Пилигрим 67 еооджүктеу 499.91 Kb.
бет1/3
Дата16.04.2019
өлшемі499.91 Kb.
түріДоклад
  1   2   3

ПИЛИГРИМ 67 ЕООД
Годишен доклад по

околна среда

31.03.2009 г.
УВОД

Наименование на инсталацията:

Инсталация за интензивно отглеждане на птициАдрес по местонахождение на инсталацията:

с. Горна Митрополия, местност „Плитки дол”, Птицеферма,

общ. Долна Митрополия, област Плевен

Регистрационен номер на КР:

174-Н0/2007г.Дата на подписване на КР:

29.10.2007г.Дата на влизане в сила на КР:

15.12.2007г.Оператор на инсталацията и притежател на разрешителното:

„ПИЛИГРИМ 67” ЕООДАдрес:

с. Горна Митрополия, местност „Плитки дол”, Птицеферма,

общ. Долна Митрополия, област Плевен

тел./факс: 064 / 805 596,

е-mail: piligrim_67@abv.bg

Лице за контакти:

Ася Евгениева АврамоваАдрес:

гр. София, бул. Витоша № 42

тел./факс: 064 / 805 596,

е-mail: piligrim_67@abv.bg


Кратко описание на дейността


ПИЛИГРИМ 67 ЕООД, с. Горна Митрополия е регистрирано с Решение № 1/28.03.2003 год. на Софийски градски съд и предмет на дейност: търговска дейност – производство, продажба, изкупуване и реализация на различни стоки, външнотърговска дейност, внос и износ, изкупуване, преработка и търговия със селскостопанска продукция, както и всяка друга дейност, незабранена от закона.

На промишлената площадка в с. Горна Митрополия са разположени съществуващи производствени сгради и технологични съоръжения както следва:
 1. Хале № 1 – масивна сграда, със застроена площ 700 m2 и капацитет на зареждане до 15 000 бройлера;

 2. Хале № 2 – масивна сграда, с 960 m2 застроена площ и капацитет на зареждане 21 000 бройлера;

 3. Хале № 3 – масивна сграда, с 540 m2 застроена площ и капацитет на зареждане 12 000 бройлера;

 4. Хале № 4 – масивна сграда, пусната в експлоатация на 21.07.2008 г., с 1100 m² застроена площ и капацитет на зареждане 25 000 бройлера;

 5. Хале № 5 – масивна сграда, пусната в експлоатация на 21.07.2008 г., с 1100 m² застроена площ и капацитет на зареждане 25 000 бройлера;

 6. Хале – фуражен цех и складова база

 7. Битова сграда, към която са обособени:

 • помещение за почивка на персонала;

 • работилница, обслужваща фермата и склад резервни части;

 • санитарен възел с баня.

В халета № 1,2,3,4 и 5 се отглеждат пилета-бройлери от еднодневна до кланична възраст, на несменяема торова постеля. Помещенията са снабдени с вентилатори, автоматични хранилки и поилки.

Във фуражния цех се произвежда фураж за пилетата в птицефермата.


Производствен капацитет на инсталацията

Инсталация, която попада в обхвата на т. 6.6 a) от Приложение 4 на ЗООС:

Капацитет

1.

Инсталация за интензивно отглеждане на птици, включваща:

Вмомента

След построяване на халета 4 и 5

48 000 места за бройлери

240 000 броя/годишно

98 000 места за бройлери

490 000 броя/годишно

 • Хале №1

15 000 места за бройлера

 • Хале №2

21 000 места за бройлера

 • Хале №3

12 000 места за бройлера

 • Хале №4

25 000 места за бройлера

 • Хале №5

25 000 места за бройлера

Произведена продукция за периода 01.01.2008г. – 31.12.2008г.

308 619 броя
Организационна структура, отнасяща се до управлението на околната среда

Ръководител на дейностите

по изпълнение на условията по КР – Ася Аврамова


Изпълнители:


Изпълняващите длъжността Изпълняващият длъжността

„Птицевъд” „Техник по поддръжката”


РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията

Плевен
Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията

Басейнова дирекция Дунавски район, с център Плевен

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
Управление на околната среда

За докладвания период – 01.01.2008 г. – 31.12.2008 г. е внедрена система за управление на околната среда (СУОС).Структура и отговорности

Определен е персонала, който ще извършва конкретни дейности по изпълнение на условията в разрешителното и лицата отговорни за изпълнение на условията в разрешителното.

Изготвени са списъци с персонала, който ще извършва конкретните дейности по изпълнение на условията в разрешителното и с лицата, отговорни за изпълнение на условията в разрешителното.

Обучение

Прилага се инструкция за ежегодно определяне на потребностите от обучение на персонала.Обмен на информация

Изготвена е актуална информация, достъпна за всички служители на площадката, относно отговорните лица за изпълнение на условията в разрешителното, включително списък с имена, длъжност, местоположение на работното място и телефон за контакт.

Изготвен е актуален списък на органите/лицата, които трябва да бъдат уведомявани съгласно условията на разрешителното, техните адреси и начини за контакт (включително за спешни случаи).

Документиране

Изготвен е актуален списък на нормативната уредба по околна среда, регламентираща работата на инсталациите.

Изготвен е списък с всички необходими инструкции, изисквани с настоящото разрешително, които да се съхраняват на достъпно за всички служители място на площадката от лицата, отговорни за тяхното съхранение.

Изготвен е списък на кого от персонала /отговорните лица/, какъв документ е предоставен.Управление на документите

Прилага се инструкция за актуализация на документите, изисквани с настоящото разрешително, в случай на промени в нормативната уредба, работата и управлението на инсталациите, както и за изземване на невалидната документацияОперативно управление

Прилагат се всички инструкции за експлоатация и поддръжка, изисквани с разрешителното.Проверка и коригиращо действие

Прилагат се писмени инструкции за мониторинг на техническите и емисионни показатели, съгласно условията в комплексното разрешително.

Прилагат се инструкции за периодична оценка на съответствието на стойностите на емисионните и технически показатели с определените в условията на разрешителното.

Прилага се писмена инструкция за установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия.Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации.

Прилага се писмена инструкция за преразглеждане и актуализиране на инструкциите за работа на технологичното/пречиствателното оборудване след всяка авария.

Прилага се инструкция за определяне на опасните вещества, съхранявани или образувани в резултат на производствената дейност с въздействие върху околната среда при авария.

Прилага се инструкция за определяне на възможните аварийни ситуации с въздействие върху околната среда и здравето на хората.

Изготвен е план за действие при аварии, в който са определени възможните начини на действие за всяка от определените вече аварийни ситуации и е избран този, който осигурява най-добра защита за живота и здравето на хората и околната среда. Предвидено е документирането на избрания начин на действие, включително действията за предотвратяване/ограничаване на замърсяването на околната среда, опазване здравето и живота на хората и почистването на замърсяванията от аварията.

Прилагат се инструкции за: • подготовка на персонала, отговорен за изпълнението на Плана за действие при аварии и периодично обновяване на готовността му за действие;

 • периодична проверка на готовността на персонала за изпълнение на Плана за действие при аварии;

 • избор на сборни пунктове както и най-подходящи пътища за извеждане на работещите от района на аварията;

 • определяне на причините, довели до аварията и предприемане на коригиращи действия;

 • определяне и редовна техническа поддръжка на средствата за оповестяване на аварията;

 • определяне на необходимите средства за лична защита, редовна проверка и поддръжка на възможността им да изпълнят защитните си функции, както и безпрепятствения достъп до местата за съхранението им;

 • определяне на средствата за противодействие на възможните аварии, най-подходящите места за разполагането им, редовната им проверка и поддръжка в изправност;

 • изготвяне и редовна актуализация на списъка на персонала, отговорен за изпълнение на действията, предвидени в Плана за действие при аварии;

 • изготвяне и редовна актуализация на списъка на телефонните номера или други детайли по оповестяването, предвидени в Плана за действие при аварии.

Записи

Документират се и се съхраняват данните от наблюдението на емисионните и технически показатели и резултатите от оценката на съответствието им с изискванията на условията в комплексното разрешително.

Документират се и се съхраняват данните за причините за установените несъответствия и предприетите коригиращи действия.

Документират се и се съхраняват данните от преразглеждането и/или актуализацията на инструкциите за работа на технологичното/пречиствателното оборудване.

Изготвен е списък с документите, доказващи съответствие с условията на разрешителното.

Съхраняват се документите, доказващи съответствие с условията на разрешителното.Докладване

Докладват се резултатите от собствения мониторинг и се представя ежегодно в РИОСВ Годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено настоящото комплексно разрешително в срок до 31 март на съответната година, следваща годината, за която се отнася, на хартиен и електронен носител. Докладът се изготвя съгласно Образец на годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексното разрешително и е съобразен с изискванията на разработения модул за докладване на замърсителите.Актуализация на системата за управление на околната среда

При актуализация или изменение на издаденото комплексно разрешително или след издаването на ново такова ще бъде актуализирана системата за управление на околната средаУведомяване

Не са настъпвали аварийни и други замърсявания и не се е появявала нужда от уведомяване на областния управител, кмета на общината, РИОСВ и Басейнова дирекция за такива.

Не са настъпвали аварийни ситуации и не се е появявала нужда от уведомяване на областния управител, кмета на общината, РИОСВ и органите на държавна агенция "Гражданска защита" за такива.

Не са настъпвали аварийни ситуации и/или залповото замърсяване, не е съществувал риск от замърсяване на повърхностен воден обект или подземни води и не се е появявала нужда от уведомяване на Басейнова дирекция за такива.

РИОСВ и Басейновата дирекция се информират своевременно за резултатите от мониторинга, определен с условията на Разрешителното в частта „Води”.

Използване на ресурси
Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет