Переклад з англійської мови на українську мовужүктеу 73.01 Kb.
Дата09.08.2018
өлшемі73.01 Kb.

Середовища VitriFreeze™- VitriThaw™

СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ ВІТРИФІКАЦІЇ ТА ЗІГРІВАННЯ ЕМБРІОНІВ ЛЮДИНИ

Середовища VirtiFreeze - VirtiThaw стерилізовані методом стерильної фільтрації

ВСТУП

Вітрифікація, зберігання при надзвичайно низьких температурах без заморожування, може бути більш сприятливим ніж поступове охолодження (Кулешова та Лопата; 2002). Через різницю в результатах після використання поступового охолодження для бластоцист, вітрифікація була впроваджена як альтернативний підхід. Рівень успішності вітрифікації почав зростати з використанням ультра-швидких процедурах вітрифікації. З деяких часів, вітрифікація бластоцист та ембріонів, використовуючи різні переносники ембріонів, принесла як результат багато вагітностей.Щоб удосконалювати асептичну вітрифікацію бластоциста, було розроблено набір HSV (набір для Вітрифікації з підвищеним рівнем захисту (Vanderzwalmen та ін., 2000). Кінчик трубки HSV розрахований для того, щоб тримати бластоцисти в дуже маленькій кількості розчину для вітрифікації, що дозволяє забезпечити швидку охолодження та розмороження, порівняно з тим, що було досягнуто шляхом занурення герметизованих пластикових трубок 0,25 мл до рідкого азоту.ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Середовища VirtiFreeze та VirtiThaw (VirtiFreeze/Thaw) - це середовища для вітрифікації та нагрівання ембріонів людини. Вони базуються на DMSO (диметил сульфон)/етилен гліколь (EG), вони також містять PBS (забуферений фосфатом фізіологічний розчин), цукрозу, Фікол та сироватковий альбумін людини (перевірено на ВІЛ та Гепатит).

Середовища VirtiFreeze/VirtiThaw ES не містять антибіотиків.

СЕРЕДОВИЩА VITRIFREEZE/THAW ТА КУЛЬТИВУВАННЯ ЕМБРІОНІВ

Середовища VitriFreeze/Thaw можуть використовуватися в комбінації з середовищами FertiCult (Flushing, IVF та G3) перед заморожуванням та після розморожування.МАТЕРІАЛ У КОМПЛЕКТІ

Набір VirtiFreeze kit (VFKIT1)

 • 1 флакон 5 мл VirtiFreeze Середовище пре інкубаційне

1 флакон 1 мл VirtiFreeze- Середовище для замороження 1

1 флакон VirtiFreeze- Середовище для замороження 2VitriFreezeTM _ VitriThawTM
VitriFreeze™- VitriThaw™

Medium for vitrification and thawing of human embryos


VirtiFreeze - VirtiThaw are sterilized by sterile filtration

INTRODUCTION
Vitrification which is preservation at extremely low temperatures without freezing

can be more favorable than slow cooling (Kuleshova and Lopata, 2002). Due to variable results after application of slow-freezing methods for blastocysts,

vitrification was introduced as an alternative approach. The success rates of vitrification have been increased with the use of ultra-rapid vitrification procedures. Since several years, vitrification of blastocysts and embryos using different embryo carriers has resulted in many pregnancies. In order to accomplish aseptic vitrification of blastocysts, the HSV High security vitrification kit (Cryo Bio System) was developed (Vanderzwalmen et al, 2000). The tip of the HSV straw is designed to hold the blastocysts in a very small volume of vitrification solution allowing fast cooling and thawing rates as compared to those achieved by immersion of sealed 0.25mL plastic straws into liquid nitrogen.
GENERAL INFORMATION

VirtiFreeze and VirtiThaw (VirtiFreeze/Thaw) are a set of media for vitrification and thawing of human embryos. VitriFreeze/Thaw are DMSO/ethylene glycol based vitrification media that also contain PBS, sucrose, Ficoll and human serum albumin

(HIV and hepatitis tested). VitriFreeze/Thaw do not contain antibiotics.
VITRIFREEZE/THAW AND EMBRYOCULTURE

VitriFreeze/Thaw can be used in combination with FertiCult media (Flushing, IVF and G3) before freezing and after thawing.MATERIAL INCLUDED WITH THE KIT

VitriFreeze kit (VFKIT1)

 1 vial of VitriFreeze Pre-incubation medium (5ml)

 1 vial of VitriFreeze Freezing medium 1 (1ml)

 1 vial of VitriFreeze Freezing medium 2 (1ml)Набір VirtiThaw kit (VTKIT1)

 • 1 флакон 5мл VirtiThaw ES- Середовище пре розморожування 1

 • 1 флакон 1мл VirtiThaw ES- Середовище пре розморожування 2

 • 1 флакон 1 мл VirtiThaw ES- Середовище пре розморожування 3

 • 1 флакон 1 мл VirtiThaw ES- Середовище пре розморожування 4

МАТЕРІАЛ ПОЗА КОМПЛЕКТОМ

 • Лункові планшети (наприклад, пластина Nunc 144 444)

 • Заморожувальний резервуар із рідким азотом

 • Водяний огрівник (який може підтримувати температуру 37⁰С)

 • Тонкі піпетки

 • Хірургічні щипці

 • Вітрифікаційний прилад (прилад HSV)

 • Стіл із ламінованим повітряним потоком

 • Мікроскоп

 • Лабораторний таймер

МЕТОД

Добре перемішайте усі середовища перед використанням

Перевірте візуально на зараження (непрозорість): не використовуйте, якщо прозорість втрачено.

Наступні процедури рекомендується проводити в контрольних умовах (наприклад, стіл із ламінованим повітряним потоком), щоб уникнути зараження середовища, яке переноситься у повітрі. Ми наполегливо рекомендуємо прочитати усі кроки процедури вітрифікації/нагрівання перед початком процедури.Підготовчі кроки

В планшеті з 4ма лунками наповніть першу лунку 300л Передінкубаційного середовища, другу -середовищем для заморожування 1 VitriFreeze 1, третю - розчином для заморожування 2 VitriFreeze 2. Потім відкрийте стільки пакетів приладів для вітрифікації, скільки потрібно для кроку вітрифікації, приймаючи до уваги, що 1 прилад може містити 1 чи два ембріони ( перевірте інструкцію приладу. Який Вм використовуєте). Зручно розкладіть окремі частини приладу на робочій поверхні для легкого доступу пізніше протягом процедури.Підготовка до заморожування

Перемістіть ембріони з культурального середовища для культивування

бластоцист до кожного середовища Vitrifreeze за наступною схемою:

VitriThaw kit (VTKIT1)

 1 vial of VitriThaw Thawing medium 1 (5ml)

 1 vial of VitriThaw Thawing medium 2 (1ml)

 1 vial of VitriThaw Thawing medium 3 (1ml)

 1 vial of VitriThaw Thawing medium 4(1ml)

MATERIAL NOT INCLUDED WITH THE KIT

 well dishes (e.g. Nunc 144 444)

 freezing tank with liquid nitrogen

 waterbath (able to hold 37°C)

 attenuated pipettes

 forceps

vitrification device (HSV device, Cryo Bio System)

LAF-bench (ISO Class 5)

microscope

labtimer


METHOD

Ensure all media are well mixed before use.

Check visually for contavination (cloudiness): do not use sf cloudy

The following are best performed in a controlled atmosphere (e.g. LAF bench) to avoid airborne contaminanation of the media.

We strongly advice to read through all the steps of the vitrification/warming procedure before starting the procedure.

Preliminary steps

In a 4-well dish fill the first well with 300 μl of Pre-incubation medium, the second

with Vitrifreeze 1 and the third with Vitrifreeze 2 solution. Next open as many packs

of HSV devices as will be required for the vitrification step, taking into account

that 1 HSV device can hold up to 2 embryos. Conveniently place the separate

parts of the HSV device on the workbench for easy access later in the procedure.Freezing preparation

Transfer the embryos from the blastocyst cell culture medium in to each of the

Vitrifreeze solutions using the following scheme:Стадія

Пре Інк.

VitriFreeze 1

VitriFreeze 2

Температура

Рання бластоциста,Морула

2 хв.

2 хв.

30 сек.

Кімнатна

Бластоциста-розвинута Бл

2 хв.

3 хв.

30 сек.

37⁰С

Бластоциста-розвинута Б+штучне стискування

2 хв.

2 хв.

30 сек.

Кімнатна

*перед початком процедури вітрифікації, щоб зменшити негативний вплив бластоцилі, розширені бластоцисти мають бути роздрібнені шляхом штучного

зменшення об’єму бластоцистів за допомогою скляної піпетки (Vanderzwalmen та ін., 2002; Son та ін., 2003 Hiraoka 2004).Вітрифікація

1.За допомогою вузької піпетки чи іншого ідентичного приладу, додайте максимум 2 бластоцисти до приблизно 0,3 л середовища VitriFreeze 2, до жолобу кінчика трубки для вітрифікації.

2.Перемістіть трубку для вітрифікації до зовнішньої частини та загерметизуйте, як вказано в інструкції по використанню до приладу HSV.

3.Занурюйте герметичний прилад до рідкого азоту.Розморожування

1.Вийміть трубку для вітрифікації з зовнішньої трубки, як вказано в інструкції по використанню приладу HSV.

2.Зразу занурюйте трубку для вітрифікації до попередньо підігрітого середовища VitriThaw medium 1 (37⁰С) та залишіть в середовищі 1 на 3 хвилини.

3.Перемістіть до середовища VitriThaw medium 2 (37⁰С) та залишіть в середовищі на 2 хвилини.

4.Перемістіть до середовища VitriThaw medium 3 (37⁰С) та залишіть в середовищі на 2 хвилини.

5.Зрештою, перемістіть до середовища VitriThaw medium 4 (37⁰С) та промийте протягом щонайменше 1 хвилини.

6.Перемістіть до культурального середовища для бластоциста для подальшого культивування.

ЗБЕРІГАННЯ

Зберігайте реагенти між 2⁰С та 8⁰С.ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

Stage Pre-incub. VitriFreeze 1 VitriFreeze 2 Temperature

Early Blastocyst, Morulae 2 min 2 min 30 sec Room temp

Blastocyst – expanded BI 2 min 3 min 30 sec 37°C

Blastocyst – expanded 2 min 2 min 30 sec Room temp

BI + artificial shrinkage*


*Before starting the vitrification procedure, in order to reduce the negative effect of the blastocoel, expanded blastocysts should be collapsed by reducing artificially with a glass pipette the volume of the blastocoel (Vanderzwalmen et al, 2002, Son et al., 2003 Hiraoka 2004 ).Vitrification

1. Using an attenuated pipette or an equally suitable device, deposit maximum 2

blastocysts in a volume of approximately 0.3μl of VitriFreeze 2, in the gutter of

the tip of the vitrification straw.

2. Place the vitrification straw in the outer sheeth and seal it as indicated in the

instructions for use of the HSV device.

3. Plunge the sealed device into the liquid nitrogen.

Thawing

1. Remove the vitrifcation straw from the outer sheeth as indicated in the

instructions for use of the HSV device.

2. Immediately plunge the vitrification straw into pre-heated VitriThaw Thawing

medium 1 (37°C) and leave in thawing 1 for 3 minutes.

3. Transfer into VitriThaw Thawing medium 2 (37°C) and leave in this medium

for 2 minutes.

4. Transfer into VitriThaw Thawing medium 3 (37°C) and leave in this medium

for 2 minutes.

5. Finally transfer into VitriThaw Thawing medium 4 (37°C) and wash for at least

1 minute.

6. Transfer into blastocyst culture medium for continued cell culture.


STORAGE INSTRUCTIONS

Store between 2-8°C, do not freeze before use.


WARNINGS AND PRECAUTIONS

Усі матеріали людини повинні розглядатися, як потенційно інфіковані. Тому потрібно поводитися з усіма зразками так, як із тими,що можуть переносити ВІЛ та гепатит.

Усі продукти крові розглядаються як потенційно інфіковані. Матеріали, з яких було виготовлено цей продукт, були негативні при тестуванні на антитіла на ВІЛ та ВГС, а також не реагували на HbsAg(Поверхневий вірус Гепатиту В), HBV RNA (РНК вірусу гепатиту), HCV RNA (РНК вірусу гепатиту С), HIV-1 RNA (РНК ВІЛ-1) та сифіліс. Не існує засобів тестування, які гарантують, що продукти, яких отримано з крові людини, не переносять збудників інфекцій.

Середовища VitriFreeze/Thaw не містять антибіотиків, завжди працюйте під ламінарним потоком, щоб уникнути зараження.

Довгий термін безпечності вітрифікації ембріону народжених дітей після вітрифікації не відомий.

Не використовуйте, якщо рідина втратила прозорість!!
БІБЛІОГРАФІЯ

Hiraoka K, Hiraoka K, Kinutami M et al. 2004 Blastocoele collapse by micropipetting prior to vitrification gives excellent survival and pregnancy outcomes for human day 5 and 6 expanded blastocysts. Hum. Reprod.,

19, 2884–2888.

Kuleshova, L. and Lopata, A. (2002) Vitrification can be more favourable than slow cooling. Fertil. Steril., 78, 449-454

Vanderzwalmen , P., Bertin, G., Debauche, C.H., Standaert, V. And Schoysman, R. (2000) In vitro survival of metaphase II oocytes and blastocysts after vitrification in an Hemi Straw (HS) system, Fertil. Steril.,

74 (Suppl.), 215

Vanderzwalmen, P., Bertin, G., Debauche, C.H., Standaert, V., van Roosendaal, E., Vandervorst, M., Bollen, N., Zech, H., Mukaïda, T., Takahashi, K. And Schoysman, R. (2002) Births after vitrification at morula and blastocyst stages: effects of artificial reduction of the blastocoelic cavity before vitrification. Hum. Reprod., 17, 744-751

Vanderzwalmen, P., Bertin, G., Debauche, C.H., Standaert, V., Bollen, N., van Roosendaal, E., Vandervorst, M., Schoysman, R. and Zech, H. (2003) Vitrification of human blastocyst with the Hemi-Straw carrier: application of assisted hatching after thawing. Hum. Reprod., 7, 1-8


All human materials should be considered potentially infectious. Handle all specimens as if capable of transmitting HIV or hepatitis. All blood products should be treated as potentially infectious. Source materials from which this product was derived was found negative when tested for antibodies to HIV, HBc, HCV, and HTLV I/II and non-reactive for HBsAg, HCV RNA, and HIV-1 RNA and syphilis. No known test method can offer assurance that products derived from human blood will not transmit infectious agents. Neither VitriFreeze nor VitriThaw media contain any antibiotics, always work under laminar flow to avoid contamination.

The long term safety of embryo vitrification on children born following this procedure is unknown.

Do not use if liquid is cloudy !!

Son, W.Y., Yoon, S.H., Yoon, H.J., Lee, S.M. and Lim, J.H. (2003) Pregnancy outcome following transfer of human blastocyst vitrified on electron microscopy grids after induced collapse of the blastocoele, Hum.Reprod., 18, 137-139
Каталог: attachments -> article -> 105
article -> Конспект урока биологии по теме: «Биотические связи в сообществе»
article -> ҚазтұтынуодағЫ
article -> Ќазтўтынуодаєы
article -> 1. Оқу-танысу практикасының мақсаты мен міндеттері
105 -> Інформація про громадські організації етнічних спільнот в Косівському районі. В косівському районі не зареєстровано жодної громадської організації етнічних спільнот. В м. Косові знаходиться єврейське кладовище, на якому похований
105 -> Тема уроку: Готичний стиль
105 -> Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет