Пәннің ОҚУ-Әдістемелік кешенініңбет23/23
Дата29.08.2018
өлшемі4.3 Mb.
#42511
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23

Тақырып 10. 10 Патенттік құқық және Қазақстан Республикасынан тыс жерде тауар таңбаларын қорғау

1. Патент құқығының түсінігі мен мазмұны

2. Патент берілетін интеллектуалдық меншіктің негізгі объектілері

3. Қазақстан республикасында патент қатынастарын реттейтін ұлттық заңнама

4. Қазақстан республикасында патент қатынастарын жүзеге асыратын органдар

Өзін өзі бақылау сұрақтары

1. Патент құқығының түсінігі мен мазмұнын ашу.

2. Патент берілетін интеллектуалдық меншіктің негізгі объектілерін сипаттау.

3. Қазақстан Республикасында патент қатынастарын реттейтін ұлттық заңнаманы талдау.

4. Қазақстан Республикасында патент қатынастарын жүзеге асыратын органдарды қарастыру.

Ұсынылатын әдебиет


 1. 1995 жылғы 30 тамыздағы Қазакстан Республикасының Конституциясы.

 2. 1994 жылғы 27 кыркүйектегі Қазакстан Республикасының Азаматтық кодексі (Жалпы бөлім).

 3. 1999 жылғы 1 шілдедегі Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексі (Ерекше бөлім).

 4. 1999 жылғы 16 шілдедегі Қазақстан Республикасының Патент Заңы.

 5. 1992 жылғы 24 шілдедегі Казакстан Республикасының Патент Заңы.

 6. Аскаров Е.С. Защита промышленной интеллектуальной собственности в Казахстане. Учебное пособие. Алматы, 2003.

 7. Богуславский М.М. Международная охрана промышленной собственности. М., 1967.

 8. Основы патентного права и патентоведения в Республике Казахстан /Отв. ред. Т.Е. Каудыров. Алматы: Жеті жарғы, 2003.

 9. Каудыров Т.Е. Право интеллектуальной собственности в Республике Казахстан. Алматы: Жеті жарғы, 1999.


Тақырып 11. Халықаралық дербес құқықтағы еңбек құқығы

1. Халықаралық дербес құқықтағы еңбек қатынастарындағы коллизиялық байланымдар

2. Халықаралық еңбек құқығы мен қазақстан республикасының еңбек құқығы

3. Шетелдік жұмыс күшін тартудағы мемлекеттің саясаты

 Өзін өзі бақылау сұрақтары

1. Халықаралық дербес құқықтағы еңбек қатынастарындағы коллизиялық байланымдарды сипаттау.

2. Халықаралық еңбек құқығы мен Қазақстан Республикасының еңбек құқығының арақатынасын талдау.

3. Шетелдік жұмыс күшін тартудағы мемлекеттің саясатын ашу.Ұсынылатын әдебиет

1. Сапиев Б. Вопросы миграции трудовых ресурсов в Казахстане // Труд в Казахстане. 2004. № 12. 1. Чукмантова Л.Д. Коллизионные нормы в трудовых отношениях в международном частном праве. Актуальные проблемы современного гражданского права. Алматы, 2002. 2 том.

 2. Сарсембаев М.А. Международное частное право. Алматы: Данекер, 1998.

 3. Международное трудовое право. Алматы: Данекер, 2000.

 4. Жарасбаева Г.М. К вопросу о миграции населения //Фемида № 2. 2003.

 5. Назарбаев Н.Ә. Сындарлы он жыл. Алматы: Атамұра, 2003.

 6. «Шетел азаматтары мен азаматтығы жоқ тұлғалардың құқықтық жағдайы туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің заң күші
  бар Жарлығы (19.06.95).

 7. Раисов У. Регулирование международной миграции рабочей силы в условиях глобального рынка труда // Саясат. 2003. №11.

 8. Қазақстан Республикасына шетелдік жұмыс күшін тартуға квота белгілеу ережесі, жұмыс берушілерге рұқсат берудін шарттары мен тәртібі туралы Үкімет № 862 каулысы 19.06.01 (17.02.04 өзгерістер).

 1. Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы қодексі (30.01.01).


Тақырып 12. Халықаралық дербес құқығындағы зиян келтіру салдарынан туындайтын міндеттемелер. халықаралық дербес құқығындағы мұрагерлік сұрақтары

1. Коллизиялар мен деликтік міндеттемелер

2. Қазақстан республиасының аумағында және одан тыс жерлерде зиян келтіру

3. Мұрагерлік саласындағы коллизиялық нормалар

4. Қазақстан Республикасындағы шетелдіктердің мұрагерлік құқықтары

5. Қазақстан Республикасы азаматтарының шетелдегі мұрагерлік құқықтарыӨзін өзі бақылау сұрақтары

1. Коллизиялар мен деликтік міндеттемелерді сипаттау.

2. Қазақстан Республиасының аумағында және одан тыс жерлерде зиян келтіруді талдау.

3. Мұрагерлік саласындағы коллизиялық нормаларды сипаттау.

4. Қазақстан Республикасындағы шетелдіктердің және Қазақстан Республикасы азаматтарының шетелдегі мұрагерлік құқықтарын талдау.

Ұсынылатын әдебиет


  1. Қазақстан Республикасының азаматтық кодексі (Жалпы және ерекше бөлімдері). – Алматы: ЮРИСТ, 2006.

  2. Основы гражданского законодательства Союза ССР и республик от 31 мая 1991.

  3. Жайлин Ғ.А. Қазақстан Республикасының Азаматтық құқығы. Ерекше бөлім. Том 2. Алматы: Заң әдебиеті, 2005.

  4. Звеков В.П. Обязательства из приченения вреда в МЧП (некоторые коллизионные вопросы) //В кн.: Очерки МЧП. М., 1963.

  5. Лунц Л.А. Курс международного частного права. Особенная часть. М.:Юрид. лит., 1975.

  6. Перетерский И.С., Крылов С.Б. Международное частное право. М., 1987.

  7. Рубанов А.А. Наследование в МЧП. М., 1972.

  8. Рубанов А.А. Заграничные наследства М., 1975.

  9. Международное частное право. Учебное пособие. Издание 2-е, переработанное, дополненное. Алматы: Ғылым, 1998.


Тақырып 13. Халықаралық коммерциялық арбитраж

1. Халықаралық коммерциялық арбитраждың түсінігі мен маңызы

2. Халықаралық коммерциялық арбитраждың қызметін реттейтін маңызды актілердің мазмұны

3. Қазақстан республикасының аумағында шетел коммерциялық арбитражының шешімдерін тану мен орындау

 Өзін өзі бақылау сұрақтары

1. Халықаралық коммерциялық арбитраждың түсінігі мен маңызын ашу.

2. Халықаралық коммерциялық арбитраждың қызметін реттейтін маңызды актілердің мазмұнын ашу.

3. Қазақстан Республикасының аумағында шетел коммерциялық арбитражының шешімдерін тану мен орындау сұрағын қарастыру.Ұсынылатын әдебиет

 1. Дмитриева Г.К. Международный коммерческий арбитраж. М., 1997.

 2. Доронина Н.Г. Споры, связанные с исполнением обязательства по экспорту / Комментарий арбитражной практика. М., 1991. №21.

 3. Лунц Л.А., Марышева Н.И. Курс международного частного права. В трех томах. Раздел «Международный гражданский процесс». М., 1976.

 4. Нысанбекова Л.Б. Халықаралық жеке құқық. Негізгі институттар: Оқу құралы. – Алматы: Жеті-жарғы, 2006.

 5. Шильманов К. Арбитраж во внешнеэкономической деятельности / Панорама, 1994. №224.


4. Студенттердің өздік жұмысы

4.1.Студенттердің өздік жұмысын орындаудағы әдістемелік нұсқаулар

Өздік жұмысының кең таралған және маңызды түрлерінің бірі – ол тәжірибелік сабақтарға және ғылыми конференцияларға студенттермен әзірленетін рефераттар болып саналады. Бұл өздік жұмыстың түрі өте қызықты және маңызды, өйткені ол студентті ғылыми зерттеулерге баулиды. Рефератты дайындау студенттердің ғылыми-ізденіс жұмыстарының элементі ретінде оларды аудиторияның алдында сөйлеуге мүмкіндік береді. Осының бәрі, студенттердің рефераттық жұмыстарын басқаруын ұйымдастыруға үлкен жауапкершілік артады.

Рефераттың тақырыбын таңдап алу өте маңызды орын алады, өйткені студенттің өздік жұмысқа деген қызығушылығы, алынған тақырыпқа байланысты болады. Сондықтан, оқытушыға студенттің тақырыпты дұрыс таңдап алуына көмек жасап, рефератты әзірлеу барысында оған жалпы басқаруды қамтамасыз ету қажет.

Рефератты әзірлеуінің бірінші кезеңі - әдебиетті дұрыс таңдау, ол үшін кітапханадағы каталогтарды және басқада библиографиялық нұсқауларды қолданған жөн. Студентті анықтамалық әдебиеттермен, термин – аудармалармен, әдістемелік нұсқаулармен, ғылыми журналдармен қолдануға үйрету қажет.

Екінші кезең – танысу, мәліметті топтастыру және талдау. Ең алдымен тақырып бойынша негізгі құжаттарды оқып, оларды зерттеуден бастау керек. Осы жұмыс барысында тақырыптың негізгі сұрақтары біліне бастайды, олардың реттілігі және бастапқы жоспары. Сонан кейін, жоспардың сұрақтары арқылы барлық зерттелген әдебиет бойынша мәліметті топтастыру қажет.

Барлық мәлімет жиналғаннан кейін, жоспарды ретке келтіріп, рефератты құрастыруға және жазуға кірісуге болады. Бұл реферат әзірлеуінің үшінші соңғы кезеңі болмақ. Ақырында пайдаланған әдебиет тізімін келтіру қажет.

Оқытушыға студенттерді қатал бақылауының қажеті жоқ, керісінше олардың ынтасын марапаттау қажет.

Реферат толығымен әзірленбей тұрып, оқытушы студенттің дайындаған жоспарын қарап шығу қажет.

Рефератты ресімдеу сұрақтары бойынша арнайы кеңес берген жөн.

Рефераттың титулды бетіне университеттің және факультеттің атауын, мамандығын, тақырыбын, өзінің аты – жөнін, жазылған жылын көрсету қажет.

Келесі бетте, цифрлармен белгіленген рефераттың жоспары көрсетіледі.

Жоспардағы сұрақтардың жауабын жаңа беттен бастаған жөн. Рефератты жазу барысында беттерді нөмірлеп, сол жақтан (3 см) жолдарды қалтыру керек.

Ақырғы бетте пайдаланған әдебиеттің тізімі көрсетіледі, олардың жазылуын алдын ала оқытушы студенттерді таныстырады.

Реферат жұмысы аяқталғаннан кейін, оны студент тексеруге оқытушыға тапсырады, сонан кейін барып ол жұмысқа : «сыналды», «сыналған жоқ» немесе «қанағаттандырылған», «жақсы», «өте жақсы» деген баға беріледі.Рефераттық жұмыстардың есепке алуының жеке журналы болғаны немесе рефераттарды болашақ оқу жұмыстарында пайдалану үшін оқу залында сақтаған жөн.Каталог: ebook -> umkd
umkd -> Ќазаќстан республикасыныњ білім жєне ѓылым министірлігі
umkd -> Ќазаќстан Республикасы Білім жєне ѓылым министрлігі
umkd -> Бағдарламасы «Мектептегі атыс дайындығы»
umkd -> Семей мемлекеттік педагогикалыќ институты
umkd -> «Кәсіптік қазақ тілі» ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> Ќазаќстан республикасыныѕ білім жјне єылым министірлігі
umkd -> Ќазаќстан республикасы
umkd -> «Инженерлік-технологиялыќ факультеттіњ»
umkd -> Ќазаќстан республикасыныњ білім жєне ѓылым министрлігі
umkd -> «Таңдап алған спорт түрінің техникалық, тактикалық және дене дайындығы» пәні бойынша


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет