План за развитие на община Чирпан за периода 2007-2013 г май 2005 г. Съдържаниежүктеу 1.76 Mb.
бет2/11
Дата03.04.2019
өлшемі1.76 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

2. Стопанска сфера

2.1. Развитие на основните сектори на икономиката

2.1.1.Селско стопанство


Селскостопанският отрасъл е традиционен и структуроопределящ за община Чирпан. Най-характерното за този сектор е било достигането на добри натурални показатели за производствените резултати, което е давало възможност на сектора да се самофинансира и да разполага с необходимият ресурс за обезпечаване както на оборотните, така и на средствата, необходими за капитални вложения. Статистиката показва че в периода на интензивно развитие на селското стопанство броят на общо заетите лица в растениевъдния и животновъдния отрасъл е надхвърлял 4400 души. През последните години обаче тази картина е променена. Така например през 2001 година наетите по трудово или служебно правоотношение в селското, горското и ловното стопанство са 1018 души (общо за обществения и частния сектор).

1. Обща характеристика

Общината заема площ от 522,9 кв. км, което представлява 0,47% от територията на страната и 10,18% от територията на областта.Таблица СС- . Видове територии по фондове (в кв. км)

Общо

522,9

Земеделски територии

404,1

Горски площи

73,6

Населени места и други урбанизирани територии

33,9

Водни течения и водни площи

6,5

Територии за добив на полезни изкопаеми

0,6

Територии за транспорт и инфраструктура

4,2

В климатично отношение територията на община Чирпан попада изцяло в климатичния район на Източна Средна България и преходноконтиненталната подобласт. Върху климатичните условия оказват сигурна ветрозащита от север- Стара планина и от юг –Родопската планинска верига. По течението на р.Марица се чувства климатичното влияние на Средиземноморието главно в режима на валежите. Зимата е по-сурова в сравнение с другите райони на Старозагорска област с устойчива и сравнително добра снежна покривка, което е гаранция за успешното презимуване на есенниците.

Надморската височина на община Чирпан е около 240 м. Средногодишната температура е около 12°. Територията на общината попада в областите със силна градобитност, фактор, който заедно с недостатъчните водоизточници, влияе негативно върху добивите на културите.

Ограничените естествени водоизточници, с изключение водите на р.Марица, свеждат поливните площи чувствително под средните за страната. При максималното използване и на язовирите, максимума на поливните площи преди години е достигал 58 хиляди декара – 18% от обработваемата земя на Общината, при 30% за страната. Това обстоятелство ограничава развитието на зеленчукопроизводството, с изключение на земите по поречието на р.Марица. Аналогично е и с поливните овощни насаждения – главно ябълки. Микроязовирите, които са с вариращо по години завиряване са 20 на брой с обща площ на водното огледало – 2094 декара, отдаването на микроязовирите на концесии позволява тяхното използване и за други цели освен напояване на селскостопански култури което лимитира в известна степен използването им за целите на напояването.

Почвените условия са разнообразни и видовете почви имат следния относителен дял от общата обработваемия земя на община Чирпан:Таблица СС- . Почвени условия (структура)

Видове почви


Относителен дял - %

Чернозем – смолници

53,0%

Канелено-горски почви

30,3%

Хумусно-карбонатни

11,2%

Алувиално-делувиални почви

5,5%

Чернозем-смолниците – карбонатни, средно-силно излужени, неерозирани и ерозирани са в южната част на Общината и са най-подходящи за отглеждане на пшеница, ечемик, царевица, слънчоглед и памук.

Канелено-горските почви са разположени на север от чернозем-смолниците и те са типични излужени (слабо и средно), неерозирани и ерозирани. Подходящи са за отглеждане на лозя, лавандула, бадеми, маслодайни, лекарствени, зърнено-хлебни и зърнено-фуражни.

Хумусно-карбонатните са разположени в отделни петна, предимно в северната част на Общината, частично в с. Свобода, с. Малко Тръново. Подходящи са за лозя, орехи, бадеми и някои зърнени култури.

Алувиално и делувиално-ливадните почви с най-ниско относително тегло, се намират по поречията на малките реки и са най-подходящи за отглеждане на зеленчуци, кореноплоди, фуражни, овощни видове и вкоренилища.

Тези обстоятелства обективно характеризират производствена структура максимално съобразена с природните условия за ефективно производство на растениевъдния отрасъл.

2. Характеристика на селското стопанство

Анализът на структурата на селскостопанските производители показва, че земята в община Чирпан се обработва главно от кооперации (18) и в значително по- малка степен - от частни фермери. Проблемите, стоящи пред значителна част от кооперациите в района, по подобие на случващото се в страната не дават основание да се смята, че от организационна гледна точка земята се стопанисва по най-добрия възможен начин и постигнатата ефективност е на необходимото ниво. Много от кооперациите не разполагат с необходимата техника, което е един от факторите за не постигането на оптимални резултати. Все пак, съществуват и добри примери като земеделска кооперация "Нов живот", която обработва 24 000 дка земя и произвежда пшеница, ечемик, слънчоглед, памук и грозде.

Положителен факт за община Чирпан е наличието на няколко по-големи фирми, които са свързани със селскостопанския отрасъл. Поделение Текстилни влакна - Чирпан се занимава с отглеждане, изкупуване и преработка на неомаганен памук; Стрейтс - фирма, специализирана в зайцевъдството, предлагаща племенни и стокови зайци, както и клетки и допълнително оборудване за нуждите на новосъздаващи се ферми, дават реална предпоставка за развитие на селскостопанския сектор и осигуряването на пазари за селскостопанските производители.

2.1. Растениевъдство

Обработваемата площ в общината е 281 хил. дка, при стопанисвани 321 хил. декара. По този показател общината е в благоприятна позиция спрямо цялата област Стара Загора, тъй като в нея е съсредоточена 11,4% от стопанисваната земя на областта при относителен дял на населението 7,2%.

Производствената структура на растениевъдния отрасъл се състои главно в пшеница, ечемик, царевица, слънчоглед, памук, грозде и зеленчуци. През последните години все по-широко са застъпени площите с етерично-маслените култури: лавандула, салвия и други.

Важна характеристика за селскостопанския отрасъл е функционирането в град Чирпан на Институт по памука и твърдата пшеница, постигнал забележителни успехи в селекцията на редица сортове пшеница, които се продават успешно извън страната и са важен фактор за развитието на селското стопанство в България.

В община Чирпан има благоприятни условия и установени традиции в отглеждане на лозя, които са добра основа за развитие на винопроизводството. След 1995 г. лозята в региона се обновяват като се засаждат предимно десертни (Болгар, Чауш) и винени (Димят, Мавруд, Памид) сортове.

Анализирането на посевната структура на растениевъдството показва, че през последните години интензивните и икономически ефективни култури са с рязко намалени площи – трайни насаждения, техническите култури, някои зеленчукови видове. В сегашната структура преобладават зърнените и техническите култури, както е посочено в таблицата по-долу:Таблица СС- . Посевна структура на растениевъдството

Показатели

% от засетите и засадени площи

Зърнени култури

47,1

Технически култури

19,2

Фуражни култури

4,0

Зеленчуци, картофи, дини и пъпеши

3,2

Трайни насаждения – лозя, овощни, ягоди и др.

5,6

В растениевъдството се наблюдава рязък спад в производството на продукция, дължащ се на ниско технологично ниво, разпокъсаност на земята и застаряване на населението занимаващо се със селско стопанство. Данните от долната таблица дават цифрова характеристика на тези констатации.

Таблица СС- . Производството на селскостопанска продукция

Продукция

Ср. год. производство за 16 год. период

(тона)

За 2001 година

(тона)

Дял (%)

Зърно – хлебно и фуражно

56 656

25 482

45

Памук – неомаганен

3 310

1 146

35

Грозде – винено и десертно

11 976

4 217

35

Лавандула – цвят

1 166

439

38

Тези данни показват, че има значителен неизползван ресурс за развитие на земеделието в общината.

Все пак, информацията за средните добиви от декар за различните култури, показват, че общината не е изключение от ситуацията в страната. Поради сравнително нелошите почвени и климатични условия, средните добиви на различните култури са около средното за страната и региона, като за пшеница, ечемик и тритикале надвишават както средните показатели за страната, така и за Южния централен район за планиране.Таблица СС- . Средни добиви от декар за реколта 2001/2002 година

Култури

Средно за община Чирпан (кг/дка)

Средно за страната (кг/дка)*

Средно за Южен-Централен район за планиране (кг/дка)*

Пшеница

301

301

263

Ечемик

326

312

284

Тритикале

278

230

211

Лозя винени

333

356

408

Лозя десертни

259

336

-

Лавандула

225

154

-

Салвия

267

-

-

Царевица зърно

324

424

444

Слънчоглед

127

137

110

Памук

138

159

163

*Източник: МЗГ, отдел „Агростатистика”

2.2. Животновъдство

Животновъдството в община Чирпан е традиционен отрасъл. Трябва да се отбележи, че неблагоприятната икономическа конюнктура през последните години се е отразила отрицателно и на този отрасъл – наблюдава се намаляване на броя на животните и птиците, ниска средна продуктивност, висока себестойност, голяма флуктоация на изкупните цени. Отделно, негативно въздействие върху животновъдството в района оказва и неосигуреността с фураж и вносът на месни продукти.През 2002 година броят на отглежданите животни в община Чирпан е както следва:

Таблица СС- . Отглеждани животни в община Чирпан

Отглеждани животни

бр.

Говеда

4 129

в т.ч. Крави

2 797

Биволи

11

в т.ч. Биволици

8

Свине

4 344

в т.ч. майки

201

Овце

3 274

в т.ч. майки

2 789

Кози

5 797

в т.ч. майки

5 032

Птици

577 004

в т.ч. кокошки носачки

112 142

Пчелни семейства

1 947

Сравнителна оценката на броя на отглежданите животни в община Чирпан спрямо средното за страната и Южния централен район за планиране бе направена по показателя абсолютен брой на животните на глава от населението. В таблицата по-долу са представени неговите стойности за 2002 година.

Таблица СС- . Сравнителна оценката на броя на отглежданите животни в община Чирпан

Животни

Чирпан

Южен-централен район за планиране

България

Брой животни на един жител (%)

Говеда

15.99

16.43

8.81

в т.ч. Крави

10.83

9.09

4.79

Биволи

0.04

0.15

0.10

в т.ч. Биволици

0.03

0.08

0.05

Свине

16.82

8.16

12.70

в т.ч. майки

0.78

0.74

0.97

Овце

12.68

22.04

22.03

в т.ч. майки

10.80

17.73

17.58

Кози

22.44

7.80

9.62

в т.ч. майки

19.48

6.59

7.90

Община Чирпан е в по-благоприятни позиции по този показател по отношение на говеда, свине и кози в сравнение с района за планиране, в който тя попада и страната. Забелязва се също, че има неизползван потенциал при отглеждането на биволи, което е една от бързо развиващите се дейности в Южния централен район за планиране.

Друга важна характеристика на общината е силният спад на продуктите, произвеждани от животновъдния отрасъл:Таблица СС- . Произвеждани продукти от животновъдния отрасъл

Продукция

Ср. год. производство за 16 год. период (тон)

За 2001 година (тон)

Дял (%)

Краве мляко – хил. литра

15 714

3 347

21

Овче мляко – хил. литра

1 070

319

30

Месо в кланично тегло- тона (без птиче)

1 736

314

18

Тези данни се дължат както на общото свиване на отглежданите животни, така и на намаляването на средната продуктивност на някои селскостопански животни (за 2001 г. резултатите са показани в долната таблица):

Таблица СС- . Средна продуктивност на някои селскостопански животни за 2001 г.

Вид

Средна продуктивност за община Чирпан

Средна продуктивност за страната

Крава (мляко в литри)

1660

2436

Овца (мляко в литри)

60

66

Кокошка (бр. яйца)

95

187

Очаквани бъдещи тенденции

Има значителен брой фактори, които дават основание да се смята, че селскостопанският отрасъл ще търпи развитие в бъдеще. Наличието на програми като САПАРД, както и аграрната политика, провеждана от ЕС са възможности, от които селскостопанските производители в района ще се възползват. Наличието на научен потенциал в община с такава големина дава допълнителни предимства за развитие на растениевъдния отрасъл в района.

Мерки като комасацията на земята, както и възможността за навлизане на по- сериозни чуждестранни инвестиции, свързани със селското стопанство също дават основание за оптимизъм.

Вероятно развитието на сектора ще се осъществи и без специалната намеса на общинското ръководство, но последното би могло да изиграе положителна роля в това отношение. Примерите за привличане на чуждестранни инвеститори чрез предоставянето на общински земи за изграждането на хладилни инсталации или други съоръжения, подпомагащи реализацията на продукцията в страната показват, че в това отношение биха могли да се предприемат известни стъпки.

Задържането на съществуващите фирми и привличането на нови такива, свързани с селското стопанство и хранително вкусовата промишленост също е възможност за подпомагане на отраслите растениевъдство и животновъдство.

Изводи


 1. Селското стопанство в община Чирпан е придобило голяма част от негативите, характерни за цялата страна – изоставане в технологичната обезпеченост, застаряване на селскостопанските производители, неефективна структура на субектите, занимаващи се със селско стопанство и др.

 2. Климатичните и почвени условия в общината са благоприятни както за развитието на растениевъдството, така и на животновъдството, което макар и като екстензивен фактор е допринесло да запазването на отрасъла от прекомерно свиване.

 3. Наличие на научен потенциал, както и локализацията на определени фирми, свързани с селското стопанство са фактор за бъдещото развитие на сектора.

 4. Съществуват редица аргументи свързани с бъдещото членство на страната в ЕС, които дават основание да се смята, че отрасълът ще се развива както в близко, така и в по далечно бъдеще.

 5. Общинското ръководство може да предприеме действия в посока към допълнителна стабилизация и развитие на селскостопанския сектор, с което да се подпомогнат чуждестранните, а и български инвеститори да развиват дейности на територията на общината.2.1.2. Други основни сектори на икономиката на общината

 1. Обща характеристика

По създаден БВП на един жител община Чирпан се намира в последната част от класацията в страната, като заема 202 място от 264 общини на основата на информация от 2001 г. Тя е сред по-слабо развитите общини на област Стара Загора. След нея се нареждат общините Николаево - 209 място, Павел баня - 213 място и Мъглиж – 253 място (вж. карта ).

2. Структура на бизнеса в общината

В националния регистър БУЛСТАТ на територията на община Чирпан са записани 1875 – през 2002 г. и 1957 – през 2003 г. активни стопански субекта. На територията на община Чирпан активна стопанска дейност са развивали през 2002 г. - 461 фирми, през 2001 г – 555 и през 2000 г. - 583. През този период най-много са фирмите в отрасъл Търговия, ремонт и техническо обслужване на МПС, лични вещи и стоки за дома – 224 през 2002 г (267 – през 2001 г). На второ място по численост е отрасъл преработваща промишленост с 62 фирми (74 – през 2001 г.), следван от отрасъл хотели и ресторанти – 43 фирми през 2002 г. (57 – през 2001 г.). Други важни за бизнеса на общината сектори са транспорта, складирането и съобщенията с 50 фирми през 2001 г. и селското, ловното и горско стопанство с 41 фирми през 2001 г.Произведената брутна продукция в общината през 2002 г. има стойности близки до предходните две години и е в размер на 32 867 хил. лв. (вж. Таблица 1). Приходите от дейността за същата година са 43 480 хил. лв., а разходите за дейността са 45 142 хил. лв. Това показва, че икономиката на общината като цяло е създала загуба от основната си дейност в размер на 1 662 хил. лв. През анализирания период 2000 – 2002 г. изключение от тази ситуация прави само 2001 г., когато икономиката като цяло е генерирала печалба от основната дейност на фирмите в размер на 506 хил. лв. Общо генерирана загуба е 3 109 хил. лв. при печалба от 1 330 хил. лв. – през 2002 г.; 2760 хил. лв., при – 1919 хил. лв. печалба през 2001 г. и 2773 хил. лв. при 1370 хил. лв. печалба през 2000 г. От фирмите, развиващи дейност в община Чирпан, 282 (61,2%) отчитат печалба през 2002 г., 67 (14,5%) – загуба, а останалите завършват годината с нулев финансов резултат.

Таблица ИК- : Основни икономически показатели на фирми от община Чирпан


 

Брой единици

Бруто продукция

Приходи от дейността

Нетни приходи от продажби

Разходи за дейността

Печалба

Загуба

ДМА

Хиляди левове

2000 година

Чирпан

583

32331

46764

43532

47700

1370

2773

21408

2001 година

Чирпан

555

32867

51056

47543

50550

1919

2760

23867

2002 година

Чирпан

461

32120

43480

42700

45142

1330

3109

26339

Дълготрайните активи на бизнеса в общината в стойностно изражение представляват 26 339 хил. лв. (вж. Таблица ИК-1). При тях се забелязва, макар и малък, но постоянен годишен растеж. Разходите за придобиване на ДМА в общината също показват тенденция към постоянен растеж през анализирания период. През 2000 г. те са били 3178 хил. лв., през 2001 г. нарастват до 3401 хил. лв. и достигат до 3579 хил. лв. през 2002 г. Отнесени към дълготрайните активи тези разходи са от порядъка на около 14%, което дава представа за степента на обновяване на активите на предприятията в общината. Реципрочната на този показател дава представа за колко години при това темпо на обновяване би се извършила цялостна замяна на активите. Този срок е малко над 7 години. Структурата на разходите за придобиване на ДМА показва, че повечето инвестиции са направени в активни фондове – машини, съоръжения, оборудване и транспортни средства – 1695 хил. лв. през 2001 г., на второ място са другите ДМА – 1288 хил. лв., следвани от строително-монтажните работи – 382 хил. лв. и земята – 36 хил. лв.

Общият брой на наетите лица по трудово правоотношение намалява. През 2000 г. те са били 4971 д., 4461 д. през следващата година и 4383 д. през 2002 г. (вж. Таблица 2). Около 30% от работещите са заети в преработващата промишленост. Известно преструктуриране на наетите лица се забелязва в посока на свиването им в обществения сектор и стабилизирането им при частния сектор. Заплащането на работещите, измервано чрез средногодишната заплата е на предпоследно място в областта (вж. Таблица Д-1). При частния сектор то е на последно място в област Стара Загора с 1835 лв. през 2002 г. Това прави седна заплата от 153 лв. на месец. Средното възнаграждение в частния сектор през 2002 г. е намаляло с 407 лв. в сравнение с предходната година. Доста по-различна е картината в обществения сектор. Средното възнаграждение на работещите в него през 2002 г. е на 4 място от 11 общини в областта. Освен това, то се покачва непрекъснато през последните години, като особено чувствително е през 2002 г., когато то расте с 512 лв. в сравнение с предходната година.Таблица ИК- : Наети лица по трудово и служебно правоотношение в община Чирпан (среден годишен брой)

 

2000

2001

2002

 

общо

обществен сектор

частен сектор

общо

обществен сектор

частен сектор

общо

обществен сектор

частен сектор

Област Стара Загора

100758

51328

49430

96742

46999

49743

97974

43810

54164

Братя Даскалови

1171

393

778

1066

346

720

1018

385

633

Гълъбово

7694

6959

735

7232

5801

1431

7278

5795

1483

Казанлък

23469

5492

17977

21747

4923

16824

21941

4641

17300

Мъглиж

1972

1134

838

1815

1130

685

1783

1164

619

Опан

425

165

260

338

131

207

354

152

202

Павел баня

1966

1179

787

1693

1084

609

1715

1150

565

Раднево

14367

13129

1238

14228

12444

1784

14158

10802

3356

Стара Загора

42621

19781

22840

42527

18605

23922

43779

17355

26424

Чирпан

4971

2110

2861

4461

1796

2665

4383

1721

2662

Гурково

1183

729

454

910

507

403

834

400

434

Николае-во

919

257

662

725

232

493

731

245

486

Анализът на размерната структура на общинската икономика показва, че 90% от фирмите са микропредприятия с персонал до 10 д. Около 7% са малки предприятия с персонал от 11 до 50 д. заети, а само 13 фирми (2,8%) са с персонал над 50 д. (вж. Таблица 4). От тях само две дружества попадат в категорията на големите предприятия, с работници над 250 души, като и двете са от отрасъл преработваща промишленост. Докато микропредприятията в общината служат предимно за изхранване на заетите в тях, то по-сериозният бизнес е концентриран в големите и средни предприятия. Микропредприятията създават средна през 2002 г. брутна продукция в размер на 12,5 хил. лв., малките – 313,4 хил. лв., а тези над 50 д. – 671,3 лв. По отношение на нетните приходи ситуацията е подобна. Микропредприятията реализират 32,1 хил. лв. годишни приходи, средните предприятия – 231,5 хил. лв., а най-големите предприятия – 734,1 лв.


Таблица ИК- 3: Основни показатели на предприятията (без финансовите) според броя на заетите по общини

 

Брой единици

Бруто продукция

Нетни приходи от продажби

Разходи за дейността

Печалба

Загуба

 

2000

2001

2002

2000

2001

2002

2000

2001

2002

2000

2001

2002

2000

2001

2002

2000

2001

2002

Чирпан
До 10 заети

543

512

412

5854

6677

5162

12619

15909

13216

12069

15157

12605

965

1120

797

328

243

207

От 11 до 50 заети

22

26

33

8109

8803

10343

9690

10732

12269

10347

11553

12992

305

323

221

277

461

765

От 51 до 100 заети

11

12

13

7273

9435

8727

8264

12128

9544

9597

14438

11434

70

476

312

589

..

1799

Промишлеността в общината е представена от предприятия в машиностроителната, шивашката и хранително-вкусовата промишленост.

Приватизацията в общината практически е приключила. Само 8 от 555 активни фирми през 2001 г. принадлежат към обществения сектор.


3. Основните фирми в общината
Големите фирми в общината са приватизирани държавни предприятия. Няма новоизградени големи предприятия в общината. Най-големите предприятия в общината са: Бъдещност АД, Хранинвест - ЗНА, Чарита 06 АД, поделение Текстилни влакна – Чирпан и Новико-НОРД АД, Мори, Владини –Трейдинг, Нелсен ООД.

Бъдещност АД е най-голямото предприятие в общината. Според класацията на БТПП, то заема 70-то място по големина сред 100-те най-големи фирми от областта. Предприятието има затворен цикъл за производство на хидравлични изделия от типа на хидравлични разпределители, цилиндри, клапани и др., чийто основен детайл е от сив чугун.

Хранинвест - ЗНА е поделение на водещата фирма в българското хранително-вкусово машиностроене Хранинвест - Хранмашкомплект - Стара Загора и е специализирана в производството на неръждаема арматура, машини и съоръжения за консервната, винарската и млекопреработващата промишленост. Неговата продукция е позната в страни като Русия, Украйна, Грузия, Китай, Полша и други страни.

ВИР – Рогошеви” ООД произвежда селскостопански инвентар, а “Янко Иванов” ЕООД е специализирано в производството на постни бои за строителството, също така произвежда улуци, водостоци, метални части и извършва дърводелски услуги.

С производство на връхно облекло се занимават четири големи предприятия в Чирпан. Най-известното от тях е Чарита 06 АД , утвърдено предприятие за дамско облекло, което произвежда детска и дамска конфекция със съвременен дизайн, предназначена изключително за износ. В областта на текстила работи още Жакардова тъкан.

Община Чирпан има изградени позиции във винопроизводството и по-специално в производството на леките бели и шампанизирани вина, произвеждани в Новико АД, приемник на Ловико – Чирпан, който представлява най-големия завод на Балканския полуостров за производство на шампанизирани вина. Районният кооперативен съюз също изкупува грозде и произвежда в четирите си винарски изби червени и бели трапезни вина. На местния пазар се налага и успешно работещата от няколко години винарска изба в село Свобода.

Добре развита е и хранителната промишленост. На територията на Чирпан има изградени и функциониращи мандра, мелница, пет хлебопекарни, сладкарски цех и три месопреработващи предприятия.

4. Финансов сектор
На територията на град Чирпан имат клонове или представителства следните банки и застрахователни компании:

Банки


 • Българска пощенска банка АД

 • Банка ДСК АД

 • Булбанк АД

 • Централна кооперативна банка АД

 • Общинска банка АД


Застрахователни компании:

 • ДЗИ АД

 • ВИТОША АД

 • БУЛСТРАД АД


5. Институционален капацитет за подпомагане развитието на бизнеса

Местната общинска администрация оказва пълно съдействие на потенциални инвеститори чрез качествено предоставяне на всички услуги в рамките на нейната компетентност, необходими за стартиране на фирмена дейност.

С подкрепата на общината в Чирпан е изграден "Център за развитие на община Чирпан", неправителствена организация, работеща в подкрепа на бизнеса и за местното развитие (икономика, социална сфера, образование, здравеопазване, култура, опазване на околната среда). Центърът разполага с учебна база в центъра на града, организира обучения, предоставя офис, информационни и консултантски услуги на МСП.

Общината е пълноправен член на Националната асоциация на общините в Р България (НСОРБ) и на Регионалната асоциация на общините “Тракия”.

Фирмите от общината членуват в БТПП и БСК, както и в други съюзи и асоциации на бизнеса и МСП. Помощ в подкрепа на бизнеса оказва и Регионалната агенция за икономическо развитие със седалище в гр. Стара Загора.

6. Перспективи за развитие на бизнес

Стратегическото положение на община Чирпан създава изключително благоприятни възможности за развитие на бизнес по обслужване на стоко- и пътникопотока, който преминава през територията на общината. Три от шестте най-значими потока на стоки и хора преминават през общината или през съседни общини _(вж. картаVVV). Удобните транспортни връзки и природните дадености от своя страна определят възможностите за развитие на ескпортно земеделие и преработваща индустрия за земеделски продукти.Карта на транзитните направления

Източник: Агенция “Митници”


Благоприятни са възможностите за развитие на туризма в община Чирпан - културен, екологичен, селски и чрез други атрактивни форми, използващи природната красота на региона и уникалните исторически дадености.

Общината може успешно да привлича инвестиции благодарение на изворите си на минерална вода, която е подходяща за бутилиране. Добри възможности предлага и добивът на декоративен камък и на инертни материали, намиращи се по поречието на р. Марица.

Общината може да се превърне в център за развитие на културния и на селския туризъм в региона. Чирпан е родното място на великия български поет Пейо Яворов. Всяка година градът се прекланя пред таланта на поета и празнува Яворовите януарски дни. Родната къща на Яворов днес е музей. Съхранява уникални документи, фотоси и предмети, свързани с дейността на Яворов и неговата епоха. Чрез общо дворно пространство се слива с художествена галерия “Никола Манев”. Освен творбите на именития художник галерията разкрива и специфичен архитектурен стил от средата на ХІХ век.

Музикантите, които се събират на Летните музикални дни ги превръщат в очакван и обичан празник. Археологически обект “Карасура” е най-яркото свидетелство за древната и богата история на Чирпан. Това място по южните склонове на Средна гора е населявано от времето на неолита (ІV хил. пр.н.е.), но пази и уникални исторически свидетелства от късното средновековие.

Извършеният тук анализ позволява да се направят следните изводи:

Като слаби страни на общинската икономика могат да се изведат: • Ниско развита икономика

 • липса на инвестиции за растеж на бизнеса

 • ниско ефективен микросектор

 • ниска покупателна способност на населението

Като положителни страни може да се посочи наличието на:

 • ръст на покупателната способност на заетите в обществения сектор

 • стабилни големи предприятия

 • лидерство на Балканите в производството на шампанизирани вина

 • развити транспортни комуникации

 • културно наследство.


2.2. Техническа инфраструктура

2.2.1. ВиК инфраструктура


ЕООД “ВиК”- Ст.Загора – район Чирпан, поддържа и експлоатира на територията на общината 320 километра вътрешни и външни водопроводи, 60 километра канална мрежа и всички гравитачни и помпажни водоизточници водоснабдяващи населените места. Съотнесено спрямо населението тези цифри поставят община Чирпан сред общините с добро постижение в осигуряването на ВиК услуги – 100 % включено население в централно водоснабдяване и около 70% население с централна канализация за отпадъчните води. Наличната инфраструктура и направените водохващания осигуряват и добро ниво на гарантиране на постоянно и в достатъчно количество вода за населението и фирмите (122 литра вода на човек за един ден). По данни на статистиката – в община Чирпан едва 12 % процента от населението са били подлагани на сезонен режим на водоснабдяване, което сравнено със средните стойности за региона или за страната е благоприятен резултат.

Всички населени места на общината са с изградена водопроводна мрежа за питейно-битово водоснабдяване. Основен водоизточник е подстанция Марица, от където се осигурява вода с дебит 150 л/сек, както и подстанция Бяла вода. Голяма част от водопроводите се нуждаят от подмяна. Само в град Чирпан обаче е изградена канализационната мрежа (60 800 м). Територията на общината се обслужва от поделение на "ВиК" ООД - Стара Загора.

За съжаление позитивното свършва с количествените характеристики на процесите свързани с ВиК инфраструктурата. В качествен аспект проблемите с питейното водоснабдяване са много и с широк отзвук сред населението на общината. На първо място стои въпросът с мангановите замърсявания както пряко така и чрез отлаганията по етернитовите и поцинковани тръби на водопроводите. За решаването на двата проблема са предлагани различни подходи, като основните от тях са построяване на ПСПВ и подмяната на водопроводната мрежа от стари и амортизирани тръби. При разглеждането на възможните решения не са били имплицитно посочвани и други съществуващи възможности за решаване на проблемите с замърсяването от манган като например направата на нови сондажи с по-голяма дълбочина какъвто положителен опит съществува в ВиК Пловдив. Налага се и доизграждане на канализационната мрежа чрез включване на всички квартали на град Чирпан в нея.

Общинското ръководство е включвало тези въпроси в различни стратегически документи, включително и в ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ И ПРОГРАМИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ ПРЕЗ 2000 – 2006 ГОДИНА. В тези документи са ясно и точно разписани обектите, които следва да бъдат изграждани, както и факта, че съществуват проектна готовност във ВиК Стара Загора за осъществяването на част от тях.

Следва обаче да се отбележи, че поради големия обем на изискуемите инвестиции и ограничените възможности, както на общината така и на ВиК Стара Загора е наложително изработването на общинска инвестиционна стратегия за развитието на ВиК сектора, която да преоритизира обектите и да посочи възможните източници на финансиране. Тази инвестиционна стратегия следва да бъде тясно координирана с бизнес планирането на ВиК-Стара Загора и по възможност да е основата на сключено споразумение между общината и ВиК.

Важна пречка за реализация на бъдещата инвестиционна стратегия е факта, че община Чирпан не е сред общините включени в Публичните мерки на програма САПАРД, както и не е в категорията, общини за които се полагат специализирани мерки. Обема на необходимите инвестиции за част от проектите като например изграждането на ПСОП и свързаното с нея доизграждане на канализационната мрежа по предварителни разчети е под 5 млн. евро следователно не попада в обхвата на финансиране на програма ИСПА, а при сегашния регламент и на бъдещите кохезионен и структурни фондове за големи проекти.

При тази ситуация е необходимо търсенето на възможности за финансиране да е основно насочено към републиканския бюджет, ПУДОOС, финансови средства на ВиК и разбира се от общинския бюджет като активно се интервенира за включването на общината в плановите средства на национално равнище.

2.2.2. Техническа инфраструктура – пътища и комуникации

През територията на община Чирпан преминават важни пътни, железопътни и съобщително-комуникационни трасета, елементи на националната транспортно-съобщителна инфраструктура. Град Чирпан е разположен на главната пътна и железопътна транспортна артерия София - Пловдив - Бургас и поддържа редовни автобусни връзки със София, Пловдив, Стара Загора, Димитровград, Хасково и други градове и селища в околността и страната.

Пътно-шосейната мрежа в общината е добре развита, с плътността 36.9 км на 100 кв. км.

В община Чирпан се намира пресечната точка на еврокоридори № 8 (част от който е автомагистрала "Тракия") и № 9 (част от който е пътят Русе - Кърджали - Маказа). През територията на общината преминава и автомагистрала "Марица"- част от европейски коридор № 4, свързващ Западна Европа, София - Пловдив - Свиленград и Истанбул (вж. Картите по-долу). Започналото през 2003 г. изграждане на автомагистрали "Тракия", както и планираното за началото на 2005 г. изграждане на магистрала "Марица", чиито трасета преминават непосредствено до Чирпан, е важно условие за бъдещето икономическо развитие на общината.
Пътната мрежа в общината от ІV-ти клас е почти 90 километра. Републиканската мрежа обхваща пътищата София - Бургас, към Хасково и Старопланинските проходи. Проблем за общината представляват общинските пътища (бившите четвъртокласни пътища), които имат най-голям относителен дял от пътната инфраструктура.

Основното транспортно обслужване в Общината се извършва от "Автотранспорт - Чирпан" АД със собственик Български транспортен холдинг, Пловдив. През общината преминават също транспортни фирми от съседни и други общини.

През територията на общината преминава част от националната железопътна мрежа. Тя включва участъци на една от най-важните за страната електрифицирани железопътни линии (София - Пловдив - Стара Загора - Бургас), която е обновена през 1998-1999 година.

Всички селища в общината са електрифицирани. Те се обслужват от Електроснабдяване - НЕК АД - Чирпан.

Хидромелиоративната мрежа в по-голямата си част е изградена на принципа на гравитачното напояване от напоителни канали. За Чирпанското поле вода се иззема от река Марица, а също така се използват води и от микроязовири. Обработваемите земи се напояват и от по-малките реки и подпочвени води. Техническото състояние на съоръженията е задоволително.

По отношение на телекомуникациите община Чирпан разполага с добре изградени мрежи. На територията на общината има покритие на двата опериращи в страната мобилни оператори и Интернет връзка, предоставяна от няколко местни интернет доставчика. В града действат няколко доставчика на интернет услуги. Изградена и се ползва с голяма популярност сред населението в гр. Чирпан кабелна телевизия.

Населението на общината е сравнително добре телефонизирано. Общият брой на телефонните постове е 8745, от които 8026 са на частни потребители.

Общината е представена в Интернет пространството основно на следните страници:


 • http://www.tchirpan.com – официална страница на Община Чирпан

 • htpp://www.szeda.bg/chirpan/

 • htpp://www.chirpan.com/index.html

 • http://www.chirpan-news.hit.bg/

 • http://www.chirpan.org/
Каталог: 2012
2012 -> Распоряжение
2012 -> № исх: 1399 от: 30. 11. 2011 Қазақстан Республикасы
2012 -> «Дене шынықтыру және спорт туралы» Қазақстан Республикасының Заңы
2012 -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
2012 -> Универсиадалардың жүлдегерлерiн және оларға қатысушыларды және Қазақстан Республикасының ұлттық құрама командаларының мүшелерiн халықаралық жарыстардағы жоғары нәтижелерi үшiн көтермелеу мөлшерлерiн бекiту туралы
2012 -> Стратегиялыќ жјне баєдарламалыќ
2012 -> Кредо қОҒамдық бірлестігі


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет