План за развитие на община Чирпан за периода 2007-2013 г май 2005 г. Съдържание


Основни приоритети за социално-икономическо развитие на общинатажүктеу 1.76 Mb.
бет10/11
Дата03.04.2019
өлшемі1.76 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Основни приоритети за социално-икономическо развитие на общината

Приоритет 1: Развитие на общинската икономика и повишаване на нейната конкурентноспособност


Развитието на местната икономика се базира на използването на нейните предимства. Те се реализират чрез постигането на следните специфични цели:

Ускорено развитие на икономически дейности, които са пряко свързани с обслужването на пътната инфраструктура.

През този планов период ще се заложи на конкретни проекти, които да превърнат големия трафик по основните пътни артерии: изток-запад и север-юг, в доходоносен бизнес за местни фирми, както и да привлекат чужди инвестиции. Предвижда се строителство на сервизи, мотели и други крайпътни заведения, както да обслужват преминаващите през общината превозни средства. Другата насока за развитие е строителство на складова база, тържища и други, които да привлекат производители и търговци и да превърнат Чирпан като основен разпределителен стоков център в този район на страната.Динамизиране на селскостопанското производство и на хранително-вкусовата промишленост, ориентирани към потребностите на съседни по- големи пазари и потребители.

Усилията в рамките на тази цел са насочени към обучение и специализирано подпомагане на предприемачите в селското стопанство, стимулиране използването на науката за технологично обновяване на земеделието и хранително-вкусовата индустрия, възстановяване на поливните площи. Ще продължат дейностите за ускорено изграждане на складови мощности за съхранение на селскостопанската продукция.Опазване на културното наследство и подпомагане развитието на туризма

Тази специфична цел се реализира чрез множество проекти, които да направят община Чирпан предпочитана туристическа дестинация. Залага се на рекламата на съществуващото културно-историческото наследство - музеите, християнските храмове и археологическите разкопки. Предвижда се разширяване на палитрата на туристическото предлагане чрез създаване на условия за развитие селския, ловен и екотуризъм. Ще се вложат значителни инвестиции за изграждането на атракционен парк, който допълнително да привлече посетители от страната и чужбина.По-пълно използване на местните природни ресурси

Целта е да се използва ефективно находището за бентонит в с.Златна ливада, което да позволи разширяване и технологично обновяване на съпътстващите ги производства. Предвиждат се инвестиции и в разработване на находището в с.Ср.Градище и производството на скално-облицовъчни материали.

Финансирането на мерките по формулираните специфични цели e в следното отношение:

Развитие на икономически дейности, свързани с пътната инфраструктура – 29%;

Развитие на селското стопанство и на хранително-вкусовата промишленост – 39%;

Опазване на културното наследство и подпомагане развитието на туризма – 13%;

По-пълно използване на местните природни ресурси – 19%.

По години се предвижда постепенно увеличаване на влаганите суми - от 895 хил.лв. (9%) през 2007 г., на повече от два милиона лева, или около 20% през 2013 г. Това е съобразено с повишаване на възможностите на общината и местните субекти да усвояват средствата от структурните фондове, чийто дял във финансирането на първия приоритет е над 60%. Предвиждат се също така значителни инвестиции от страна на частния сектор – 2 880 хил.лв.


Приоритет 2: Подобряване на непосредствената жизнена среда и създаване на благоприятни условия за живот на населението в общината


Подобряването на непосредствената жизнена среда и създаването на привлекателни условия за живот на населението в общината е свързано както с развитието на инфраструктурата в общината, така и с подобряване предоставянето на социалните услуги.

Приоритетът се реализира посредством три специфични цели:Развитие на инфраструктурата и благоустрояване на селищата.

За реализацията на тази специфична цел са отделени най-много средства – над 17.5 млн.лв, или 83% от всички средства за този приоритет. Продължават инвестициите от предишния планов период за доизгражда на четвъртокласната пътна мрежа и подобряване състоянието на уличната мрежа. Във водния сектор се предвиждат проекти свързани с реконструкцията на съществуващата водопреносна мрежа и доизграждане на канализационната система. Нов момент е изграждане на градска пречиствателна станция. В областта на екологията ще продължи поддържането и разширяването на зелената система в и около града. Подобренията в комуналната сфера предвиждат усъвършенстване на системата за събиране и обработка на отпадъците и въвеждане на система за разделно събиране на отпадъците. Предвиждат се средства, които да направят градската среда достъпна за инвалиди.Подобряване на предоставянето на социални услуги

Общината ще продължи да съдейства за увеличаване обхвата и качеството на публичните услуги посредством информационно осигуряване на институциите и обществеността. Предвижда се повишаване качеството на социалните услуги; доближаване на здравните услуги до потребителите; подобряване качеството на образователните услуги. Нов момент през този планов период ще бъде въвеждането на системата за делегирани бюджети в образованието. На тази специфична цел ще бъдат отделени 16% от общия бюджет на този приоритет.Подобряване на условията за масова физкултура и спорт

В рамките на тази специфична цел ще бъде продължено изграждането на нови площадки за спорт и отдих в междублоковите пространства и в населени места. За тази специфична цел ще бъдат изразходени 190 хиляди лева.


Приоритет 3: Създаване на благоприятна институционална среда и укрепване на общинския институционален капацитет


Усилията се фокусират за постигането на три специфични цели: повишаване на управленския капацитет на местната власт; доразработване и приложение на местната нормативна база, както и върху взаимодействието с партниращи организации. Предвижда се средствата за финансиране на тези мерки да имат за източник, освен общинския бюджет, средства от други донори и привлечени чрез НПО ресурси.

Подобряване на общинския управленски капацитет

През този планов период ще продължи реализацията на създадената в предходния период програма за постоянно повишаване квалификацията на служителите от общинската администрация и общинските съветници. Ще бъде засилен вече създадения капацитет за координацията и управлението на средствата от европейските структурни фондове. Предвиждат се средства за модернизиране на общинската администрация чрез оборудването с подходяща техника. Особено внимание се отделя на публичността на дейността на местната власт и защитата на интересите на гражданите, чрез избиране на омбудсман.

За постигането на тази цел са предвидени 58% от средствата, отделени за този приоритет.

Развитие на общинска нормативна регламентация, ориентирана към местното социално-икономическо развитие.

Предвидени са проекти, свързани с разработването на система от преференции за развитие на бизнеса и включването им в нормативните документи на общината. Ще бъде отделено особено внимание на градоустройствени мероприятия – регулиране на територията, разработване на планове на населените места, внедряване на ГИС. Средствата за тази специфична цел са 21% от общите средства, предвидени за реализацията на този приоритет.Засилване взаимодействието с третия сектор на местно, регионално и национално равнище

В рамките на тази специфична цел ще се осигури приемственост като ще продължат започналите в предходния планов период: създаване на обществени съвети в помощ на общинската администрация; развитие на партньорството с неправителствените организации в общината; и привличане на неправителствени организации за съвместно осъществяване на социални дейности. За тази специфична цел ще бъдат изразходени 21% от планираните средства за приоритета.Таблица СТР- . ПЛАН за развитие на ОБЩИНА ЧИРПАН за 2007-2013 г.

ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА


(в хил.лв.)

Приоритети/цели/мерки
Източник на финансиране
ВСИЧКО

Структурни фондове

Държавен бюджет

Общ. бюджет

Заеми

НПО

Частен сектор

Други донори

ВСИЧКО

33760

21800

575

5375

1600

425

3200

785

в т.ч. 2007

2595

1460

30

540

100

75

310

80

2008

3185

1810

40

560

250

65

400

60

2009

4095

2570

75

690

300

35

345

80

2010

4845

3240

70

785

100

90

500

60

2011

5865

3760

90

845

400

50

620

100

2012

6355

4190

130

925

350

55

505

200

2013

6820

4770

140

1030

100

55

520

205

Приоритет 1: Използване преимуществата на общината за развитие на нейната икономика и повишаване на конкурентноспособността й

10160

6210

450

440

0

60

2880

120

в т.ч. 2007

895

550

30

40
15

250

10

2008

1035

600

30

40
5

350

10

2009

1165

750

50

50
5

300

10

2010

1435

900

60

60
5

400

10

2011

1750

1000

70

70600

10

2012

1840

1110

100

90
20

480

40

2013

2040

1300

110

90
10

500

30

Специфични цели:

1. Ускорено развитие на икономически дейности, които са пряко свързани с пътната инфраструктура от национално и транснационално значение, преминаваща през територията на общината.

2910

1600

150

160

0

0

1000

0

Мерки:

Идентификация и развитие на подходящи крайпътни обекти с общинско участие – TIR паркинг(и), сервизи, магазини

1560

1000

150

10400
Изграждане на мотел(и), крайпътни заведения,

400100300
Изграждане на тържище за земеделска продукция

950

600
50300
2. Динамизиране на селскостопанското производство и на хранително-вкусовата промишленост, ориентирани към потребностите на съседни по- големи пазари и потребители.

3945

3010

300

110

0

25

440

60

Мерки:

Възстановяване на поливното земеделие

700

400

100


200
Подкрепа на бизнес-инициативи за развитие на модерно складово стопанство за замразени плодове и зеленчуци и за развитие на ХВП

2150

1750

200


200
Развитие на сътрудничество с научни организации за технологичното обновяване на местни производства.

500

400
40


60

Получаване на сертификат за екологично чиста община

6540
25Обучение и специализирано подпомагане на предприемачите в селското стопанство.

300

250
2030
Подпомагане развитието на женското предприемачество

230

210
1010
3. Опазване на културното наследство и подпомагане развитието на туризма.

1355

400

0

170

0

35

690

60

Мерки:

Съхраняване и развитие на културно-историческото наследство, музеите, християнските храмове и археологическите разкопки

465

250
120
35
60

Създаване на условия за развитие на селски, ловен и екотуризъм.

240

150
4050
Изграждане на атракционен парк.

600
600
Рекламиране на местни туристически обекти и продукти.

501040
4. По- пълно използване на местните природни ресурси.

1950

1200

0

0

0

0

750

0

Мерки:

Развитие на концесионираното находище за бентонит в с. Златна ливада, разширяване и технологично модернизиране на съпътстващите го производствени дейности

750

500

250
Разработване на находище за скално-облицовъчни материали в с.Средно Градище

1200

700

500
Приоритет 2: Подобряване на непосредствената жизнена среда и създаване на привлекателни условия за живот на населението в общината

21150

14590

100

3935

1600

255

280

390

в т.ч. 2007

1430

800
400

100

40

40

50

2008

1870

1100
400

250

40

50

30

2009

2615

1700

10

500

300

20

25

60

2010

3085

2200

10

550

100

75

100

50

2011

3720

2600

20

600

400

30

20

50

2012

4090

2900

30

685

350

20

25

80

2013

4340

3290

30

800

100

30

20

70

Специфични цели:

1. Развитие на инфраструктурата и благоустрояване на селищата.

17565

12200

100

3290

1600

70

180

125

Мерки:

Подобряване състоянието на уличната мрежа

1100800

300


Подобряване на системата за събиране и обработка на отпадъците вкл. оборския тор. Въвеждане на система за разделно събиране на отпадъците.

660

500
8080
Поддържане и разширяване зелената система в и около града

500

200
200
25
75

Реконструкция на съществуващата водопреносна мрежа и доизграждане на канализационната система на територията на Общината. Подобряване качеството на питейната вода.

6030

5000
580

450


Изграждане на ГПСОВ

2600

2000
350

250


Намаляване на архитектурните бариери пред хората с увреждания

17580
45
50

Доизграждане и благоустрояване на четвъртокласната пътна мрежа.

5300

4000

100

1000

200


Повишаване на енергийната ефективност, чрез саниране на сградния фонд и поетапна газификация на индустриалния и битовия сектор

1200

500
200

400
100
2. Подобряване на предоставянето на социални услуги.

3395

2390

0

495

0

145

100

265

Мерки:

Подобряване качеството на образователните услуги за намаляване на преждевременното напускане - вкл. чрез оптимизиране на мрежата от учебни заведения в общината. Въвеждане на системата на делегираните бюджети

325

150
50
75
50

Насърчаване развитието на недържавни форми за предоставяне на здравни и социални услуги в общността.

725

400
105
70
150

Подобряване качеството на здравните услуги.

295

190
40


65

Ремонт и реконструкция на социалната инфраструктура

2050

1650
300100
3. Подобряване на условията за масова физкултура и спорт.

190

0

0

150

0

40

0

0

Изграждане поддържане на спортни площадки за масова физкултура и спорт

190150
40Приоритет 3: Създаване на благоприятна институционална среда и укрепване на общинския институционален капацитет.

2450

1000

25

1000

0

110

40

275

в т.ч. 2007

270

110
100
20

20

20

2008

280

110

10

120
20
20

2009

315

120

15

140
10

20

10

2010

325

140
175
102011

395

160
175
20
40

2012

425

180
150
15
80

2013

440

180
140
15
105

Специфични цели:

1. Укрепване и развитие на капацитета на общинската администрация.

1425

570

25

670

0

50

35

75

Мерки:

Разработване и реализация на средносрочна програма за модернизиране на общинската администрация.

40030025

75

Разработване и реализация на програма за повишаване квалификацията на общинските служители

275

100

25

150

Укрепване на капацитета за подобряване на координацията и управлението на средствата от европейските структурни фондове

500

350
150

Създаване на обществено звено за мониторинг на изпълнението на общинския план. Насърчаване на публично – частните партньорства.

240

120
60
50

10
Избиране на омбудсман към Общинския съвет

1010

2. Развитие на общинска нормативна регламентация, ориентирана към местното социално-икономическо развитие.

515

190

0

170

0

0

5

150

Мерки:

Създаване на система от преференции за развитие на бизнеса и включването им в нормативните документи на общината.

65

40
205
Развитие на местната нормативна база, регламентираща ускореното икономическо развитие

5050

Разработване и приемане на устройствени планове. Внедряване на географска информационна система

400

150
100


150

3. Засилване взаимодействието с третия сектор на местно, регионално и национално равнище.

510

240

0

160

0

60

0

50

Мерки:

Създаване на обществени съвети по икономическо и социално развитие на общината.

260

150
60


50

Развитие на партньорството с неправителствените организации в общината

165

90
50
25Насърчаване участието на младите хора в обществения живот.

8550
35Каталог: 2012
2012 -> Распоряжение
2012 -> № исх: 1399 от: 30. 11. 2011 Қазақстан Республикасы
2012 -> «Дене шынықтыру және спорт туралы» Қазақстан Республикасының Заңы
2012 -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
2012 -> Универсиадалардың жүлдегерлерiн және оларға қатысушыларды және Қазақстан Республикасының ұлттық құрама командаларының мүшелерiн халықаралық жарыстардағы жоғары нәтижелерi үшiн көтермелеу мөлшерлерiн бекiту туралы
2012 -> Стратегиялыќ жјне баєдарламалыќ
2012 -> Кредо қОҒамдық бірлестігі


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет