Пәннің ОҚУ-Әдістемелік кешенініңжүктеу 2.61 Mb.
бет13/13
Дата29.08.2018
өлшемі2.61 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

Ұсынылатын әдебиет

 1. Қазақстан Республикасының азаматтық кодексі (Жалпы және ерекше бөлімдері). – Алматы: ЮРИСТ, 2006.

 2. Основы гражданского законодательства Союза ССР и республик от 31 мая 1991.

 3. «Авторлық құқық және сабақтас құқықтар туралы» Қазақстан Республикасының 1996 жылдың 10 маусымындағы заңы.

 4. «Қазақстан Республикасының патент заңы» Қазақстан Республикасының 1999 жылдың 16 шілдесіндегі заңы.

 5. «Селекциялық жетістіктерді қорғау туралы» Қазақстан Республикасының 1999 жылдың 13 шілдесіндегі заңы.

 6. «Тауарлық белгілер, қызмет белгілері және тауарлардың шығу тегінің атаулары туралы» Қазақстан Республикасының 1999 жылдың 26 шілдесіндегі заңы.

 7. Положение о Комитете по правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции Республики Казахстан.- Утв. постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 марта 2001 г. № 411.

 8. Введение в интеллектуальную собственность.- Публикация ВОИС-Женева. - 1998.

 9. Вещные права в Республике Казахстан /Отв. редактор М.К. Сулейменов. -Алматы: Жеті-жарғы, 1999.

 10. Гражданское право. Учебник. Часть 3 /Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого.- М.: ПРОСПЕКТ, 1998.

 11. Гражданский кодекс. - Модель. Часть третья. Рекомендательный законодательный акт СНГ- Санкт-Петербург, 1995.

 12. Иващенко И.В. Понятие и содержание интеллектуальной собственности //Юрист. 1999, № 2.

 13. Каудыров Т.Е. Гражданско-правовая охрана объектов промышленной собственности: Монография. – Алматы: Жеті-жарғы,

 14. Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. - М.: Теис, 1996.

 15. Халфина Р.О. Общее учение о правоотношении. -М.: Юрид. лит, 1975.

Щенникова Л.В. Вешные права в гражданском праве России.- М. :Издательство БЕК, 1996.

3.Практикалық сабақтың құрылымы

Тақырып 1. Халықаралық құқықтың ұғымы.

1. Осы заманғы халықаралық қатынастардың негізгі белгілері және халықаралық құқық - құқықтың ерекше жүйесі.

2. Қазіргі болмытағы халықаралық қатынастардың қызмет ету жағдайы және жүйеленуі мен үдемелі дамуы.

Өзін өзі бақылаудың сұрақтары

1. Осы заманғы халықаралық қатынастардың негізгі белгілері және халықаралық құқық - құқықтың ерекше жүйесі.

2. Қазіргі болмытағы халықаралық қатынастардың қызмет ету жағдайы және жүйеленуі мен үдемелі дамуы.

Ұсынылатын әдебиет


 1. Бирюков П.Н. Международное право: Учебное пособие. - 2-е изд. - М., 2000.

 2. Додонов В.Н., Панов В.П., Румянцев О.Г. Международное право: Словарь-справочник/Под общ. ред. В.Н.Трофимова. - М., 1997.

 3. Лукащук И.И. Международное право. Общая часть: Учебник. - 2-е изд. - М., 2001.

 4. Лукащук И.И. Международное право. Особенная часть: Учебник. - 2-е изд. - М., 2000.

 5. Международное право: Учебник / Под ред. Г.В. Игнатенко и О.И. Тиунова. - М., 2000.

 6. Международное право: Учебник / Отв. ред. Ю.М. Колосов, В.И. Кузнецов. - М., 1998.

Тақырып 2. Халықаралық құқықтың негізгі қағидалары.

1. Халықаралық құқықтың қағидаларының түсінігі.

2. Халықаралық құқықтың қағидаларының мазмұны

Өзін өзі бақылаудың сұрақтары

1. Халықаралық құқықтың қағидаларының түсінігі.

2. Халықаралық құқықтың қағидаларының мазмұны

Ұсынылатын әдебиет


 1. Бирюков П.Н. Международное право: Учебное пособие. - 2-е изд. - М., 2000.

 2. Додонов В.Н., Панов В.П., Румянцев О.Г. Международное право: Словарь-справочник/Под общ. ред. В.Н.Трофимова. - М., 1997.

 3. Лукащук И.И. Международное право. Общая часть: Учебник. - 2-е изд. - М., 2001.

 4. Лукащук И.И. Международное право. Особенная часть: Учебник. - 2-е изд. - М., 2000.

 5. Международное право: Учебник / Под ред. Г.В. Игнатенко и О.И. Тиунова. - М., 2000.

 6. Международное право: Учебник / Отв. ред. Ю.М. Колосов, В.И. Кузнецов. - М., 1998.

Тақырып 3. Халықаралық құқықтың қайнар көздері.

1. Халықаралық құқықтық нормалар ұғымы және оның белгілері.

2. Халықаралық құқықтық нормалардың жіктелуі.

3. Халықаралық құқықтың қайнар көздері ұғымы және түрлері.Өзін өзі бақылаудың сұрақтары

1. Халықаралық құқықтық нормалар ұғымы және оның белгілері.

2. Халықаралық құқықтық нормалардың жіктелуі.

3. Халықаралық құқықтың қайнар көздері ұғымы және түрлері.Ұсынылатын әдебиет

 1. Бирюков П.Н. Международное право: Учебное пособие. - 2-е изд. - М., 2000.

 2. Додонов В.Н., Панов В.П., Румянцев О.Г. Международное право: Словарь-справочник/Под общ. ред. В.Н.Трофимова. - М., 1997.

 3. Лукащук И.И. Международное право. Общая часть: Учебник. - 2-е изд. - М., 2001.

 4. Лукащук И.И. Международное право. Особенная часть: Учебник. - 2-е изд. - М., 2000.

 5. Международное право: Учебник / Под ред. Г.В. Игнатенко и О.И. Тиунова. - М., 2000.

 6. Международное право: Учебник / Отв. ред. Ю.М. Колосов, В.И. Кузнецов. - М., 1998.

Тақырып 4. Халықаралық құқықтың субъектілері.

1. Халықаралық құқық субъектілері ұғымы және түрлері.

2. Халықаралық құқықтағы мойындау институты.

3. Халықаралық құқықтық мирасқорлық институтыӨзін өзі бақылаудың сұрақтары

 1. Тұрғын ұй иесі отбасы мұшелерінің тұсінігі, негізгі құқықтары мен міндеттері.

 2. Ипотекалық тұрғын ұйлер.

 3. Тұрғын ұйге жеке меншік құқығын жұзеге асыру шарттары.

 4. Тұрғын үйге ортақ меншiк құқығы

 5. Тұрғын үй иесi отбасының мүшелерi

 6. Тұрғын үй иесi отбасы мүшелерiнiң негiзгi құқықтары мен мiндеттерi

 7. Тұрғын үйге меншiк құқығын күштеп тоқтату

Ұсынылатын әдебиет

1. Басин Ю.Г. Жилдищные права и обязанности граждан- Алма-Ата:Казгосиздат, 1957.

2.Богомолов А.М., Голощапов Н.А., Помазкова С.И. Договоры жилищно-коммунального хозяйства-М, 1999.

3.Владимирская А.С. аренда жилых и нежилых помещений – М., 1999

4.Гражданское право под ред. Ю.К.Толстого и А.П. Сергеева. – М., 1997 г.

Тақырып 5. Халықаралық құқықтағы аумақ және басқа кеңістік мәселелері.

1 Халықаралық құкықтағы аумақ ұғымы және оның түрлері. Мемлекеттік шекаралар.

2. Халықаралаық өзендер мен бұғаздар. Антарктика мен Арктиканың халықаралық құқықтық режимі.

3. Аумақтық дауларды шешу әдістері.Өзін өзі бақылаудың сұрақтары

1 Халықаралық құкықтағы аумақ ұғымы және оның түрлері. Мемлекеттік шекаралар.

2. Халықаралаық өзендер мен бұғаздар. Антарктика мен Арктиканың халықаралық құқықтық режимі.

3. Аумақтық дауларды шешу әдістері.Ұсынылатын әдебиет

 1. Международное право: Учебник / Под ред. Г.В. Игнатенко и О.И. Тиунова. - М., 2000.

 2. Международное право: Учебник / Отв. ред. Ю.М. Колосов, В.И. Кузнецов. - М., 1998.

 3. Международное право: Учебник / Под ред. Г.И.Тункина. - М., 1994.

 4. Международное публичное право / Под ред. К.А.Бекяшева. - М., 1998; 2-е изд. - М., 2000.

 5. Оппенгейм Л. Международное право / Пер. с англ. - М., 1948-1950. -Т.І-ІІ.

 6. Ушаков Н.А. Международное право: Учебник. - М., 2000.

 7. .Хайд Ч. Международное право, его понимание и применение Соединенными Штатами Америки англ. - М., 1950-1953. -Т.1-2.

Тақырып 6. Халықаралық шарттар құқығы

1. Халықаралық жария құқықтың бір саласы – халықаралық шарттар құқығы. Халықаралық шарттардың құқықтық табиғаты.

2.Халықаралық шарттарды жасаудың негізгі сатылары.


 1. Халықаралық шарттардың әрекет етуі және тоқтатылуы (қалпына келтірілуі)

 2. Халықаралық шарттардың жарамсыздығы.

Өзін өзі бақылаудың сұрақтары

1. Халықаралық жария құқықтың бір саласы – халықаралық шарттар құқығы. Халықаралық шарттардың құқықтық табиғаты. 1. Халықаралық шарттарды жасаудың негізгі сатылары.

4.Халықаралық шарттардың әрекет етуі және тоқтатылуы (қалпына келтірілуі)

5.Халықаралық шарттардың жарамсыздығы.Ұсынылатын әдебиет

 1. Международное право: Учебник / Под ред. Г.В. Игнатенко и О.И. Тиунова. - М., 2000.

 2. Международное право: Учебник / Отв. ред. Ю.М. Колосов, В.И. Кузнецов. - М., 1998.

 3. Международное право: Учебник / Под ред. Г.И.Тункина. - М., 1994.

 4. Международное публичное право / Под ред. К.А.Бекяшева. - М., 1998; 2-е изд. - М., 2000.

 5. Оппенгейм Л. Международное право / Пер. с англ. - М., 1948-1950. -Т.І-ІІ.

 6. Ушаков Н.А. Международное право: Учебник. - М., 2000.

 7. .Хайд Ч. Международное право, его понимание и применение Соединенными Штатами Америки англ. - М., 1950-1953. -Т.1-2.

Тақырып 7. Халықаралық жария құқықтағы адам құқығы

1.Халықтар жағдайын халықаралық-құқықтық реттеу. Азаматтықтың халықаралық-құқықтық мәселелері.

2.Шетел азаматтарының құқықтық жағдайы. Баспана құқығы және босқындардын құқықтық жағдайы.

3.Адам құқықтарын халықаралық-құқықтық реттеу.

4.Адамның құқықтары мен бостандықтарын қорғау тетіктері.

Өзін өзі бақылаудың сұрақтары


  1. Шетел азаматтарының құқықтық жағдайы. Баспана құқығы және босқындардын құқықтық жағдайы.

  2. Адам құқықтарын халықаралық-құқықтық реттеу.

  3. Адамның құқықтары мен бостандықтарын қорғау тетіктері.

Ұсынылатын әдебиет

  1. Бирюков П.Н. Международное право: Учебное пособие. - 2-е изд. - М., 2000.

  2. Додонов В.Н., Панов В.П., Румянцев О.Г. Международное право: Словарь-справочник/Под общ. ред. В.Н.Трофимова. - М., 1997.

  3. Лукащук И.И. Международное право. Общая часть: Учебник. - 2-е изд. - М., 2001.

  4. Лукащук И.И. Международное право. Особенная часть: Учебник. - 2-е изд. - М., 2000.

  5. Международное право: Учебник / Под ред. Г.В. Игнатенко и О.И. Тиунова. - М., 2000.

  6. Международное право: Учебник / Отв. ред. Ю.М. Колосов, В.И. Кузнецов. - М., 1998.

Тақырып 8. Халықаралық гуманитарлық құқық

 1. Халықаралық гуманитарлық құқық ұғымы және оның қайнар көздері.

 2. Халықаралық гуманитарлық құқықтың қағидалар жүйесі.

 3. Халықаралық Қызыл Крест Комитетінің (ХҚКК) құқықтық мәртебесі.

Өзін өзі бақылаудың сұрақтары

 1. Халықаралық гуманитарлық құқық ұғымы және оның қайнар көздері.

 2. Халықаралық гуманитарлық құқықтың қағидалар жүйесі.

 3. Халықаралық Қызыл Крест Комитетінің (ХҚКК) құқықтық мәртебесі.

Ұсынылатын әдебиет

1.Международное право: Учебник / Под ред. Г.И.Тункина. - М., 1994.

2.Международное публичное право / Под ред. К.А.Бекяшева. - М., 1998; 2-е изд. - М., 2000.

3.Оппенгейм Л. Международное право / Пер. с англ. - М., 1948-1950. -Т.І-ІІ.

4.Ушаков Н.А. Международное право: Учебник. - М., 2000.

5.Хайд Ч. Международное право, его понимание и применение Соединенными Штатами Америки англ. - М., 1950-1953. -Т.1-2.

6.Абашидзе А.Х. Защита меньшинств по международному и внутригосударственному праву. - М., 1996.

7.Авраменко И.М. Международное морское право: Учебное пособие. - Ростов н/Д, 2001.Тақырып 9. Дипломатиялық және консулдық құқық

 1. Өркениетті әлемдегі дипломатия ұғымы. Дипломатиялық құқық ұғымы және қайнар көздері. Сыртқы қатынас органдары.

 2. Дипломатиялық өкілдіктердің міндеттері, артықшылықтары және иммунитеттері.

 3. Сауда өкілдіктерінің, арнайы миссиялардың құқықтық мәртебесі.

 4. Консулдық құкық ұғымы, қайнар көздері. Консулдық артықшылықтар мен иммунитеттер.

Өзін өзі бақылаудың сұрақтары

1.Өркениетті әлемдегі дипломатия ұғымы. Дипломатиялық құқық ұғымы және қайнар көздері. Сыртқы қатынас органдары.

2.Дипломатиялық өкілдіктердің міндеттері, артықшылықтары және иммунитеттері.

3.Сауда өкілдіктерінің, арнайы миссиялардың құқықтық мәртебесі.

4.Консулдық құкық ұғымы, қайнар көздері. Консулдық артықшылықтар мен иммунитеттер.

Ұсынылатын әдебиет


 1. Международное право: Учебник / Под ред. Г.И.Тункина. - М., 1994.

 2. Международное публичное право / Под ред. К.А.Бекяшева. - М., 1998; 2-е изд. - М., 2000.

 3. Оппенгейм Л. Международное право / Пер. с англ. - М., 1948-1950. -Т.І-ІІ.

 4. Ушаков Н.А. Международное право: Учебник. - М., 2000.

 5. .Хайд Ч. Международное право, его понимание и применение Соединенными Штатами Америки англ. - М., 1950-1953. -Т.1-2.

 6. Абашидзе А.Х. Защита меньшинств по международному и внутригосударственному праву. - М., 1996.

 7. Авраменко И.М. Международное морское право: Учебное пособие. - Ростов н/Д, 2001.


Тақырып 10. Халықаралық дербес құқықтағы коллизиялық нормалар мен байламдар

1. Коллизиялық ереженің түсінігі және маңызы

2. Коллизиялық норманың құрылымы және оның түрлері

3. Мазмұнын анықтау және шетел заңын пайдалануӨзін өзі бақылаудың сұрақтары

1. Коллизиялық ереженің түсінігі және маңызын ашу;

2. Коллизиялық норманың құрылымы және оның түрлерін талдау;

3. Мазмұнын анықтау және шетел заңын пайдалануды қарастыру.Ұсынылатын әдебиеттер:

 1. Богуславский М.М. Международное частное право. М., 1999.

 2. Ануфриева П.К. Международное частное право: В 2 т. М.: Бек, 2000.

 3. Лунц Л.А., Марышева Н.И., Садиков О.Н. Международное частное право. М., 1984.

 4. Scoles E.P. Conflict of Laws. St. Paul: West Pub., 1982.

 5. Sukes E.I. International and Interstate Conflict of Laws, 2nd Edition. Sydney: Butterworths, 1981.

Тақырып 11. Халықаралық дербес құқықтың субъектілері

1. Жеке тұлғаның құқықтық мәртебесі

2. Халықаралық дербес құқықтағы заңды тұлғалардың мәртебесі мен қызметі

3. Халықаралық дербес құқықтық қатынастарға мемлекеттің қатысуыӨзін өзі бақылаудың сұрақтары

1. Жеке тұлғаның құқықтық мәртебесін ашу;

2. Халықаралық дербес құқықтағы заңды тұлғалардың мәртебесі мен қызметін сипаттау;

3. Халықаралық дербес құқықтық қатынастарға мемлекеттің қатысуын қарау.Ұсынылатын әдебиет

1.Богуславскиий М.М. Иммунитет государства. М., ИМО, 1962.

2.Галкин И. Совместные предприятия в Польше //Внешняя торговля, 1991. №10.

3.Деятельность совместных и инностранных предприятий. – Қаржы-Қаражат. Финансы Казахстана, 1998. №4.

4.Лунц Л.А., Марышев Н.А., Садиков О.Н. Международное частное право: Учебник. М.: Юрид. лит., 1984.

5.Международное частное право. Учеб. Пособие /Г.К. Дмитриева, А.С. Довгерт, В.П. Панов, Н.А. Шебанова и др. М.: Юрист, 1993.

6.Хлестова И.О. Проблемы юрисдикционного иммунитета инностранного государства в работе Комиссии Международного права //Советский ежегодник международного права, 1988. М., 1989.
Тақырып 12. Халықаралық дербес құқықтағы меншік және шетел инвестицияларын құқықтық реттеу

1. Меншік құқығы және халықаралық дербес құқық

2. Халықаралық дербес құқықтағы ұлттандыру

3. Шетелдік инвестицияларды құқықтық реттеуӨзін өзі бақылаудың сұрақтары

1. Меншік құқығы және халықаралық дербес құқықтың ара қатынасын талдау;

2. Халықаралық дербес құқықтағы ұлттандыру мәселесін сипаттау;

3. Шетелдік инвестицияларды құқықтық реттеу сұрағын талдау.Ұсынылатын әдебиет

 1. Богатырев А.Г. Инвестиционное право. М.: Российское право, 1992.

 2. Gastel J.G. Extraterritoriality in International Trade Canada and USA compared. Toronto: Butterworths, 1988.

 3. Leckey A. The 20 Hottest Investments for the 21st Century. Chicago: Contemporary Book, 1994

Тақырып 13. Сыртқыэкономикалық мәміленің коллизиялық мәселелері

1. Сыртқыэкономикалық мәміленің жалпы сипаттамасы және оның түрлері

2. Сыртқыэкономикалық мәміленің коллизиялық ережелері және оларды жою шаралары

3.Англия, германия, ақш және франция құқығындағы сыртқыэкономикалық мәміленің коллизиялық ережелеріӨзін өзі бақылаудың сұрақтары

1. Сыртқыэкономикалық мәміленің жалпы сипаттамасы және оның түрлерін сипаттау.

2. Сыртқыэкономикалық мәміленің коллизиялық ережелерін және оларды жою шараларын талдау.

3. Англия, Германия, АҚШ және Франция құқығындағы сыртқыэкономикалық мәміленің коллизиялық ережелерін ашу.Ұсынылатын әдебиет

1. Звеков В.П. Международное частное право. М., 2000.

2. Лунц Л.А. Курс международного частного права. М., 1975.

3. АнуфриеваЛ.А. Международное частное право. М., 2000.

4.Розенберг. Международная купля-продажа товаров. М., 1995.

5.Испаева Г.Б. Право, подлежащее применению в международной купли-продажи. Алматы, 1998.Тақырып 14. Халықаралық дербес көлік құқығы

 1. Халықаралық дербес көлік құқығының түсінігі.

 2. Халықаралық тасымалдау.

 3. Жүкті тасымалдау шарты бойынша жауапкершілік және жолаушы мен теңдеме жүкті тасымалдау

Өзін өзі бақылаудың сұрақтары

1. Халықаралық дербес көлік құқығының түсінігін ашу.

2. Халықаралық тасымалдаудың жеке түрлерін ашу.

3. Жүкті тасымалдау шарты бойынша жауапкершілік және жолаушы мен теңдеме жүкті тасымалдау сұрағын сипаттау.Ұсынылатын әдебиет

 1. Лунц А.А. Курс международного частного права. Особенная часть. М., 1975.

 2. Садиков О.Н. Правовое регулирование международных перевозок. М, 1981.

 3. Гуреев С.А. Коллизионные проблемы морского права. М., 1972.

Тақырып 15. Халықаралық дербес құқықтағы отбасы құқығы

1. Отбасы құқығы саласындағы коллизиялық сұрақтар

2. Некеге отыру және некені тоқтату

3.Ерлі-зайыптылар арасындағы және ата-ана мен бала арасындағы құқықтық қатынастар

4. Халықаралық дербес құқықтағы бала асырап алу, қамқоршылық пен қорғаншылық институттары

 Өзін өзі бақылау сұрақтары

1. Отбасы құқығы саласындағы коллизиялық сұрақтарды сипаттау.

2. Некеге отыру және некені тоқтатуды қарастыру.

3. Ерлі-зайыптылар арасындағы және ата-ана мен бала арасындағы құқықтық қатынастарды талдау.

4. Халықаралық дербес құқықтағы бала асырап алу, қамқоршылық пен қорғаншылық институттарын сипаттау. 1. Ұсынылатын әдебиет

 1. Қазакстан Республикасының Конституциясы. 1995 ж. 30 тамыз.

 2. Казакстан Республикасының Азаматтық кодексі. 1999 ж. 1 шілде.

 3. Қазақстан Республикасының «Неке және отбасы туралы» Заңы 1998 ж.

 4. «Қазақстан Республикасындағы шетел азаматтарының құқықтық, жағдайы туралы» Қазакстан Республикасы Президентінің Жарлығы, 1995 ж. 19 маусым.

 5. Богуславский М.М. Международное частное право. М. 1994 г.

Тақырып 16. Халықаралық құқық қатынастарындағы интеллектуалдық меншік

1. Интеллектуалдық меншіктің қазіргі халықаралық-құқықтық түсінігін қалыптастыру тарихы

2. Интеллектуалдық меншіктің нормативтік түсінігі

3.Интеллектуалдық меншік бойынша әрекет ететін халықаралық конвенциялар

4. Интеллектуалдық меншікті қорғау саласындағы халықаралық ұйымдар

5. Интеллектуалдық меншік құқығын қорғау тәсілдері

 Өзін өзі бақылау сұрақтары

1. Интеллектуалдық меншіктің қазіргі халықаралық-құқықтық түсінігін қалыптастыру тарихын сипаттау.

2. Интеллектуалдық меншіктің нормативтік түсінігін ашу.

3.Интеллектуалдық меншік бойынша әрекет ететін халықаралық конвенцияларды сипаттау.

4. Интеллектуалдық меншікті қорғау саласындағы халықаралық ұйымдарды талдау.

5. Интеллектуалдық меншік құқығын қорғау тәсілдерін талдау.Ұсынылатын әдебиет

 1. Қазақстан Республикасының азаматтық кодексі (Жалпы және ерекше бөлімдері). – Алматы: ЮРИСТ, 2006.

 2. Основы гражданского законодательства Союза ССР и республик от 31 мая 1991.

 3. «Авторлық құқық және сабақтас құқықтар туралы» Қазақстан Республикасының 1996 жылдың 10 маусымындағы заңы.

 4. «Қазақстан Республикасының патент заңы» Қазақстан Республикасының 1999 жылдың 16 шілдесіндегі заңы.

 5. «Селекциялық жетістіктерді қорғау туралы» Қазақстан Республикасының 1999 жылдың 13 шілдесіндегі заңы.

 6. «Тауарлық белгілер, қызмет белгілері және тауарлардың шығу тегінің атаулары туралы» Қазақстан Республикасының 1999 жылдың 26 шілдесіндегі заңы.

 7. Положение о Комитете по правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции Республики Казахстан.- Утв. постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 марта 2001 г. № 411.

 8. Введение в интеллектуальную собственность.- Публикация ВОИС-Женева. - 1998.

 9. Вещные права в Республике Казахстан /Отв. редактор М.К. Сулейменов. -Алматы: Жеті-жарғы, 1999.

 10. Гражданское право. Учебник. Часть 3 /Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого.- М.: ПРОСПЕКТ, 1998.

 11. Гражданский кодекс. - Модель. Часть третья. Рекомендательный законодательный акт СНГ- Санкт-Петербург, 1995.

 12. Иващенко И.В. Понятие и содержание интеллектуальной собственности //Юрист. 1999, № 2.

 13. Каудыров Т.Е. Гражданско-правовая охрана объектов промышленной собственности: Монография. – Алматы: Жеті-жарғы,

 14. Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. - М.: Теис, 1996.

 15. Халфина Р.О. Общее учение о правоотношении. -М.: Юрид. лит, 1975.

Щенникова Л.В. Вешные права в гражданском праве России.- М. :Издательство БЕК, 1996.
4. Студенттердің өздік жұмысы

4.1.Студенттердің өздік жұмысын орындаудағы әдістемелік нұсқаулар

Өздік жұмысының кең таралған және маңызды түрлерінің бірі – ол тәжірибелік сабақтарға және ғылыми конференцияларға студенттермен әзірленетін рефераттар болып саналады. Бұл өздік жұмыстың түрі өте қызықты және маңызды, өйткені ол студентті ғылыми зерттеулерге баулиды. Рефератты дайындау студенттердің ғылыми-ізденіс жұмыстарының элементі ретінде оларды аудиторияның алдында сөйлеуге мүмкіндік береді. Осының бәрі, студенттердің рефераттық жұмыстарын басқаруын ұйымдастыруға үлкен жауапкершілік артады.

Рефераттың тақырыбын таңдап алу өте маңызды орын алады, өйткені студенттің өздік жұмысқа деген қызығушылығы, алынған тақырыпқа байланысты болады. Сондықтан, оқытушыға студенттің тақырыпты дұрыс таңдап алуына көмек жасап, рефератты әзірлеу барысында оған жалпы басқаруды қамтамасыз ету қажет.

Рефератты әзірлеуінің бірінші кезеңі - әдебиетті дұрыс таңдау, ол үшін кітапханадағы каталогтарды және басқада библиографиялық нұсқауларды қолданған жөн. Студентті анықтамалық әдебиеттермен, термин – аудармалармен, әдістемелік нұсқаулармен, ғылыми журналдармен қолдануға үйрету қажет.

Екінші кезең – танысу, мәліметті топтастыру және талдау. Ең алдымен тақырып бойынша негізгі құжаттарды оқып, оларды зерттеуден бастау керек. Осы жұмыс барысында тақырыптың негізгі сұрақтары біліне бастайды, олардың реттілігі және бастапқы жоспары. Сонан кейін, жоспардың сұрақтары арқылы барлық зерттелген әдебиет бойынша мәліметті топтастыру қажет.

Барлық мәлімет жиналғаннан кейін, жоспарды ретке келтіріп, рефератты құрастыруға және жазуға кірісуге болады. Бұл реферат әзірлеуінің үшінші соңғы кезеңі болмақ. Ақырында пайдаланған әдебиет тізімін келтіру қажет.

Оқытушыға студенттерді қатал бақылауының қажеті жоқ, керісінше олардың ынтасын марапаттау қажет.

Реферат толығымен әзірленбей тұрып, оқытушы студенттің дайындаған жоспарын қарап шығу қажет.

Рефератты ресімдеу сұрақтары бойынша арнайы кеңес берген жөн.

Рефераттың титулды бетіне университеттің және факультеттің атауын, мамандығын, тақырыбын, өзінің аты – жөнін, жазылған жылын көрсету қажет.

Келесі бетте, цифрлармен белгіленген рефераттың жоспары көрсетіледі.

Жоспардағы сұрақтардың жауабын жаңа беттен бастаған жөн. Рефератты жазу барысында беттерді нөмірлеп, сол жақтан (3 см) жолдарды қалтыру керек.

Ақырғы бетте пайдаланған әдебиеттің тізімі көрсетіледі, олардың жазылуын алдын ала оқытушы студенттерді таныстырады.

Реферат жұмысы аяқталғаннан кейін, оны студент тексеруге оқытушыға тапсырады, сонан кейін барып ол жұмысқа : «сыналды», «сыналған жоқ» немесе «қанағаттандырылған», «жақсы», «өте жақсы» деген баға беріледі.Рефераттық жұмыстардың есепке алуының жеке журналы болғаны немесе рефераттарды болашақ оқу жұмыстарында пайдалану үшін оқу залында сақтаған жөн.Каталог: ebook -> umkd
umkd -> Ќазаќстан республикасыныњ білім жєне ѓылым министірлігі
umkd -> Ќазаќстан Республикасы Білім жєне ѓылым министрлігі
umkd -> Бағдарламасы «Мектептегі атыс дайындығы»
umkd -> Семей мемлекеттік педагогикалыќ институты
umkd -> «Кәсіптік қазақ тілі» ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> Ќазаќстан республикасыныѕ білім жјне єылым министірлігі
umkd -> Ќазаќстан республикасы
umkd -> «Инженерлік-технологиялыќ факультеттіњ»
umkd -> Ќазаќстан республикасыныњ білім жєне ѓылым министрлігі
umkd -> «Таңдап алған спорт түрінің техникалық, тактикалық және дене дайындығы» пәні бойынша


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет