Пәннің ОҚу бағдарламасы (силлабус)Дата24.07.2018
өлшемі220.96 Kb.
#37877


ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҒЫЛЫМ ЖӘНЕ БІЛІМ МИНИСТРЛІГІ

СЕМЕЙ қаласының ШӘКӘРІМ атындағы МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІСМЖ 3 дәрежелі құжаты

Силлабус

Силлабус


042-18.36.1.26/01 – 2016

Пәннің оқу бағдарламасы (силлабус)
№ басылым 08.09.2016 ж
ПӘННІҢ ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ

(СИЛЛАБУС)

Пән атауы: ҚОРШАҒАН ОРТА ЖӘНЕ БИОАЛУАНТҮРЛІЛІКТІ САҚТАУ

Кредит саны: 3

Шифр – мамандық атауы: «6М060700-Биология»

Факультет, кафедра: Жаратылыстану-матемaтика факультеті, биология кафедрасыСемей 2016

Алғысөз

«Қоршаған орта және биоалуантүрлілікті сақтау» биологиялық алуантүрлілік негізінен тірі табиғатты сипаттайтын, экологиялық жүйенің құрылымдық- функциолдық құрылуын, ішкі табиғаттың тұрақтылығымен өзгергіштігін антропогендік әсердің жағдайынан өзгерулерін зерттейді. Жоғарғы организмдердің әртүрлігі негізінен экожүйе мен ландшафтардың құрылымымен анықталады.


1 ӘЗІРЛЕГЕН

Құрастырушы

Сапахова З.Б., философия докторы (PhD), қауымдастырылған профессор м.а.

_____________ «_______» 2016 ж.

Аты-жөні, тегі, қолы

ғылыми дәрежесі, атағы, лауазымы

2 КЕЛІСІЛДІ

2.1 Кафедра отырысында «________________________»

Хаттама «____» __________ 2016 жыл.


Кафедра меңгерушісі Садыкова Р.А. ______________ қолы
2.2 Факультеттің оқу-әдістемелік бюросының отырысында _____________

Хаттама «1» 07.09.2016 жыл.


Төраға Ерменова Б.О. ______________ қолы
3 БЕКІТІЛДІ

Университеттің оқу-әдістемелік кеңесінде мақұлданды және баспаға ұсынылды


Хаттама «____» __________ 2016 жыл, № __.
ОӘК төрағасы, оқу-әдістемелік істері жөніндегі проректор
Искакова Г.К. ______________ қолы

АЛҒАШ РЕТ ЕНГІЗІЛДІ

Мазмұны

1 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

2 ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ ЖӘНЕ САБАҚ ТҮРЛЕРІ БОЙЫНША САҒАТТАРДЫ БӨЛУ

3 КУРС САЯСАТЫ

4 БАҒА ҚОЮ САЯСАТЫ

5 ӘДЕБИЕТ ЖӘНЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСТАР1 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР1.1 Оқытушы және пән туралы жалпы мәліметтер
Оқытушының аты-жөні, тегі: Сапахова Загипа Бейсеновна

Ғылыми дәрежесі, атағы, лауазымы: философия докторы (PhD), қауымдастырылған профессор м.а.


Факультет, кафедра: Жаратылыстану-математика факультеті, биология кафедрасы

Байланыс ақпараты – тел.: +77074737075, e-mail, zagipa_z@mail.ru, № 3 оқу корпусы, кабинет 113.


1.2 Пәннің қысқаша мазмұны

«Қоршаған орта және биоалуантүрлілікті сақтау» пәні магистр дәрежесінде білім беру барысында маңызды орын алады және «6М060700-Биология» мамандығында оқитын магистранттар үшін кәсіптік пәндер блогының таңдаулы бөлігі болып табылады (КП-ТК). пәннінің оқу бағдарламасы (силлабус) білім беру саласындағы уәкілетті органмен бекітілген құжаттардың негізінде әзірленді: • «6М060700-Биология» мамандығының МЖБС Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 тамыздағы № 1080 Қаулысы (Стандарт жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 13.05.2016 № 292);

 • «6М060700-Биология» мамандығы үшін «Қоршаған орта және биоалуантүрлілікті сақтау» таңдау компонент бойынша оқу бағдарламасы (алғашқы рет енгізілген, 09.06.2016, №1).

«Қоршаған орта және биоалуантүрлілікті сақтау» биологиялық алуантүрлілік негізінен тірі табиғатты сипаттайтын, экологиялық жүйенің құрылымдық- функциолдық құрылуын, ішкі табиғаттың тұрақтылығымен өзгергіштігін антропогендік әсердің жағдайынан өзгерулерін зерттейді. Жоғарғы организмдердің әртүрлігі негізінен экожүйе мен ландшафтардың құрылымымен анықталады.

Пәнді оқу барысында магистранттар қоршаған ортаны қорғау, биологиялық алуантүрлілік түрлері, деңгейлері мен құрылымы, өсімдіктер мен жануарлардың биоалуантүрлілігі, су және жер ресурстарының алуантүрлілігі, биоалуантүрлілікті сақтауға арналған шарларды білуге, қоршаған ортаны бұзатын және биоалуантүрліліктің азаюына әсер ететін факторларды білуді және ерекше қорғалатын табиғи аймақтарды, оларды құру мен ережелерін сақтауға жайлы білімдерін толықтырып, мониторингтік зерттеу әдістерін меңгереді.

6М060700 - «Биология» мамандығының магистранттары «Қоршаған орта және биоалуантүрлілікті сақтау» пәнін зерделеу нәтижесінде кәсіптік білімділікке қойылатын талаптарға дайын болуға міндетті.
1.3 Пәнді оқыту мақсаты

Биологиялық ғылымға негізделе отырып: өмірді, биосфера мен биоалуантүрлілікті оқытады. Тірі организмдердің үш түрлі бөлінуінде: 1. Төменгі организмдер; 2. организмдер; 3. жоғарғы организмдер. Клеткалық молекуланы , ткандерді және ағзалардың органдық жүйелерін, екіншіден организмдердің жүйесіннің қалыптасуын, үшіншіден түрлердің популяциялық жүйелері, экологиялық жүйені және биосфераны оқытады. «Қоршаған орта және биоалуантүрлілікті сақтау»пәнінің мақсаты – студенттерді қоршаған ортаның ластану денгейін және тірі организмге ықпалын әртүрлі биоиндикациялық әдіспен баулу.
  1. Пәнді оқытудың міндеттері

 • биоалуантүрлілік жайлы білімін терендету;

 • экожүйелердің биоалуантүлілігін білу;

 • өсімдіктер мен жануарлар биоалуантүрліліктерін білу;

 • биоалуантүрліліктің азаюына әсер ететін факторларды зерттеу;

 • биологиялық алуантүрлілікті сақтауға арналған заңнамалар мен шараларды білу.


1.5 Құзыреті (оқыту нәтижелері)

Пәнді оқыту нәтижесінде магистрант білу керек:білу:

 • биоалуантүрлілікті сақтау мәселесі туралы білу;

 • су экожүйесінің биоалуантүрлілігі жайлы;

 • жер экожүйесінің биоалуантүрлілігі жайлы;

 • ҚР өсімдіктерр биоалуантүрлілігі жайлы;

 • ҚР жануарлар биоалуантүрлілігі жайлы;

 • экожүйелердің биоалуан түрлілігі мен тұрақтылығын білуге;

 • биоалуантүрліліктің азаюына әсер ететін факторларды;

 • биоалуантүрлілікті сақтау мәселелері туралы заңнамалар мен стратегияларды.


орындай алу:

 • ғылыми мәселелерді білуге, зертханалық жағдайларда зерттеу жұмыстарын іске асыруға тәжірибелік дағдылану;

 • биоалуантүрлілікті сақтаудың жер шарын сақтаудағы маңызын түсініп, оны сақтауға;

 • биоалуантүрлілікке әсер ететін факторларды зерттеу;

 • биоалуантүрлілікке мониторинг жасай алу;

 • қоршаған ортаны қорғау мен биоалуантүлілікті сақтау ережелерін орындау.


дағдысының болуы:

 • алған білімін ғылыми және тәжірибелік мәселелерді шешуге;

 • биоалуантүрлілікті зерттеу барысында негізгі әдістемелерді орындай алуға;

 • жеке және топта жұмыс жасау;

 • биоалуантүрлілік пен қоршаған ортаны қорғауға қатысты мәселелерді шешу кезінде өз білімін қолданып, көзқарасын дәлелдей алу;

 • биологиялық пәндерді оқыту барысында және ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізу барысында қоршаған ортаны қорғау мен биоалуантүлілікті сақтау ережелерін орындауға және алынған нәтижелерді интерпретациялау;

 • қажет құрал, құрылғы және әдістерді қолдану қабілетін көрсету.


1.6 Курстың пререквизиті

«Биология», «экология».


1.7 Курстың постреквизиті

«Қоршаған орта мониторингісі».1.8 Оқу жұмыс жоспарынан көшірме
Оқу жұмыс жоспарының көшірмесі 1-ші кестеде келтірілген


1-кесте


Курс

Семестр

Кредиттер

Дәріс,

сағ.


СТС,

сағ.


ЗЖ,

сағ.


БӨЖ,

сағ.


Барлығы,

сағ.


Қорытынды бақылау

формасы


1

1

2

15

30
90

135

емтихан


2 ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ ЖӘНЕ САБАҚ ТҮРЛЕРІ БОЙЫНША САҒАТТАРДЫ БӨЛУ

Пәннің мазмұны және сабақ түрлері бойынша сағаттарды бөлу 2- кестеде келтірілген

2 –кесте
Модуль. Тақырып


Сағаттар саны
Д

ЗЖ


СТС

БӨЖ

Әдебиет

1

2

3

4

5

6

7

Модуль 1. Қоршаған орта және биологиялық алуантүрлілік негіздері

1

Кіріспе. Қоршаған орта және биологиялық алуантүрлілік туралы жалпы мағлұматтар

1
2

6

5.1.1-5.1.4

5.2.1-5.2.62

Биоалуантүрліліктің жалпы түрлері


1
2

6

5.1.1-5.1.3

5.2.1-5.2.53

Биоалуантүрліліктің құрылымы мен деңгейлері

1
2

6

5.1.1-5.1.3

5.2.1-5.2.4Модуль 2. Экожүйелердің биоалуантүрлілігі

4

Экожүйелердегі биогеоценоздық қарым-қатынастар – биоалуантүрлілікті сақтаудың теориялық негізі

1
2

6

5.1.1-5.1.4

5.2.1-5.2.65

Экожүйелердің биоалуантүрлілігі мен тұрақтылығы

1
2

6

5.1.1-5.1.3

5.2.1-5.2.26

Экожүйелердің тұрақтылығы және динамикасы

1
2
5.1.1-5.1.3

5.2.1-5.2.5Модуль 3. Биологиялық алуантүрлілік

7

Өсімдік әлемінің биоалуантүрлілігі

1
2

6

5.1.1-5.1.4

5.2.1-5.2.28

Жануарлар әлемінің биоалуантүрлілігі

1
2

6

5.1.1-5.1.3

5.2.1-5.2.69

Биологиялық алуантүрлілік және жануарлар

1
2

6

5.1.1-5.1.3

1

2

3

4

5

6

7
мен өсімдіктер ресурстарын тұрақты пайдалану

5.2.1-5.2.5

Модуль 4. Биологиялық алуантүрліліктің азаюына әсер ететін факторлар

10

Биоәртүрліліктің азаю тенденциялары мен оның салдары

1
2

6

5.1.1-5.1.2

5.2.1-5.2.611

Адамның әрекетінен экожүйелердің өзгеруі

1
2

6

5.1.1-5.1.4

5.2.1-5.2.5Модуль 5. Биологиялық алуантүрлілікті сақтау шаралары

12

Биоалуантүрлілікпен байланысты негізгі заңдар, ережелер мен принциптер

1
2

6

5.1.1-5.1.3

5.2.1-5.2.613

Биологиялық алуантүрлілікті ұтымды пайдаланудың ұлттық стратегиясы

1
2

6

5.1.1-5.1.3

5.2.1-5.2.614

Биологиялық алуантүрлілікті сақтау мақсатындағы халықаралық ынтымақтастық

1
2

6

5.1.1-5.1.3

5.2.1-5.2.615

Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар және биоалуантүрлік

1
2

6

5.1.1-5.1.3

5.2.1-5.2.6

15
30

902.1 1-ші аралық білімді бақылау тапсырмалары


2.1.1 Қоршаған орта және биологиялық алуантүрлілік туралы жалпы мағлұматтар

2.1.2 Биоалуантүрліліктің жалпы түрлері

2.1.3 Биоалуантүрліліктің құрылымы мен деңгейлері

2.1.4 Экожүйелердегі биогеоценоздық қарым-қатынастар – биоалуантүрлілікті сақтаудың теориялық негізі


2.1.5 Экожүйелердің биоалуантүрлілігі

2.1.6 Су экожүйесінің биоалуантүрлілігі

2.1.7 Жер экожүйесінің биоалуантүрлілігі

2.1.8 Экожүйелердің тұрақтылығы және динамикасы

2.1.9 Өсімдік әлемінің биоалуантүрлілігі

2.2 2-ші аралық білімді бақылау тапсырмалары


2.2.1 Жануарлар әлемінің биоалуантүрлілігі

2.2.2 Биологиялық алуантүрлілік және жануарлар мен өсімдіктер ресурстарын тұрақты пайдалану

2.2.3 Биоәртүрліліктің азаю тенденциялары мен оның салдары

2.2.4 Адамның әрекетінен экожүйелердің өзгеруі

2.2.5 Биоалуантүрлілікпен байланысты негізгі заңдар, ережелер мен принциптер

2.2.6 Биологиялық алуантүрлілікті ұтымды пайдаланудың ұлттық стратегиясы

2.2.7 Биологиялық алуантүрлілікті сақтау мақсатындағы халықаралық ынтымақтастық

2.2.8 Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар және биоалуантүрлік3 курс САЯСАТЫ

Сабаққа қатысу қатаң түрде, міндетті болып табылады. Егер қандайда бір себеппен студент сабаққа қатыса алмаған жағдайда, барлық меңгерілмеген материалға жауапты.

Бақылау тапсырмалары орындалуға міндетті және уақытылы тапсырылуы тиіс. Кешіктіріліп орындалған жұмыс автоматты түрде төмен бағаланады.

Аралық аттестациясының қорытындысы студенттің сабаққа қатысуы, белгіленген мерзімде өздік жұмыстарын орындауы, сабақ барысындағы ауызша немесе жазбаша жауаптары, сонымен қатар аралық бақылау нәтижесі ескере отырып қойылады.

Аралық аттестация қорытындысы студенттің сабаққа қатысу, өзіндік жұмысты уақытылы орындауына, сабақ кезіндегі ауызша және жазбаша түрдегі жауабына және аталған аралық бақылаудың нәтижесіне байланысты шығарылады.

Егер студент белгіленген мерзімде сәйкес келетін мекеменің растайтын құжатымен денсаулық жағдайына немесе басқа да дәлелді себептермен сабақ босатып, аралық бақылауды тапсыра алмаған жағдайда, студент аралық бақылауды индивидуалды түрде тапсыруға құқылы.

Кез-келген көшіру немесе плагиат (дайын тапсырмаларды көшіру, қолдану және басқа студенттің тапсырманы орындауы) жазасы аудиториядан шығару немесе бағасын «қанағаттанарлықсыз» деп тану түрінде болады.

Сабақ жүру барысында ұялы телефондар өшіріледі.4 Бағалау саясаты

Басқа кредиттерден тәуелсіз әр пәнге бір академиялық кезең үшін 600 балл бөлінеді (1-7 апта – 270 балл және 30 балл сабаққа қатысқаны үшін, 8-15 апта – 270 балл және 30 балл сабаққа қатысқаны үшін).Апта және білімді бақылау түрлері бойынша балл бөлу 3- кестеде көрсетілген.
3 - кесте


Апта №

Зертханалық, практикалық, семинар сабақтарының, БӨЖ тақырыптары

Білімді бақылау түрі

Барлық балл


1

2

4

3

1-7

1-7 апта аралығындағы барлық аудиториялық сабақтарға қатысу


Оқытушы тек білім алушының сабақта жоқ екендігі туралы фактіні ғана тіркейді

30

Зертханалық сабақтар, тәжірибелік сабақтар, семинар, БӨЖ

1

Қоршаған орта және биологиялық алуантүрлілік

Ауызша

0

2

Биоалуантүрліліктің жалпы түрлері


Ауызша

30

3

Биоалуантүрліліктің құрылымы мен деңгейлері

Ауызша

0

4

Экожүйелердегі биогеоценоздық қарым-қатынастар–биоалуантүрлілікті сақтаудың теориялық негізі

Ауызша

30

5

Экожүйелердің биоалуантүрлілігі

Ауызша

30

6

Экожүйелердің тұрақтылығы және динамикасы

Ауызша

0

1

2

4

3

7

Өсімдік әлемінің биоалуантүрлілігі

Ауызша

0

МӨЖ (магистранттардың өздік жұмыстары)

3

 1. Биоалуантүрлілікті сақтау мәселелері

 2. Түрлерді жоғалту, қайта жандандыру

 3. ҚР су ресурстарының биоалуандылығы

 4. ҚР жер ресурстарының биоалуандылығы

Презентация60

6

1. Биоалуантүрлілік жəне ортаның биологиялық ластануы

2. Ғаламдық мәселелердің биоалуантүрлілікке әсері

3. Жануарлардың систематикалық және биологиялық алуантүрлілігі

4. Биоалуантүрлілік пен əртүрлі сапалылық


Презентация


60


7

1 Аралық бақылау

Ауызша, тест

60

1-7 апта аралығындағы оқу нәтижелері бойынша балл қорытындысы


30+270=

300


8-15

8-15 апта аралығындағы барлық аудиториялық сабақтарға қатысу

Оқытушы тек білім алушының сабақта жоқ екендігі туралы фактіні ғана тіркейді

30

Зертханалық сабақтар, практикалық сабақтар, семинар, БӨЖ

8

Жануарлар әлемінің биоалуантүрлілігі

Ауызша

0

9

Биологиялық алуантүрлілік және жануарлар мен өсімдіктер ресурстарын тұрақты пайдалану

Ауызша

30

10

Биоәртүрліліктің азаю тенденциялары мен оның салдары

Ауызша

30

11

Адамның әрекетінен экожүйелердің өзгеруі

Ауызша

0

12

Биоалуантүрлілікпен байланысты негізгі заңдар, ережелер мен принциптер

Ауызша

30

13

Биологиялық алуантүрлілікті ұтымды пайдаланудың ұлттық стратегиясы
0

14

Биологиялық алуантүрлілікті сақтау мақсатындағы халықаралық ынтымақтастық

Ауызша

0

15

Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар және биоалуантүрлік

Ауызша

0

МӨЖ (магистранттардың өздік жұмыстары)

1

2

4

3

11

1. Ерекше қорғалатын табиғи территоряларды таңдау мəселесі

2. Биоконструкцияға қажетті табиғи көздер

3. ҚР өсімдіктер әлемінің биоалуантүрлілігі

4. ҚР жануарлар әлемінің биоалуантүрлілігі


Презентация


60


13

 1. Адам шаруашылығының қоршаған ортаға әсері және экожүйенің өзгеруі

 2. Экожүйенің генетикалық ресурстары жəне биоалуантүрлілі

 3. ҚР биологиялық ревервуаттар

 4. ҚР биоалуантүрлілікті сақтау заңнамалары мен ережелері

Презентация


60


15

2 Аралық бақылау


Ауызша, тест

60

8-15 апта аралығындағы оқу нәтижелері бойынша балл қорытындысы


30+270=

300


Емтиханның қорытынды баллы
400

Академиялық кезең үшін қорытынды балл
1000

Пән бойынша білім алушылардың білім сапасын бағалау шкала бойынша анықталады (4-кесте).


4 – кесте

Білімді бағалаудың көпбаллды әріптік жүйесі


Әріптік жүйе бойынша бағалау


Баллдардың цифрлық эквивалентіПайыздық мазмұны


Дәстүрлі жүйе бойынша баға


А

4,0

95-100

Өте жақсы

А-

3,67

90-94

В+

3,33

85-89

Жақсы

В

3.00

80-84

В-

2,67

75-79

С+

2,33

70-74

Қанағаттанарлық


С

2,00

65-69

С-

1,67

60-64

Д+

1,33

55-59

Д

1,00

50-54

F

0,00

0-49

Қанағаттанарлықсыз5 ӘДЕБИЕТ ЖӘНЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСТАР  1. Негізгі әдебиет


5.1.1 Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексі. Алматы: Бико, 2007.

5.1.2 Панин М.С. Экология Казахстана. Семипалатинск. 2005 г.

5.1.3 А.М. Никаноров, Т.А.Хоружая . «Экология» .М.,2000.

5.1.4 Бейсенова Ә., Шілдебаев Ж. «Экология және табиғатты тиімді пайдалану» А. 2000.


5.2 Қосымша әдебиет

5.2.1 Ақбасов А.Ж., Сагимбаев Г.Ә. «Экология» Алматы 2003.

5.2.2 Оспанов Г.C. Бозшатаев Т.Г. «Экологиядан оқу әдістемелік құрал» А.2000.

5.2.3 Оспанов Г.C. Бозшатаев Т.Г. «Экология», Алматы , 2002.

5.2.4 Жануарлар алуан түрлілігі: оқулық / К.Ә.Дәуітбаева, Б.Е.Есжанов, Н.С.Сапарғалиева, С.Т.Нұртазин.- Алматы: Дәуір, 2011.- 710 б.- (ҚР Жоғары оқу орындарының қауымдастығы)

5.2.5 Қазақстанда ерекше қорғалатын табиғи аумақтар және биоалуантұрлілік [Электрондық ресурс]: оқу құралы / Р. Сәтімбеков, Ж. Келемсейіт, Ж. Шілдебаев. - Алматы: Нур-Принт, 2012. 18 экз.5.2.6 Проблемы окружающей среды и сохранения биологического разнообразия [Электронный ресурс] / А.Б. Бигалиев. - Алматы: NURPRESS, 2011.

5.3 Интернет-ресурстар


5.3.1 Биоразнообразие Республики Казахстан http://enrin.grida.no/htmls/kazahst/soe2/soe/nav/biodiv/

5.3.2 CBD Fourth National Report - Kazakhstan (Russian version) https://www.cbd.int/doc/world/kz/kz-nr-04-ru.doc

5.3.2 Концепция по сохранению и развитию биологических ресурсов Республики Казахстан до 2030 года7 fhc.kz/conventions/files/kz-nbsap-rus.pdf
Каталог: ebook -> umkd
umkd -> Ќазаќстан республикасыныњ білім жєне ѓылым министірлігі
umkd -> Ќазаќстан Республикасы Білім жєне ѓылым министрлігі
umkd -> Бағдарламасы «Мектептегі атыс дайындығы»
umkd -> Семей мемлекеттік педагогикалыќ институты
umkd -> «Кәсіптік қазақ тілі» ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> Ќазаќстан республикасыныѕ білім жјне єылым министірлігі
umkd -> Ќазаќстан республикасы
umkd -> «Инженерлік-технологиялыќ факультеттіњ»
umkd -> Ќазаќстан республикасыныњ білім жєне ѓылым министрлігі
umkd -> «Таңдап алған спорт түрінің техникалық, тактикалық және дене дайындығы» пәні бойынша


Достарыңызбен бөлісу:
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет