Правила и норми за проектиране, изграждане и експлоатация на канализационни системи част І общи изисквания


Изграждане на напорни канализационни мрежижүктеу 3.05 Mb.
бет4/15
Дата02.04.2019
өлшемі3.05 Mb.
түріПравила
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
Раздел VІІ

Изграждане на напорни канализационни мрежи
Чл. 127. (1) Полагането и монтажът на напорните тръбопроводи трябва да се извършва в сответствие с изискванията в Гл. втора, Раздели І, ІІ, ІІІ и ІV.

(2) Всички тръбопроводи могат да бъдат полагани в обща траншея или общ монтажен канал при спазване на изискванията на Наредба № 8 за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населени места (ДВ, бр. 72 от 1999 г.).

(3) Всеки напорен тръбопровод трябва да бъде ясно и трайно обозначен с оглед лесното му идентифициране.

(4) Включванията, спирателните кранове и колената трябва да бъдат укрепени стабилно.Чл. 128. Изграждането на събирателните шахти трябва да се извършва в съответствие с изискванията на проекта.

Чл. 129. Помпените агрегати трябва да бъдат закрепени стабилно към фундаментите и да бъдат центрирани прецизно.

Г л а в а т р е т а
изпитване и експлоатация на канализационни мрежи
Раздел І

Общи изисквания
Чл. 130. (1) Изпитването на канализационните мрежи и съоръжения трябва да бъде извършвано от строителя, съгласувано с възложителя, след приключване на строителните и монтажните работи по тях и преди тяхното окончателно засипване.

(2) Преди извършване на страничната засипка, може да бъде извършено първоначално изпитване. За окончателно приемане тръбопроводът трябва да бъде изпитан след обратна засипка и остраняване на укрепването.

(3) На изпитване подлежат тръбните участъци, тръбните връзки и връзките на тръбите с отделните съоръжения.

(4) Изпитването на канализационните мрежи трябва да бъде извършвано отделно за всеки участък между две ревизионни шахти.

(5) Изпитването на съоръженията по канализационните мрежи трябва да бъде извършвано отделно за всяко едно съоръжение.

Чл. 131. (1) Контролът и изпитването на елементите на канализационните мрежи включват следните процедури:


 1. визуален и инструментален контрол;

 2. изпитване на непропускливост;

 3. изпитване на плътността на основата и обратната засипка на тръбопроводит;е

(2) Визуалният и инструменталният контрол по ал. 1, т. 1 включва проверки за:

 1. посока, праволинейност и наклон на тръбните участъци;

 2. коти на дъното на тръбите в краищата на тръбните участъци;

 3. характерни коти на съоръженията по канализационните мрежи;

 4. изпълнение на тръбните връзки;

 5. повреди и деформации на тръбните участъци;

 6. нива на свързване на тръбите с различни размери (диаметри) ;

 7. изпълнение на изолации, замазки и повърхностни покрития.

(3) Изпитването на непропускливост на тръбопроводи и съоръжения по ал. 1, т. 2 трябва да бъде проведено с въздух или с вода, съгласно изискванията на БДС EN752-7, дадени съответно и в Пиложение 7 и Приложение 8. Методът на изпитване с въздух или вода трябва да бъде съгласуван с възложителя.

(4) Когато по време на изпитването нивото на подпочвените води се намира над темето на тръбата, по заявка на възложителя може да бъде приложено изпитване на инфилтрация.

(5) Изпитването на степента на уплътняване на засипката около тръбата и на основната засипка по ал. 1, т. 3 и съответствието им с проектните изисквания трябва да бъде извършено чрез подходящи инструментални средства и методи.

Чл. 132. Въвеждането на канализационните мрежи и съоръжения в експлоатация трябва да бъде извършвано след провеждането на съответните изпитвания, изготвянето и представянето на необходимите документи, изисквани съгласно действащите нормативни актове за завършване и приемане на СМР.

Чл. 133. При приемането на канализационните мрежи и съоръжения или на техни етапи трябва да бъде извършена комплексна оценка на тяхното изпълнние в съответствие с изискванията на издадените строителни книжа и протоколите за въвеждане в експлоатация.

Чл. 134. При изпитването, въвеждането в експлоатация, приемането и техническата експлоатация на канализационните мрежи и съоръжения, освен тази наредба, трябва да бъдат спазвани и следните нормативни документи: Правила за извършване и приемане на строителни и монтажни работи (ПИПСМР) – част втора “Инсталации и монтажни работи”, част трета “Съоръжения”; Наредба № 3 за контрол и приемане на бетонни и стоманобетонни конструкции (ДВ, бр. 97 от 1994 г., изм. и доп., бр. 53 от 1999 г.); Наредба № 2 от 2003 г. (ДВ, бр. 72 от 2003 г., изм., ДВ, бр. 49 от 2005 г.) за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти; Наредба № 3 от 2003 г. (ДВ, бр. 72 от 2003 г., изм., ДВ, бр. 37 от 2004 г.) за съставяне на актове и протоколи по време на строителството; Наредба № 28 за устройство и безопасна експлоатация на съдове, работещи под налягане (ДВ, бр. 16 от 1980 г., изм. бр. 101 от 1992 г.); Наредба № 31 от 1996 г. за изискванията към устройството и безопасната експлоатация на повдигателните съоръжения (ДВ, бр. 4 от 1997 г.); действащите нормативни документи за пожарна безопасност и за здравословни и безопасни условия на труд.

Чл. 135. (1) Експлоатацията на канализационните мрежи и съоръжения се състои в осигуряване на проектните им технологични параметри и нормалното им функциониране в съответствие с проекта и нормативните изисквания, чрез контрол и управление на водните потоци.

(2) Поддържането на канализационните мрежи и съоръжения обхваща предварително планирани, текущи и извънпланови (инцидентни) мерки и дейности за поддържане на системата в необходимото конструктивно и функционално състояние, както следва: 1. локални ремонти или подмяна на повредени тръби и други строителни елементи;

 2. отстраняване на утайки, растителни корени и други препятствия;

 3. ремонт и поддръжка на машините и монтажните съоръжения ;

 4. борба с гризачи и инсекти.

Чл. 136. Чрез експлоатацията и поддържането на канализационните мрежи и съоръжения трябва да бъде гарантирано изпълнението на следните изисквания:

 1. гарантиране на безопасна и икономически ефективна експлоатация, при допустими неблагоприятни въздействия върху околната среда;

 2. експлоатация без запушвания;

 3. ограничаване на честотата на хидравлично претоварване до определените в проекта и инструкциите за експлоатация стойности, в съответствие с изискванията на БДС EN 752-4 и Приложение 1, Таблица 1;

 4. ограничаване на честотата на преливане през дъждопреливниците до определените в проекта и инструкциите за експлоатация стойности;

 5. опазване на чистотата на водоприемника съгласно проекта и нормативните изисквания

 6. опазване здравето и живота на населението;

 7. осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на персонала по поддръжка и експлоатация;

 8. предпазване на околните сгради и съоръжения от евентуално изтичане на отпадъчни води;

 9. запазване на цялостта и функционалността на системата в предвидения в проекта експлоатационен срок;

 10. осигуряване и поддържане на водонепропускливостта на тръбопроводите и съоръженията, съгласно изискванията при тяхното изпитване;

 11. избягване на образуването на миризми, агресивни и токсични вещества;

 12. осигуряване на подходящ достъп до елементите на системата за оглед, поддръжка и експлоатация.

Чл. 137. Посочените в чл. 136 изисквания могат да се постигнат чрез контрол, управление или преразпределяне на оттичащите се отпадъчни води посредством:

 1. включване и изключване на помпи;

 2. монтиране на прегради;

 3. регулиране чрез арматурите и преливниците;

 4. предвиждане на дъждозадържателни резервоари;

 5. монтиране на устройства за измерване на водното количеството.

Чл. 138. Поддържането на канализационните системи включва предварително планирани мероприятия и мерки за действия при непредвидени обстоятелства:

 1. ремонт и подмяна на повредени тръби или други елементи от системата

 2. отстраняване на отлагания, препятствия и др. с цел възстановяване на хидравличната проводимост на системата;

 3. поддържане в действие на машините, устройствата и др.;

 4. борба с плъхове и инсекти.

Раздел ІІИзпитване и въвеждане в експлоатация на канализационните мрежи и съоръжения
Чл. 139. (1) Изпитването на непропускливост на гравитационните канализационни тръбопроводи, ревизионните шахти и ревизионните отвори трябва да бъде извършено с въздух или с вода, съгласно изискванията на БДС EN 1610 и съответно тези в Приложение 7 и Приложение 8.

(2) Методът за изпитване – с въздух или с вода, трябва да бъде определен от възложителя.

(3) Отделните елементи (тръбни връзки, могат да бъдат изпитвани поотделно с вода (напр. ревизионни шахти, ревизионни отвори) и въздух (напр. тръбни връзки).

(4) В случай на еднократно или повтарящо се неуспешно изпитване с въздух се допуска преминаване към изпитване с вода като водният тест е меродавен.

(5) Когато канализационните тръбопроводи са монтирани в предпазни тръбопроводи, изпитването се извършва отделно за всеки тръбопровод.

(6) Изпитване с въздух на ревизионни шахти и ревизионни отвори може да се извърши при продължителност на изпитване, равна на половината от тази за тръбопровод с еквивалентен диаметър.

(7) В случай, че в проекта не е предвидено нещо друго, изпитване на отделни тръбни връзки може да бъде извършено при тръбопроводи, по-големи от DN 1000.

(8) Когато се изпитват отделни тръбни връзки, площта на повърхността при изпитване с вода се взема такава, че да съответства на 1 m дължина от тръбата, в случай, че не е определено нещо друго. Изискванията при изпитване трябва да бъдат, както са дадени в Приложение № 7, при налягане на изпитване при горната част на тръбата от 50 kРа.Чл. 140. (1) Преди въвеждане в експлоатация на вакуумните канализационни системи трябва да бъде извършено изпитване на смукателно-вентилните комплекти (смукателния вентил, управлението на вентила и сензора за ниво), в съответствие с изискванията на БДС EN 1091, за да бъде установена функционалната им годност. Смукателно-вентилните комплекти трябва да се отварят при вакуум, по-голям от 15 kРа.

(2) Смукателните вентили трябва да могат да извършват определен брой цикли, без да се извършват дейности, които да надхвърлят препоръчаните от производителите.

(3) Броят на работните цикли, който смукателните вентили трябва да могат да издържат, се определя, като се приеме по-голямата стойност от:


 1. броят на работните цикли, необходим за изсмукването на около 3000 m3 вода;

 2. 250 000 работни цикли.

(4) Когато се предвижда смукателните вентили да бъдат монтирани в събирателни резервоари и се изисква вентилен спирателен комплект срещу препълване, изпитването трябва да бъде извършено под вода. В този случай смукателните вентили са издържали изпитванията, когато работят нормално при изпитвания над 20 цикъла.

(5) Трябва да се провери дали смукателните вентили се затварят напълно при намаляване на вакуума под определена стойност и дали вентилният им механизам не възпрепятства протичането на водата при отворено положение.

(6) Всички сградни канализационни отклонения и общите вакуумни тръбопроводи трябва да бъдат почистени от строителни и други отпадъци и да бъдат премахнати всички неразрешени включвания на повърхностни води.

(7) Изпитванията на вакуум трябва да бъдат извършени както на съответния етап на строителство, така и след окончателното изграждане на цялата вакуумна канализационна система.

(8) Междинните изпитвания се извършват след полагането на вакуумните тръбопроводи с дължина най-много 450 m.

(9) Върху вакуумните тръбопроводи, включително и новоизградените сградни канализационни отклонения, трябва да бъде приложен вакуум от 75 ± 5 kРа, който трябва да бъде стабилизиран в продължение на 30 min. При системите без ревизионни тръби приложеният вакуум не трябва да намалява след 2 часа с повече от 1 % на час, а при системите с ревизионни тръби – с повече от 5 % на час.

(10) Когато някой участък не издържи изпитването, той трябва да бъде ремонтиран и изпитването да се повтори.

(11) Окончателното изпитване се извършва след изграждането на всички вакуумни тръбопроводи и сградни отклонения и изграждането на вакуумната станция. В този случай трябва да бъде приложен вакуум от 75 ± 5 kРа върху цялата система, който да бъде стабилизиран в продължение най-малко на 30 min. При системите без ревизионни тръби приложеният вакуум не трябва да намалява след 4 часа с повече от 1 % на час, а при системите с ревизионни тръби вакуумът не трябва да намалява след един час с повече от 5 %.

(12) Всички сградни канализационни шахти трябва да бъдат почистени от строителни и други отпадъци и да бъде извършена проверка дали няма проникване на вода в тях.

(13) Когато в проекта се изисква изпитване на сградните канализационни шахти на вътрешно хидростатично налягане, всички довеждащи и отвеждащи тръбопроводи трябва да бъдат затворени плътно, а шахтата да бъде напълнена с вода до 500 mm под капака й. Обемът до тази височина трябва да бъде измерен и записан.

(14) След 2 часа за абсорбция на водата, водното ниво в шахтата трябва да се поддържа постоянно чрез допълване с вода през интервали от 5 минути, като добавеното водно количество се записва. Сградната канализационна шахта е издържала изпитването, ако в продължение на минимум 3 часа добавеното количество вода е по-малко от 0,2 % от първоначалния обем на водата в шахтата.

(15) Изпитването на минимален вакуум се извършва, като към началото на сградното отклонение, което е най-отдалечено от вакуумната станция, се монтира записващ вакуумметър и изпитването продължи най-малко 24 часа. Системата е издържала изпитването, ако вакуумът не е спаднал под 15 kРа в продължение на 30 минути.

(16) Изпитването на времето за възстановяване на действието на вакуумните канализационни системи се извършва, като изпитваната система се изключва за период от 2 часа по време на протичане на максималното часово водно количество и се напълва събирателния резервоар, който се намира в най-отдалечения край на системата. Времето от включване на вакуумната система отново в действие до пълното изпразване на резервоара не трябва да бъде повече от 2 часа.

(17) При въвеждането на вакуумните канализационни системи в експлоатация трябва да се установи функционирането на управлението и алармената система във вакуумните станции.

(18) Времето за демонтиране и монтиране на нов смукателен вентил не трябва да бъде повече от 30 минути. Времето за демонтиране и монтиране на нова нагнетателна помпа не трябва да бъде повече от 4 часа.

Чл. 141. (1) При изпитването и въвеждането в експлоатация на напорните канализациони системи трабва да бъдат спазвани изискванията на БДС EN 1671.

(2) Преди изпитването и въвеждането в експлоатация на напорните канализационни системи трябва да бъдат отстранени от сградните канализационни отклонения и събирателните шахти всички строителни и други отпадъци, както и да бъдат изключени всички нерагламентирани включвания на повърхностни води.

(3) Когато в проекта се изисква изпитване на сградните събирателни шахти на вътрешно хидростатично налягане, изпитването трябва да се извърши в съответствие с чл. 139.

(4) Напорните канализационни системи трябва да бъдат изпитани на водонепропускливост в съответствие с Наредба № 2 за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи (ДВ, бр. 34 от 2005 г.).

(5) Трябва да се провери дали алармената система функционира нормално.

(6) Изпълнителят трябва да докаже, че цялата канализационна напорна система функционира нормално.

Раздел ІII

Възстановяване на повредени канализационни тръбопроводи
Чл. 142. За възстановяване на повредени тръбопроводи се прилагат:


 1. методи, при които тръбопроводите не се разрушават предварително;

 2. методи, при които тръбопроводите се разрушават предварително.

Чл. 143. (1) При методите, при които тръбопроводите не се разрушават предварително, се прилага:

 1. инжектиране с материали, изработени на базата на стъкло, пластмаси или циментови разтвори на пукнатините и фугите;

 2. вкарване под налягане в тръбопроводите на “ръкави” от тъкани, пропити със синтетични смоли (полиестери, стъкловлакна и др.) .

(2) Втвърдяването на синтетичните “ръкави” се извършва посредством топлинен източник или облъчване с ултравиолетови лъчи.

Чл. 144. (1) При методите, при които тръбопроводите трябва да бъдат предварително разрушени, разрушаването на тръбопроводите се извършва с устройство за разрушаване и разширяване на отвора или съществуващият тръбопровод се отстранява чрез издърпване или пресоване.

(2) Устройствата за разрушаване и разширяване на отвора могат да бъдат пневматичен или хидравличен чук, устройство със хидравлично задвижване или здрава конусовидна част, която се издърпва или избутва чрез пресоване.

(3) Едновременно с разрушаването и разширяването (при необходимост) на отвора се извършва изтелянето или избутването на тръбите на новия тръбопровод

Чл. 145. При прилагането на методите за предварително разрушаване на съществуващите тръбопроводи трябва да се спазват основните изисквания, посочени в Гл. втора, Раздел V.

Раздел IVЕксплоатация на канализационните мрежи и съоръжения
Чл. 146. (1) Експлоатацията и поддържането на канализационните мрежи трябва да бъдат извършвани съгласно изискванията на БДС EN 752-7.

(2) За постигане на ефективна експлоатация и поддържане на канализационните системи се изискват: 1. план за експлоатация и поддържане;

 2. достатъчен и квалифициран персонал;

 3. отлично познаване на системата;

 4. наличие на подходящи съоръжения и устройства;

 5. пълна техническа документация, включително и подземен кадастър.

(3) За ефективна експлоатация на канализационната система се създава и поддържа единен кадастър на урбанизираната територия и на канализационната мрежа.

(4) Единният кадастър по ал. 2 може да бъде изграден в среда на географска информационна система (ГИС).Чл. 147. (1) Планът за експлоатация и поддръжка на канализационните мрежи и съоръжения трябва да съдържа:

 1. подробни графични и цифрови описания на характеристиките на урбанизираната територия и канализационната мрежа, които могат да бъдат представени като електронни слоеве в подходяща географска информационна система (ГИС);

 2. набор от мерки за постигане и поддържане на планираните експлоатационни параметри на системата;

 3. подробно описание на вида на мерките за поддръжка ;

 4. изискванията за наблюдения (мониторинг) на канализационната мрежа и съоръженията, техния вид, честота и технически средства за реализирането им;

 5. подробен егламент за разпределение на отговорностите относно реализирането на планираните мерки и санкциите за тяхното неспазване;

 6. оценка на риска за излизане от експлоатация на елементите на системата и на последиците от това, в съответствие с БДС EN 752-7, както и с чл. 173 и чл. 174 на Закона за управление на водите от 2006 г. и препоръките в Приложение 9;

 7. подробен финансов разчет за обезпечаване на планираните в плана дейности и технически средства;

 8. стратегия за поддържане на канализационната мрежа.

(2) Стратегиите за поддържане на канализационните системи са следните:

 1. предварително планирана (проактивна) поддръжка;

 2. реагиране в зависимост от случая (реактивна поддръжка, кризисна реакция);

 3. комбинация от горните две.

(3) Предварително планираната (проактивната) поддръжка трябва да съдържа програма на мероприятията за намаляване на риска от хидравлично претоварване на канализационната мрежа и наводняване на урбанизираната територия, за отстраняване на повредите и решаване на проблемите, установени от проверките. Тази стратегия на поддържане е подходяща за случаите, когато последиците от повредите са значителни или могат да бъдат предотвратени.

(4) Реагирането в зависимост от случая (реактивна поддръжка, кризисна реакция) се състои в предварително планирани действия за ликвидиране на последствията от внезапно възникнали (инцидентни) ситуации и аварии, след като те са настъпили и установени. Тази стратегия на поддържане е подходяща за всяка част от системата, която се експлоатира с минимална или никаква поддръжка.

(5) Плановете за експлоатация на отделни части от системата трябва да включват следните елементи на системата:


 1. помпените станции;

 2. ваккумните и напорните съоръжения и устройства, ако има такива;

 3. затворните съоръжения и арматурите;

 4. дъждозадържателните резервоари;

(6) Предварително планираната подръжка трябва да включва програма на мероприятията по отстраняване на повредите и проблемите, констатирани при проверките.

(7) Плановете при нарушения или аварии трябва да включват начините на действие при: 1. инцидентни изтичания на токсични, вредни и взривоопасни вещества;

 2. повреди на помпените или вакуумните станции, ако има такива;

 3. препълвания на канализационата мрежа при необичайно интензивни валежи;

 4. големи разрушения на тръби.

(8) В плановете при нарушения или аварии трябва да бъдат дадени:

 1. подробности за възникналото нарушение или авария;

 2. оценка на необходимото време за реагиране;

 3. списък на лицата, които трябва да бъдат уведомени;

 4. мястото, където се съхраняват необходимите части за подмяна

 5. начините на действие;

 6. необходимия персонал;

 7. превозните и техническите средства;

 8. необходимите материали;

 9. регламент за отговорностите по спазване на изискванията за експлоатация и поддържане на отделните части.

Чл. 148. (1) Освен мерките и дейностите съгласно чл. 147, планът за експлоатация трябва да съдържа и подробен регламент за следните основни видове дейности:

 1. рутинни проверки;

 2. текуща експлоатация на отделните елементи на системата;

 3. указания за действия при непредвидени функционални нарушения и аварии в системата.

(2) Рутинните проверки на системата и тяхната честотата трябва да бъдат определяни с отчитане на технологичните особености и значение на всяка отделна нейна част. На рутинни проверки подлежат следните съоръжения от системата:

 1. тръбопроводите, ревизионните отвори и ревизионните шахти с отчитане на наклона на тръбите и скоростта на потока в тях;

 2. помпените станции с отчитане на вида на устройствата и на потенциалния риск от повреди ;

 3. преливните съоръжения и задържателните резервоари с отчитане на повтаряемостта на интензивните дъждове;

 4. дюкерите с отчитане на риска от тяхното запушване и последствията от това;

 5. утаителите, пясъкозадържателите, чакълозадържателите, отвеждащите канали и други с отчитане на повтаряемостта на валежите, вида и свойствата на повърхностните покрития на терена.

(3) Текущата експлоатация на отделните елементи на системата включва обслужването на следните съоръжения и устройства:

 1. тръбопроводи и канали;

 2. ревизионни шахти и ревизионни отвори;

 3. помпени станции;

 4. затворни и преградни съоръжения и арматури;

 5. разпределителни камери и устройства;

 6. задържателни резервоари;

 7. дюкери;

 8. утаители, пясъкозадържатели и чакълозадържатели, включени в системата;

 9. специални устройства при вакуумни и напорни съоръжения, включени в системата.

(4) Указанията за действия при непредвидени функционални нарушения и аварии в системата трябва да обхващат следните случаи:

 1. голями разрушения на тръби, тръбни участъци и съоръжения;

 2. хидравлични претоварвания вследствие на необичайно интензивни дъждове;

 3. повреди в помпени станции или в съоръжения за предварително пречистване;

 4. инцидентни изтичания на токсични и взривоопасни вещества.

(5) Указанията за действия при непредвидени функционални нарушения и аварии в системата трябва да съдържат:

 1. описания на вероятните инцидентни и аварийни ситуации;

 2. оценка на необходимото време за реагиране при инцидентни ситуации и аварии;

 3. списък на лицата, които трябва да бъдат уведомени при възникване на инцидентни ситуации и аварии;

 4. сведения за мястото за съхранение на наличните материали и части за подмяна;

 5. начините на действие, включително тези за предпазване на водоприемника от замърсяване и на пречиствателната станция от хидравлично претоварване и токсични вещества;

необходимите ресурси за ликвидиране на последствията от възникване на инцидентни ситуации и аварии – персонал, транспортни средства, строителни и други материали, резервни елементи и части, технически средства.

Чл. 149. Плановете за поддръжка трябва да се актуализират периодично в съответствие с изискванията на действащите законови и нормативни актове и с отчитане на събраните през този период данни за състоянието и развитието на канализационната мрежа, съгласно изискванията на Гл. трета, Раздел V.

Чл. 150. (1) За извършване на ефективна експлоатация и поддръжка е необходимо да се установят причините за възникналите проблеми, като се изследват:

 1. трасето на тръбопровода;

 2. причината за запушване или счупване на тръбите;

 3. мястото на запушването;

 4. причините за пропадане на терена;

 5. мястото и качеството на изпълнение на дадено включване;

 6. качеството на ремонта;

 7. състоянието на даден тръбопровод;

 8. размерът на отлаганията и полепналите мазнини по вътрешната повърхност на тръбите;

 9. резултатът от почистването на тръбопровода;

 10. качеството и количеството на отпадъчните води;

 11. водонепропускливостта;

 12. причините и мястото на образуваните отлагания и др.

(2) Методите за изследване на канализационните мрежи включват:

 1. изследване посредством оцветяване;

 2. електронно определяне на мястото на аварията;

 3. инспекция чрез телевизионна камера;

 4. визуален контрол;

 5. проверка чрез отразяване посредством огледала;

 6. измервания на количеството на отпадъчните води;

 7. определяне на качествата на отпадъчните води;

 8. определяне на количеството на инфилтрираните води;

 9. определяне на водонепропускливостта и др.

Чл. 151. (1) При експлоатацията на тръбопроводите възникват следните експлоатационни проблеми:

 1. запушвания, предизвикани от образуване на утайки и отлагания в канализационните тръбопроводи и канали, които намаляват хидравличната проводимост на системата;

 2. инкрустации, предизвикани от минерални отлагания и отлагания от мазнини върху стените на тръбопроводите и каналите;

 3. обраствания с корени на дървета и храсти;

 4. инфилтрация или ексфилтрация на води и др.

(2) Експлоатационните проблеми могат да бъдат отстранени по следните начини:

 1. промиване с високо налягане;

 2. механично почистване;

 3. почистване със залпов поток;

 4. разкопаване и ремонтиране.

За остраняването на по-големи експлоатационни проблеми трябва да се извърши саниране.

Чл. 152. (1) При експлоатацията на тръбопроводите възникват следните строителни проблеми:

 1. счупвания на тръби;

 2. пукнатини или отчупвания от тръби;

 3. химически въздействия или корозия;

 4. ерозия на почвата извън тръбопроводите;

 5. дефектни включвания;

 6. отворени или разместени връзки.

(2) Строителните проблеми могат да бъдат отстранени чрез ремонтиране, възстановяване или обновяване на тръбопроводите или каналите.

Чл. 153. (1) Капаците, стъпалата или стълбите и дънните части на ревизионните шахти и ревизионните отвори трябва да бъдат почиствани от замърсявания.

(2) Капаците трябва да бъдат закрепени върху опорната си повъхност стабилно и сигурно и да не предизвикват появата на шум при преминаването върху тях на транспортни средства.

(3) При необходимост трябва да се извършва ремонт, възстановяване и обновяване на шахтите, както и подмяна на стъпалата или стълбите.

Чл. 154. (1) Дъждоприемните шахти трябва да бъдат почиствани най-малко един път годишно.

(2) При дъждоприемните шахти със събирателна кофа трябва да се проверява редовно количеството на задържаните отпадъци и при необходимост да се отстраняват.Чл. 155. (1) Трябва да се извършва постоянен контрол на състоянието на конструкцията на каскадните шахти, капаците и стъпалата или стълбите им.

(2) Каскадните шахти трябва да бъдат почиствани редовно по механичен или хидравличен начин.Чл. 156. (1) За да се контролира действието на дъждопреливните шахти трябва да се извършват наблюдения на водните нива, честотата на преливанията и др.

(2) Трябва да се извършва редовен контрол на състоянието на конструкцията на дъждопреливните шахти и почистването им от замърсявания.Чл. 157. (1) При експлоатацията на дюкерите трябва да се проверява състоянието на затворните устройства (спирателни кранове или саваци) и при необходимост да се ремонтират или заменят с нови.

(2) Трябва да се контролира техническото състояние на конструкцията на шахтите, тръбопроводите, изолацията върху тях (ако има такава), сигурното закрепване на стъпалата или стълбите, както и на капаците върху входните отвори.

(3) Трябва да се извършва периодично почистване на входната и изходната шахта на дюкерите и промиване на тръбопроводите.

Чл. 158. (1) Трябва да се извършва редовен контрол на състоянието на конструкцията на дъждозадържателните резервоари, средствата за осигуряване на достъп до дъното им, капаците на входните отвори и др.

(2) При откритите дъждозадържателни резервоари трябва да се контролира стабилното закрепване на предпазните парапети, въжетата и др.

(3) Когато дъждозадържателните резервоари се изпразват с помпи, трябва да се извършва редовен контрол и поддържане на помпените агрегати, електрозахранването, тръбопроводите, арматурите, конструкцията на помпената станция и др.

(4) След изпразване на дъждозадържателните резервоари трябва да се извършва механично почистване на дъното им и/или хидравлично отмиване на утайките.

(5) При влизане в закрити дъждозадържателни резервоари трябва да се вземат мерки за осигуряване на здравето и безопасността на експлоатационния персонал.

Чл. 159. (1) При експлоатацията на вакуумните канализационни системи трябва да се извършва вътрешен оглед най-малко на всеки 6 месеца на сградните канализационни шахти и на устройствата в тях, а един път годишно да се извършва почистване и промиване на събирателния резервоар, фасонните части и вентилационните тръби.

(2) Най-малко веднъж на 5 години трябва да се извършва основен преглед на смукателните вентили и при необходимост да се заменят с нови.

(3) На всеки 1-2 седмици трябва да се извършва визуален оглед на вакуумната станция.

(4) Трябва да се извършва регистрация на часовете на работа на вакуумните устройства и на нагнетателните помпи, както и на разхода на електроенергия.

(5) Трябва да се извършва редовен преглед на механичното и електрическото оборудване.

Чл. 160. (1) При експлоатацията на напорните канализационни системи трябва да се извършва при необходимост промиване на клоновете на мрежата чрез предвидените в началото им промивни кранове. Промиването на напорните тръбопроводи се извършва с въздух или вода.

(2) Трябва да се извършва редовен оглед и почистване на черпателните резервоари.

(3) Трябва да се извършва постоянен контрол на действието на системите за управление на помпените агрегати.

(4) Неизползваните участъци от напорните канализационни мрежи трябва да бъдат изключени от експлоатация, за да не се намалява създавания от помпите напор, както и да се предотврати навлизането в мрежата на подпочвени води.Чл. 161. (1) При експлоатацията на помпените станции трябва да се извършва периодичен контрол на състоянието на помпените агрегати по отношение на:

 1. износването на работното колело и други подвижни части на помпите;

 2. уплътненията между вала и корпуса на помпите;

 3. лагерите на помпите и двигателите;

 4. закрепването им към фундаментите;

 5. центрирането им и др.

(2) Помпите и тръбопроводите трябва да бъдат почиствани и промивани редовно.

(3) Дъното и стените на помпените станции трябва да бъдат почиствани с водна струя.

(4) Когато са предвидени механизирани решетки, трябва да се контролира почистването им, а при обикновените решетки да се извършва ръчното им почистване редовно.

(5) Ежедневно трябва да се контролира и записва дебита, налягането, консумацията на електроенергия и продължителността на работа на помпените агрегати.

(6) Всяко нарушение в работата или авария на помпените агрегати трябва да бъдат регистрирани и се вземат мерки за бързото им отстраняване.

(7) Ежедневно трябва да се контролира състоянието на системите за смазване и охлаждане, устройствата за контрол и наблюдение, алармените устройства, вентилационната система, електрическите инсталации за високо и ниско напрежение и др.

(8) Електрическите инсталации за високо напрежение трябва да бъдат защитени срещу достъп на неупълномощени лица.

(9) Трябва да бъдат взети мерки за осигуряване на безопасен достъп на персонала до помещения или шахти, в които е възможно образуването на токсични и взривоопасни газови смеси.

(10) Канализационните помпени станции трябва да бъдат осигурени с:


 1. питейна вода;

 2. табели за обозначаване на опасни места;

 3. средства за оказване на неотложна медицинска помощ;

 4. лични предпазни средства и др.

Раздел V


Събиране, съхранение, обработване и актуализиране на информацията за

състоянието, екплоатацията и поддръжката на канализационните мрежи
Чл. 162. (1) При експлоатацията на канализационните мрежи тряба да се събира, обработва, и съхранява информация, която да бъде използвана за следните основни цели:

 1. провеждане на нормална и адекватна експлоатация;

 2. изготвяне на доклади относно състоянието, необходимоста от текуща поддръжка, ремонти и реконструкции на канализационната мрежа и съоръженията към нея, както и за инцидентни явления, нарушаващи целостта и нормалната експлоатация на системата, чистотата на водоприемниците и/или живота и здравето на населението и експлоатационния персонал и оценка на риска от хидравлично претоварване и наводняване;

 3. изготвяне и поддържане на кадастър на канализационната система.

(2) информацията по ал. 1 може да бъде съхранявана, обработвана и представяна в електронен формат чрез използване на географска информационна система (ГИС)

Чл. 163. (1) Информацията по чл. 162 трябва да съдържа следните данни (без да се ограничава само до тях):

 1. списък на елементите на системата, включващ тръбопроводите и каналите за отпадъчни води, шахтите, помпените станции, дъждопреливниците, задържателните резервоари и други съоръжения;

 2. данни за извършените действия при редовната техническа експлоатация и за състоянието на канализационната мрежа и съоръженията към нея;

 3. подробни данни за разрешените включвания в каналиационната система - производствени отпадъчни води, опасни вещества и др.;

 4. подробни данни за разрешените включвания във водоприемника – отливни канали след дъждопреливници, задържателни резервоари и помпени станции;

 5. доклади с резултати от проверките на канализационната мрежа, включително и такива от проверки с телевизионна камера;

 6. доклади за инцидентни повреди - запушвания, счупвания на тръби, нарушения в помпените станции и напорните тръбопроводи, заливания на сгради и територии, недопустими инцидентни замърсявания на водоприемниците и др.;

 7. данни от симулационни моделни изследвания, провеждани при подходящи сценарии, за определяне на поведението и хидравличния капацитет на канализационната мрежа при интензивни дъждове и евнтуалната необходимост от нейната реконструкция;

 8. данни от мрежата от станции за едновременно наблюдение и регистриране на дъждовете и водните количества в канализационната мрежа с оглед калибриране и проверка на симулационните модели на мрежата;

 9. доклади за извършените работи в рамките на планираните мерки за поддържане на канализационната мрежа;

 10. доклади за извършените действия и времето за реагиране при отстраняване на аварии по канализационната мрежа;

 11. доклади за извършени реконструкции и разширения на канализационната мрежа и съоръженията към нея ;

 12. данни за вида, времето на полагане и качеството на материалите, тръбите, фитингите и арматурите при ремонт, реконструкция или разширение на канализационната мрежа данни за разходите при ликвидиране на последствията от инциденти и за поддръжка на мрежата;

 13. данни за болести, наранявания или смъртоносни злополуки с лица от експлоатационния персонал и граждани;

 14. дани за оплаквания от разпространение на остри миризми от канализационната мрежа;

 15. данни за оплаквания от наводняване на сгради и терени, предизвикани от хидравлично претоварване или неадекватно функциониране на участъци от канализационната мрежа;

 16. данни за състоянието и функционирането на помпите, електро-механичните и електронните устройства и системите за управление на канализационната система;

 17. доклади за оценка на риска от хидравлично претоварване на канализационната мрежа и наводняване на урбанизираните територии, в съответствие с препоръките в Приложение 9.

(2) Информацията по ал. 1 трябва да бъде отразявана своевременно в кадастъра на канализационната система.

Чл. 164. (1) За целите на икономичната експлоатация на канализационната система трябва да бъдат провеждани изследвания относно:

 1. точно установяване на трасетата на съществуващите тръбопроводи и канали;

 2. местата и причините за запушване или счупване на тръби;

 3. местата и причините за пропадане на терена;

 4. произхода и местата на нерегламентирани включвания на канализационни участъци и повърхностни води към канализационната мрежа;

 5. качество на работите по ремонт, разширение и реконструкция на канализационната мрежа;

 6. състоянието на канализационните участъци;

 7. количеството на утайките, налепите и отложените мазнини в каналите;

 8. причините и мястото на отлаганията в канализационната мрежа;

 9. резултатите от почистването на тръбопроводите и каналите;

 10. качествата и количествата на отпадъчните води;

 11. водонепропускливостта на канализационните участъци;

 12. хидравличната проводимост на канализационната мрежа или на определени нейни участъци.

(2) За изпълнение на изискванията по ал. 1 могат да бъдат прилагани следните методи на изследване:

 1. обхождане и визуално обследване;

 2. определяне на повредените места чрез използване на сонда и регистриращо електронно устройство (при наличие на маркираща антена върху тръбите);

 3. визуално обследване чрез система от огледала;

 4. обследване с канален робот и телевизионна камера;

 5. измерване на водните количества чрез електронни измерителни и регистриращи устройства, монтирани на определени места по канализационната мрежа;

 6. определяне на качествените параметри на отпадъчните води чрез автоматични пробовземни и регистриращи устройства, монтирани на определени места по канализационната мрежа;

 7. използване на модели и програмни продукти за симулиране на хидравличните процеси и качеството на отпадъчните води в канализационните мрежи в съответствие с препоръките в Приложение 3.
Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет