План за развитие на община Чирпан за периода 2007-2013 г май 2005 г. Съдържаниежүктеу 1.76 Mb.
бет7/11
Дата03.04.2019
өлшемі1.76 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

6. Институционален капацитет


Числеността на персонала в общинска администрация-Чирпан е 74 души, разпределени както следва:


Структурни звена и длъжностни наименования

Брой на

длъжностите

К м е т

1

Зам. Кмет

2

Секретар

1

Кметове на кметства

8

Кметски наместници

11Дирекция “ Административно – правно обслужване и финансово – счетоводна дейност”
Главен юрисконсулт

1

Отдел “Административни услуги”

6

Сектор “Бюджет и човешки ресурси”

2

Сектор “Счетоводство”

4

Финансов контрольор

1

Сектор “Управление на собствеността”

3

Сектор “Снабдяване и поддръжка”

3

Административно обслужване на общински съвет

2

Специалисти “Административно обслужване на населението” към кметства

8Дирекция “Специализирана администрация”
Център за услуги и информация на гражданите

5

Главен архитект

1

Отдел “Териториално – селищно устройство “

8

Сектор “Външно финансиране“

3

Младши експерт “Еколог”

1

Сектор “Развитие на децата, младежта, спорта и туризма. Интеграция на малцинствата.”

3

Общо:

74

Това превръща общината в един от сравнително големите работодатели.

Възрастово-образователната характеристика на общинската администрация е както следва:

Под 30 год. - 8 висше технич. образование - 6

30 – 39 г. - 18 висше икономич. образов. - 15

40 – 49 г. - 20 висше юридическо - 2

50 – 54 г. - 13 др. висше образов. - 8

55 – 59 г. - 10 полувисше и ср.спец. - 29

60 + г. - 5 средно общо образов. - 14

под средно няма

------------------------------------------------------------------------------------- Общо:74 Общо:74

-------------------------------------------------------------------------------------
Привличането на повече висшисти е друга посока за количествено развитие на капацитета на местната администрация и за подобряване на нейната образователна структура.

Възрастово–образователната структура на общинския съвет е с подобни характеристики. При общ брой на общинските съветници 21, от гледна точка на възрастта и равнището на образование те се разпределят както следва:


Под 30 г. - 0 висше икономич. образование - 2

30 – 39 г. - 2 висше медицинско образование - 2

40 – 49 г. - 7 др. висше образование - 12

50 – 54 г. - 5 полувисше и ср.спец. образование - 2

55 – 59 г. - 2 ср. общо образование - 3

Над 60 г. - 5 под средно - 0

В този контекст, като необходимо и полезно се оценява развитието на знанията и квалификацията чрез обучение в следните ключови области:

- за общинските служители: по управление на проекти, прилагане на новоприети нормативни актове, работа с клиенти, управление на общински услуги, европейска интеграция, компютърно обучение, овладяване на чужди езици;

- за ръководството на общината – по европейска интеграция, стратегическо планиране и изграждане на стратегически партньорства и по прилагане на новоприети нормативни актове;

- за общински съветници – по стратегическо планиране, изграждане на стратегически партньорства, лидерство, управление на общинска собственост, прилагане на новоприети нормативни актове.

На този фон, като цяло приоритетно е провеждането на краткосрочно обучение по: управление на проекти, прилагане на новоприети нормативни актове, европейска интеграция и програми, стратегическо планиране.

Общината разполага с необходимата собствена нормативна рамка, регламентираща различни процеси и взаимоотношения в нея. Сред по- важните стратегически документи и нормативни актове могат да се посочат:  • Стратегия и план за действие за социално-икономическо развитие на общината

  • Стратегия за планиране, управление, координиране и оптимизиране на дейностите в системата на средното образование – училища, детски градини, обслужващи звена на територията на община Чирпан за периода 2004-2007г.;

  • Стратегия за придобиване, управление, разпореждане с имоти и вещи Общинска собственост;

  • Общинска програма за енергийна ефективност;

  • Общинска програма за управление на отпадъците;

  • Устройствен правилник на Община Чирпан;

  • Подробен устройствен план на някои от населените места на територията на Община Чирпан

  • Общински наредби за:

 1. Наредба за рекламната дейност на територията на Община Чирпан;

 2. Наредба на Община Чирпан за предоставяне на Общински концесии по чл.71, ал.1, т.2 от ЗОС;

 3. Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество;

 4. Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги;

 5. Наредба за реда за управление и разпореждане с общински жилища, на основание чл.22, ал.1, от ЗМСМА;

 6. Наредба за управление на общинския бюджет;

 7. Наредба за поставяне на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, както и други елементи на градското обзавеждане, съгласно чл.56 от ЗУТ;

 8. Наредба за търговската дейност на територията на община Чирпан;

 9. Наредба за реда за учредяване на търговски дружества и за реда за упражняване на правата на собственост на Общината в Общинските търговски дружества;

 10. Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред и общественото имущество на територията на Община Чирпан;

 11. Наредба за символиката;

 12. Наредба за управление на общинските пътища;

 13. Наредба за образуване на средствата за работна заплата в търговските дружества с над 50 на сто общинско участие;

 14. Наредба за организацията на пожарна и аварийна безопастност на територията на община Чирпан;

 15. Наредба за опазване на околната среда на територията на Община Чирпан.

  • Правилници:

 1. Правилник за вътрешния трудов ред;

 2. Правилник за организация дейността на Общински съвет;

 3. Правилник за пропуск и охрана в сградата на Общинска администрация – град Чирпан, област Стара Загора;

  • Инструкция за документационната и деловодната дейности в Общинска администрация;

  • Вътрешни правила за законосъобразно провеждане на процедурите по възлагане на обществени поръчки на Община Чирпан;

  • Вътрешни правила за работна заплата;

  • Указания за осъществяване на контрол на изпълнението на наемните договори в Община Чирпан;

  • Колективен трудов договор;

В процес на разработване са Общинска програма за околна среда.

Като недостатък на общинската нормативна и стратегическа рамка може да се посочи липсата на: • секторни програми – напр. за развитие на селското стопанство, на местния културен туризъм и пр.

В общината работи Общински център за услуги и информация на гражданите, който значително подобри достъпността и качеството на административните услуги за населението. От друга страна, все още не е създадено гише на предприемача (от типа “one stop shop”), което процедурно и институционално да подпомага намаляването на административните бариери пред стартиращия местен бизнес.

Информация за Общината може да се намери на различни места в интернет пространството. В момента се разработва интернет страница на Община Чирпан, която да я представя пред широк кръг потенциални партньори и да подпомага използването на модерни информационни технологии за предоставянето на информация на населението и местните заинтересовани страни.

Сред общинските дейности, с които общината засега се справя по - трудно спадат управлението на общинската собственост, на общинските търговски дружества, състоянието на местните финанси, чистотата и опазването на околната среда, разработването на общински проекти за кандидатстване и финансиране от различни програми. Затруднения има с услугите по ТСУ, сметосъбирането и сметоизвозването, транспорта

От гледна точка на взаимодействието между общинската администрация и други представители на местни заинтересовани страни (бизнес, НПО и пр.) може да се посочи, че засега тези връзки са доста слаби и несистемни. Основна причина е недостатъчната развитост на третия сектор в общината и слабата все още активност на съществуващите 7-8 местни неправителствени организации. Засилването на контактите и координацията между местните НПО и общинската администрация и общинския съвет е потенциал, който следва да се използва за целите на устойчивото развитие на Чирпан.Изводът е, че макар общината да разполага с определен институционален капацитет, който да подпомогне изпълнението и актуализацията на стратегическите документи за местно социално - икономическо развитие, като необходими могат да се посочат мерки и дейности, свързани с:

(а) запазване тенденциите за подмладяване на общинска администрация;

(б) доразвиване и хармонизиране на общинската нормативна рамка с европейското зоконодателство;

(в) активизиране поддръжката на местните НПО и на сътрудничеството с тях;(г) провеждане на краткосрочно обучение на общински служители и съветници по приоритетни тематични модули, като това обучение би следвало да бъде в рамките на обща програма за постоянно повишаване квалификацията на служителите от общинската администрация и на общинските съветници.


Каталог: 2012
2012 -> Распоряжение
2012 -> № исх: 1399 от: 30. 11. 2011 Қазақстан Республикасы
2012 -> «Дене шынықтыру және спорт туралы» Қазақстан Республикасының Заңы
2012 -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
2012 -> Универсиадалардың жүлдегерлерiн және оларға қатысушыларды және Қазақстан Республикасының ұлттық құрама командаларының мүшелерiн халықаралық жарыстардағы жоғары нәтижелерi үшiн көтермелеу мөлшерлерiн бекiту туралы
2012 -> Стратегиялыќ жјне баєдарламалыќ
2012 -> Кредо қОҒамдық бірлестігі


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет