Правила и норми за проектиране, изграждане и експлоатация на канализационни системи част І общи изисквания


Биореактори със суспендирана биомасажүктеу 3.05 Mb.
бет10/15
Дата02.04.2019
өлшемі3.05 Mb.
түріПравила
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15
Раздел ХІ

Биореактори със суспендирана биомаса
Чл. 556. (1) Биологичното стъпало на пречиствателната станция трябва да бъде въвеждано в експлоатация след като съоръженията за третиране на утайките бъдат напълно годни за функциониране.

(2) Биореакторите и вторичните утаители трябва да бъдат въвеждани в експлоатация след приключване на процесите на настройка на механичните съоръжения и устройства към тях.Чл. 557. (1) При въвеждането в експлоатация на биореакторите със суспендирана биомаса, отначало трябва да бъде проверена тяхната функционална годност чрез изпитването им с техническа вода. Изпитването трябва да обхваща биореакторите със суспендирана биомаса и всички системи към тях (аерирационни системи, устройства за разбъркване, рециркулационни системи), както и вторичните утаители със скреперните устройство за утайки (утайкочистачи) към тях.

(2) Въвеждането в експлоатация на биореакторите със суспендирана биомаса трябва да бъде извършвано през сезоните с относително най-висока температура с оглед съкращаване на пусковия период.

(3) При въвеждането в експлоатация на биореакторите със суспендирана биомаса е целесъобразно използването на активна биомаса от други (съседни) пречиствателни станции като закваска (инокулум) с оглед съкращаване на пусковия период. Ако не бъде използвана закваска, биореакторите трябва да бъдат натоварени с пълния си капацитет по отношение на количеството и качеството на отпадъчните води с оглед съкращаване на периода за образуване на необходимата суспендирана активна биомаса.

(4) При въвеждането в експлоатация на биореакторите със суспендирана биомаса, както и при техническата им експлоатация, трябва да бъдат наблюдавани и контролирани следните параметри: 1. количеството на активна суспендирана биомаса;

 2. количеството на рециркулиращата активна биомаса;

 3. количеството на отстраняваната излишна активна биомаса;

 4. количеството на подавания кислород (при биобасейните);

 5. количествата на рециркулиращите потоци отпадъчни води и биомаса (при биореакторите за нитрификация/денитрификация и тези за биологично отстраняване на фосфора);

 6. количеството на реагентите (при физио-химично отстраняване на фосфора);

 7. качествените параметри на постъпващите и на пречистените отпадъчни води в зависимост от технологичните изисквания – СВ, БПК, ХПК, NH4+, NO2-, NO3-, PO4+, Робщ, общ азот по Келдал - ТКN;

 8. концентрацията на разтворения кислород (при биобасейните);

 9. концентрацията на суспендираната биомаса в биореакторите и след уплътняването им във вторичните утаители;

 10. индекса на утайките (активната биомаса);

 11. температурата на сместа в биореакторите;

 12. хидравличното натоварване на вторичните утаители.

(5) При въвеждане в експлоатация на повърхностни аератори трябва да бъде проверена тяхната работа при максимално водно ниво в биореактора, при което може да се получи пренатоварване на електродвигателите и тяхното аварийно изключване.

Чл. 558. (1) При рутинната техническа експлоатация на биореакторите със суспендирана биомасатрябва да бъдат спазвани инструкциите на проектанта, които са неразделна част от техническата документация за експлоатация на съоръженията в пречиствателната станция.

(3) При екплоатацията на анаеробните биореактори със суспендирана биомаса в системите за биологично отстраняване на фосфор не трябва да бъде допускано проникването в тях на разтворен кислород.

(4) При експлоатацията на безкислородни биореактори със суспендирана биомаса в системите за биологично отстраняване на азот, проникването на разтворен кислород, нитрити и нитрати в тях трябва да бъде ограничавано в максимална степен.

(5) стените непосредствено над водното ниво в биореакторите и вторичните утаители трябва редовно да бъдат почиствани с водна струя за предотвратяване на появата на миризми.

(6) При техническата експлоатация на съоръженията и устройствата към биореакторите със суспендирана биомаса трябва редовно да бъдат следени и регистрирани показанията на уредите, отчитащи консумираната от електродвигателите електроенергия, количеството на подавания въздух и налягането във въздухопроводите (при биобасейните). Разходът на електроенергия, часовете на експлоатация на основните машини и ежедневната консумация на електроенергия за аериране, разбъркване и припомпване трябва да бъдат отразявани в експлоатационен дневник.

(7) При техническата експлоатация на съоръженията и устройствата към биореакторите със суспендирана биомаса трябва да бъдат спазвани указанията на техните производители.

(8) При техническата експлоатация на съоръженията и устройствата към биореакторите със суспендирана биомаса, през определени от производителите периоди от време, трябва да бъдат следени и обслужвани следните технологични възли:


 1. предписаното ниво на маслото в лагерите и редукторните кутии;

 2. наличността на грес (в т.ч. в гресьорката);

 3. състояние на уплътняващите втулки, семерингите и др.;

 4. савачните устройства;

 5. течовете от масло поради нарушено уплътнение;

 6. работните температури на машините;

 7. измененията в шумовете при работа и вибрации.

(9) При експлоатация на повърхностните аератори през зимата, образувалият се върху работните лопатки лед периодично трябва да бъде отделян, за избягване на дебалансирането на ротиращите части и повреждането на съоръженията.

Раздел ХІІБиореактори с прикрепена биомаса
Чл. 559. (1) Преди въвеждане в експлоатация на биореакторите с прикрепена биомаса, технологичното стъпало за механично пречистване трябва да бъдат въведени в експлоатация и да функционират нормално, а съоръженията за третиране на утайките да бъдат изпитани и годни за експлоатация.

(2) Преди въвеждане в експлоатация на биореакторите с прикрепена биомаса, тяхната функционална годност трябва да бъде проверена чрез изпитването им с техническа вода.

(3) При въвеждане в експлоатация на непотопените аеробни биореактори с прикрепена биомаса (биофилтрите), към тях трябва да бъде подавано цялото количество отпадъчни води за да се ускори предварителното им промиване и отстраняване на попадналите във филтърния пълнеж минерални частици, както и за ускоряване на образуването на биофилм.

(4) През първите четири седмици от въвеждането им в експлоатация, изтичащите от биофилтрите отпадъчни води не трябва да бъдат пропускани през вторичните утаители, за да бъде избегнато задържането в тях на минералните частици от промиването на биореакторите.

(5) Продължителността периода за въвеждане в експлоатация на биореакторите с прикрепена биомаса зависи от вида на материала на филтърния пълнеж и от температурата и може да продължи няколко месеца. Поради това, въвеждането в експлоатация на тези биореактори трябва да бъде извършвано през сезоните с относително най-висока температура на въздуха.

(6) При въвеждането в експлоатация на биореакторите с прикрепена биомаса, както и при техническата им експлоатация, в зависимост от вида на отстраняваните замърсители, трябва да бъдат наблюдавани и контролирани следните параметри: 1. количеството на рециркулиращите пречистени отпадъчни води;

 2. качествените параметри на постъпващите и на пречистените отпадъчни води в зависимост от технологичните изисквания – СВ, БПК, ХПК, NH4+, NO2-, NO3-, PO4+, Робщ, общ азот по Келдал - ТКN;

 3. температурата на въздуха и отпадъчните води;

 4. хидравличното натоварване на вторичните утаители.

Чл. 560. (1) При техническата експлоатация на непотопените аеробни биореактори с прикрепена биомаса (биофилтрите), трябва ежедневно да бъде проверявано равномерното изтичане на водата от реактивните водоразпределители или спринклерите и евентуално наличие на запушени отвори. Най-малко веднаж седмично реактивните водоразпределители и техните отвори трябва да бъдат почиствани с четка отвън и отвътре, като за целта трябва да бъдат отваряни глухите фланци в края на водоразпределителните тръби.

(2) Задръстванията на филтърния пълнеж с биомаса трябва да бъде своевременно отстранявано чрез интензивно промиване на съоръжението чрез повишаване на количеството на подаваните отпадъчни води. При невъзможност задръстването да бъде преодоляно чрез промиване, биореакторът трябва да бъде изключен от експлоатация, филтърният пълнеж да бъде изваден и промит и след като той бъде монтиран отново, съоръжението да бъде наново въедено в експлоатация.

(3) Редовно трябва да бъдат контролирани събирателните канали при биофилтрите и при небходимост да бъдат промивани.

(4) През зимата вентилационните отвори при биофилтрите трябва да бъдат регулирани чрез притварянето им с оглед избягване на прекомерното охлаждане на филтърния пълнеж.

(3) При техническата експлоатация на съоръженията и устройствата към биореакторите с прикрепена биомаса трябва да бъдат спазвани указанията на техните производители и на проектанта.

Раздел ХIIIСъоръжения за биологично пречистване при естествени условия
Чл. 561. (1) Въвеждането в експлоатация на съоръженията за биологично пречистване в естествени условия трябва да бъде извършвано след въвеждането на съоръженията за механично пречистване в нормален технологичен режим.

(2) Въвеждането в експлоатация на съоръженията за биологично пречистване в естествени условия трябва да бъде извършвано през сезоните с относително най-висока температура на въздуха.Чл. 562. (1) На биологичните езера трябва да се извършва визуален оглед най-малко 3-4 пъти седмично, както и след всеки интензивен дъжд.

(2) Един или два пъти седмично трябва да се извършва контрол на: 1. температурата на отпадъчните води и на въздуха;

 2. рН на отпадъчните води;

 3. количеството на суспендираните вещества на входа и на изхода от биологичните езера и др.

(3) Периодично трябва да бъдат контролирани показателите БПК5, ХПК и NH4-N, както и дълбочината до горната повърхност на образуваните утайки.

(4) Най-малко един път седмично трябва да се извършва почистване на входните и изходните устройства, каналите и тръбопроводите, както и отстраняване на плаващите утайки.Чл. 563. (1) След запълване на около 3/4 от дълбочината на биологичните езера с утайки трябва да се извърши отстраняване на утайките, като отпадъчните води бъдат изпомпени в друго езеро.

(2) Изваждането на утайките се извършва с помпи или специализирани машини.

(3 Извадените от биологичните езера утайки се събират върху изсушителни полета или площадки.

(4) При изваждането на утайките трябва да се остави слой от тях с дебелина от 5 до 10 cm с цел да се ускорят процесите на пречистване на отпадъчните води и изгниването на утайките.Чл.564. При аерираните биологични езера трябва да се извършва и контрол на аерационните устройства и поддържане съгласно изискванията на производителите им.

Чл. 565. Трябва да се извършва периодичен преглед на състоянието на ограждащите диги и при необходимост да се почистват от трева и друга растителност.

Чл. 566. При техническата експлоатация на съоръженията за биологично пречистване в естествени условия с висша влаголюбива растителност (constructed wetlands), в края на техния вегитационен период същите трябва да бъдат своевременно отстранявани и заменяни с нови.

Раздел ХIVХимично и физико-химично пречистване
Чл. 567. (1) При манипулиране с химическите реагенти, персоналът трябва да бъде осигурен с лични предпазни средства.

(2) Периодично трябва да се проверява максималния срок за съхраняване на химическите средства.

(3) Трябва да се вземат предпазни мерки при аварийни изтичания на химичните реагенти.

Раздел ХVДопречистване на отпадъчните води
Чл. 568. (1) При експлоатацията на барабанните сита и микрофилтрите трябва да се контролира разликата между водните нива пред и след филтърната тъкан и при необходимост да се включва системата за промиване и почистване на филтърната мрежа.

(2) По време на промиването или почистването трябва да се включи в действие резервното сито или резервния микрофилтър.Чл. 569. Трябва да се вземат мерки за отстраняване на биологичното обрастване на ситата и микрофилтрите.

Чл. 570. При експлоатацията на барабанните сита и микрофилтрите трябва да се съблюдават инструкциите на производителите.

Чл. 571. При експлоатацията на филтрите със зърнест пълнеж трябва да се извършват ежедневни изследвания на концентрациите на замърсяващите вещества в отпадъчните води пред и след филтрите.

Чл. 572. (1) Трябва да се извършва постоянен контрол на интензивността и продължителността на промиване на филтрите със зърнест пълнеж, качеството на промивната вода, възможно размесване на филтърния пълнеж и др.

(2) Трябва да се спазват изискванията за извършване на един филтроцикъл.

(3) Когато се налага по-често промиване от предвиденото, трябва да се установят причините за нарушения нормален режим на действие на филтрите.

Чл. 573. (1) Отстраняването на утайките от биологичните езера трябва да се извършва в съответствие си изискванията при проектирането им.

(2) При отстраняването на утайките трябва да бъдат взети мерки за предотвратяване на неблагоприятни въздейдствия върху околната среда.Чл. 574. При експлоатацията на съоръженията за адсорбция трябва да се съблюдават инстракциите на производителите на съоръженията, както и изискванията при проектирането.
Раздел ХVІ

Дезинфекция на отпадъчните води
Чл. 575. (1) При пречиствателни станции за отпадъчни води, заустващи в зони на водоприемниците, обявени официално за къпане, спорт, туризъм, спортен риболов, почивка и възстановяване на здравето (рекреация), технологичното стъпало за дезинфекция трябва да действа непрекъснато.

(2) При пречиствателни станции на отпадъчни води, заустващи в зони на водоприемниците, различни от цитираните в ал.1, включването в действие на технологичното стъпало за дезинфекция се извършва по нареждане на компетентните санитарни органи, при официално обявена епидемиологична обстановка в населеното място. Изключването на технологичното стъпало за дезинфекция се извършва по нареждане на компетентните санитарни органи, след официалнa отмяна на епидемиологичната обстановка в населеното място.Чл. 576. (1) При хлориране и озониране на отпадъчните води трябва да се управлява дозирането на дезинфектанта, като се наблюдава и контролира остатъчната му концентрация. Сензорите за наблюдение и контрол трябва да бъдат поддържани и калибровани редовно.

(2) Затворените пространства трябва да бъдат осигурени с вентилация.

(3) За установяване на аварийни изтичания на хлор-газ трябва да бъдат монтирани детектори.

Чл. 577. При повишаване на концентрацията на озон в отпадъчните води над 0,02 g/m3 трябва да се осигури автоматично изключване на генератора на озон.

Чл. 578. (1) При инсталациите с потопени лампи с UV-лъчи трябва да се извършва рутинно почистване на кварцовите стъклени ръкави на лампите.

2) При инсталациите с живачни лампи с ниско налягане почистването трябва да се извършва през интервали, не по-големи от две седмици; при лампи със средно налягане почистването трябва да е с по-голяма честота.

(3) При инталации с UV-облъчване трябва да се наблюдава и контролира UV-интензитета във всеки реактор. Когато изисквания интензитет не е достигнат, покритията на лампите с UV-лъчи трябва да бъдат почистени или лампите да бъдат сменени.

(4) При инсталации с два или повече реактора, включването и изключването им може да бъде пропорционално на количеството на отпадъчите води.Чл. 579. (1) При дезинфекция с мембранна филтрация трябва да се извършва редовно почистване на мембраните чрез обратно промиване, почистване с въздух или химично почистване.

(2) Почистването на мембраните се извършва след намаляване на скоростта на филтриране или през установен постоянен интервал от време.

(3) Мембраните трябва да бъдат изследвани периодично и повредените да бъдат заменени с нови. Всичка мембрани трябва да бъдат подменяни през интервали, които се препоръчват от производителите.

Чл. 580. (1) При проектирането и експлоатацията на инсталациите за дезинфекция на отпадъчните води трябва да се гарантира, че няма да възникнат опасности за здравето на населението и на експлоатационния персонал.

(2) Експлоатационният персонал трябва да бъде обучен по отношение на основните изисквания за опазването на здравето и осигуряването на безопасни условия на труд.

(3) Трябва да бъде създадена организация за евакуация на персонала при възникнала аварийна ситуация.

Раздел ХVІІУплътнители и сгъстители за утайките
Чл. 581. (1) При експлоатацията на уплътнителите и сгъстителите трябва да се извършва контрол на:

 1. повърхностното хидравлично натоварване;

 2. повърхностното натоварване по сухо вещество;

 3. времепрестояването на утайките;

 4. височината на зоната за уплътняване;

 5. началната и крайната концентрация (или влажността) на утайките;

 6. ефектът на задържане на твърдата фаза в утайките;

 7. отвеждането на утайковата вода и др.

(2) При флотационните уплътнители трябва да се контролира също и отношението въздух/суспендирани вещества.

(3) При гравитационните уплътнители не трябва да се допуска времепрестояване, по-голямо от изискваното, за да не се получи анаеробно разграждане на утайките, образуване на пяна и плаващи утайки и влошена обезводнителна способност на утайките.

(4) При въвеждането в експлоатация и при техническата експлоатация на механичните сгъстители трябва да се спазват указанията на производителите и на проектанта.

Чл. 582. Трябва да се промиват и почистват редовно тръбопроводите, помпите, устройствата за събиране на утайките и др.

Раздел ХVIIIМетантанкове
Чл. 583. (1) При експлоатацията на метантанковете трябва да се контролират:

 1. температурата в изгнивателите;

 2. нивото на утайките;

 3. количеството (дозата) на постъпващите и изважданите утайки и тяхната влажност;

 4. степен на разграждане на биоразградимата част на органичните вещества в утайките;

 5. количеството и състава на образувания газ;

 6. обема на газа в газовия резервоар;

 7. загубите на налягане в газопроводната система;

 8. температурата;

 9. рН и др.

(2) Вземането на проби трябва да се извършва от неизгнилите утайки, утайките в метантанковете, изгнилите утайки и отделения газ.

(3) Регулирането на степента на разграждане на утайките се извършва чрез изменение на температурата и дозата на натоварване, респективно времето за обработване на утайките.Чл. 584. За постигане на ефективно разбъркване на утайките с помпи трябва да се извършва припомпване най-малко пет пъти обема на изгнивателната част за едно денонощие.

Чл. 585. Изискваната температура за изгниване на утайките трябва да бъде поддържана с точност от ± 1 oС.

Чл. 586. При метантанковете с отделяне на утайковата вода трябва да се определят най-малко един път седмично температурата и рН на утайковата вода, както и съдържанието на суспендирани вещества и органични киселини;

Чл. 587. (1) Трябва да се извършва постоянен контрол за наличието на кора от плаващи утайки и да се вземат мерки за нейното разрушаване или отстраняване.

(2) Когато причина за образуването на кора е наличието на мазнини, трябва да се вземат мерки за предварителното им задържане в първичното стъпало.Чл. 588. (1) Трябва да се извършва редовно почистване и промиване на тръбопроводите и устройствата за подаване, рециркулиране и изваждане на утайките.

(2) Накипите и отлаганията с системите за затопляне на утайките трябва да бъдат почиствани редовно.Чл. 589. (1) Трябва да се извършва изпускане само на определено количество изгнили утайки, като се контролира налягането в метантанковете.

(2) Когато при неконтролирано изпускане на утайките в метантанковете се създаде понижено налягане, водата от сифоните може да бъде изсмукана и в тръбопроводите да се образува взривоопасна газово-въздушна смес.

(3) Количеството на изпусканите утайки, при което не се създават условия за образуване на взривоопасна газово-въздушна смес, трябва да бъде установено по време на експлоатацията на метантанковете.

(4) При прилагане на водни затвори в газовите събиратели на метантанковете трябва да се извършва ежедневен контрол на съдържанието на вода в затворите и да се вземат мерки срещу възможно замръзване на водата.

(5) Трябва да се извършва постоянен контрол на налягането на образуваните газове в пространството под купола на метантанковете.

(6) Не трябва да се допуска постъпване на утайкова кора и образуване на кондензат в газопроводите.Чл. 590. (1) При поява на миризма на сероводород в изгнилите утайки трябва да се вземат мерки за подобряване на условията за изгниване чрез добавяне на калциев окис или хидратна вар, интензифициране на разбъркването, добавяне на по-голямо количество неизгнили утайки и постепенно повишаване на температурата до изискваната стойност.

(2) При понижаване на рН на утайките в метантанка, съпроводено с повишена концентрация на пропионова киселина и съдържание на водород в биогаза над 1 % (т.н. “пропионово претоварване”), трябва незабавно да бъде извършена съответната корекция на рН чрез добавяне на вар в съоръжението. За целта трябва да бъдат предвидени съответни съоръжения – съдове за варно мляко, резервоари, дозаторни помпи и система за контрол.

(3) Температурата трябва да се повишава до изискваната стойност постепенно с цел да се избегне опасността от интензивно образуване на утайкова кора.

(4) Когат взетите мерки за подобряване на условията на изгниване в метантанковете не осигуряват необходимия ефект, метантанковете трябва да бъдат изпразнени и въвеждането им в експлоатация да започне отново.Чл. 591. (1) При експлоатацията на газовите резервоари (газхолдери) трябва да се извършва ежедневно определяне на количеството на постъпващия и на отвеждания газ и да се осигури непрекъсната работа на всички елементи на системата.

(2) При резервоарите за газ с подвижно покритие трябва да се извършва контрол на състоянието на ролките за направляване на движението на подвижната част и да се извършва периодичното им почистване и смазване.

(3) Трябва да се вземат мерки за предотвратяване на опасността от замръзване на водата в газовите резервоари през зимата.

Чл. 592. (1) При експлоатацията на метантанковете и газовите резервоари трябва да се обърне особено внимание на опасността от възникване на токсична и взривоопасна атмосфера при смесване на метан-газ с въздух в съотношение от 1:5 до 1:15.

(2) Всички електрически инсталации, съоръжения и устройства, обслужващи газовото стопанство към метантанковете трябва да са пожарообесопасени, искрообезопасени и взривообесобасени в съответствие с изискванията на нормативните документи, изискванията на производителите на оборудването и указанията в проекта.

(3) Трябва да се вземат мерки за опазване на здравето на персонала и осигуряване на безопасни условия на труд.
Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет