Покана за извънредно общо събрание на акционерите във „фонд за енергетика и енергийни икономии – фееи”адсиц, грДата04.03.2018
өлшемі117.01 Kb.
#19879

ПОКАНА ЗА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ВЪВ „ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ – ФЕЕИ”АДСИЦ, ГР. СОФИЯ

Съветът на директорите (СД) на “Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” - АДСИЦ, гр. София на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно Общо събрание (ОС) на акционерите на 22.03.2010 г. в 10.00 ч. в седалището на Дружеството – гр. София, район Триадица, ж.к. „Иван Вазов”, ул. “Балша” № 1, ет. 5, при следния дневен ред: т. 1 Овластяване на СД на “Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” - АДСИЦ, гр. София да сключи, от името на дружеството, като цесионер с „Енемона”АД, гр. Козлодуй, като цедент, договори за покупко – продажба на 2 броя вземания, които вземания произтичат от Договор за изпълнение на инженеринг за енергоефективни мероприятия с гарантиран резултат за сградата на общинска администрация – Червен бряг, сключен на 10.06.2009г. между „Енемона”АД, гр. Козлодуй и Община – Червен бряг и Допълнително споразумение №1 от 24.09.2009 г. към този договор, и Договор за изпълнение на инженеринг за енергоефективни мероприятия с гарантиран резултат и съпътстващи ремонтно – възстановителни работи за сградата на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – село Малорад, община Борован, сключен на 10.06.2009г. между „Енемона”АД, гр. Козлодуй и Община Борован, при параметрите и условията, посочени в мотивирания доклад на СД по чл. 114а от ЗППЦК.; Проект за решение: ОС овластява СД на “Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” - АДСИЦ, гр. София да сключи, от името на дружеството, като цесионер с „Енемона”АД, гр. Козлодуй, като цедент, договори за покупко – продажба на 2 броя вземания, които вземания произтичат от Договор за изпълнение на инженеринг за енергоефективни мероприятия с гарантиран резултат за сградата на общинска администрация – Червен бряг, сключен на 10.06.2009г. между „Енемона”АД, гр. Козлодуй и Община – Червен бряг и Допълнително споразумение №1 от 24.09.2009 г. към този договор, и Договор за изпълнение на инженеринг за енергоефективни мероприятия с гарантиран резултат и съпътстващи ремонтно – възстановителни работи за сградата на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – село Малорад, община Борован, сключен на 10.06.2009г. между „Енемона”АД, гр. Козлодуй и Община Борован, при параметрите и условията, посочени в мотивирания доклад на СД по чл. 114а от ЗППЦК; т. 2 Овластяване на СД на “Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” - АДСИЦ, гр. София да сключи, от името на дружеството, с „Енемона”АД, гр. Козлодуй договори за изменение и допълнение на договори за покупко – продажба на вземания, сключени между „Енемона”АД, гр. Козлодуй и “Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” - АДСИЦ, гр. София на 14.07.2008г., съгласно проекти, представени като част от писмените материали по ОС. Проект за решение: ОС овластява СД на “Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” - АДСИЦ, гр. София да сключи, от името на дружеството, с „Енемона”АД, гр. Козлодуй договори за изменение и допълнение на договори за покупко – продажба на вземания, сключени между „Енемона”АД, гр. Козлодуй и “Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” - АДСИЦ, гр. София на 14.07.2008г., съгласно проекти, представени като част от писмените материали по ОС; т. 3 Разни.

Всички акционери се поканват да присъстват лично или чрез представители. Капиталът на дружеството към датата на свикване на ОС – 04.02.2010г. е 1303 374 (един милион триста и три хиляди триста седемдесет и четири) лв. разпределен в 1303 374 (един милион триста и три хиляди триста седемдесет и четири) броя акции с номинална стойност 1 (един) лв. и право на един глас всяка. Всеки акционер има право на участие в извънредното ОС. Съгласно чл. 115 б, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, правото на глас в Общото събрание на акционерите на “Фонд за енергетика и енергийни икономии-ФЕЕИ” АДСИЦ се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на общото събрание, а именно – 08.03.2010г. съгласно списък, предоставен от „Централен депозитар” АД. Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството от 9 до 16 ч. всеки работен ден и ще бъдат предоставени безплатно при поискване на лицата, които по закон представляват акционера или негови пълномощници. Поканата, заедно с материалите за извънредното ОС са публикувани на интернет страницата на “Фонд за енергетика и енергийни икономии-ФЕЕИ”АДСИЦ, - www.eesf.biz за времето от обявяването на поканата в Търговския регистър до приключване на ОС. Акционери, които притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, могат да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от Търговския закон. Не по – късно от 07.03.2010г. (15 дни преди откриване на ОС), лицата по предходното изречение представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Акционерите представят на Комисията за финансов надзор и по седалището и адреса на управление на “Фонд за енергетика и енергийни икономии-ФЕЕИ” АДСИЦ, най-късно на следващия работен ден след обявяването на въпросите в търговския регистър, материалите по чл. 223а, ал. 4 от Търговския закон, а именно - въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред, предложенията за решения и писмените материали. Акционерите могат да задават по време на ОС въпроси относно точките от дневния ред, точките, включени в дневния ред по реда на чл. 223а от ТЗ, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Акционерите могат да задават такива въпроси независимо дали те са свързани с дневния ред. Членовете на Съвета на директорите са длъжни да отговарят вярно, изчерпателно и по същество на зададените въпроси. При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ, извънредното Общо събрание ще се проведе на 07.04.2010г. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да бъдат включвани въпроси по реда на чл. 223а от ТЗ. За участие в извънредното Общо събрание на акционерите на “Фонд за енергетика и енергийни икономии-ФЕЕИ”АДСИЦ, акционерите се легитимират с представяне на документ за самоличност на физическите лица – акционери или с представяне на удостоверение за актуална търговска регистрация на акционери – юридически лица и с представяне на документ за самоличност на законните им представители. Правила за гласуване чрез пълномощник: В случай, че акционер упълномощи друго лице да го представлява на извънредното Общо събрание, пълномощникът освен посочените документи следва да представи и изрично писмено нотариално заверено пълномощно за конкретното събрание, съответстващо на изискванията на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК. В случаите на представителство на физическо лице – акционер от пълномощник, пълномощникът представя документ за самоличност и изрично нотариално заверено пълномощно за участие в конкретното общо събрание, в съответствие с чл. 116, ал.1 от ЗППЦК. В случаите на представителство на юридическо лице от пълномощник – физическо лице, пълномощникът следва да представи документ за самоличност, изрично нотариално заверено пълномощно за участие в конкретното общо събрание, в съответствие с чл. 116, ал.1 от ЗППЦК и удостоверение за актуална търговска регистрация на акционера – юридическо лице. В случаите на представителство на юридическо лице от пълномощник – юридическо лице, следва да се представи документ за самоличност на представляващия юридическото лице - пълномощник, удостоверение за актуална търговска регистрация на юридическото лице – пълномощник, изрично нотариално заверено пълномощно за участие в конкретното общо събрание, в съответствие с чл. 116, ал.1 от ЗППЦК и удостоверение за актуална търговска регистрация на юридическото лице – акционер. Акционерите в дружеството имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име. Член 220, ал. 1, изречение трето от Търговския закон не се прилага, ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред. Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционера, когото представлява. Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в общото събрание на дружеството. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява. Упълномощаването може да се извърши и чрез използване на електронни средства. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. В случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува. Преупълномощаването с правата, предоставени на пълномощник, както и пълномощното, дадено в нарушение на правилата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК са нищожни. Образец на пълномощно е представен като неразделна част от поканата за свикване на ОС и е на разположение на електронната страница на дружеството: www.eesf.biz. При поискване образец на писменото пълномощно се представя и след свикване на ОС. “Фонд за енергетика и енергийни икономии-ФЕЕИ” - АДСИЦ ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща: osa@eesf.biz, като електроннните съобщения следва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя. Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо съгласно действащия устав на “Фонд за енергетика и енергийни икономии-ФЕЕИ” АДСИЦ.

Образец на пълномощно за участие в извънредното Общо събрание на “Фонд за енергетика и енергийни икономии-ФЕЕИ” – АДСИЦ, гр. София, свикано на 22.03.2010г:

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният ……………. ЕГН …………, притежаващ л.к. № ……………, изд. на ………. от МВР- ………………….., с постоянен адрес …………, …………………., като

Акционер / Представител на акционера …………………………………………… във „Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” АДСИЦ, гр. София, със седалище и адрес на управление гр. София, район Триадица, ж.к. „Иван Вазов”, ул. „Балша” №1, ет. 5, ЕИК 175050274, притежаващ/ притежаващо ..……… (……………..) броя акции от капитала на „Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” АДСИЦ, гр. София, на основание чл. 116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа,

Упълномощавам:

…………. …………………………………………………………………………………………(трите имена)
ЕГН ……………………………., притежаващ л.к. № ……………, изд. на ………. от МВР - ………, с постоянен адрес …………………………………………………………………….
/……………………………………………………………………………………………………

(наименование)

със седалище и адрес на управление …………………………………………………….ЕИК
заедно и /или поотделно да представлява/т :
Акционера ……………………….. ……………. ЕГН …………, притежаващ л.к. № …

(трите имена)

……………, изд. на ………. от МВР- ………………….., с постоянен адрес …………,


съответно …………………………………………………………………………………... …….

(наименование)
със седалище и адрес на управление……………………………………………….

ЕИК……..

на извънредното Общо събрание на акционерите на „Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” АДСИЦ, гр. София, което ще се проведе на 22.03.2010г. от 10.00 ч. по седалището и адреса на управление на дружеството - гр. София, район Триадица, ж.к. „Иван Вазов”, ул. „Балша” №1, ет. 5, а при липса на кворум на 07.04.2010г. от 10.00ч. на същото място и при същия дневен ред и да гласува/т с ………………………….… броя акции, притежавани от мен/…………………………………………….……………., по въпросите от дневния ред, съгласно указания по-долу начин, а именно:Дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане:

т. 1 Овластяване на СД на “Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” - АДСИЦ, гр. София да сключи, от името на дружеството, като цесионер с „Енемона”АД, гр. Козлодуй като цедент, договори за покупко – продажба на 2 броя вземания, които вземания произтичат от Договор за изпълнение на инженеринг за енергоефективни мероприятия с гарантиран резултат за сградата на общинска администрация – Червен бряг, сключен на 10.06.2009г. между „Енемона”АД, гр. Козлодуй и Община – Червен бряг и Допълнително споразумение №1 от 24.09.2009 г. към този договор, и Договор за изпълнение на инженеринг за енергоефективни мероприятия с гарантиран резултат и съпътстващи ремонтно – възстановителни работи за сградата на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – село Малорад, община Борован, сключен на 10.06.2009г. между „Енемона”АД, гр. Козлодуй и Община Борован, при параметрите и условията, посочени в мотивирания доклад на СД по чл. 114а от ЗППЦК.; Проект за решение: ОС овластява СД на “Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” - АДСИЦ, гр. София да сключи, от името на дружеството, като цесионер с „Енемона”АД, гр. Козлодуй, като цедент, договори за покупко – продажба на 2 броя вземания, които вземания произтичат от Договор за изпълнение на инженеринг за енергоефективни мероприятия с гарантиран резултат за сградата на общинска администрация – Червен бряг, сключен на 10.06.2009г. между „Енемона”АД, гр. Козлодуй и Община – Червен бряг и Допълнително споразумение №1 от 24.09.2009 г. към този договор, и Договор за изпълнение на инженеринг за енергоефективни мероприятия с гарантиран резултат и съпътстващи ремонтно – възстановителни работи за сградата на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – село Малорад, община Борован, сключен на 10.06.2009г. между „Енемона”АД, гр. Козлодуй и Община Борован, при параметрите и условията, посочени в мотивирания доклад на СД по чл. 114а от ЗППЦК; т. 2 Овластяване на СД на “Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” - АДСИЦ, гр. София да сключи, от името на дружеството, с „Енемона”АД, гр. Козлодуй договори за изменение и допълнение на договори за покупко – продажба на вземания, сключени между „Енемона”АД, гр. Козлодуй и “Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” - АДСИЦ, гр. София на 14.07.2008г., съгласно проекти, представени като част от писмените материали по ОС. Проект за решение: ОС овластява СД на “Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” - АДСИЦ, гр. София да сключи, от името на дружеството, с „Енемона”АД, гр. Козлодуй договори за изменение и допълнение на договори за покупко – продажба на вземания, сключени между „Енемона”АД, гр. Козлодуй и “Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” - АДСИЦ, гр. София на 14.07.2008г., съгласно проекти, представени като част от писмените материали по ОС; т. 3 Разни.
Предложения за решения по всеки от въпросите в дневния ред:

по т. 1. ОС овластява СД на “Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” - АДСИЦ, гр. София да сключи, от името на дружеството, като цесионер с „Енемона”АД, гр. Козлодуй, като цедент, договори за покупко – продажба на 2 броя вземания, които вземания произтичат от Договор за изпълнение на инженеринг за енергоефективни мероприятия с гарантиран резултат за сградата на общинска администрация – Червен бряг, сключен на 10.06.2009г. между „Енемона”АД, гр. Козлодуй и Община – Червен бряг и Допълнително споразумение №1 от 24.09.2009 г. към този договор, и Договор за изпълнение на инженеринг за енергоефективни мероприятия с гарантиран резултат и съпътстващи ремонтно – възстановителни работи за сградата на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – село Малорад, община Борован, сключен на 10.06.2009г. между „Енемона”АД, гр. Козлодуй и Община Борован, при параметрите и условията, посочени в мотивирания доклад на СД по чл. 114а от ЗППЦК;

по т. 2 ОС овластява СД на “Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” - АДСИЦ, гр. София да сключи, от името на дружеството, с „Енемона”АД, гр. Козлодуй договори за изменение и допълнение на договори за покупко – продажба на вземания, сключени между „Енемона”АД, гр. Козлодуй и “Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” - АДСИЦ, гр. София на 14.07.2008г., съгласно проекти, представени като част от писмените материали по ОС;

т. 3 Разни

Начин на гласуване: (волеизявлението се отбелязва с изрично посочване на начина на гласуване за всяко от предлаганите решения по въпросите от дневния ред. В случаите на непосочване на начина на гласуване за предлаганите решения по въпросите от дневния ред пълномощникът има право на преценка, дали да гласува и по какъв начин)

по т. 1. от дневния ред : Пълномощникът да гласува „…………..”овластяване СД на “Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” - АДСИЦ, гр. София да сключи, от името на дружеството, като цесионер с „Енемона”АД, гр. Козлодуй, като цедент, договори за покупко – продажба на 2 броя вземания, които вземания произтичат от Договор за изпълнение на инженеринг за енергоефективни мероприятия с гарантиран резултат за сградата на общинска администрация – Червен бряг, сключен на 10.06.2009г. между „Енемона”АД, гр. Козлодуй и Община – Червен бряг и Допълнително споразумение №1 от 24.09.2009 г. към този договор, и Договор за изпълнение на инженеринг за енергоефективни мероприятия с гарантиран резултат и съпътстващи ремонтно – възстановителни работи за сградата на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – село Малорад, община Борован, сключен на 10.06.2009г. между „Енемона”АД, гр. Козлодуй и Община Борован, при параметрите и условията, посочени в мотивирания доклад на СД по чл. 114а от ЗППЦК;

т. 2 Пълномощникът да гласува „……………”овластяване СД на “Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” - АДСИЦ, гр. София да сключи, от името на дружеството, с „Енемона”АД, гр. Козлодуй договори за изменение и допълнение на договори за покупко – продажба на вземания, сключени между „Енемона”АД, гр. Козлодуй и “Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” - АДСИЦ, гр. София на 14.07.2008г., съгласно проекти, представени като част от писмените материали по ОС;
т. 3 Разни

Упълномощаването обхваща (не обхваща) въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 ТЗ и не са съобщени или обявени съобразно чл. 223 ТЗ и чл. 223а от ТЗ.

В случаите по чл. 231, ал. 1 ТЗ пълномощникът има право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин (волеизявлението се отбелязва със зачеркване на ненужното).

Преупълномощаването с изброените по – горе права съгласно чл. 116 от Закона за публично предлагане на ценни книжа е нищожно.Дата:

Упълномощител:

. . . . . . . 2010 г. (. . . . . . . .)гр. …………….

___________________________ДЕЯН ВЪРБАНОВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
Каталог: files -> bulletin
bulletin -> Информация по смисъла на чл. 1, ал. 1, т от Наредба за четвъртото тримесечие на 2007г., относима към
bulletin -> Доклад за дейността баланс Отчет за доходите
bulletin -> Автобиография име: Вили Леман
bulletin -> Ръст на бвп към третото тримесечие на 2004
bulletin -> Ръст на бвп към третото тримесечие на 2004
bulletin -> Дружество по закона за задълженията и договорите (дззд) „дп „тсв” – „рвп кьоне” ад” сключи договор за обществена поръчка с обект: „Рехабилитация на железния път, изкуствените съоръжения
bulletin -> Междинен доклад за дейността
bulletin -> Доклад за дейността на "Слънчо" ад за 2016 г


Достарыңызбен бөлісу:
©kzref.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет