Правила и норми за проектиране, изграждане и експлоатация на канализационни системи част І общи изискванияжүктеу 3.05 Mb.
бет9/15
Дата02.04.2019
өлшемі3.05 Mb.
түріПравила
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   15
Раздел І

Общи изисквания при изграждане
Чл. 486. (1) Пречиствателните станции за отпадъчни води трябва да бъдат изграждани в съответствие с одобрените работни проекти, издадените документи във връзка със започването, извършването и предаването на строителните и монтажните работи (СМР), нормативните актове по организацията и изпълнението на СМР, Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (ДВ, бр. 72 от 2003 г., изм., бр. 37 от 2004 г.), Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР (ДВ, бр. 37 от 2004 г., попр., бр. 98 от 2004 г.), Наредба № 2 от 05.05. 1986 г. за противопожарните строително-технически норми (ДИ “Техника”, 1987 г.), съответните държавни стандарти и други нормативни разпоредби в строителството, както и с изискванията на тази наредба.

(2) При изграждане на сградите, парокотелните инсталации, електрическите подстанции и трансформаторните постове, резервоарите и съдовете, работещи под високо налягане, газовите резервоари и проводи, освен изискванията на тази наредба, трябва да бъдат спазвани и изискванията на нормативните актове с които са регламентирани правилата за изпълнение на СМР на съответните видове строителни конструкции и инсталации.Чл. 487. При изграждането на пречиствателните станции за отпадъчни води трябва да бъдат спазвани всички общи изисквания за строителството на съоръжения, сгради и комуникации, регламентирани в Гл. втора, Раздел І.

Чл. 488. Инсталациите, машините и съоръженията за отвеждане на повърхностните води и за понижаване на нивото на подземните води на площадката на пречиствателната станция трябва да действат през цялото времетраене на строителството, изпитването и предаването на обекта. Те трябва да могат да действат и в периода на експлоатация на пречиствателните съоръжения при тяхното изпразване за ремонт или преглед, в съответствие с проекта и указанията за експлоатация на пречиствателната станция.

Чл. 489. Бетонните и стоманобетонните работи при строителството на пречиствателни станции за отпадъчни води трябва да бъдат извършвани въз основа на проект за бетона при спазване на техническите изисквания в работния проект, БДС и Наредба № 3 от 1994 г. (ДВ, бр. 97 от 1994 г., изм. ДВ, 53 от 1999 г.).

Чл. 490. (1) Стоманените конструкции на саваци, утайкочистачи, повдигателни устройства, монтажни пилони за потопяеми помпи и механични бъркалки, газови похлупаци и факли, аератори, разпределителни устройства за биофилтри, стълби, площадки, парапети и др., изготвени в промишлени условия, трябва да бъдат събирани контролно и да бъдат маркирани, преди отправянето им на строителната площадка. Тези конструкции трябва да бъдат комплектувани и сглобявани в обектовите складове и да бъдат монтирани окончателно съгласно проекта и указанията на производителя.

(2) Доставяните на обекта стоманени конструкции, постъпващи от промишлени предприятия трябва да имат защитно противокорозионно покритие, съгласно изискванията на проекта.Чл. 491. (1) Строителството на пречиствателни станции за отпадъчни води върху свлачища, руднични подработки и насипни строителни площадки трябва да започне само след като бъдат изпълнени и приети всички технически мероприятия за заздравяване на терена.

(2) Преди започване на строителните дейности за изграждане на пречиствателни станции за отпадъчни води върху свлачища, последните трябва да бъдат обезопасени срещу проникване на повърхностни и подземни води въз основа на проекта.

(3) Строителството на пречиствателни станции за отпадъчни води върху насипни строителни площадки трябва да започне след тяхното пълно изграждане и приемане в съответствие с изготвения проект и действащите нормативни изисквания.

Раздел ІІИзграждане и монтаж на съоръжения за пречистване на отпадъчни води
Чл. 492. Съоръженията за третиране на отпадъчните води и утайките, както и всички сгради и комуникаии на територията на пречиствателната станция, трябва да бъдат изграждани в съответствие с издадените строителни книжа, правилата и нормите в тази наредба и действащите нормативни актове за изпълнение на строително-монтажните работи на отделните видове строителни конструкции.

Чл. 493. Монтажът на спомагателните съоръжения и електро-механичните устройства към съоръженията за третиране на отпадъчните води и утайките трябва да бъде извършван в съответствие с изискванията на действащите нормативни документи, одобрените строителни книжа, тази наредба, работните проекти, одобрените спесификации и монтажни схеми, както и с изискванията на производителите.

Чл. 494. Съоръженията, изграждани в строителни изкопи трябва да бъдат засипвани само след като бъдат извършени успешно съответните изпитвания за тяхната якост и водонепропускливост и бъдат съставени съответните приемателни актове.

Чл. 495. За извършването и качеството на извършените скрити строително-монтажни работи трябва да бъдат съставяни съответни констативни актове, съгласно изскванията на Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (ДВ, бр. 72 от 2003 г., изм., бр. 37 от 2004 г.).

Раздел ІІІИзграждане на помпени и компресорни станции
Чл. 496. Помпените станции трябва да бъдат изграждани в съответствие с издадените строителни книжа, правилата и нормите в тази наредба и действащите нормативни актове за изпълнение на строително-монтажните работи на отделните видове строителни конструкции.

Чл. 497. При монтажа на помпените агрегати, компресорите и тръбопроводите трябва да бъдат взети предвид натоварванията и вибрациите.

Чл. 498. (1) Монтажът на арматурите след помпите и компресорите трябва да бъде в последователност помпа, респективно компресор, възвратна клапа, спирателен кран.

(2) При монтажа на възвратните клапи трябва да се съблюдава посоката на протичане, отбелязана върху клапата.Чл. 499. При монтажа на тръбопроводите трябва да се взема предвид тяхното предназначение, съгласно проекта и маркировката на тръбите.

Чл. 500. Компресорите трябва да бъдат звукоизолирани и разположени в добре звукоизолирани помещения.

Чл. 501. При монтажа на помпените и компресорните агрегати трябва да се извършва прецизно центриране и стабилно закрепване към фундаментите.

Раздел ІVИзграждане на площадковите комуникации
Чл. 502. (1) Изграждането на каналите и тръбопроводите трябва да бъде извършвано в съответствие с изискванията на Гл. втора.

(2) Изграждането на тръбопроводите трябва да бъде извършвано така, че да могат за издържат на очакваните по време на експлоатацията им механични, химични и термични натоварвания и въздействия.

(3) Видът на тръбопроводите трябва да бъде трайно и ясно маркиран с оглед лесното им идентифициране.

Чл. 503. (1) Пътищата и пътеките трябва да бъдат покрити с настилки, които да са устойчиви на износване и изтриване и да осигуряват безопасно движение при заледяване или покриване със сняг.

(2) При пресичането на пътищата и пътеките с открити канали трябва да бъдат изградени подходящи преминавания.

(3) За обръщане на посоката на движение на превозните средства трябва да бъдат изградени подходящи места.

Чл. 504. (1) Пътищата, които преминават покрай врати, проходи, изходи от стълбищни площадки и др., трябва да бъдат изградени така, че разстоянието межда изходите и бордюра на пътя да бъде най-малко 1,0 m.

(2) Пътища, при които транспортните или други средства се движат върху релси, трябва да бъдат изградени с такава ширина, че разстоянието между външните габарити на движещите се средства и границите на пътя да бъде най-малко по 0,5 m от двете страни.Чл. 505. Изграждането на каналите, тръбопроводите, електропроводите и пътищата трябва да се извършва в съответствие с изискванията за опазване на здравето и безопасността на работниците и експлоатационния персонал на пречиствателните станции.


Г л а в а шеста
ИЗПИТВАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА пречиствателни станции

за отпадъчни води


Раздел І

Общи изисквания
Чл. 506. (1) Хидравличното изпитване на съоръженията за третиране на отпадъчни води и утайки се прилага с цел доказване на тяхната проектна якост и водонепропускливост.

(2) Изпитването на машините и устройствата към технологичните съоръжения има за цел доказване на тяхната комплектност, здравина, функционалност и технически параметри, съгласно изискванията на проекта, производителя и действащите нормативни актове.Чл. 507. (1) Въвеждането в експлоатация на съоръженията за третиране на отпадъчни води и утайки има за цел доказване на тяхната хидравлична проводимост и технологична функционалност в съответствие с дадените в проекта технологични параметри и нормативните изисквания.

(2) Въвеждането на съоръженията в експлоатация трябва да бъде извършвано след провеждането на съответните изпитвания, изготвянето и представянето на необходимите документи, изисквани съгласно действащите нормативни актове за завършване и приемане на СМР.Чл. 508. При приемането на пречиствателните станции или на техни етапи трябва да бъде извършена комплексна оценка на тяхното изпълнение в съответствие с изискванията на издадените строителни книжа и протоколите за въвеждане в експлоатация.

Чл. 509. При изпитването, въвеждането в експлоатация, приемането и техническата експлоатация на технологичните съоръжения и комуникации, машините и устройствата, освен тази наредба, трябва да бъдат спазвани и следните нормативни документи: Правила за извършване и приемане на строителни и монтажни работи (ПИПСМР) – част първа “Сгради”, част втора “Инсталации и монтажни работи”, част трета “Съоръжения”; Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (ДВ, бр. 72 от 2003 г., изм. бр. 37 от 2004 г.); Наредба № 2 за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти (ДВ, бр. 72 от 2003 г., изм., ДВ, бр. 49 от 2005 г.); Наредба № 15 за устройство и технически надзор на тръбопроводи за водна пара и гореща вода (ДВ, бр. 101 от 1995 г.); Наредба № 28 за устройство и безопасна експлоатация на съдове, работещи под налягане (ДВ, бр. 16 от 1980 г., изм. бр. 101 от 1992 г.); Наредба № 31 от 1996 г. за изискванията към устройството и безопасната експлоатация на повдигателните съоръжения (ДВ, бр. 4 от 1997 г.); действащите нормативни документи за пожарна безопасност и за здравословни и безопасни условия на труд.

Чл. 510. (1) При техническата експлоатация на съоръженията за третиране на отпадъчни води и утайки трябва да се осигури устойчив хидравличен и технологичен режим в динамични условия през целия им експлатационен период в съответствие с изискванията на проекта и нормативните актове.

(2) Реализирането на изискванията по ал.1 трябва да бъде осъществено чрез изградената диспечерна система за оперативен контрол и управление с използването на съвременни симулационни модели и програмни продукти, прилагани в световната практика.Чл. 511. (1) При техническата експлоатация на пречиствателните стнции трябва да бъде извършван технологичен контрол на тяхната работа, съгласно изискванията на Гл. пета “Мониторинг” на Наредба № 6 от 2000 г. за емисионните норми за допустимо съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти (ДВ, бр. 97 от 2000 г.).

(2) Видът, броят и честотата на взиманите за анализ проби от отпадъчните води трябва да бъде съобразен с изискванията на Приложение № 3 на Наредба № 6 от 2000 г. за емисионните норми за допустимо съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти, (ДВ, бр. 97 от 2000 г.).

(3) Всички действия и обстоятелства по мониторинга на технологичните процеси и водните емисии при пречиствателните станции за отпадъчни води трябва да бъдат регистрирани редовно, а информацията да бъде съхранявана в продължение на не по-малко от 5 години, ако няма други специални изисквания.

Раздел ІІИзпитване и въвеждане в експлоатация на пречиствателни съоръжения и устройства
Чл. 512. (1) Хидравличното изпитване на съоръженията трябва да бъде извършвано след приключване на всички строителни и монтажни работи и при достигната проектна якост на бетона.

(2) Преди изпитването на съоръжението трябва да му бъде извършен обстоен оглед. При липса на констатирани дефекти в конструкцията и отлонения от проекта трябва да бъде съставен акт за готовността на съоръжението за хидравлично изпитване. При липса на такъв акт не се разрешава хидравлично изпитване на съоръжението.

(3) Напълването на съоръжението с вода трябва да се извършва на два етапа: първо съоръжението се напълва с вода до 1 m в продължение на 1 d за проверка на дъното за водонепропускливост, след което напълването продължава до проектната кота на максималното водно ниво.

(4) Хидравличното изпитване на съоръжението на водонепропускливост трябва да започне не по-рано от пет дни след напълването му с вода.

(5) Съоръженията се приемат за водонепропускливи ако денонощната загуба на вода не превишава 3 l/m2 от намокрените повърхности на стените и дъното, през стените и фугите не се наблюдава изтичане на вода, а основата не е овлажнена. При изпитване на открити съоръжения трябва да бъдат отчитани загубите на вода от изпарение от откритата водна повърхност.

Чл. 513. (1) Напорните съдове (резервоари и съоръжeния) трябва да бъдат изпитани на якост и водонепропускливост при налягане, равно на номиналното работно налягане, умножено с коефициент 1,5.

(2) Изпитването на напорното съоръжение на якост и водонепропускливост се счита за успешно, ако при пробното налягане в продължение на 10 min не се наблюдават изтичания и разрушения по него и прилежащите му тръбни връзки, фасонни части и арматури.Чл. 514. (1) Пречиствателните станции за отпадъчни трябва да бъдат въвеждани в експлоатация и приемани на етапи, съответстващи на отделните им технологични стъпала и технологични стопанства.

(2) Въвеждането в експлоатация на всяко технологично стъпало или технологично стопанство трябва да бъде извършвано след като бъдат въведени в експлоатация или приети предхождащите го технологични стъпала или стопанства, съответно по пътя на водата или по пътя на утайките.

(3) При въвеждането в експлоатация на всяко технологично стъпало или технологично стопанство трябва да бъдат извършени единични (за отделните агрегати и съоръжения) и комплексни 72-часови проби за тяхното технологично функциониране, за които се съставят протоколи.

(4) Действията за въвеждане в експлоатаци на всяко технологично стъпало или технологично стопанство и тяхната последователност и продължителност трябва да съответстват на изискванията на техническите указания в проекта.Чл. 515. (1) Постигането на проектния технологичен ефект на пречиствателните станции или на техни технологични стъпала и технологични стопанства при въвеждането им в експлоатация, трябва да бъде обвързано с проектните количествени и качествени параметри на отпадъчните води, постъпващи на входа на пречиствателната станция.

(2) При констатиран незадоволителен технологичен ефект на пречиствателните станции или на техни технологични стъпала и технологични стопанства, дължащ се на съществени различия в количествените и/или качествените параметри на отпадъчните води, постъпващи на входа на станциите от тези приети в проекта, въвеждането в експлоатация трябва да бъде преустановено. За констатираните проблеми и обстоятелства трябва да бъде съставен протокол. По-нататъшните действия за успешното въвеждане в експлоатация на пречиствателните станции или на техни технологични стъпала и технологични стопанства трябва да бъдат указани от проектанта.Чл. 516. (1) Приемането на пречиствателните станции или на техни технологични стъпала и технологични стопанства от възложителя трябва да бъде извършвано след успешното им въвеждане в експлоатация, съгласно изискванията на проекта, нормативните изисквания за предаване на СМР и тази наредба.

(2) При приемането на пречиствателните станции или на техни технологични стъпала и технологични стопанства трябва да бъдат представени за проверка съгласно изискванията на Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (ДВ, бр. 72 от 2003 г., изм. бр. 37 от 2004 г.).

(3) Приемането и разрешаване на ползването на пречиствателните станции или на техни технологични стъпала и технологични стопанства трябва да бъде извършено в съответствие с изискванията на Наредба № 2 за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти (ДВ, бр. 72 от 2003 г., изм. ДВ, бр. 49 от 2005 г.).

Раздел ІІІИзпитване и въвеждане в експлоатация на технологичните площадкови комуникации
Чл. 517. (1) Напорните тръбопроводи за водоснабдяване и канализация на площадките на пречиствателните станции за отпадъчни води трябва да бъдат изпитани на якост и на водонепропускливост, съгласно указанията в проекта и тази наредба.

(2) Изпитването на напорните площадкови тръбопроводи, полагани в траншеи, в непроходими тунели или канали трябва да бъде извършвано на два етапа:  1. предварително изпитване (изпитване на якост) – преди засипване на траншеята и монтиране на арматурите;

  2. окончателно изпитване (изпитване на водонепропускливост) – след засипване на траншеята и извършване на всички СМР на дадения участък от тръбопровода, но преди монтирането на хидранти, предпазни и въздушни клапани, на мястото на които по време на изпитването трябва да бъдат поставени плътни запушалки.

(3) При стоманени тръбопроводи, изпълнени по механизиран начин, двата етапа може да бъдат извършени едновременно след засипването на тръбопровода. Изпитването на стоманени тръбопроводи трябва да бъде извършвано при наличие на положителни резултати от контрола за качеството на заварките.

(4) Изпитването на напорните тръбопроводи на якост трябва да бъде извършвано при вътрешно налягане, дадено в проекта, а при липса на такива данни то се приема равно на работното, увеличено с 0,5 МРа, но не по-малко от хидростатичното налягане, увеличено с 0,2 МРа. Преди провеждане на изпитването на якост, напорните тръбопроводи трябва да бъдат напълнени с вода най-малко 72 h предварително. Приема се, че напорният тръбопровод е издържал успешно изпитването на якост, ако в продължение на 30 min не бъдат констатирани изтичания или влажни петна по тръбите и връзките.

(5) Изпитването на напорните тръбопроводи на водонепропускливост трябва да бъде извършвано при вътрешно налягане, равно на работното в продължение на 24 h за стоманените тръбопроводи и 72 h за стоманобетонните тръбопроводи. Приема се, че напорният тръбопровод е издържал успешно изпитването на водонепропускливост, ако в края на съответния изпитателен срок, налягането е спаднало с не повече от 0,1 МРа.

(6) За извършените предварителни и окончателни изпитвания трябва да бъдат съставени протоколи.

(7) Площадковите водопроводи за питейна вода преди предаването им за експлоатация трябва да бъдат промити и дезинфекцирани съгласно действащите санитарни правила и норми, утвърдени от Министерството на здравеопазването.

Чл. 518. (1) Безнапорните канализационни тръбопроводи на площадките на пречиствателните станции за отпадъчни води трябва да бъдат изпитани на водонепропускливост на два етапа: предварително изпитване – до засипването на траншеята; окончателно изпитване – след засипването на траншеята. Изпитванията трябва да бъдат извършвани последователно на участъци между две съседни ревизионни шахти.

(2) Тръбопроводите и шахтите трябва да бъдат изпитвани на водонепропускливост не по-рано от 24 h след напълването им с вода.

(3) При ниво на подземните води по-ниско от дъното на изкопа, изпитването на водоплътност трябва да бъде извършено чрез напълване на тръбопровода с вода до нивото на терена при по-виско разположената ревизионна шахта, като се измерва водното количество с което се допълва шахтата до първоначалното ниво.

(4) При ниво на подземните води над темето на най-високо раположената тръба, изпитването на водоплътност трябва да бъде извършено след засипването на траншеята, чрез измерване на количеството на проникналата в участъка подземна вода.

(5) Предварителното изпитване на водонепропускливост се приема за успешно, ако не бъде наблюдавано изтичане на вода. Окончателното изпитване на водонепропускливост се приема за успешно, ако в продължение на 30 min водното ниво в шахтата спадне с не повече от 0,2 m.

Чл. 519. (1) Хидравличното изпитване на топлопроводите на площадките на пречиствателните станции за отпадъчни води, положени в траншеи или непроходими канали, трябва да бъде извършено на отделни участъци на два етапа: предварително изпитване – до засипването на траншеята, но преди поставянето на салниковите температурни компенсатори; окончателно изпитване – след монтиране на арматурите и засипването на траншеята. Изпитването на топлопроводи, положени в проходими тунели може да бъде извършено и на един етап.

(2) Хидравличното изпитване на топлопроводите трябва да бъде извършвано в следния ред: 1. напълване на тръбопровода с вода и неговото обезвъздушаване; 2. подлагане на тръбопровода на вътрешно налягане, равно на работното умножено с коефициент 1,25, но не по-малко от 1,6 МРа в продължение на 10 min.

(3) Резултатите от хидравличните изпитвания се считат за успешни, ако по време на изпитването не се наблюдава спадане на манометричното налягане в тръбите и течове, няма нарушения по заваръчните шевове и размествания или деформации на неподвижните опори.

(4) Преди пускането на топлопроводната мрежа в експлоатация, тя трябва да бъде промита хидропневматично до пълното избистряне на промивната вода. За извършеното промиване трябва да бъде съставен акт.Чл. 520. (1) Въвеждането в експлоатация и приемането на площадковите тръбопроводи трябва да бъде извършвано съгласно изискванията на тази наредба и в съответствие с Наредба № 2 за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти (ДВ, бр. 72 от 2003 г., изм. ДВ, бр. 49 от 2005 г.).

(2) При полагане на тръбопроводи с различно предназначение в проходими тунели, приемането на тунела и на монтираните в него тръбопроводи трябва да бъде извършено поотделно.

(3) Топлопроводи, които са приети, но не са пуснати в редовна експлоатация до 6 месеца от датата на приемането, трябва да бъдат изпитани повторно на якост и водонепропускливост от експлоатиращата организация (оператора).

Раздел ІVОбщи изисквания при техническата експлоатация на пречиствателните съоръжения
Чл. 521. (1) При експлоатацията на пречиствателните станции трябва да се гарантира опазването на здравето и безопасността на персонала.

(2) Експлоатационната сигурност трябва да е висока, а рискът от опасности при нарушения в експлоатацията да бъде ограничен.

(3) При експлоатацията трябва да се обръща внимания на възможните вредни въздействия и образуването на миризми, шум, токсични вещества, аерозоли и пяна.

Чл. 522. При вземане на проби от входа и изхода на отделните съоръжения или потоци трябва да се осигурят безопасни условия за персонала.

Чл. 523. До площадката на пречиствателните станции не трябва да се допускат неупълномощени лица.

Чл. 524. В затворени помещения, в които е възможно образуването на влажна атмосфера, замърсен въздух или има опасност от експлозия, трябва да се извършва ефикасна вентилация.

Чл. 525. За улесняване на експлоатацията трябва да се вземат мерки срещу замръзване и заледяване.

Чл. 526. При съхраняване и транспортиране на опасни течни химикали или горива трябва да бъдат взети мерки за предотвратяване на вредни въздействия върху околната среда от аварийни изтичания.

Чл. 527. Заваръчни работи по съоръжения и тръбопроводи за лесно възпламеними и/или взривоопасни течности, горива или газове, напорни съдове и др. трябва да се извършват от висококвалифициран персонал с документирана правоспособност.

Чл. 528. (1) Фирмите, които експлоатират и поддържат пречиствателните станции за отпадъчни води, трябва да изработят подробни инструкции за експлоатация и поддържане на пречиствателните и обслужващите съоръжения и устройства, както и инструкции за опазване на здравето и осигуряване на безопасни условия на труд на персонала.

(2) При изработването на инструкциите трябва да се съблюдават изискванията на настоящите Правила и норми, както и изскванията на Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи (ДВ, бр. 37 от 2004 г., изм. ДВ, бр. 98 от 2004 г.) и Наредба № 9 от 2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при експлоатация и поддържане на водоснабдителни и канализационни системи (ДВ, бр. 93 от 2004 г.).

(3) Изработените инструкции за експлоатация и поддържане на пречиствателните и обслужващите съоръжения и устройства трябва да бъдат обявени на общодостъпни места за сведение и изпълнение от персонала на пречиствателните станции.

Раздел V


Решетки и сита
Чл. 529. При отстраняването и транспортирането на отпадъците, задържани от решетките и ситата, трябва да се вземат мерки за опазване на здравето и безопасността на експлоатационния персонал.

Чл. 530. Решетките, ситата и останалите съоръжения и устройства към тях трябва да се почистват от замърсявания.

Чл. 531. Почистващите и задвижващите съоръжения, устройства и транспортни ленти трябва да бъдат проверявани ежедневно и при необходимост да бъдат почиствани, смазвани и регулирани.

Чл. 532. Входните камери пред решетките трябва да се почистват през интервал, не по-голям от една седмица, а при необходимост и по-често.

Чл. 533. Трябва да се вземат мерки срещу опасността от покриване с лед на механичните съоръжения и устройства, като се включват по-често в действие, използват се отоплителни средства и др.

Чл. 534. (1) Задържаните отпадъци трябва да се събират в добре затварящи се контейнери.

(2) Контейнерите за събиране на отпадъците трябва да бъдат извозвани най-много през три денонощия.

(3) За дезинфекция на събраните отпадъци през лятото се допуска използване на хлорна вар.

(4) Количеството на задържаните отпадъци трябва да бъде измервано ежедневно.

Раздел VІ

Пясъкозадържатели
Чл. 535. Действието на пясъкозадържателите трябва да бъде контролирано ежедневно с измерване на количеството на отделения пясък и ежемесечно определяне на съдържанието на органични вещества в него.

Чл. 536. (1) По време на една работна смяна трябва да бъде проверявана скоростта на отпадъчните води в пясъкозадържателите без аериране.

(2) Когато при хоризонталните пясъкозадържатели и тези с кръгово движение на водата измерената хоризонтална скорост на потока е по-малка от 0,15 m/s, се намалява броя на работните коридори, а при скорост над 0,30 m/s се включват допълнително коридори.Чл. 537. Трябва да се извършва постоянен контрол на степента на напълване с пясък на събирателните шахти и да се извършва своевременното им изпразване.

Чл. 538. (1) Когато извадения пясък отделя неприятни миризми, той трябва да бъде обработен с хлорна вар.

(2) Изваденият пясък може да бъде промит в класификатори.

(3) Промитият пясък трябва да бъде събиран в контейнери и да бъде извозван през 2 – 3 денонощия на подходящо депо извън пречиствателната станция.

(4) Отстранените от пясъкозадържателите масла и мазнини, след обезводняване в специални резервоари, трябва да бъдат отстранявани от пречиствателната станция с оглед на тяхното оползотворяване.Чл. 539. Извозване на задържания пясък на депа за строителни отпадъци и/или рекултивация на увредени терени се допуска само в случай, когато пясъкът не съдържа органични замърсяващи вещества.

Чл. 540. (1) Съоръженията и устройствата за събиране, изваждане, промиване, обезводняване и транспортиране на пясъка, както и задвижващите устройства, трябва да бъдат проверявани ежедневно и при необходимост да бъдат почиствани, смазвани, регулирани и др.

(2) Релсите за движение на механичните устройства за събиране на пясъка трябва да се поддържат чисти.

(3) Аерационната система при пясъкозадържателите с аериране трябва да бъде проверявана и поддържана ежедневно.

Чл. 541. Когато са предвидени бункери за събиране на пясъка, трябва да се проверява изправността на затворното им устройство и да се вземат мерки срещу заледяването им през зимата.

Чл. 542. (1) При изваждане на пясъка от събирателните камери с хидроелеватори, трабва да се проверява действието им и при констатирано запушване да се извършва промиване с техническа вода.

(2) Посредством манометри трябва да се контролира налягането на техническата вода, подавана към хидроелеваторите.Чл. 543. При експлоатация на пясъкозадържатели с дълбочина на водата над 1,3 m трябва да бъдат монтирани предпазни парапети, спасителни пояси, въжета или други подходящи средства.

Раздел VІІУсреднители
Чл. 544. Трябва да се извършва ежедневно изследване на количеството и състава на отпадъчните води на входа и изхода от усреднителите.

Чл. 545. Трябва да се проверява количеството на твърдите вещества, които се утаяват в усреднителите, и да се осигури редовното им почистване.

Чл. 546. При аерираните усреднители трябва да се контролира интензивността на аериране.

Раздел VІІІУтаители
Чл. 547. (1) Довеждащите и отвеждащите тръбопроводи и канали трябва да бъдат проверявани ежедневно и при нужда да бъдат почиствани по механичен или хидромеханичен начин.

(2) Редовно трябва да бъдат почиствани биологичните обраствания върху полупотопените прегради, преливните ръбове и отвеждащите канали.Чл. 548. (1) Трябва да се извършва редовно отстраняване на утайките, събрани в камерите за утайки.

(2) Изпускането на утайките трябва да се извършва без да се прекратява постъпването на отпадъчните води в утаителите.

(3) При изпускането на утайките трябва да се следи дали няма прорив на утаени води.

Чл. 549. Трябва да се измерва ежедневно количеството на утайките и да се извършват изследвания на характеристиките им.

Чл. 550. Задържаните плаващи вещества трябва да бъдат отстранявани ежедневно.

Чл. 551. (1) Трябва да се проверява и контролира действието на утайкочистачите и да се проверява дали по дъното на утаителите няма залежали утайки.

(2) Поддържането и експлоатацията на утайкочистачите трябва да се извършва в съответствие с инструкциите на производителите.

(3) Релсите за движение на утайкочистачите трябва да бъдат поддържани чисти, като се отстраняват всички попаднали върху тях предмети и се вземат специални мерки при покриването им с лед или сняг – посипване с пясък, почистване с топъл въздух и др.

Раздел IХМазнинозадържатели и маслозадържатели
Чл. 552. Трябва да се извършва ежедневен контрол на концентрациите на мазнини и масла в отпадъчните води пред и след мазнинозадържателите и маслозадържателите.

Чл. 553. Устройствата за събиране, задържане и отстраняване на мазнините и маслата трябва да бъдат почиствани редовно по механичен и/или хидравличен начин.

Раздел Х


Флотатори
Чл. 554. При експлоатацията на флотаторите трябва да се съблюдават инструкциите на производителите.

Чл. 555. Периодично трябва да се извършват изследвания за установяване на действителния пречиствателен ефект на флотаторите.Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   15


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет