Правила и норми за проектиране, изграждане и експлоатация на канализационни системи част І общи изискванияжүктеу 3.05 Mb.
бет12/15
Дата02.04.2019
өлшемі3.05 Mb.
түріПравила
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

коагулация - дестабилизиране на суспензии и колоидни разтвори чрез – коагуланти, образуващи лесно утаими агрегати (флокули), адсорбиращи замърсителите;

флокулация - създаване на едри и бързо утаими агрегати в суспензия чрез добавяне на химични реагенти – флокуланти за окрупняване на малките суспендирани частици;

първични утайкиутайки, отстранени от първичните утаители;

вторични утайки - утайки, отделени след биологично (вторично) пречистване

уплътнител - резервоар за задържане и намаляване съдържанието на вода в утайките под действието на гравитацията;

преходни и Заключителни разпоредби
&4. Настоящата наредба се издава на основание & 18, ал. 1 и ал. 7 на ЗУТ и отменя “Норми за проектиране на канализационни системи” и “Приложения към норми за проектиране на канализационни системи”, утвърдени със Заповед № РД-02-14-140 от 17. 04. 1989 г. на председателя на Комитета за териториално и селищно устройство при МС (публикувана в Бюлетин за строителство и архитектура, бр. 9 и бр. 10 от 1989 г.).

&5. Настоящата наредба се прилага за канализационни системи, чието проектиране започва след обнародването й в Държавен вестник.

& 6. Указания по прилагане на наредбата дава министърът на регионалното развитие и благоустройството.

Приложение № 1

към чл. 4, ал.3, чл. 23, ал.1, чл. 29, ал.3, чл. 136

Рационален метод”

за определяне на дъждовното водно количество при

хидравличното оразмеряване на гравитационни канализационни мрежи
1. При прилагането на т.н. “рационален метод” (“метод на пределната интензивност”), оразмерителното количество на дъждовните отпадъчни води Qд се определя по формулата:
Qд = qt ψ ср F, l/s,

където


qt е интензивността на оразмерителния дъжд за разглежданото сечение от канализационната мрежа, l/s.ha

ψ ср – средният отточен коефициент за канализираната територия

F – площта на канализираната територия, ha.

1.1. Интензивността на оразмерителния дъжд се определя въз основа на оразмерителен хиетограф с определена повтаряемост, получен чрез съответно обработени данни от най-близкия плювиограф от националата мрежа от дъждомерни станции с период на наблюдение не по-малък от 40 години. При липса на такива данни се допуска оразмерителният хиетограф да бъде определян и по съответно обработени и публикувани данни и емпирични зависимости, валидни за територията на Р. България.

1.2. Повтаряемостта на оразмерителният хиетограф се определя като реципрочна стойност на периода на еднократно претоварване на канализационната мрежа – Р. Последният се определя от Таблица 1, колона 3 в зависимост от вида на урбанизираната територия и обекта:
Таблица 1


по ред


Вид на урбанизираната територия

и нейни елементи

Период на еднократно претоварване на мрежата *, Р,
год

Повтаряемост на наводненията** при хидравлично претоварване през експлоатационния период,

год-1, (год)

1

2

3

4

1.

Селски райони

1

0,1 (1 път на 10 г.)

2.

Жилищни райони в благоустроени населени места

2

0,05 (1 път на 20 г.)

3.

Градски центрове, търговски и промишлени райони

2 - 5

0,033 (1 път на 30 г.)

4.

Подземни пътни съоръжения, подлези и др.

10

0,02 (1 път на 50 г.)

* За оразмерителния дъжд не трябва да настъпва хидравлично претоварване.

** Наводнение при хидравлично претоварване на канализационната мрежа възниква при достигане на водното

ниво в шахтите до нивото на терена (уличната настилка). То се предизвиква от дъжд с период на еднократно претоварване (регламентиран с цифрите в скобите в последната колона на таблицата) или с неговата реципрочна стойност - повтаряемост (регламентиран с цифрите извън скобите в последната колона).


Не се допуска намаляване на приетия за даден район период на еднократно претоварване по пътя на оттичане на водата от него в следващите канализационни участъци.

1.3. Стойността на qt се определя от оразмерителния хиетограф чрез времеоттичането t0 на дъждовната вода от най-отдалечената точка на водосбора до разглежданото сечение. Времеоттичането t0 се определя по следната формула:


, min,
където

а е ретензионен коефициент, отразяващ задържащата способност на мрежата, дължаща се на нейния акумулиращ обем; а = 1,2 2, като за по-стръмни терени се препоръчва по-малката стойност;

- сумата от изчислителните времеоттичания по участъците от канализационната мрежа по пътя на водата от най-отдалечената точка на съответната водосборна област до оразмеряваното сечение.

1.4. При малки водосборни области с площ до 200 ha или при такива с максимално времеоттичане до 15 min се допуска интензивността qt да бъде определяна от оразмерителния хиетограф чрез фиксирано времеоттичане на дъждовната вода, равно на 15 min (т.н. “метод на постоянната интензивност”).

1.5. Средният отточен коефициент се определя въз основа на стойностите на отточния коефициент за отделните видове повърхностни покрития и площта на тези покрития за канализираната територия.

При липса на конкретни данни за стойностите на отточния коефициент за отделните видове покрития се допуска стойностите да се приемат от Таблица 2:

Таблица 2


по ред


Вид на повърхностното покритие

Стойности на отточния коефициент ψ

1.

Покриви – всички видове

0,90 - 0,95

2.

Плътни покрития – асфалтови, фугирани паважи, тротоари и заплочени терени

0,85 - 0,90

3.

Паважи с незапълнени фуги и грундирани трошенокаменни настилки

0,50 - 0,70

4.

Калдаръм

0,35 - 0,50

5.

Трошенокаменни настилки

0,30 – 0,40

6.

Незаплочени дворове, гарови, складови и спортни терени

0,15 – 0,30

7.

Тревни площи, паркове и градини, включително алеите и пътеките в тях

0,10 – 0,20

8.

Обработваеми терени

0,10

2. Нормативната повтаряемост на наводненията при хидравлично претоварване на гравитационни канализационни мрежи през периода на тяхната експлоатация е дадена в Таблица 1, колона 4 (цифрите извън скобите), където е отбелязан и съответният нормативен период на еднократно претоварване (цифрите в скобите).

2.1. Когато при изследването на така оразмерената канализационна мрежа бъдат констатирани отклонения от изискванията в Таблица 1, колона 4, хидравличното оразмеряване по т. 1 трябва да бъде коригирано с приемане на съответна друга стойност на повтаряемостта на дъжда (респ., периода на еднократно претоварване).

2.2. Спазването на изискванията по т. 2 и т. 2.1 може да бъде адекватно осигурено само чрез прилагане на съвременни симулационни модели и програмни продукти, избрани съгласно препоръките в Приложение 3.2.3. За груба ориентировъчна оценка относно спазването на изискванията по т. 2 и т. 2.1, може да бъде използвана табличната зависимост между периодите на еднократно претоварване при безнапорен режим (оразмерително състояние) – Рб и при възникване на наводняване при напорен режим – Рн, представена в Таблица 3, при съответни стойности на коефициента на напорност - Kн:
Таблица 3

Pб

год

Рн , год при стойности на Kн

1,20

1,40

1,60

1,80

2,0

1

1,3

1,5

1,8

2,2

2,5

2

2,6

3,3

4,0

4,6

5,8

3

4,0

5,1

6,4

7,8

9,4

4

5,4

7,0

8,8

10,9

13,2

5

6,8

8,9

11,3

14,1

17,2

10

14,0

18,8

24,6

31,4

39,2

15

21,4

29,3

38,8

50,1

63,4

20

28,9

40,0

53,6

69,9

89,2

25

36,5

51,0

68,8

90,4

116,2

30

44,2

62,2

84,5

111,7

144,3

Коефициентът на напорност - Kн се определя с формулата:


,
където

Н е височината на покритието на тръбата в началото на канализационния клон, изследван за работа под напор, m

h – разликата в котите на темето на тръбите в началото и в края на канализационния клон, изследван за работа под напор, m

Приложение № 2

към чл. 23, ал.3 и чл. 25, ал. 1, 3 и 4Формули за определяне на скоростта на отпадъчните води и напорните загуби

в гравитационни канализационни мрежи, съгласно БДС EN 752-4
1. Скоростта на отпадъчните води в кръгли тръби на гравитационни канализационни мрежи при цялостно напълване и равномерно движение на водата се изчислява по формулата на Прандл-Колбрук, както следва:


където

D е вътрешният диаметър на тръбата, m

I – хидравличният наклон

к – хидравличната грапавина на тръбата, m

ν - коефициент на кинематична вискозност на водата, m2/s

g – земното ускорение, m/s2.

При некръгли тръби или при частично напълване на напречното сечение с вода, скоростта се изчислява като D се замества във формулата с 4R, където R е хидравличният радиус, m.

2. Скоростта на отпадъчните води в гравитационни канализационни мрежи, при равномерно движение на водата, се изчислява по формулата на Шези, която комбинирана с формулата на Манинг-Стриклер за квадратичната област на хидравличните съпротивления има вида:
, m/s
където

с – коефициент на скоростта по Шези, m1/2/s

R – хидравличният радиус, m

I – хидравличният наклон

n - коефициентът на грапавина по Манинг-Стриклер; n = 0,013 за бетонни и метални

повърхностиК - коефициент на скоростта по Шези-Манинг, m1/3/s.

3. За определяне на коефициента на скоростта по Шези – с за потоци в преходната и квадратичната области на хидравлични съпротивления (каквито са тези в канализационните мрежи) е валидна формулата:


,
където

λ е коефициент на хидравлично съпротивление от триене по дължинаg – земното ускорение, m/s2.

4. Коефициентът на хидравлично съпротивление от триене по дължина – λ, за преходната и квадратичната области на хидравлични съпротивления при цялостно напълване, се изчислява итеративно по формулата на Колбрук-Уайт, както следва:


,
където

k е хидравличната грапавина на тръбата, m

D - вътрешният диаметър на тръбата, m

Re – числото на Рейнолдс.

5. Коефициентът на хидравлично съпротивление от триене по дължина – λ, при безнапорен хидравличен режим в преходната и квадратичната области на хидравлични съпротивления, се изчислява директно по формулата на Федоров, както следва:

където Δе е еквивалентната грапавина, сm; Δе = 0,06 – 0,135 сm

R – хидравличният радиус, сm

а2 – коефициент, който характеризира разпределението на грапавината по повърхността на тръбата или канала и структурата на хетерогенния поток на отпадъчните води; а2 = 80 - 100

Re – число на Рейнолдс.

6. Допустимите минимални скорости при хидравлично оразмеряването на гравитационни канализационни мрежи са дадени в таблица 1:


Таблица 1

Диаметър* на тръбите,

mm


От DN150 до DN250

От DN300 до DN400

От DN450 до DN500

От DN600 до DN800

От DN900 до DN1200

От DN1200 до DN1500

Над DN1500

Минимална скорост, m/s

0,70

0,80

0,90

0,95

1,00

1,05

1,10
Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет