Пленарное заседаниебет1/34
Дата04.03.2018
өлшемі6.8 Mb.
#19663
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   34


Верховный Суд Республики Казахстан

Евразийский национальный университет

имени Л.Н. Гумилева

Московская государственная юридическая академия

имени О.Е. Кутафина

Российская академия правосудия
Совершенствование института представительства:

вопросы правотворчества и правоприменения

Материалы международной научно-практической конференции

Астана, 2010
Верховный Суд Республики Казахстан

Евразийский национальный университет

имени Л.Н. Гумилева

Московская государственная юридическая академия

имени О.Е. Кутафина

Российская академия правосудия


Совершенствование института представительства:

вопросы правотворчества и правоприменения
Материалы международной научно-практической конференции

УДК. 342


ББК 67.400

С 56


Редакционная коллегия:
Әбдірайым Б.Ж., Абайдельдинов Е.М.,

Аленов М.А., Косанов Ж.Х., Нургалиева Е.Н.


Ответственный редактор:

Әбдірайым Б.Ж.

С56 Совершенствование института представительства: вопросы правотворчества и правоприменения: Мат-лы междунар. науч.-практ. конф., Астана, 19 марта 2010 г./ Отв. редактор Б.Ж. Әбдірайым. – Астана: Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, 2010. - 385 с.

ISBN 9965-31-324-5

Сборник посвящен теоретико-практическим аспектам совершенствования института представительства в современных условиях. В материалы конференции включены научные доклады и выступления ученых, работников правоохранительных органов из Казахстана и стран ближнего зарубежья.

Настоящий сборник предназначен для научных работников, преподавателей юридических вузов, аспирантов, студентов, а также судей, адвокатов, и иных лиц интересующихся одним из основных институтов гражданского и гражданско-процессуального права.

Публикуемые материалы представлены в авторской редакции.
УДК. 342

ББК 67.400

ISBN 9965-31-324-5 ©Евразийский национальный университет

им. Л.Н.Гумилева, 2010


Л.Н. Гумилев атындағы еуразия ұлттық университетінің ректоры, заң ғылымдарының докторы, профессор Б.Ж. әбдірайымның алғы сөзі
Құрметті қонақтар мен халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференцияға қатысушылар!
Заң ғылымының аса өзекті мәселесіне және өкілдік институтын жетілдіру тәжірибесіне арналған халықаралық конференцияға қош келдіңіздер.

Қазіргі заманғы сот өндірісі процесінің барлық түрлері тараптардың бәсекелестігі қағидасы бойынша жүзеге асырылады және олардың өкілдерінің болуын көздейді. Осы орайда, сот өндірісінің түрлі нысандарындағы кәсіби деңгейдегі өкілдікке байланысты мәселелер құқықтық мемлекетте маңызды рөл атқарады, олар сот төрелігінің сапалы түрде жүзеге асырылуына, соған қоса жеке және заңды тұлғалардың құқықтарының толыққанды қорғалуына әсер етеді.

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаевтың «Жаңа онжылдық – жаңа экономикалық өрлеу – Қазақстанның жаңа мүмкіндіктері» атты жолдауында былай делінген: «Жаңа оңжылдықта бізге демократиялық мемлекеттегі құқыққорғаушылық қызметтің жоғары халықаралық стандарттарына сай келетін жаңа құқыққорғау жүйесі қажет»1.

Жолдауда алға қойылған міндеттерді елімізде жүзеге асыру адамның негізгі конституциялық құқықтарын қорғау жөніндегі қолданыстағы заңнаманың сапасына, халықтың білім деңгейіне, қызметтік борышына сәйкес жеке тұлға мен мемлекетті қорғауды, қоғамның қазіргі заманғы қажеттіктеріне жауап беретін сапалы заңшығару актілерін жасауды, өкілдік институтын дамытуды және жетілдіруді мақсат тұтатын заңгер-мамндардың біліктілігіне тікелей байланысты.

Сонымен қатар, бұл тақырыптың маңыздылығы қазіргі заманғы саяси үрдістермен, Қазақстан Республикасының Конституциясында жарияланған адам және азаматтың негізгі құқықтарын, азаматтардың әділ сот төрелігіне, білікті заң көмегіне, жеке және қоғамдық мүдделердің қорғалу құқықтарын қорғауды жетілдіруге ұмтылысымен тығыз байланысты.

Қазіргі заманғы ғылыми зерттеулер заңды өкілдірге қатысты мәселелерді жан-жақты қарастырмайды, бұл салада ауқымды монографиялық зерттеулер жоқтың қасы. Дегенмен, түрлі деңгейдегі өкілдердің қатысуымен жүргізілетін сот процесінде туындайтын түрлі мәселелер терең ғылыми зерттеуді талап етеді.

Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының статистикалық мәліметтерінде заңсыз өкілдікті жүзеге асырушы тұлғаларға қатысты істер туралы мәліметтер жоқ, алайда, тәжірибе көрсетіп отырғандай, кейбір жағдайларда өкілдердің біліксіз әрекеттері сот процесіне қатысушы тараптардың құқықтары мен мүдделерін бұзып жатады.

Қазіргі заманғы сот тәжірибесін талдау жақын және алыс шетелдердегі өкілдік институтының қызметі бірқатар кемшіліктерге ие екенін көрсетіп отыр, бұл сот төрлегінің негізгі қағидаларына қайшы келеді.

Кейбір жағдайларда құқыққолдану қызметінде өкілдердің құқықтық нысан бойынша да, осы түсініктің заңды мазмұны бойынша да жарамсыздығы орын алып жатады. Соған қоса, тиісті біліктілікке ие емес, заңды параметрлер бойынша процесс қатысушысы бола алмайтын тұлғалар сот процесіне өкіл ретінде қатысып жатады. Өкілдік кейбір тұлғалар үшін құқыққа қайшы кірістердің көзіне айналған, мұндай өкілдер тапсырыс берушінің өкілдік қызметтерді төлеуіне қарай қажет айғақтарды беріп жатады.

Аталған кемшіліктер сот процесіне қатысатын жекелеген азаматттардың мүдделеріне ғана емес, сонымен қатар мемлекеттің қоғамдық мүдделеріне және жалпы сот төрелігіне елеулі зиян тигізеді.

Бұл теріс құбылыстардың себептері болып, ең алдымен, заңдарды және құқықтық нормаларды елемеу, құқықтық нигилизм, азаматтардың құқықтық санасының төмен деңгейі, моральдық-адамгершілік қағидалардың құлауы, халықтың жалпы мәдениетінің төмендеуі, өкілдіктің айқын құқықтық институттарының болмауы табылады.

Құқықтық мемлекеттің демократиялық қағидаларын жүзеге асыру мақсатында өкілдік институтымен байланысты мәселелерді талқылау, оларды оңтайлы шешу жолдарын іздестіру, өкілдік инситутының түсініктік аппаратын жетілдіру, тәжірибелік реттеу механизмдерін жасау осы конференцияның басты міндеті болып табылады.

Барлық қатысушыларға осы конференцияда алдыңғы қатарлы шетелдік тәжірибені ескере отырып, Қазақстан Республикасындағы өкілдік институтын жетілдіру мақсаттарында тиісті ұсыныстар жасауына тілектеспін.

Приветственное слово Ректора

Евразийского национального университета

имени Л.Н. Гумилева, доктора юридических наук, профессора Б.Ж.Әбдірайым
Уважаемые гости и участники международной научно-практической конференции!
Позвольте приветствовать вас на международной конференции, посвященной актуальной теме юридической науки и практики, совершенствованию института представительства.

Все виды современного процесса судопроизводства осуществляются по принципу состязательности сторон и предусматривают наличие их представителей. В связи с этим, вопросы, связанные с квалифицированным профессиональным представительством в различных видах судопроизводства играют немаловажную роль в правовом государстве, так как оказывают большое влияние на качественное отправление правосудия и полноценную защиту прав физических и юридических лиц.

В Ежегодном Послании Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева народу Казахстана «Новое десятилетие – новый экономический подъем - новые возможности Казахстана» говорится следующее: «В новом десятилетии нам нужна новая правоохранительная система, соответствующая высоким международным стандартам правоохранительной службы в демократическом государстве»2.

Реализация поставленных в Послании задач в нашем государстве во многом зависит от качества действующего законодательства по защите основных конституционных прав человека, от уровня образованности населения, от квалификации специалистов-юристов, призванных по долгу службы защищать права и интересы личности и государства, создавать качественные законодательные акты, отвечающие современным потребностям общества, развивать и совершенствовать институт представительства.

Важность данной тематики также, продиктована современными политическими тенденциями, стремлением Республики Казахстан совершенствовать защиту провозглашаемых Конституцией Республики Казахстан основных прав и свобод человека, права граждан на справедливое правосудие, квалифицированную юридическую помощь, защиту его личных и общественных интересов.

Современные научные исследования почти не затрагивают проблем, связанных с вопросами, касающихся законных представителей, отсутствуют цельные монографические исследования в данной сфере. Однако, проблемы, возникающие в судебном процессе с участием представителей разного ранга, требуют их детального изучения и глубокого научного исследования.

В статистических сведениях Генеральной прокуратуры Республики Казахстан отсутствуют сведения о делах, в отношении лиц, осуществляющих незаконное представительство, по вине которых результат принятия решения оказался не в пользу потерпевших, хотя как показывает практика, порой неквалифицированные действия представителей нарушают права и интересы сторон, участвующих в судебном процессе.

Тем не менее, анализ современной судебной практики свидетельствует о том, что деятельность института представительства в странах ближнего и дальнего зарубежья еще имеет ряд существенных недостатков, что противоречит основным принципам правосудия.

В некоторых случаях, в правоприменительной деятельности имеют место такие явления как не соответствие представителей, как по правовой форме, так и по юридическому содержанию данного понятия. Нередко, в качестве представителей выступают лица, не имеющие соответствующей квалификации, по юридическим параметрам далекие от участников процесса.

Для некоторых лиц, представительство стало источником неправедных доходов, которые способны дать желаемые показания в зависимости от оплаты «представительских» услуг заказчика.

Указанные недостатки наносят существенный вред не только интересам отдельных граждан, участвующих в процессе, но и общественным интересам государства и правосудию в целом.

Причины данных негативных явлений, прежде всего, пренебрежение законом и правовыми нормами, правовой нигилизм, низкий уровень правосознания граждан, падение морально-нравственных принципов, снижение общей культуры населения, отсутствие четких правовых институтов представительства.

Обсуждение проблем, связанных с институтом представительства, поиск их рационального решения, совершенствование понятийного аппарата института представительства, разработка механизмов практического регулирования, методики применения в практической деятельности элементов и составных его частей с целью реализации демократических принципов правового государства, каким является наша республика, является основной задачей данной конференции.

Желаю всем участникам плодотворной работы на данной конференции и выработать соответствующие рекомендации в целях совершенствования института представительства в Республике Казахстан с учетом позитивного зарубежного опыта.
Приветственное слово

председателя верховного суда республики Казахстан, кандидата юридических наук, М.т. Алимбекова
Уважаемые гости и участники международной научно-практической конференции!
Обсуждаемый сегодня вопрос является актуальным не только для судебной системы страны, но и определяющим в процессе становления институтов правового государства.

Проводимая в Республике Казахстан правовая реформа направлена на построение в нашей стране демократического, светского, социального, правового государства. Данная цель закреплена в основном законе государства – Конституции, провозгласившего соблюдение прав и свобод граждан – как приоритетное направление деятельности государства.

В Республике Казахстан на ближайшую перспективу намечено осуществление полномасштабной реформы судебной системы. Глава государства Н.А. Назарбаев в своем Послании народу Казахстана на 2010 год отметил, что в процессе реформы судебной системы, соответствующей общепринятым в демократическом сообществе стандартам, отправление эффективного правосудия отвечает потребностям современного общества. Принятие за последние годы целого ряда актуальных законодательных актов в области судебной деятельности оказало благоприятное воздействие на дальнейшее развитие судебной власти, поэтапное осуществление судебно-правовой реформы, в ходе которой повышаются авторитет и независимость суда.

Как отметил в своем выступлении на V съезде судей Глава государства Н.А.Назарбаев «справедливый и неподкупный суд – важнейшая основа любого демократического правового государства».

Судебная система – это одна из главных составляющих основ государства, один из рычагов демократического раз­вития страны на пути социальной, экономической и политической модернизации. От эффективности отправления право­судия во многом зависит отношение граждан к государственной правовой политике и уровень доверия к власти со сто­роны общества. Сильная и независимая судебная власть является одной из принципиальных гарантий гармоничного взаи­модействия государства и гражданского общества, главным инструментом защиты конституционных прав граждан.

Исходя из этого, основным политическим приоритетом государства стало формирование и становление судебной системы нового типа, предоставление судам в полном объеме правомочий, присущих правовому государству, закрепление их высокой и ответственной социальной роли.

Темой для обсуждения не случайно выбран правовой институт процессуального представительства, так как именно он является одним из способов обеспечения конституционных гарантий доступа к правосудию и защиты прав и законных интересов.

Проблема правового статуса представительства назрела уже давно, однако меры по ее регулированию практически не принимались. В связи с этим юридическому сообществу необходимо быстрее прийти к единому мнению и решению данного вопроса. Нельзя говорить о совершенствовании отдельного института представительства без вопросов реформирования всей системы адвокатуры. Вопросы эти должны решаться параллельно с успешно осуществляемыми в стране реформами в судопроизводстве и судоустройстве.

Конституция Республики Казахстан, гарантируя государственную защиту прав и свобод человека и гражданина (статьи 2, 12), предоставляет каждому право на получение квалифицированной юридической помощи, на защиту своих прав и свобод всеми способами, не запрещенными законом, на судебную защиту (статья 13).

Основные права и свободы человека и гражданина, к каковым по своему существу относится право пользоваться помощью адвоката (представителя, защитника), признаются и гарантируются Республикой Казахстан согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией Республики Казахстан.

Глава 5 действующего Гражданского процессуального законодательства предусматривает возможность ведения дел в судах через представителей. Согласно части 1 статьи 58 Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан граждане вправе вести свои дела в суде лично или через представителей. При этом личное участие гражданина в процессе не лишает его права иметь по делу представителя.

Современное состояние национального законодательства, регулирующие вопросы доступности квалифицированной юридической помощи, лишь в минимальном варианте позволяют гражданам пользоваться помощью квалифицированного представителя. Учитывая, что защита прав граждан - одна из важнейших задач правового демократического государства, нельзя останавливаться на достигнутом уровне гарантий на квалифицированную юридическую помощь.

В то же время по тематике нашей конференции остаются открытыми многие вопросы. В частности, как сами правовые нормы, так и непосредственный опыт осуществления функций представителей в процессе судопроизводства. В этой связи мы рассчитываем, что выводы и рекомендации конференции принесут несомненную практическую пользу судебной системе Казахстана.

Желаю успешной и плодотворной работы.

Благодарю за внимание.

Пленарное заседание
И.Ш. Борчашвили

Заместитель начальника

Карагандинского юридического института

имени Б. Бейсенова

по научной работе, д.ю.н., профессор

полковник полиции


ОТДЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ИНСТИТУТА СУДЕБНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ
Представительство, будучи плодом развитых юридических отношений, «указанием на высшую степень абстракции права, являясь понятием искусственным» [1, 78], образованием, появлению которого мы обязаны относительно недавнему времени, требует четкого и корректного определения. Между тем, в современной процессуальной науке редкий институт имеет такую многообразную, а зачастую и путаную терминологию, как институт представительства. Представительство определяют и как процессуальные действия, и как процессуальное отношение, и как институт процессуального права. При этом авторы разных определений горячо спорят друг с другом, указывая на некорректность определений оппонентов в той или иной части.

Институт судебного представительства в гражданском процессе в последнее время неоднократно привлекает пристальное внимание представителей как науки гражданского процессуального права, так и практикующих юристов в лице судей, прокуроров и адвокатов. Все они совершенно правильно указывают на её актуальность, которую связывали и с принятием новых изменений и дополнений в Гражданский процессуальный кодекс РК, претерпевшим крупные изменения, и с целью построения гражданского общества, и с эффективностью защиты прав, свобод и законных интересов личности.

Представляется, что вопросы судебного представительства не потеряют своей научной актуальности и практической значимости до тех пор, пока оно есть средство, понимаемое в различных аспектах и формирующее различное концептуальное отношение к себе. Провозглашённые в Конституции РК права и свободы человека и гражданина должны иметь действенные гарантии их реализации. Одной из таких гарантий является возможность судебной защиты нарушенных прав, которая в совокупности с правом на получение квалифицированной юридической помощи (ст. 13 Конституции РК) составляет основу юридической безопасности личности. Эффективность права на судебную защиту зависит от многих факторов, в том числе от наличия отлаженного механизма его реализации. Судебное представительство является инструментом названного механизма.

Представителями науки гражданского процессуального права традиционно исследовались положения судебного представительства, периодически уделялось внимание возникающим актуальным проблемам на соответствующих этапах развития данного института и способам их разрешения. Существенный вклад в развитие судебного представительства внесли научные работы таких учёных, как Е.В. Васьковский, В.Н. Ивакин, И.М. Ильинская, Л.Ф. Лесницкая, Л.Б. Матлин, Е.А. Нефедьев, A.M. Пальховский, Э.Х. Рожецкая, Я.А. Розенберг, К.И. Скловский, Р.А. Сидоров, С.А. Халатов, В.М. Шерстюк, Баймолдина З.Х.

Отмечая существенный вклад который внесли вышеназванные учёные в формирование и развитие института судебного представительства, необходимо отметить, что на сегодняшний день не проведено у нас в Казахстане собственного комплексного исследования данной проблемы. Об этом свидетельствуют продолжающиеся в юридической литературе многочисленные дискуссии по вопросам судебного представительства, отсутствие законодательного регулирования реализации нормы отдельного вида судебного представительства - по назначению суда, в том числе, ряд положений и выводов, требующие своего дальнейшего развития не только в теоретическом направлении, но и с позиции их практической значимости. С учетом данных обстоятельств, мы решили в данной работе осветить некоторые положения института судебного представительства, которые на наш взгляд нуждаются в совершенствовании. Для начала необходимо затронуть вопрос с определением понятия судебного представительства, так как в процессуальной и цивилистической литературе ученые так и не пришли к единому мнению. Одни ученые (А.Х. Гольмстен, С.Н. Абрамов, М.А. Гурвич, М.С. Шакарян) рассматривают представительство как правоотношение (или систему правоотношений), другие (А.Я. Розенберг) - как институт процессуального права, третьи (А.А. Добровольский, Е.В. Салогубова, В.М. Шерстюк) понимают под ним соответствующую деятельность. Вместе с тем, в современной процессуальной науке, существуют и иные подходы к этому вопросу. Так, всё большее распространение получают взгляды на представительство как на сложное явление, которым охватывается и правоотношение представительства, и юридическая деятельность представителя (В.И. Ивакин, С.А. Халатов). Некоторые учёные, выходя за рамки уже существующих концепций о представительстве, рассматривают его в аспекте процессуального правового средства (А.Ф. Козлов, И.М. Зайцев, Е.Г. Лисицына) [2, 16].

Неоднозначность и горячие дискуссии по определению понятия представительства возникают и продолжаются, и будут продолжаться. Потому что без четкого понятийного аппарата ни институт процессуального представительства, ни процессуальная наука вообще не могут развиваться. Все дискуссии рискуют быть сведенными в итоге к спору о понятиях как базовых категориях, на которых строится любая наука. А в правовой науке терминологическая точность особенно важна, поскольку выработанные теоретические понятия в дальнейшем используются в законодательной практике и приобретают всеобщее значение. Именно поэтому необходимо выработать единое понятие гражданского процессуального представительства и законодательно его закрепить.

Следующим моментом необходимо затронуть исследование вопроса, являющегося предметом многолетних дискуссий, которые продолжаются в гражданской процессуальной теории до настоящего времени. В основном спор идёт по вопросу о том, относятся ли представители к числу лиц, участвующих в деле, несмотря на его законодательное урегулирование. Различие точек зрения, а подчас и противоречивость аргументов даже у учёных, пришедших к одному выводу относительно процессуального положения судебного представителя, обуславливают необходимость критического обзора существующих мнений.

На сегодняшний день мы видим нежелание законодателем признавать его лицом, участвующим в деле так как ст. 44 ГПК РК четко определяет круг лиц участвующих в деле, и среди них нет места судебному представителю. Вместе с тем, налицо объективная невозможность отнести его к юридически не заинтересованной группе лиц, содействующих осуществлению правосудия, наравне с экспертами, переводчиками, свидетелями, так как справедливо охарактеризовано Шерстюком В.М., что судебное представительство это деятельность представителя в гражданском процессе, осуществляемую от имени представляемого с целью добиться для него наиболее благоприятного решения, а также для оказания ему помощи в осуществлении своих прав, предотвращения их нарушений в процессе и оказания суду содействия в осуществлении правосудия по гражданским делам [3, 113]. Получается следующая ситуация, что судебный представитель существуют как отдельный, самостоятельный субъект гражданского судопроизводства, но при этом фактически является участником судебного разбирательства, но законодательно к нем не отнесен, выходит тупиковая ситуация. И для разрешения необходим компромиссный вариант решения этого вопроса. В этой связи привлекательным является замечание М.А. Викут относительно правового понятия и состава лиц, участвующих в деле, которое заключается в следующем. «Дело», «гражданское дело» как правовое понятие, есть не что иное, как правовой конфликт, для исковых дел это спор о праве, который является предметом судебного разбирательства. Ни прокурор, ни другие лица, участвующие в гражданском судопроизводстве в порядке статей 56, 57 ГПК РК не являются лицами, участвующими в этом правовом конфликте, не являются субъектами спора о праве. Именно поэтому относить их к лицам, участвующим в деле (гражданском деле), безосновательно [4, 78] .

Действительно, несмотря на постоянное совершенствование ГПК РК, проявляющийся в наиболее правильном использовании правовых терминов и правовых понятий, законодатель обошёл вниманием понятие «лица, участвующие в деле». Актуальность этого вопроса очевидна и обусловлена не только развитием науки гражданского процессуального права, но и многолетними дискуссиями. Так как между понятийным аппаратом и самим гражданским процессуальным законодательством существует взаимная связь, соответственно и изменения в законодательстве влекут за собой естественные изменения в понятийном аппарате науки.

Если проводить анализ высказанных в правовой литературе взглядов относительно определения состава лиц, участвующих в деле, то можно смело утверждать, что большинство авторов в качестве классификационного признака данной группы участников гражданского процесса называют юридический интерес этих лиц в исходе дела, что следует признать справедливым. [5]. Одновременно он служит критерием разграничения не только всех участников гражданского процесса, но и данной категории лиц. Высокая степень заинтересованности у сторон предопределяет конкретное место в гражданском процессе любого его участника.

Итак мы предлагаем, взяв за основу, в качестве классификационного признака только юридический интерес, всех участников гражданского процессуального правоотношения, кроме суда, разделить на три группы.

К первой из них - лицам, участвующим в деле, - следует отнести стороны (истца и ответчика в исковом производстве), третьих лиц, заявителей и других заинтересованных лиц по делам особого производства и по делам, возникающим из публичных правоотношений. Круг этих участников судопроизводства определяется наличием личного (материально-правового) юридического интереса в исходе дела.

Ко второй группе следует отнести прокурора, лиц, обращающихся в суд за защитой прав, свобод и законных интересов других лиц или вступающие в процесс в целях дачи заключения по основаниям, предусмотренным статьями 56, 57 ГПК РК, судебных представителей. Критерием, объединяющим перечисленных участников гражданского процессуального правоотношения, является наличие у них процессуального (государственно-правового, профессионального, служебного) юридического интереса. Поэтому, эту группу мы считаем возможным назвать - участники судопроизводства, выступающие в защиту прав, свобод и законных интересов лиц, участвующих в деле.

К третьей группе - участникам судопроизводства, содействующим правосудию, - следует отнести свидетелей, экспертов, переводчиков, специалистов. Всех этих участников гражданского процессуального правоотношения объединяет отсутствие юридического интереса в исходе дела. Их процессуальные действия направлены на содействие суду (правосудию в целом) при разрешении конкретного гражданского дела.

Признание предложенной классификации позволит определить фактическое и процессуальное положение участников гражданского процессуального правоотношения, и что самое главное для нас - гражданского процессуального представителя.

И последний вопрос который необходимо затронуть в нашей работе это вопрос о правовой природе и сущности полномочий представителя в суде, т.к. несмотря на теоретическую важность этого вопроса, общепринятого понятия полномочия представителя в гражданском судопроизводстве до сих пор не выработано. Хотя оформление полномочий представителя в суде регулируются нормами материального и процессуального права, все же основные положения урегулированы только процессуальным законом. В связи с этим полномочиям гражданского процессуального представителя присущи особенности, не свойственные полномочиям представителя в материальном праве. Так, объём полномочий представителя в суде регулирует процессуальный закон, поскольку представитель в суде не может быть наделен другими полномочиями, кроме тех, которые прямо указаны в ст. 61 ГПК РК. По мнению К.И. Скловского, посвятившего свою работу исследованию проблем представительства в гражданском праве и процессе, полномочие представителя - это обязанность совершить определенные представляемым (или законом в интересах представляемого) юридические действия от имени представляемого [6, 70].

В широком смысле полномочие представителя - это субъективная обязанность представителя перед представляемым совершить определенные юридические действия от его имени, выраженная в установленной законом форме, доступной восприятию третьими лицами. В узком смысле полномочие представителя - это круг действий, которые он вправе совершить по отношению к третьему лицу в рамках возложенной на него обязанности [6, 80].

В. Ивакин, исследовавший проблемы полномочия представителя в суде, сравнивает полномочие представителя с правовой возможностью, равной «по степени ее конкретизации и обеспеченности субъективному праву, но не тождественную последнему» [7, 71].

По мнению Жаркова Д.Р. полномочие представителя в арбитражном процессе представляет собой, с одной стороны, проявление субъективного права на участие в процессе, а с другой - реализацию данного права путем совершения процессуальных действий (правоспособности и дееспособности).

Жарков Д.Р. соглашается с авторами, считающими, что полномочия - это проявление субъективного права и обязанности по участию в процессе. Однако, с учетом того, что субъективная обязанность существует лишь в отношениях между представителем и представляемым, а в процессуальных отношениях между представителем и судом такой обязанности нет. Что касается процессуальных обязанностей лиц, участвующих в деле, то представитель осуществляет их постольку, поскольку имеет на это соответствующее полномочие от лица, участвующего в деле. Одним словом, полномочия представителя, по мнению Жаркова Д.Р., являются одной из форм реализации процессуальных прав и обязанностей (процессуальной правосубъектности) лица, участвующего в деле, путем участия представителя от имени представляемого в гражданском деле [8, 29].

По мнению Халатова С.А. полномочие процессуального представителя следует рассматривать как субъективное право представителя на совершение от имени и в интересах представляемого процессуальных действий, направленных на возникновение в связи с гражданским и арбитражным процессом определенных правовых последствий для представляемого, и одновременно как обязанность совершить указанные действия [9, 102].

Действующее гражданское процессуальное законодательство не содержит определения полномочий судебного представителя. Статьи 61, 62 ГПК РК включают перечень действий, которые представитель вправе совершать от имени представляемого в суде. По нашему мнению использование законодателем термина «праве» в большей степени и обусловило выводы авторов о правовой сущности полномочий представителя.

В современной учебной процессуальной литературе этому вопросу уделяется мало внимания. В связи с чем, остаются без ответа ряд вопросов. В частности: полномочия представителя в суде - это права или обязанности, или то и другое вместе? Все ли права и обязанности представителя носят производный характер от прав и обязанностей представляемого им лица? Имеются ли у представителя в суде самостоятельные права и обязанности?

Так, обязанность судебного представителя соблюдать порядок в судебном заседании, не производна от прав и обязанностей представляемого, поскольку на законодательном уровне отдельно предусмотрено, что участники процесса и все присутствующие в зале судебного заседания граждане обязаны соблюдать установленный порядок в судебном заседании (ч. 3 ст. 178 ГПК РК).

Право же на полный или частичный отказ от исковых требований и другие права, перечисленные в ст. 61 ГПК РК, безусловно, производны от прав представляемого, так как направлены на распоряжение материальными правами последнего.

На наш взгляд представитель как субъект процессуального правоотношения должен иметь самостоятельные процессуальные права и обязанности для успешного осуществления функций возложенных на него законодательством.

Самостоятельные права и обязанности в процессе имеют и другие лица, содействующие осуществлению правосудия. Например, согласно ст. 92 ГПК РК эксперт имеет самостоятельные права и обязанности как субъект процессуального правоотношения. Статья 80 ГПК РК устанавливает права и обязанности свидетеля.

В большинстве случаев полномочия представителя в суде возникают в рамках гражданско-правового правоотношения, а реализуются в рамках другого процессуального правоотношения. Однако, процессуальное представительство может возникнуть и без наделения полномочиями представителя со стороны представляемого (ст. 304 ГПК РК). В данном случае полномочия представителю предоставляет суд. Таким образом, закон устанавливает исключения из общих требований к представителю в суде.

Представительство в материальном праве также может возникнуть без наделения полномочиями представителя со стороны представляемого. Невзгодина Е.Л. отмечала, что делегирующее правоотношение присуще не всем видам (случаям) гражданско-правового представительства [10, 24]. Другими словами в рамках внутреннего гражданско-правового правоотношения представительства (между представляемым и представителем) не всегда происходит наделение последнего полномочием. В некоторых случаях полномочие гражданско-правового представителя возникает в силу закона или других юридических фактов. Например, административно-правового акта.

Полномочиям процессуального представителя свойственны следующие признаки, которые не позволяют определять их как субъективные права:

1. права и обязанности, составляющие содержание полномочия передаются представляемым представителю на время, а не навсегда;

2. эти права и обязанности одновременно остаются правами и обязанностями представляемого;

3. наделение полномочиями представителя не предполагает, что он будет осуществлять права и обязанности за представляемого, а предполагает, что он будет помогать последнему, реализовывать его процессуальные права и обязанности.

Также необходимо учитывать, что в рамках субъективного права юридические нормы не предписывают лицу какого-либо поведения. Здесь выражается определенная свобода: лицо может (но вовсе не обязано) действовать. Полномочие же обязывает представителя в суде действовать в интересах представляемого.

Вместе с тем, в юридической литературе неоднократно высказывались мнения, согласно которым, процессуальные полномочия нельзя в «чистом» виде отнести ни к процессуальным правам, ни к процессуальным обязанностям. По своему назначению это в некотором роде продукт синтеза тех и других [11, 64].

На основании вышеизложенного необходимо признать, что полномочия процессуального представителя одновременно являются его правами и обязанностями по отношению к суду. Полномочия входят в содержание правоотношения между судом и представителем. Реализация полномочия производится волевыми действиями процессуального представителя. Процессуальный представитель предъявляет полномочия, что предполагает встречное волеизъявление властного государственного органа - принять или отказать в принятии полномочий процессуального представителя.

Процессуальный представитель, оказывая юридическую помощь представляемому, осуществляет не полномочия, а свои собственные субъективные права и обязанности. Содержание прав и обязанностей процессуального представителя (круг действий, которые он вправе и должен совершить) и содержание полномочий переданных представляемым представителю, не совпадают по объему, так как первые значительно шире вторых. При этом действующее гражданское процессуальное законодательство не содержит отдельной нормы устанавливающей перечень прав и обязанностей процессуального представителя.

Таким образом, подводя итог нашей работы и в целях дальнейшего совершенствования института судебного представительства в гражданском процессе, необходимо сделать следующие выводы:

Во-первых, необходимо выработать единое понятие гражданского процессуального представительства и законодательно его закрепить.

Во-вторых, взяв за основу, в качестве классификационного признака только юридический интерес, всех участников гражданского процессуального правоотношения, кроме суда, разделить на три группы.

В-третьих, законодательно предусмотреть отдельную норму устанавливающую перечень прав и обязанностей судебного представителя.


Каталог: sites -> default -> files -> page docs
page docs -> Салтанат ЖҰбаниязова
page docs -> zha_adan_ta_ayyndal_an_sot_t_ra_alary.doc [Айдарбек би]
page docs -> Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының (сот жүйесінің) 2014-2018 жылдарға арналған стратегиялық жоспары
page docs -> Жумабеков О
page docs -> Об отправлении правосудия судами Республики
page docs -> 2001 жылєы бірінші жартыжылдыќтыѕ ќорытындысы бойынша
page docs -> Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының (сот жүйесінің) 2011-2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспары
page docs -> 1-жоба Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының
page docs -> Халықаралық құқық


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   34
©kzref.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет