционалдық ұйымдасу, гендік проблемалары туралы білім алу;

- студенттердің практикалық жұмыс барысында алған білімдерін, дағдылары мен іскерліктерін қолданабілуге икемдеу;

- организм дамуындағы негізгі патогенетикалық заңдылықтарды дұрыс диалектикалық тұрғыдан түсінулерін қалыптастыру.5 Білімге, икемділікке және машықтарға қойылатын талаптар

- жекелік, даралық айырмашылықты қалыптастырудағы тұқым қуалаушы - лықтың және ортаның ролі жөнінде түсінік болу;

- жекелік дамудағы және жүйке жүйесінің іс-әрекетіне байланысты әртүрлі ауытқулар мен аурулардың пайда болуындағы генотип мен ортаның ролі туралы мағлұматтарды білу;

- молекулярлық-генетикалық технологияның интенсивті дамуына байланыс- ты мінез-құлық генетикасының даму перспективасы мен қазіргі заманғы жағдайын білу;

- психогенетикалық зерттеулердің әдіснамасын игеру және оны сауатты түсіндіре білу;

- психогенетиканың негізгі әдістерін игеру және оларды өздігінен жоспарлау барысындағы практикалық машықтарды иемдену қажет;

- адамның мінез-құлық ерекшеліктеріндегі тұқым қуалаушылық пен орта факторларының көріністерін өздігінен талдай білу.

6 Пререквизиттер: психология мамандығына кіріспе, 1-4 жалпы психология, ОЖЖ және ЖЖӘ психофизиологиясы.

7 Постреквизиттер: патопсихология, медициналық психология
8 Пәннің тақырыптық жоспары


№ р/с

Тақырыптар атауыСабақ түрлері бойынша қарым-қатынастық сағаттар саны

дәрістер

практи-калық(

СӨЖ

1

2

3

4

5

1

Психогенетика ғылымның интегративті саласы ретінде

4

2

10

2

Адам генетикасына кіріспе. Негізгі генетикалық түсініктер, тұқым қуалаушылықтың заңдылықтары.

4

3

14

3


Адам психогенетикасында қолданылатын негізгі әдістер

2

1

8

4

Жануарлар мінез-құлқының генетикалық талдауы.

2

1

7

5

Жекелік дамудағы генотип және орта

2

1

7

6

Психофизиологиялық және физиологиялық көрсеткіштердің генетикасы

2

1

7

7

Сезімталдық қабілеттердің, қозғалыс функцияларының және темпераменттің психогенетикасы

4

1

8

8

Зиятты, темпераментті және жеке тұлғалықты психогенетикалық зерттеу

4

2

11

9


Психикалық бұзылулардың генетикасы.Хромосомдық аберрация және адамның мінез-құлқы

4

2

11

10

Аномалды және девиантты мінез-құлықтың психогенетикасы.

2

1

7

БАРЛЫҒЫ :

30

15

90


9 Пәннің қысқаша сипаттамасы

Тұқым қуалаушылық және өзгергіштік. Г.Мендель зерттеулерінің кезеңдері. Тұқым қуалаушылықтың дискретті сипаты. Мендель заңы. Моногибридтік будандастыру және тармақтану заңының ашылуы (Мендельдің 1-ші заңы). Дигибридтік будандастыру және тәуелсіз тарату заңының ашылуы (Мендельдің 2-ші заңы). Моно- және дигибридтік будандастыру кезінде ұрпақтағы белгілердің сандық арақатынасы. Адамның мінез-құлқы, оның психологиялық ерекшеліктері және мидың спецификалық функцияналдық сипаттамалары арасындағы байланыс психогентиканың проблемасы ретінде. Мидың морфологиясы мен физиологиясын психогенетикалық зерттеу. Психогенетикада электроэнцефалограмманы және жасанды потенциалдарды зерттеу


10 Курс компоненттері

Теориялық курстың мазмұны

1 тақырып Психогенетика ғылымның интегративті саласы ретінде.

Психогенетика пәні. Психогенетиканың пайда болу тарихы. Евгеника- лық қозғалыс. Генетика жэәне қоғам. «Адам геномы» жобасындағы психогенетика. Жануарлар мінез-құлқының психогенетикасы және генетикасы. Психогенетиканың тұрақтануы мен дамуының негізгі кезеңдері.2 тақырып Адам генетикасына кіріспе. Негізгі генетикалық түсініктер, тұқым қуалаушылықтың заңдылықтары.

Тұқым қуалаушылық және өзгергіштік. Г.Мендель зерттеулерінің кезеңдері. Тұқым қуалаушылықтың дискретті сипаты. Мендель заңы. Моногибридтік будандастыру және тармақтану заңының ашылуы (Мендельдің 1-ші заңы). Дигибридтік будандастыру және тәуелсіз тарату заңының ашылуы (Мендельдің 2-ші заңы). Моно- және дигибридтік будандастыру кезінде ұрпақтағы белгілердің сандық арақатынасы. Тармақтану және белгілердің тәуелсіз таралу үдерісін бейнелеу үшін қажетті Пеннета решеткасы. Г.Мендельдің негізгі тұжырымдамалары. Тұқым қуалаушылықтың хромосомдық теориясы. Геннің негізгі функциясы. Генетикалық код. Локус және аллель түсініктері. Гомозиготтық және гетерозиготтық. Хромосомдағы гендер. Мутациялап. Хромосомдық аномалиялар. Популяциядағы гендер. Харди-Вайнберг заңы.3 тақырып Адам психогенетикасында қолданылатын негізгі әдістер.

Тұқым қуалаушылық. Генетикалық-популяциондық зерттеулердің эксперименталдық схемасы. Егіздік әдісі. Асырап алынған балалар әдісі. Отбасылық (генеологиялық) талдау. Биометрикалық генетика. Сандық өзгергіштіктің генетикалық негіздері. Популяцияның фенотиптік құрылымы және психогенетикадағы математикалық модельдеу. Психогенетиканың эксперименталдық әдістері. Молекулярлық-генетикалық технологияларда және жануарларды модельдеуде қолданылатын әдістер.4 тақырып Жануарлар мінез-құлқының генетикалық талдауы.

Геномдардың ұқсастығы. Мінез-құлықтық ұқсастығы. Жануарлар мінез-құлық генетикасы: жәндіктер. Мінез-құлық генетикасы: сүтқоректілер. Үйренуге қабілеттілікті зерттеу. Мінез-құлықтың патологиялық түрлерін зерттеу.5 тақырып. Жекелік дамудағы генотип және орта.

Реакциялар және даму нормаларының концепциясы. Фенотип шегінінің танылмайтындығы. Ағзаның ішіндегі және сыртындағы орта және оның генотиппен өзара әрекетінің мүмкіндіктері. Жасуша деңгейіндегі фенотип түсінігі. Геннің экспрессиясы, оның негізгі кезеңдері және мүмкін болатын реттеу механизмдері. Алғашқы гендер және олардың дамудағы ролі. Гормондар және оның генетикалық реттеудегі ролі. G-белоктың реттеушілік ролі. Жүйке жүйесінің морфогенезі және оның негізгі кезеңдері. Бұл үдеріске әсерін тигізетін тұқым қуалаушылық және ортаның факторлары. Дамудағы

эмбрионалдық және неонаталдық тәжірибенің ролі. Дамудағы ата-аналық эффектілер. Үрім-бұтақаралық әсерлер. Дамудың тұрақсыздығы (вариабельность). Эпигенез туралы түсінік. Синапстардың селективті тұрақтану теориясы. Дамудың кездейсоқтығы. Дамудың тарихшылығы.

6 тақырып Психофизиологиялық және физиологиялық көрсеткіштердің генетикасы

Адамның мінез-құлқы, оның психологиялық ерекшеліктері және мидың спецификалық функцияналдық сипаттамалары арасындағы байланыс психогентиканың проблемасы ретінде. Мидың морфологиясы мен физиологиясын психогенетикалық зерттеу. Психогенетикада электроэнцефалограмманы және жасанды потенциалдарды зерттеу.7 тақырып Сезімталдық қабілеттердің, қозғалыс функцияларының және темпераменттің психогенетикасы

Психогенетикалық зерттеу және сезгіштік қабілеттердің айырмашылықтары: дәм және иіс сезу, көру, есту. Қозғалыс функцияларының психогенетикасы. Теппинг-тест. Қозғалыс қылықтарының «оғаштықтарын» («странностей») зерттеу.8 тақырып Зиятты, темпераментті және жеке тұлғалықты психогенетикалық зерттеу

Зияттың коэффициенті. Зиятты зерттеудегі екі тұрғы: когнитивті қабілеттердің жалпы (генералдық) факторы және зият бөлек қабілеттердің жиынтығы ретінде. Адам топтарының арасындағы зият коэффициентінің айырмашылығы. IQ тұқым қуалаушылығы. Тұқым қуалаушылық коэффициентінің жасқа байланысты өзгеруі. Ортаның әсері және зият коэффициенті. Дарындылықтың (гениальности) психогенетикасы. Эмергенез. Импрессинг. Ортаның әсері және дарындылық. Темперамент психогенетикасы: темперамент түсінігі және темпераменттің негізгі белгілері. Темперамент сипатын психогенетикалық зерттеу. Жеке тұлғалықты зерттеудегі психогенетикалық және факторлы-аналитикалық тұрғы. Экстраверсия-интроверсияны және невротизмді психогенетикалық зерттеу. Жеке тұлғалық сипатын психогенетикалық зерттеу: негізгі әдістер және нәтижелері. Тұқым қуалаушылықтың орташа коэффициенті, жалпы және айырмашылықтары бар ортаның ролі. Жекетұлғалық сипаттардың нақты гендерін іздеу.9 тақырып Психикалық бұзылулардың генетикасы.Хромосомдық аберрация және адамның мінез-құлқы.

Психогенетика және психопатология. Психикалық аурулардың негізінде жататын негізгі факторлар. Олигофрения. Ортаның әсері. Геномдық және хромосомдық мутациялар. Дауна синдромы. Клайнфельтер синдромы және жыныстық хромосомдардың жиынтығына байланысты басқа аномалиялар. Гендік мутациялар. Фенилкетонурия. Гомоцистинурия және басқа гендік мутациялар. Сынғыш (ломкой) Х-хромосом синдромы. Олигофрения және туысқандық некелер. Аутизм. Альцгеймер ауруы. Маниакальді-депрессивті психоздар. Биполярлы депрессия. Униполярлы депрессия. Депрессиялар және психотерапевтикалық техникалар. Шизофрения. Шизофрения және ортаның әсері. Тұлғаның шизоидтық бұзылуы. Тұлғаның шизотиптік бұзылуы.10 тақырып Аномалды және девиантты мінез-құлықтың психогенетикасы.

Әлеуметтікке қарсы итермелейтін хромосомдық аномалиялар: артық хромосом Ү, Клайнфельтер синдромы, Х-хромосомының жоқтығы. Агрес-

сивтік. Қылмыскерлік. Алкоголизм. Гомосексуалдық.

Тәжірибелік сабақтардың мазмұны

1) 1 тақырып. Психогенетика ғылымның интегративті саласы ретінде

Психогенетиканың пәні және міндеттері. Ғылымдар жүйесіндегі психогенетиканың орны және ара қатынастары. Психогенетиканың тұрақтануына және дамуына Ч.Дарвиинің қосқан үлесі. Ф.Гальтон –психогенетиканың негізін қалаушы. Евгеникалық қозғалыс, оның сипаттамасы және психогенетиканың дамуындағы ролі. Ф.Гальтон – основоположник психогенетики. «Адам геномы» жобасы, зерттеуднгі оның негізгі бағыттары. Жануарлар мінез-құлық психогенетикасы мен генетикасының өзара қатынасы. Психогенетиканың тұрақтануы және дамуының негізгі кезеңдерінің сипаттамасы.2) 2 тақырып. Адам генетикасына кіріспе. Негізгі генетикалық түсініктер, тұқым қуалаушылықтың заңдылықтары.

Негізгі генетикалық түсініктер және терминдер және олардың сипаттамасы. Тұқым қуалаушылықтың хромосомдық теориясының мәні. Моногибридтік будандастыру. Талдаушылық будандастыру. Дигибридтік будандастыру. Белгілердің тіркестірілген тұқым қуалаушылығы. Жыныс генетикасы. Геннің әртүрлі әсерлері. Аллельді емес гендердің өзара қатынасы. Ағзаның өзгергіштігі. Тұқым қуаламайтын өзгергіштік.

Мутация және оның түрлері. Мутациялық үдерістердің заңдылықтары. Генетика және адамдардың тұқым қуалайтын аурулары (Петросова).
3) 3 тақырып. Адам психогенетикасында қолданылатын негізгі

әдістер

Психогенетикадағы зерттеу әдістерінің классификациясы. Адам генетикасын зерттеу әдістерінің сипаттамасы (генеологиялық әдіс, егіздер әдісі, цитогенетикаылқ, биохимиялық, популяциялық-статистикалық әдіс- тер). Психогенетиканың эксперименталдық әдістерінің сипаттамасы. Психогенетикадығ моделдеудің орны және ролі.4) 4 тақырып. Жануарлар мінез-құлқының генетикалық талдауы

Жануарлар және адам геномдарының ұқсастығы. Мінез-құлықтық ұқсастығы. Жануарлар мінез-құлық генетикасы: жәндіктер. Мінез-құлық генетикасы: сүтқоректілер. Үйренуге қабілеттілікті зерттеу. Мінез-құлықтың патологиялық түрлерін зерттеу.5) 5 тақырып. Жекелік дамудағы генотип және орта.

Ағзаның ішіндегі және сыртындағы орта және оның генотиппен өзара әрекетінің мүмкіндіктері. Жасуша деңгейіндегі фенотип түсінігі. Геннің экспрессиясы, оның негізгі кезеңдері және мүмкін болатын реттеу механизмдері. Жүйке жүйесінің морфогенезі және оның негізгі кезеңдері. Бұл үдеріске әсерін тигізетін тұқым қуалаушылық және ортаның факторлары. Дамудағы эмбрионалдық және неонаталдық тәжірибенің ролі. Дамудағы ата-аналық эффектілер. Эпигенез туралы түсінік.6) 6 тақырып. Психофизиологиялық және физиологиялық көрсеткіштердің генетикасы.

Адамның мінез-құлқы, оның психологиялық ерекшеліктері және мидың спецификалық функцияналдық сипаттамалары арасындағы байланыс психогентиканың проблемасы ретінде. Мидың морфологиясы мен физиологиясын психогенетикалық зерттеу. Асимметрия және тұқым қуалаушылық. «Бақылау уақытының» тұқым қуалаушылығы. Реакция уақыты.7) 7 тақырып. Сезімталдық қабілеттердің, қозғалыс функцияла -

рының және темпераменттің психогенетикасы.

Сезгіштік қабілеттерді психогенетикалық зерттеу. Дәмді сезіну және оның тұқым қуалаушылығы. Есту және көру сезімталдығы мен қабылдауын-

дағы орта және тұқым қуалаушылық. Қозғалыс функцияларын психогенети- калық зерттеудің негізгі нәтижелері. Темпераменттің психогенетикасы: тем- перамент туралы түсінік, оның негізгі белгілері. Темперамент сипатын психогенети- калық зерттеудің негізгі нәтижелері. Тұқым қуалаушылықтың аддитивті емес сипаты.

Психогенетикалық зерттеу және сезгіштік қабілеттердің айырмашылықтары: дәм және иіс сезу, көру, есту. Қозғалыс функцияларының психогенетикасы. Теппинг-тест. Қозғалыс қылықтарының «оғаштықтарын» («странностей») зерттеу.8) 8 тақырып. Зиятты, темпераментті және жеке тұлғалықты психогенетикалық зерттеу.

Ф. Гальтоном жүргізген ақыл-ой қабілетінің тұқым қуалаушылығын алғашқы зерттеу. Зияттың психомертикалық моделі. Зияттылық тесттер. Зияттың коэффициенті (IQ). Жалпы зияткерлік фактор (g факторы). Зияттың тұқым қуалаушылық коэффициенті: тұқым қуалаушылықтың аддиктивті сипаты. Тұқым қуалаушылық коэффициентінің жасқа байланысты өзгеруі. Зияттың дамуына тигізетін ортаның әсерін зерттеу Темперамент психогенетикасы. Жеке тұлғалық белгілерінің тұқым қуалаушылық проблемалары. Зиятты, темпераментті және жеке тұлғалықты диагностикалау тестілері.9) 9 тақырып. Аномалды және девиантты мінез-құлықтың психогенетикасы.

«Психопатология» түсінігі және оның мәні. Психикалық аурулардың себебі болатын негізгі факторлардың сипаты. Геномдық және хромосомдық мутациялар: пайда болу механизмі. Дауна синдромы – пайда болу себептері және белгілері. Клайнфельтер синдромы және жыныстық хромосомдардың жиынтығына байланысты басқа аномалиялар. Гендік мутациялар. Ақыл-ой жетіспеушіліші және ақыл-ой дамуының кешігуі:жалпы сипаты, эндогендік және экзогендік себептер, ақыл-ой жетіспеушілігінің тұқым қуалаушылық түрлері, хромосомдық өзгерістердің ролі, сынғыш (ломкой) Х-хромосом синдромының ролі. Олигофрения. Ортаның әсері. Олигофрения және туысқандық некелер. Аутизм - аурудың сипаты, пайда болу себептері.. Альцгеймер ауруы. Депрессивті психоздар:аурудың сипаты, негізгі түрлері, генетикалық зерттеулер, тұқым қуалаушылыққа бейімділігі

Шизофрения: аурудың сипаты, туысқандардың аураға бейімділігі, егіздік зерттеулер, асырап адған балаларды зерттеу, генетикалық модельдерді іздеу, алдағы зерттеулердің перспективасы.

10) 10 тақырып. Аномалды және девиантты мінез-құлықтың психогенетикасы.

Девиантты мінез-құлықтың биологиялық концепциясы.

Әлеуметтікке қарсы итермелейтін хромосомдық аномалиялар: артық хромосом Ү, Клайнфельтер синдромы, Х-хромосомының жоқтығы. Агрес-

сивтік. Қылмыскерлік және оның тұқым қуалаушылық бейімділігі. Алкоголизм және тұқым қуалаушылық. Гомосексуалдық: проблемаға екі көзқарас – туа біткен немесе жүре пайда болған ауытқулар..Студенттің өздік жұмысының мазмұныСӨЖ түрі

Есеп беру нысаны

Бақылау түрі

Сағатқа шаққандағы көлемі

1

Дәріс сабақтарына дайындалу
Сабаққа қатысу

16

2

Практикалық сабақтарға

дайындалу (сабақ тақырыбы бойынша материалды меңгеру, тапсырмаларды шешу және т.б.)Жұмыс дәптері

Сабаққа қатысу

32


3

Аудиториялық сабақтың мазмұнына кірмеген материалды меңгеру

Конспект

Баяндама

16


4

Тақырып бойынша әдебиеттер- ді талдау, салыстырмалы кестелерді құрастыру

Конспект

Қажетті кестелерді дайындауБаяндама,
Қорғау

14

5

Бақылау шараларына дайындық
РК , тестілеу

12

6

Барлығы90


Студенттердің өздігінен оқуына бөлінген тақырыптардың тізімі
1) ДНК және оның құрылымы. Адам геномы мен генінің құрылысы.

2) Адам хромосомы. Кариотип түсінігі.

3) Жыныс жасушаларының пайда болу үдерісіндегі хромосомның рекомбинациясы.

4) Зерттеудің сандық әдістері.

5) «Клон» түсінігі. Жануарларды клондау. «Клондау дәуірінің» басталуы.

6) Клондау проблемасының этикалық аспектілері.

7) Өркениеттенудің дамуы және генетикалық өзгерістер.

8) Ойлаудың молекулярлық-генетикалық негізі.

9) «Генетикалық (тұқым қуалаушылық) патология түсінігі».Тұқым қуалаушылық патология түрлері.

10) Мінез-құлық генетикасының әлеуметтік аспектілері.


11 Курс саясаты

Тапсырмалардың дәл және дер кезінде орындалуы жанында барынша көп бал ұсынылады және бағыт жұмыстарының жүз пайыздық қатысуында .

- лекцияларға қатысу , материал конспектілеуі -4 балл ( қатысу 2 балл , конспекті барысы 2 балл );

- қатысу практикалық жұмыста және топта белсенді жұмыс -4 балл

( қатысу 2 балл, белсенді жұмыс тапсырма дұрыс орындалуы 2 балл );

- орындалу және үй тапсырма қорғанышы -6 балл.

Бірінші 16 балл бақылау құрастырады , екінші -16 балл . Тестілеу түрінде өткізіледі . 24 сұрақ алдын ала ескерілген : сұраққа дұрыс жауап -4 балл .

Дұрыс жауаптардың саны қосындыланады .

100 балл - қойылған сұрақтарға жүйелі және жеткілікті жауап береді ;

85-75 балл – материалды нақты біледі, және жетекші сұрақтарсыз жауап береді , проблемалармен әдебиеттерден танысады ;

74-50 балл - тек ең басты материалды біледі, проблемамен әдебиетте шатасады , берілген сұрақтарға жеткіліксіз жауап береді ;

49-0 балл - берілген сұрақтарға дұрыс жауап бере алмайды, проблема бойынша әдебиеттермен таныс емес.
12 Әдебиеттер тізімі

Негізгі:

  1. Александров А.А. Психогенетика: Учебное пособие. – СПб.: Питер, 2009. – 192 с.: ил. – (Серия «Учебное пособие»)

  2. Генетика. Учебник. – Новосибирск: СемГПИ, 2008. – 616 с. с ил. – (Учебники и учеб. пособия для студентов высш. учеб. заведений).

  3. Геном, клонирование, происхождение человека. – Фрязино: «Век 2», 2004. – 224 с. – (Наука для всех).

  4. Основы генетики / Р.А. Петросова. – 2-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2005. – 94, [2] с.: ил. – (Темы школьного курса).

  5. Хедрик Ф. Генетика популяций. – Москва: Трансфера, 2003. – 592 с.

Қосымша:

  1. Эфроимсон В.П. Генетика этики и эстетики. – М.: Тайдекс Ко, 2004. – 304 с. (Библиотека журнала «Экология и жизнь». Серия «Устройство мира).

  2. Алтухов Ю.П. Генетические процессы в популяциях: Учебное пособие. 3-е изд., перераб. и доп. / Ю.П. Алтухов; Отв. ред. Л.А.Животовский. – М.: ИКЦ «Академкнига», 2003. – 431 с.: ил.

  3. Психология общения: Учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений /В.А.Горянина. – 3-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2005. – 416 с.

Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Жұмыс бағдарламасы қазақстан тарихының тарихнамасы пәні бойынша 050203-Тарих мамандығының студенттеріне арналған
umk -> Программа дисциплины Форма для студентов ф со пгу 18. 2/07
umk -> Жұмыс бағдарламасы шет елдер тарихының тарихнамасы пәні бойынша 050203-Тарих мамандығының студенттеріне арналған Павлодар
umk -> АќША, несие, банктер
umk -> Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы
umk -> Пәннің жұмыс Нысан
umk -> Web-технологияныњ ±ѓымдары
umk -> Программа дисциплины для студентов
umk -> Ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk -> Јдістемелік нўсќаулыќ


Достарыңызбен бөлісу:
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет