Правила и норми за проектиране, изграждане и експлоатация на канализационни системи част І общи изисквания


Контрол, управление и автоматизация на канализационните мрежижүктеу 3.05 Mb.
бет3/15
Дата02.04.2019
өлшемі3.05 Mb.
түріПравила
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
Раздел XIV

Контрол, управление и автоматизация на канализационните мрежи
Чл. 89. (1) С цел улесняване поддържането и експлоатацията на канализационните мрежи трябва да бъдат проектирани системи за контрол, управление и автоматизация.

(2) Видът и технологичното ниво на системите за контрол, управление и автоматизация трябва да бъдат анализирани и оценени в началния етап на проектирането на канализационните мрежи.

(3) Системите за контрол, управление и автоматизация трябва да включват по възможност управлението както на канализационните мрежи, така и на пречиствателните станции за отпадъчни води.

Чл. 90. (1) Системите за контрол, управление и автоматизация трябва да бъдат изградени като мрежа от няколко интелигентни подсистеми, които се обслужват и експлоатират в йерархична структура клиент – сървър от една или някалко централни станции за контрол.

(2) При проектирането на мрежи от няколко подсистеми трябва да бъдат взети предвид изискванията към скоростта за трансфера на данни, протоколите за пренасяне и функциите на подстанциите.Чл. 91. (1) При гравитационните канализационни мрежи контролът, управлението и автоматизацията трябва да включват действието на:

 1. помпените станции;

 2. регулиращите арматури, преливните устройства и измерителните уреди;

 3. дъждозадържателните резервоари и другите разделителни камери;

 4. дъждопреливниците;

 5. дюкерите и др.

(2) При вакуумните канализационни мрежи контролът, управлението и автоматизацията трябва да включват действието на:

 1. управляващите устройства за отваряне на смукателните вентили при изисквания минимален вакуум;

 2. сензорите за водното ниво в събирателните резервоари, свързани със смукателните вентили;

 3. затворните устройства за изключване на участъци от вакуумните тръбопроводи;

 4. вакуумните прекъсвачи за управление на вакуумните устройства;

 5. устройствата за контролиране на водното ниво във вакуумните резервоари и в помпено-черпателните резервоари;

 6. устройствата за включване на резервните вакуумни устройства, нагнетателните помпи и алармените устройства;

 7. устройството за превключване към друга електрическа система ;

 8. измервателните устройства и др.

(3) При напорните канализационни мрежи контролът, управлението и автоматизацията трябва да включват действието на:

 1. сензорите за контрол на водното ниво в събирателните резервоари;

 2. устройствата за управление на помпените агрегати;

 3. устройството за превключване към друга електрическа система;

 4. системата за сигнализиране при нарушения в експлоатацията;

 5. измервателните устройства и др.

Чл. 92. Управлението на канализационните системи трябва да се извършва по планов график и в реално време.
Г л а в а в т о р а
изграждане на канализационни мрежи
Раздел І

Общи изисквания
Чл. 93. Канализационните мрежи трябва да бъдат изграждани в съответствие с одобрените работни проекти, издадените документи във връзка със започването, извършването и предаването на строителните и монтажните работи (СМР), нормативните актове по организацията и изпълнението на СМР, Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР, (ДВ бр.37 /2004 г., изм. бр. 98/2004 г.), Наредба № 2 за противопожарните строително-технически норми (ДИ “Техника”, 1987 г.), съответните държавни стандарти и други нормативни разпоредби в строителството, БДС EN 1610, както и с изискванията на тази наредба.

Чл. 94. (1) Материалите, машините и изделията, предназначени за строителството, трябва да отговарят на изискванията на Българските държавни стандарти (БДС), технически одобрения (ТО) и съществените изисквания към материалите и машините. Не трябва да бъде допускано използването на материали, машини и изделия без съответни документи за освидетелстване на техния произход и качество и без установена технология за приложението им.

(2) Качеството на доставяните материали, машините и изделията и съответствието им с проекта трябва да бъдат проверявани съгласно БДС и придружаващите ги стандартизационни документи. Те трябва да отговарят на съществените изисквания към материалите и машините, на целостта на опаковките, маркировката, повърхностите и техническата документация. Добиваните от изпълнителя на СМР материали, както и изделията, изготвяни на обекта, трябва да бъдат с надлежно установено качество и пригодност за приложение.Чл. 95. (1) Качеството на извършваните строително-монтажни работи и съответствието им с проектите трябва да бъде контролирано постоянно през целия период на строителството, съгласно съответните нормативни изисквания за всеки етап и вид СМР чрез оглеждане, инструментален и лабораторен контрол и в съответствие с Наредба № 3 от 2003 г. за съставне на актове и протоколи по време на строителството (ДВ, бр. 72 от 2003 г., изм., бр. 37 от 2004 г.).

(2) При констатирани дефекти, некачествено изпълнение на СМР или отклонения от проекта трябва да бъде съставян съответен протокол от инвеститора, в който да бъдат посочени мерките и сроковете за тяхното отстраняване. При констатирани дефектни работи, които застрашават сигурността на сградата или съоръжението или биха попречили на бъдещата им нормална експлоатация, строежът трябва да бъде спрян частично или напълно.

(3) Възобновяването на СМР на сградата или съоръжението или на отделни тяхни елементи след непредвидено в проекта прекъсване се допуска само след съгласуване с проектанта.

Чл. 96. (1) Земните работи, свързни с изграждането на канализационните мрежи, трябва да бъдат извършвани в съответствие с Правилата за изпълнение и приемане на строително-монтажните работи – Раздел I “Земни работи и земни съоръжения” (БСА, кн. 6 от 1988 г.).

(2) При извършването на земни работи под нивото на подземните води, предварително трябва да бъде установен начина за отвеждане на тези води, както и за укрепване и заздравяване на дъното на изкопа при слаби почви.

(3) Инсталациите, машините и съоръженията за отвеждане на повърхностните води и за понижаване на нивото на подземните води трябва да действат през цялото времетраене на строителството, изпитването и предаването на обекта. Те трябва да могат да действат и в периода на експлоатация на канализационните мрежи при ремонт или преглед, в съответствие с проекта и указанията за експлоатация на канализационните мрежи.

Чл. 97. (1) Бетонните и стоманобетонните работи при строителството на канализационните мрежи трябва да бъдат извършвани въз основа на проект за бетона при спазване на техническите изисквания в работния проект, БДС и съответните норми.

(2) При полагането на бетонната смес трябва да бъдат спазвани изискванията на Наредба № 3 от 1994 г. за контрол и приемане на бетонни и стоманобетонни конструкции (ДВ, бр. 97 от 1994 г., изм. и доп., бр. 53 от 1999 г.).Чл. 98. (1) Доставяните на обекта стоманени тръби и съоръжения трябва да имат защитно противокорозионно покритие съгласно изискванията на проекта.

(3) При монтажа на свързващите части трябва да бъдат спазвани съответните монтажни допуски, посочени в проекта, както и указанията на производителя. Временното съединяване на отделните звена може да бъде извършено с електроженно прихващане. Монтажните снаждания не трябва да предизвикват напрежения в подемните и такелажните устройства.

(4) Заварките на монтажните и на всички плътни шевове трябва да бъдат извършвани съгласно технологията, посочена в проекта. Всички заваръчни шевове трябва да бъдат проверявани съгласно изискванията на съответните стандарти и на проекта.

Чл. 99. (1) Фундирането на сгради и съоръжения върху пропадъчни (льосови) почви при строителството на канализационните мрежи трябва да бъде извършвано съгласно изискванията на Наредба № 1 от 1996 г. за проектиране на плоско фундиране (ДВ, бр. 85 от 1996 г.).

(2) Изкопните работи в пропадъчни почви трябва да бъдат започвани след завършване на предвидените в проекта технически мероприятия и съоръжения за отвеждане на повърхностните води и недопускането им до изкопите.

(3) Когато при извършване на строителните работи се открие участък с внезапно нарастващо слягане, същите трябва незабавно да бъдат преустановени и да бъдат извършвани ежедневни инструментални наблюдения на слягането. Работата може да продължи след ликвидиране на източниците на овлажняване на почвата и не по-рано от стабилизирането на нейното слягане. За всеки отделен случай трябва да бъде съставен акт за деформациите на строителните конструкции.

(4) Прекопаните места под проектната нивелета може да бъдат засипвани с изкопаната льосова почва, която трябва да бъде трамбована при оптимална влажност до достигане на коефициент на уплътнение Ку = 1,04.

(5) Изграждането на напълно или частично вкопани съоръжения, независимо от тяните размери и почвените условия, трябва да бъдат изпълнявани само след предварително уплътняване на почвата на проектната дълбочина на фундиране, но не по-малко от 2 m. Уплътняването на почвата трябва да бъде извършвано върху площ, по-голяма от тази на съоръжението най-малко с по 1,5 m извън очертанията му и да бъде прието с акт за скрити работи. Уплътняването трябва да бъде контролирано чрез определяне на обемната маса на скелета на почвата в границите на всеки уплътняван пласт.

(6) Бетонните работи при изграждането на съоръжения върху пропадъчни почви трябва да бъдат извършвани без прекъсване.

В случай на неизбежно прекъсване на бетонирането, фугите трябва да бъдат обработени така, че да бъде осигурена тяхната водонепроницаемост. Това се отнася и за фугите на сглобяемите стоманобетонни елементи, за чието уплътняване трябва да бъде съставен акт за извършени скрити работи.

(7) Веднага след изграждането и изпитването на съоръженията, изграждани върху пропадъчни почви от II тип, празнините между строителната конструкция и стените на изкопа трябва да бъдат запълнени с глинеста почва на пластове при оптимална влажност, като бъдат уплътнявани до проектната обемна маса на скелета на почвата.Чл. 100. (1) Изграждането на съоръжения в условията на високи подземни води трябва да бъде извършвано след изграждането на дренажна система за понижаване на нивото на подземните води, съгласно проекта.

(2) Непосредствено преди извършване на строителните работи трябва да бъдат направени допълнителни проучвания за понижаване на нивото на подземните води и отвеждането им от строителния изкоп.Чл. 101. (1) Строителството на тръбопроводи, канали и съоръжения върху свлачища, руднични подработки и насипни строителни площадки трябва да започне само след като бъдат изпълнени и приети всички технически мероприятия за заздравяване на терена.

(2) Преди започване на строителните дейности за изграждане тръбопроводи, канали и съоръжения върху свлачища, последните трябва да бъдат обезопасени срещу проникване на повърхностни и подземни води.

(3) Строителството на тръбопроводи, канали и съоръжения върху насипни строителни площадки трябва да започне след тяхното пълно изграждане и приемане в съответствие с изготвения проект и действащите нормативни изисквания.

Чл. 102. По време на строителството строителят трябва да провежда лабораторен контрол на качествата на строителните почви, материалите, изделията и завършените строително-монтажни работи. Резултатите от този контрол трябва да бъдат нанасяни в съответни лабораторни дневници, протоколи и актове.

Чл. 103. Съоръженията, изграждани в строителни изкопи, трябва да бъдат засипвани само след като бъдат извършени успешно съответните изпитвания за тяхната якост и водонепропускливост и бъдат съставени съответните приемателни актове.

Чл. 104. За провеждането и качеството на извършваните скрити строително-монтажни работи трябва да бъдат съставяни съответни констативни актове, съгласно изскванията на Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (ДВ, бр. 72 от 2003 г., изм., бр. 37 от 2004 г.).

Чл. 105. (1) Материалите, които се използват за изграждането на зоната около тръбите, направата на леглото и за обратната засипка, трябва да отговарят на проектните изисквания.

(2) Материалите, използвани за изграждане на зоната около тръбите, не трябва да имат неблагоприятни въздействия върху тръбите или подпочвените води.

(3) Материали, които замръзват при ниски температури, не трябва да се използват за изграждане на зоната около тръбите.

(4) Материалите, които се използват за направа на леглото на тръбите, не трябва да съдържат частици с размери, по-големи от 22 mm – при DN ≤ 200 и 40 mm – при DN > 200 до DN ≤ 600.

(5) Материалите за изграждането на зоната около тръбите и направата на леглото могат да бъдат или от изкопа, когато се докаже, че са подходящи, или доставени от друго място.

(6) Изискванията при използване на почвата от изкопа са следните: 1. да отговаря на проектните изисквания;

 2. да може да бъде уплътнявана, ако това се изисква;

 3. да не съдържа частици, които влияят неблагоприятно върху тръбите (с големи размери, дървесни корени, отпадъци, органичен материал, глинести късове, по-големи от 75 m, сняг и лед).

Почви от изкопите, които отговарят на посочените изисквания, се считат за подходящи.

(7) Материалите, доставени от друго място, могат да бъдат зърнести и хидравлично свързани (лек бетон, постен бетон, неармиран и армиран бетон, стабилизирана почва).

(8) Освен зърнести и хидравлично свързани материали, се допуска използването и на други материали, когато се докаже, че те съответстват на проектните изисквания.

(9) Максималният размер на камъните в изкопания материал, предвиден за обратна засипка, трябва да бъде 300 mm или да бъде равен на първоначалната обратна засипка, или на половината от дебелината от уплътнения слой, като меродавна е по-малката стойност. В зависимост от почвените условия, подпочвените води и материала на тръбите, максималният размер на камъните в изкопания материал, предвиден за обратна засипка, може да бъде допълнително ограничен.

Раздел ІІ

Открити изкопни работи
Чл. 106. (1) Траншеите трябва да бъдат изкопани по такъв начин, че да се гарантира точно и безопасно полагане и монтиране на тръбопроводите.

(2) По време на изкопаването на траншеите всички камъни, части от разстения и отломки, които могат да повредят тръбите, трябва да бъдат остранени извън траншеята.

(3) Когат се изисква достъп до външните повърхности на подземни съоръжения, трябва да се предвиди минимално работно разстояние от 0,50 m.

(4) При полагане на два или повече тръбопровода в обща траншея минималното хоризонтално разстояние между тръбопроводите трябва да бъде: 1. 0,35 m - при тръби до DN 700 включително;

 2. 0,50 m - при тръби, по-големи от DN 700.

(5) Когато тръбопроводът преминава успоредно до други тръбопроводи или кабели, разстоянието между тях трябва да бъде най-малко 0,40 m, а при пресичане - най-малко 0,20 m. Когато това не може да бъде постигнато, трябва да бъдат взети специални мерки, съгласувани с другите оператори на тези съоръжения.

(6) За минимална ширина на траншеята трябва да се приеме по-голямата стойност от дадените в Приложение 6, Таблици 1 и 2.

(7) Допускат се други стойности на минималната ширина на траншеята, когато:


 1. не се изисква влизане на перосонал в траншеята;

 2. при изключително ограничени възможности.

(8) Ширината на траншеите на трябва да бъде по-голяма от предвидената при конструктивното оразмеряване на тръбопроводите.

Чл. 107. (1) Стабилността на траншеите трябва да бъде гарантирана чрез системи за укрепване, скосяване на стените им или други начини. При демонтирането на системите за укрепване на траншеите не трябва да се получават размествания или повреди на тръбопроводите.

(2) Материалът за дъното на траншеите не трябва да бъде нарушен. В случай, че е нарушен, началната му носимоспособност трябва да бъде възстановена чрез подходящи мерки.

(3) Когато тръбите се полагат непосредствено върху дъното на траншеята, то трябва да бъде подравнено и с изисквания наклон и форма, за да се осигури опиране на тръбите по цялата им дължина.

(4) Когато дъното на траншеите не може да бъде подравнено добре, то трябва да бъде покрито със слой от зърнест материал или фина почва с добри уплътнителни качества. Височината на слоя трябва да бъде най-малко равна на 100 + DI/10 mm, където DI е вътрешният даиметър на тръбите, mm. При полагане на тръбопроводи в скални почви, височината на слоя трябва да бъде 200 + DI/10, mm.

(5) При полагането на тръби с муфи, в дъното на траншеята или в долната част на леглото трябва де се направят вкопавания за муфите. Дължината и дълбочината на вкопаванията зависят от размерите на тръбните връзки и начина на свързването им.

(6) Когато дъното на траншеята е нестабилно или почвата има ниска носимоспособност, почвата трябва да бъде отстранена и заменена с подходящ материал за направа на легло.Чл. 108. (1) По време на монтажните работи в траншеите не трябва да има дъждовна, просмукана или изворна вода, както и вода от изтичания от тръбопроводите. Начинът на отводняване не трябва да оказва влияние върху зоната около тръбопроводите и върху самите тръбопроводи.

(2) При отводняването не трябва да се допуска изнасяне на материал от траншеите.

(3) След завършване на отводнителните работи трябва бъдат изолирани и уплътнени добре всички временни строителни дренажи.

Чл. 109. (1) Материалът, леглото, укрепването и дебелината на пластовете за изграждането на зоната около тръбите трябва да съответстват на проектните изисквания.

(2) Видът и зърнометричният състав на материала за зоната около тръбите , заедно с укрепването, трябва да се избират при вземане предвид на диаметъра, материала на тръбите и дебелината на стените им, както и харастеристиките на почвата.

(3) Ширината на фундамента (или на пясъчното легло) трябва да бъде равна на ширината на траншеята, освен ако при особени случаи не се налага нещо друго. При полагане на тръбопроводите под насипи, ширината на леглото трябва да бъде равна на четири пъти диаметъра на тръбите, освен ако при особени случаи не се налага нещо друго.

(4) Вида и дебелината на фундамента и начините за изграждането му зависят от характеристиките на почвата.

(5) Когато дъното на траншеята има малка носимоспособност за поддържане на материала за изграждането на фундамента, трябва да се предвидят специални контструктивни мерки.

Чл. 110. (1) При изграждане на тръбопроводите над терена трябва да се вземат мерки срещу вредни влияния на околната среда.

(2) При специални усровия (преминаване през водоохранителни зони, терени на промишлени предприятия и др.), канализационните тръбопроводи могат да бъдат положени в други, предпазни тръбопроводи.


Раздел ІІІМонтаж на тръбопроводите
Чл. 111 (1) Преди трасирането на тръбопроводите трябва да се извърши подробно проучване за наличие на съществуващи тръбопроводи, кабели и други подземни комуникации и съоръжения. При констатирано наличие на тръбопроводи, кабели и други подземни комуникации и съоръжения трябва да бъде уведомен проектанта.

(2) Осовата линия и ширината на горната част на траншеята трябва да бъдат трасирани и маркирани точно в съответствие с проектните данни.

(3) При доставянето трябва да бъде проверено дали тръбите, фасонните части и тръбните връзки са маркирани правилно и дали отговарят на проектните изисквания.

(4) Трябва да се спазват всички изисквания на производителите за складиране, както и на съответните стандарти за продуктите.

(5) Материалите трябва да бъдат складирани по такъв начин, че да се запазят чисти и без повреди, както и да нямат контакт с опасни вещества.

(6) Трябва да се избягват прекомерно големи височини на складиране, за да не се претоварват тръбите от най-долната част.

(7) Тръбите трябва да бъдат осигурени срещу претъркаляне и да не бъдат складирани в непосредствена близост до ръба на открити траншеи.

(8) Когато тръбите са със защитно покритие, те трябва да бъдат складирани върху опори, за да не се получат повреди на покритието при пряк контакт с почвата.

(9) Гумените пръстени трябва да бъдат запазени в опаковката в която са доставени.

Чл. 112 (1) Тръби с номинален диаметър до 600 mm могат да бъдат разтоварвани и спускани в траншеите ръчно с помощта на талпи и въжета. Тръби с номинален диаметър над 600 mm, дебелостенни тръби и фасонни части с голямо тегло трябва да бъдат повдигани и спускани в траншеите чрез подходящи механични съоръжения и устройства.

(2) Преди да бъдат спуснати в траншеите, тръбите, тръбните връзки и фасонните части трябва да бъдат проверени внимателно за наличие на повреди, получени по време на транспортирането, разтоварването и складирането им

(3) Полагането на тръбите трябва да започне от горния край на тръбопровода, като муфите на тръбите са разположени срещу течението.

(4) Тръбите трябва да бъдат положени точно по посоката и на нивото, определени с проекта, при спазване на съответните допустими отклонения. След окончателното полагане, тръбите трябва да се опират по цялата си дължина върху основата.

(5) Когато се налага прекъсване на полагането на тръбопроводите за по-продължителен период, краищата на тръбите трябва да бъдат запушени с предпазни тапи.

Чл. 113. (1) Свързването на тръбите трябва да се извършва чрез постепенно прилагане на осова сила, без прекомерно напрягане на частите. Когато тръбите не могат да бъдат свързани ръчно, трябва да се използват подходящи свързващи устройства.

(2) Частите от повърхността на тръбите, които влизат в контакт с тръбните връзки, трябва да бъдат чисти и ако е необходимо – сухи. Плъзгащите се връзки трябва да бъдат намазани със смазки, препоръчани от производителите на връзките.

(3) Когато между гладкия край и муфата на следващата тръба е предвидено разстояние, то трябва да бъде в допустимите отклонения, дадени от производителите.

(4) В случай, че свързванията между тръбите трябва да бъдат извършени чрез заваряване, трябва да се спазват допълнително и изискванията на производителя на тръбите.

(5) Когато към тръбопровода са предвидени отклонения, те трябва да бъдат изолирани със водонепропускливи тапи и при необходимост да бъдат укрепени. Местоположението им трябва да бъда измерено и регистрирано.

Чл. 114. (1) Когато тръбопроводите преминават през ревизионни шахти, ревизионни отвори или други съоръжения, в стените на тези съоръжения трябва да бъдат вградени гъвкави връзки, освен ако тръбопроводът и съответното съоръжение не образуват обща конструкция.

(2) Свързванията на тръбопроводите с ревизионните шахти, ревизионните отвори или други съоръжения трябва да бъдат водонепропускливи.

(3) Ако по време на монтажа има опасност от изплаване на тръбопроводите, трябва да бъде предвидено натоварване и укрепване.

Чл. 115. Предварително изработените елементи трябва да бъдат сглобени и монтирани съгласно инструкциите на производителите им.

Раздел ІVЗасипване на траншеите
Чл. 116. (1) Страничната и основната обратна засипка трябва да бъдат извършени тогава, когато тръбните връзки и фундаментът са в състояние да поемат натоварванията.

(2) Степента на уплътняване на обратната засипка трябва да бъде определена в проекта на тръбопровода.

(3) Първоначалната обратна засипка непосредствено над тръбите трябва да бъде уплътнена ръчно, ако това се изисква от проекта.

(4) Минималната дебелина на първоначалната обратна засипка трябва да бъде 150 mm над тялото на тръбите и 100 mm над тръбните връзки.

(5) Механичното уплътняване на основната обратна засипка трябва да започне тогава, когато общата височина на покритието над горната част на тръбите е най-малко 300 mm – при тръби с диаметри до DN 200 включително и 500 mm – при тръби с по-големи диаметри.

(6) Изборът на устройство за уплътняване, броят на преминаванията при уплътняването и дебелината на отделните пластове, които трябва да бъдат уплътнени, зависят от вида на уплътнявания материал и вида на тръбите.

(7) Уплътняване на основната и страничната засипка чрез насищане с вода се допуска само в изключителни случаи и само при подходящи, несвързани почви.

(8) Изграждането на зоната около тръбите трябва да бъде извършено в съответствие с изискванията на проекта.

(9) За осигуряване на зоната около тръбите при наличие на подпочвени води може да се използва готов геотекстил или подреден филтър.

(10) Когато за отделни части от тръбопроводите се изсква те да бъдат укрепени или заздравени, това трябва да се извърши преди засипването на зоната около тръбите.

(11) При засипването на зоната около тръбите не трябва да се допуска разместване на тръбопровода в хоризонтално и вертикално направление, както и да се гарантира, че около тръбите няма празни пространства.

(12) Отстраняване на укрепването, когато има такова, трябва да се извършва постепенно по време на засипването на зоната около тръбите.

(13) Трябва да бъдат поставени маркиращите ленти на места, съгласно проектните изисквания.

(14) След завършване на обратната засипка земната повърхност трябва да бъде възстановена съгласно изискванията на проекта.

Раздел V

Безтраншейно изграждане на канализационни тръбопроводи
Чл. 117. (1) Безтраншейното изграждане на тръбопроводите за отпадъчни води трябва да се извършва с предварително изработени тръби и тръбни връзки, които отговорят на изискванията на БДС EN 14457, както и на съответните стандарти за продукти.

Чл. 118. (1) Основните методи за безтраншейно изграждане на тръбопроводи за отпадъчни води са регламентирани в БДС EN 12889.

(2) При избора на метод за безтраншейно изграждане на тръбопроводи за отпадъчни води трябва да се вземат предвид свойствата на земните пластове, през коити се предвижда тяхното прокарване, като се взимат предвид следните параметри: 1. вид и строеж на геоложките пластове и състоянието им;

 2. деформационните свойства (еластичния модул) на строителната почва;

 3. коефициента на земен натиск на строителната почва;

 4. коефициента на пропускливост на строителната почва;

 5. плътността на строителната почва;

 6. максималното и минималното ниво на подпочвените води;

 7. водонепропускливостта и ефективната устойчивост на срязване на строителната почва;

 8. чувствителността на строителната почва към променливи условия (влажност, набъбване);

 9. данни за възможно агресивно действие на земните пластове и подпочвените води и др.

Чл. 119. (1) Преди изграждането на тръбопроводите, проектантът и изпълнителят трябва да съгласуват:

 1. вътрешните и външните диаметри на тръбите;

 2. дължината на тръбите;

 3. допустимите отклонения в размерите;

 4. допустимите експлоатационни натоварвания и натоварванията от превозни средства;

 5. вида и изпълнението на тръбните връзки;

 6. допустимите отклонения в трасето на тръбопроводите.

Чл.120. (1) Тръбите, частите и тръбните връзки трябва да бъдат проверени при доставянето дали са маркирани ясно и трайно, нямат повреди и отговарят на проектните изисквания.

(2) При складирането всички материали трябва да бъдат запазени чисти и без повреди.

(3) При складирането тръбите трябва да бъдат укрепени стабилно, като се избягват прекалено големи височини на складиране и се съблюдават инструкциите на производителите.

(4) Складирането на тръбите не трябва да се извършва близо до открити изкопи.

(5) Тръбите със защитно покритие не трябва да се складират непосредствено върху земята, а върху подложки.

Чл. 121. Началните и крайните шахти трябва да бъдат проектирани и изпълнени по такъв начин, че да могат да издържат на всички статични и динамични натоварвания, включително на силите, които възникват по време на прокарването на тръбопроводите.

Чл. 122. (1) По време на безтраншейното изграждане на тръбопроводите трябва да бъдат регистрирани, по възможност автоматично, и да бъдат документирани следните данни:


 1. при микротунелно изграждане – посоката и дълбочината на прокарването, максималната сила упражнявана при прокарването, скоростта или дължината на прокарването, количеството на използваните средства за укрепване и смазване, корекциите, направени при прокарването и др. Регистрирането на данните трябва да бъде най-много през 0,20 m по дължината на прокарването;

 2. при методите с обслужващ персонал – максималната сила, упражнявана при прокарването, посоката и дълбочината на прокарването, скоростта или дължината на прокарване, количеството на използваните средства за укрепване и смазване и др. Регистрирането на данните трябва да се извършва за всяка тръба;

 3. при метода с директно пробиване – посоката, дължината и дълбочината на прокарването, количеството и качеството на промивната течност, максималната сила на издърпване и др. Регистрирането на данните трябва да се извършва за всяка тръба.

(2) Когато прокарването на тръбопроводите се ръководи от лазерна или друга система, тя трябва да бъде монтирана по такъв начин, че да не се влияе от сътресенията, които възникват по време на прокарването.

Чл. 123. Максималните допустими отклонения от посоката и дълбочината на прокарване на тръбопроводите трябва да бъдат дадени в проекта, като се вземат предвид:

 1. изискванията за експлоатация и поддържане;

 2. наклонът на тръбопроводите;

 3. възможностите на метода, приложен за прокарването на тръбопроводите;

 4. съществуващите сгради, съоръжения и подземни комуникации;

 5. геоложките и хидрогеоложките условия и др.

Чл. 124. (1) При безтраншейно изграждане на тръбопроводи трябва да бъдат спазвани изискванията на БДС EN 12889.

(2) След изграждането на тръбопроводите трябва да се извършат проверки и изпитвания в съответствие с Гл. трета, Раздел ІІ.

Раздел VІ

Изграждане на вакуумни канализационни мрежи
Чл. 125. (1) Полагането и монтажът на вакуумните тръбопроводи трябва да се извършва в съответствие с изискванията в Гл. втора, Раздели І, ІІ, ІІІ и ІV, както и на Наредба № 2 за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи (ДВ, бр. 34 от 2005 г.).

(2) Когато наклонът на тръбопроводите е по-малък от 1:150, те не трябва да се отклонявъат във вертикална посока с повече от + 12 mm от проектния надлъжен профил.

(3) Промените в надлъжния профил на тръбопроводите трябва да бъдат изследвани предварително, за да се гарантира, че системата ще работи в границите на проектните параметри.

Чл. 126. (1) Изграждането на събирателните шахти и вакуумните станции трябва да се извършва в съответствие с изискванията на проекта.

(2) Изпълнителят трябва да докаже, че всички устройства работят нормално.

Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет