Планирани социални услуги община Правецжүктеу 78.32 Kb.
Дата19.02.2019
өлшемі78.32 Kb.ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Планирани социални услуги в община Правец до 2015 г.Услуга, вид

Потребители

Капацитет

Съдържание – основни дейности, фокус на услугата

Местополо-жение

Статус

Целеви групи

Териториален обхват

2015


Център за настаняване от семеен тип за лица с умствена изостаналост

Лица с умствена изостаналост, изведени от ДДУИ „Св. Пантелеймон”

с. ВидрареОбщина Правец

15

Задоволяване на базисните нужди и предоставяне на ежедневна грижа за лица с умствена изостаналост в среда, близка до семейната след закриването на ДДУИ с. Видраре


с. Видраре, общ. Правец


Нова

Център за настаняване от семеен тип за лица с умствена изостаналост

Лица с умствена изостаналост, изведени от ДДУИ „Св. Пантелеймон”

с. ВидрареОбщина Правец

15

Задоволяване на базисните нужди и предоставяне на ежедневни грижи за лица с умствена изостаналост в среда, близка до семейната след закриването на ДДУИ с. Видраре


с. Видраре, общ. Правец

Нова – след закриването на ДДУИ

Център за социална рехабилитация и интеграция за хора с увреждания

Лица с трайни увреждания

Община Правец

40

Медицинска и социална рехабилитация, консултации – социални, правни, здравни, психологически, трудотерапия; Умения за самостоятелност; Мобилни услуги от рехабилитатор и психолог


с. Видраре, общ. Правец

Нова

Център за настаняване от семеен тип за деца с умствена изостаналост

Деца с умствена изостаналост, изведени от ДДУИ „Св. Пантелеймон”

с. ВидрареОбщина Правец

12

Задоволяване на базисните нужди и предоставяне на ежедневни грижи за деца с умствена изостаналост в среда, близка до семейната след закриването на ДДУИ с. Видраре


град Правец

Нова – след закриването на ДДУИ

Център за настаняване от семеен тип за деца с умствена изостаналост

Деца с умствена изостаналост, изведени от ДДУИ „Св. Пантелеймон”

с. ВидрареОбщина Правец

12

Задоволяване на базисните нужди и предоставяне на ежедневни грижи за деца с умствена изостаналост в среда, близка до семейната след закриването на ДДУИ с. Видраре


град Правец

Нова – след закриването на ДДУИ

Дневен център за деца с увреждания

Деца с определени вид и степен на увреждане, които имат нужда от професионална подкрепа и грижи съобразно заболяването им

Община Правец

30

Индивидуална работа на профе-сионалисти – логопед, психолог, рехабилитатор, педагог с децата съобразно вида и степента им на увреждане. Предоставяне на пакет от подходящи социални услуги, които ще дадат възможност за интегриране на децата с увреждания в общността

град Правец

Нова

Център за социална рехабилита-ция и интегра-ция за деца с индивидуални образователни потребности

Деца с определени вид и степен на увреждане, които подлежат на обучение и могат да бъдат интегрирани в общообразователна среда

Община Правец

15

Индивидуална работа на професионалисти – педагог, логопед, психолог и рехабилитатор с деца с определени вид и степен на увреждане с цел удовлетворяване на образователните им потребности, съобразно индивидуалните им възможности. Предоставяне на пакет от подходящи социални услуги за интегриране на децата с увреждания към общообразователната среда

ОУ„В. Левски” град Правец

Нова

Център за настаняване от семеен тип за деца от 7 до 18г. лишени от родителска грижа

Деца отглеждани в ДДЛРГ „Св. Иван Рилски” с.Разлив, чийто родители са починали или са в трайна невъзможност да полагат грижи в семейна среда

с. Разлив, общ. Правец

15

Задоволяване на базисните нужди и предоставяне на ежедневни грижи за деца лишени от родителска грижа след трансформирането на ДДЛРГ „Св. Иван Рилски” с. Разлив

с. Разлив, общ. Правец

Нова -след преструктуриране на ДДЛРГ “Св. Иван Рилски” с. Разлив”

Преходно жилище

Деца и младежи отглеждани в ДДЛРГ „Св. Иван Рилски”

с. Разлив, на които предстои напускане на институциятас. Разлив, общ. Правец

12

Предоставяне възможност на децата да водят самостоятелен начин на живот подпомагани от професионалис-ти, с цел придобиване на умения за организиране на самостоятелен бит след напускане на ДДЛРГ


с. Разлив, общ. Правец

Нова -

след преструктуриране на ДДЛРГ “Св. Иван Рилски”

с. Разлив”


Център за обществена подкрепа

Деца от 0 до 18 години; Уязвими семейства с деца от 0 до 18 години;

Деца необхванати, отпаднали и в риск от отпадане от училище; Деца жертви и извършители на насилиеобщ. Правец

30

Превенция на изоставянето, превенция на насилието и отпадане от училище, обучение в умения на самостоятелен живот, консултиране и подкрепа на семейства в риск, оценяване и обучение на бъдещи приемни родители и осиновители, консултиране и подкрепа на деца с противообществени прояви.


с. Джурово, общ. Правец

Нова

Фамилен център за деца

Деца от 03 до 07 годишна възраст, които живеят в социално слаби, многодет-ни или семейства с един родител. Най-често среща-ните им проблеми са: невъзможността на роди-телите и по-точно на майките да вземат участие в пазара на труда, непос-тоянни доходи и лоши битови условия на живот.

общ. Правец

15

Иновативна форма на социална услуга, чрез която ще се създадат условия за успешна трудова реализация и професионално развитие на родители с деца до 7-годишна възраст; осигуряване на заетост на безработни жени в отглеждането на деца; Предос-тавяне на качествени грижи за деца на работещи родители;

Социализация на децата от рисковата група, предучилищна подготовка и мотивиране за учас-тие в образователни програми.
с. Видраре, общ. Правец

Нова

Приемна грижа

Деца отглеждани в СИ или които по различни причини не могат да живеят  със  собствените си семейс-тва, т.е.  чиито родители са починали, неизвестни, лишени от родителски пра-ва, с ограничени права или чиито родители трайно не полагат грижи за тях и не е възможно връщане в био-логичното семейство.       

община Правец

10

Предоставяне на възможност за децата, лишени от грижите на собствените си родители да израснат в семейна среда, да се привържат към сигурен възрастен, да усвоят социални модели на поведение и развият своя потенциал за независим живот.         

гр. Правец

Нова

Център за семейно консултиране и подкрепа

Деца и семейства, в които е: налице високо ниво на риск, децата да отпаднат от образователния процес, поради липса на мотива-ция за обучение и проблемно поведение; Затруднения на родите-лите при отглеждането им, провокирани от невъзмож-ността за самостоятелното справяне с проблема, както и незначител-ната родителска отговор-ност и капацитет; Непос-тоянни доходи и лоши битови условия на живот.

община Правец

15

Индивидуална работа на професионалисти по всеки отделен случай с деца и семейства в риск, с цел повишаване на родителския капацитет в процеса на отглеждане на децата; Консултиране и мотивиране за активно участие на децата в образователния процес; Превенция на изоставянето и на асоциалното поведение; Формиране на интереси, ангажиращи свободното време.


гр. Правец

НоваТози документ е създаден в рамките на проект «Партньори за по-добра местна и регионална политика” в изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ №А10-13-38/20.02.2012г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Областна администрация на Софийска област и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Каталог: data -> news -> files


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет