Предлаганите стоки и услугижүктеу 183.92 Kb.
Дата04.03.2018
өлшемі183.92 Kb.


И Н Ф О Р М А Ц И Я
/По приложение 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС/

за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение, попадащо в точка 10, буква „н” и точка 1, буква „в“ от списъка на категориите и дейностите в Приложение към чл. 93, ал.1,т.1 и 2 на ЗООС-(изм. - ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г.)

- добив на подземни води (невключени в приложение № 1) и мелиоративни дейности в селското стопанство, включително напояване на земи;) - „Изграждане на две водовземни съоръжения за подземни води-тръбни кладенци(ТК) ТК “ЗП Ивелина Тодорова –Балканци“ в ПИ 027004, в землището на с. Балканци ЕКАТТЕ 02484, общ. Ген. Тошево, обл.Добрич и ТК “ЗП Ивелина Тодорова –Тригорци“ в ПИ с идентификатор 73095.16.118 в землището на с.Тригорци, общ.Балчик, обл.Добрич за напояване на трайни насъждения(орехи) и маточина“.

1000м

1000м

Възложител:

Ивелина Тодорова Иванова, ЗП

Варна

септември, 2015г

I. Информация за контакт с Възложителя

Ивелина Тодорова Иванова, ЗП, идент. Nо по ДДС: 124632333,гр. Добрич, ул. "Генерал Гурко", 7, ет. 2, ап.5, тел.0889 115 495

Пощенски адрес за кореспонденция: гр. Добрич, ул. "Генерал Гурко", 7, ет. 2, ап.5,

Телефон, факс и e-mail: тел.0889 115 495, it.ivanova@abv.bg

Управител или изпълнителен директор на фирмата-възложител: Ивелина Иванова-ЗП

Лице за контакти: Ивелина Тодорова Иванова тел.0889 115 495
IІ . Характеристика на инвестиционното предложение

1.Резюме на предложението.

Инвестиционното предложение, попадащо в точка 10, буква „н” и точка 1, буква „в“ от списъка на категориите и дейностите в Приложение към чл. 93, ал.1,т.1 и 2 на ЗООС-(изм. - ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г.)-буква н) (изм. - ДВ, бр. 32 от 2012 г., в сила от 24.04.2012 г.) добив на подземни води (невключени в приложение № 1);буква в) мелиоративни дейности в селското стопанство, включително напояване на земи;) – „Изграждане на две водовземни съоръжения за подземни води-тръбни кладенци(ТК) ТК “ЗП Ивелина Тодорова –Балканци“ в ПИ 027004, в землището на с. Балканци ЕКАТТЕ 02484, общ. Ген. Тошево, обл.Добрич и ТК “ЗП Ивелина Тодорова –Тригорци“ в ПИ с идентификатор 73095.16.118 в землището на с.Тригорци, общ.Балчик, обл.Добрич за напояване на трайни насъждения(орехи) и маточина“.

Трайно предназначение на територията-земеделска, начин на трайно ползване-нива.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на две водовземни съоръжения за подземни води-тръбни кладенци(ТК) ТК “ЗП Ивелина Тодорова –Балканци“ в ПИ 027004, в землището на с. Балканци ЕКАТТЕ 02484, общ. Ген. Тошево, обл.Добрич и ТК “ЗП Ивелина Тодорова –Тригорци“ в ПИ с идентификатор 73095.16.118 в землището на с.Тригорци, общ.Балчик, обл.Добрич за напояване на трайни насъждения(орехи) и маточина“.

Цели на ползване на водата: Напояване на земеделски култури. Няма друга алтернатива за напояване в района на ИН.

Разстоянието между двете съоръжения е около 1600м

Водовземното съоръжение ТК “ЗП Ивелина Тодорова –Балканци“ е предвидено за напояване на 124дка трайни насъждения(орехи) и 60 дка маточина, отглеждана в междуредията на част от овощната градина в ПИ 027004 и ПИ027012 в землището на с. Балканци ЕКАТТЕ 02484, общ. Ген. Тошево. Необходимото количество вода е около Qср.дн=300м3/дн. през поливния сезон-юни, юли, август(90 дни)..

Водовземното съоръжение ТК “ЗП Ивелина Тодорова –Тригорци“ е предвидено за напояване на 83дка трайни насъждения(орехи) и 40 дка маточина, отглеждана в междуредията на част от овощната градина в ПИ с идентификатори 73095.16.118 и 73095.16.117 в землището на с.Тригорци, общ.Балчик, обл.Добрич. Необходимото количество вода е около Qср.дн=200м3/дн. през поливния сезон-юни, юли, август(90 дни).

Земите са арендовани за дългосрочен период.

Тръбните кладенци се предвижда да бъдат изградени в неогенския водоносен хоризонт – от подземното водно тяло BG2G000000N044,Североизточна и Средна Добруджа, естественните ресурси на проучвания участък, съгласно даннните от БДЧР-Варна са Qест = 2613 л/с, като общото водовземане е Q=275,2 л/с, свободни ресурси Q=2336,8 л/с., който е подходящ за добив на подземни води за посочените цели с необходимото количество и качество.

Въз основа на извършените хидрогеоложки проучвания(приложени), дълбочината на планираните два еднотипни сондажа е 120±10м. По всички показатели, подземните води отговарят на изискванията на Наредба №18 от 27 май 2009г за качеството на водите за напояване на земеделски култури(обн. ДВ, бр.43/ 09.07.2009 г.).

2. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение.

Предвидените за изграждане водовземни съоръжения за капково напояване на овощни градини и маточина в землището на с. Балканци общ. Ген. Тошево, обл.Добрич и в землището на с.Тригорци, общ.Балчик, обл.Добрич е без алтернатива, предвид климатичните условия на района, където напояването е от решаващо значение за отглеждане на посочените култури.

Повишаването на добивите от земеделските култури при напояване достига 55-100%.

Отсъства друга алтернатива за добив на води за посочената цел с необходимото качество и количество.3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности.

ИП няма връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности.4. Подробна информация за разгледани алтернативи.

По отношение на местоположението на ИП- в землищата на с.с.Балканци и Тригорци, обл.Добрич, както и избрания водоносен хоризонт, отсъстват други алтернативи- площите за реализация на ИП е определена от инвеститора и е с подходящи дадености за конкретната цели, а неогенския водоносен хоризонт е икономически изгоден за добив на необходимите водни количества с подходящите физико-химични характеристики..5.Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности по време на строителството.

Площадките на тръбните кладенци се намират на около 5 км югоизточно от с. Балканци и 2,5-3км северозападно от с. Тригорци.

Площадката на ТК “ЗП Ивелина Тодорова –Балканци“ е в ПИ 027004, в землището на с. Балканци ЕКАТТЕ 02484, общ. Ген. Тошево. Географските координати на площадката на тръбния кладенец (в координатна система WGS_84-BL): B43°33'58,80" L28°11'38,90". Надморска височина на терена: 198 м.(фиг.1).

Площадката на ТК “ЗП Ивелина Тодорова –Тригорци“ е в ПИ с идентификатори 73095.16.118, в землището на с. Тригорци, общ. Балчик. Географските координати на площадката на тръбния кладенец (в координатна система WGS_84-BL): B43°33'15,80" L28°11'00,75". Надморска височина на терена: 194 м.(фиг.2).

Разстоянието между площадките на двата сондажа е 1600м.

Необходимата площ за временни дейности по време на изграждането на сондажите е около 100-150м2.
Фиг.1. Кадастрална карта с местоположение на площадката на водовземното съоръжение ТК “ЗП Ивелина Тодорова –Балканци“ ПИ 027004, в землището на с. Балканци ЕКАТТЕ 02484, общ. Ген. Тошево и поливните площи-ПИ 117 и 118(общо 127,004дка)1000мФиг.2. Кадастрална карта с местоположение на площадката на водовземното съоръжение ТК “ЗП Ивелина Тодорова –Тригорци“ в ПИ с идентификатори 73095.16.118 в землището на с. Тригорци, общ. Балчик и поливните площи-ПИ 117 и 118 с обща площ 83,003дка

6. Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет.

За реализация на ИП - изграждане на два сондажа за подземни води и система за капково напояване на 124дка трайни насъждения(орехи) и 60 дка маточина, отглеждана в междуредията на част от овощната градина в ПИ 027004 и ПИ027012 в землището на с. Балканци ЕКАТТЕ 02484, общ. Ген. Тошево и 83дка трайни насъждения(орехи) и 40 дка маточина в ПИ с идентификатори 73095.16.118 и 73095.16.117 в землището на с.Тригорци, общ.Балчик, обл.Добрич се предвиждат следните основни процеси: • подготовка на площадките за монтаж на сондажната апаратура, включваща премахване на почвения слой на площ около 100-150м2 и съхраняване, за последващо възстановяване;

 • монтаж на сондажна апаратура 1БА-15 или аналогична на нея;

 • изграждане на водовземните съоръжениея ТК “ЗП Ивелина Тодорова –Балканци“ и ТК “ЗП Ивелина Тодорова –Тригорци“ до предвидената дълбочина 120±10м(прил.хидрогеоложко проучване), включващо:-сондиране- роторно, безядково, с промивна течност технически чиста вода;

 • укрепване на сондажния ствол с метални/PVC тръби с диаметър 324мм и 219мм;

 • провеждане на опитно-филтрационни изследвания за определяне на хидравличната ефективност на изградените сондажи;

 • предаване на водовземното съоръжение на възложителя и регистрация в БДЧР-Варна(МОСВ), след оборудването им с потопяема помпа, инсталирана на дълбочина около 90-100м с номинален дебит, Qн =5л/с, нивомерна тръба до дълбочина 90м, водомерен възел до устието на сондажа;

 • необходимото количество вода е до Qср.дн=200-300м3/дн. през поливния сезон-юни, юли, август(90 дни) с измползване метода на капковото напояване.

7. Схема на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.

Площадките, където ще се реализира инвестиционното предложение, граничат с полски път. Не се предвижда изграждане или промяна на пътна инфраструктура.8.Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване.

Програма за дейностите, включително за строителство и експлоатация се представят в проекта за изграждане(Обосновка на водовземането) и Разрешителното за водовземане, съгласно с изискванията на Закон за водите (обн. ДВ, бр.67/1999 г., изм. и доп., бр.65/2006 г.)., Наредба № 1 за проучването, ползването и опазването на подземните води (обн. ДВ, бр.87/2007 г., изм. и доп., бр.2 от 2010г и бр.15 от 2012г.). и План за управление на водите в Черноморския басейнов район-БДЧР-Варна.

Напояването на земеделските култури-съгласно нормите определени от Изпълнитерлна агенция по хидромелиорации- „Добри практики за напояване на земеделски култури, 2007г.”

Строителството на вмсеки от сондажите ще се извърши за около 30 дни .

Обектът ще се реализира на един етап. Съществуващите фази са строителство и водовземане за напояване на земеделски култури.

Функционирането на обекта ще бъде сезонно-м.юни-м.август.

Не се предвижда закриване на обекта с последващо възстановяване и използване.

9.Предлагани методи за строителство.

Ще бъдат използвани съвременни и традиционни методи за изграждане на сондажите и инсталацията за капково напояване .

Сондирането ще бъде роторно, безядково до проектната дълбочина 120м.±10м, със сондажна апаратура. Скалоразрушаващият инструмент е триролкови длета с диаметър 394мм, 295 мм;

Съобразно инфраструктурата на обекта е възможен достъпът на едрогабаритна техника, спускане на помпи и други дейности свързани с изграждането и експлоатацията на водовземните съоръжения.10.Природни ресурси , предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията.

За строителството ще се използват минимални количества традиционни строителни материали – цимент, чакъл, пясък и др., както и ел. енергия , горива и вода. През експлоатационния период ще се ползва ел. енергия за помпения агрегат и системата за капково напояване.11. Отпадъци, които се очаква да се генерират- видове, количества и начин на третиране.

При изграждане на сондажите ще се генерират ограничени по вид и количество отпадъци – изкопни земни маси, които след това ще се използват за обратна засипка и хоризонтална планировка; малки количества строителни отпадъци – ще се събират и транспортират за депониране на сметище посочено от общината. При напояването няма да се генерират твърди отпадъци , нито отпадъчни води.12. Информация за разгледани мерки за намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда.

Черпенето на вода от сондажа не замърсява околната среда и не оказва значително въздействие върху нея.

Подробно, възможните отрицателни въздействия върху компонентите на околната среда и взетите мерки са разгледани в раздел ІV на настоящата Информация. Отрицателни въздействия могат да се появят през етапа на изграждане на сондажа–повишено шумово натоварване на района, формирането на строителните отпадъци на територията на площадката, те няма да се складират на площадката, а само временно ще се съхраняват и периодически ще се изнасят на определеното от общината място.

Изграждането на сондажите, добива на подземни води и капковото напояване няма да окаже негативно влияние върху флората и фауната в района.

За ограничаване вредното въздействие върху почвите се препоръчва :


 • отделяне и депониране на хумусния слой, преди започване на строителните дейности;

 • връщане на хумуса след приключване на строителството;

 • почистване на замърсените от строителни материали и отпадъци площи;

 • недопускане засипване на хумусни хоризонти с мъртвица;

При изграждането на сондажа и използване на машините за напояване е необходимо да се спазват всички предвиждания на проекта и на Плана за безопасност и здраве, където се изяснява начина на строителство и безопасността на труда.

13. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение / например добив на строителни материали, нов водопровод, добив или принасяне на енергия, жилищно строителство, третиране на отпадъчните води/. За реализация на инвестиционното предложение не се предвиждат други дейности.

14.Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение.

След получаване на необходимото становище за преценяване на необходимостта от ОВОС, Възложителят ще изготви необходимите документи, въз основа на които ще се издаде Разрешение за водовземане, чрез водовземните съоръжения/ сондажи/ от БДЧР-Варна.15. Замърсяване и дискомфорт на околната среда.

Замърсяване с последващ дискомфорт на околната среда може да има само през етапа на изграждането на сондажите, което ще продължи около 30 дни за всеки един.

При сондажните работи ще се наблюдава ошумяване на околната среда от сондажната апаратура и превозни средства, превозващи материали и отпадъци.

При водочерпенето и поливките замърсявяне няма да се получи, а шум от работещите потопяеми помпи в сондажите и инсталацията за капково напояване не се очаква.16. Риск от инциденти.

Вички дейности ,свързани с прокарването и изследването на сондажите ще се извършват съгласно Правилник по безопасността на труда при геологопроучвателните работи.

Всички специалисти и работници са длъжни да спазват този правилник и инструкциите за неговото приложение, отнасящо се до :


 • назначаването и инструктажа на работници и служители;

 • изискванията за поддръжка и стопанисване на работните места , машини и съоръжения ;

 • лични предпазни средства и средства за колективна защита ;

 • строително-монтажни работи и демонтаж на сондажната апаратура ;

 • техническите изисквания за машините, съоръжинията и използваните инструменти ;

 • правилата за безопастност при сондиране, ликвидиране на аварии в сондажа, обсаждане и циментиране на тръбите ;

 • правилата за организация и експлоатиране на електрическото стопанство ;

 • правилата за пожарна безопастност ;

 • хигиената на труда ;

 • даване на първа медицинска помощ и действия при злополуки и природни бедствия.

По време на строителните работи са възможни инциденти и злополуки с работещите на сондажната апаратура. Възможно е удряне с инструмент, контузия, падане, затрупване с материали и други. За да се избегнат такива инциденти е необходимо да се спазват изискванията за охрана на труда.

При експлоатацията на сондажите и системата за капково напояване инциденти са малко вероятни при спазване на елементарни практики за безопасност..ІІІ Местоположение на инвестиционното предложение.

1.План, карти и снимки , показващи границите на инвестиционното предложение, даващи информация за физическите , природните и антропогенните характеристики, както и за разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа.

За характеризиране местоположението на инвестиционното предложение, към настоящата Информация са приложени следните материали:

- Хидрогеоложко проучване за определяне дълбочината на сондажите ТК “ЗП Ивелина Тодорова –Балканци“ и ТК “ЗП Ивелина Тодорова –Тригорци“ ;

- Договори за аренда и скици на имотите, включени в ИП;-Стелитна снимка с местоположението на площадките на новите сондажи за подземни води и площите за напояване;

На територията, граничеща с терена, предназначен за изграждането на сондажа и площите за напояване на земеделски култури, няма елементи от Националната екологична мрежа, като най-близо до територията ИП е ЗЗ за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна“Крайморска Добруджа“ с код BG0000130, определена съгласно изискванията на чл.6, ал.1, т.1 и т.2 от ЗБР.

2.Съществуващите ползватели на земи и приспособяването им към площадката или трасето на обекта на инвестиционното предложение и бъдещи планирани ползватели на земи

Съгласно приложените материали, земите на настоящото инвестиционно предложение се намират между с.Балканци и с. Тригорци, на границата между общ.Ген.Тошево и общ. Балчик. Според статута на имотите- трайно предназначение на територията-земеделска, начин на трайно ползване-нива, каквито са и съседните имоти, и в тази връзка, реализацията на инвестиционното предложение няма да навреди на съседните собственици и ползватели на земи, нито ще изисква специалното им приспособяване.3.Зониране или земеползване съобразно одобрени планове.

Имотите, предмет на инвестиционното предложение се намират изцяло в земеделска територия. Необходимостта от напояване на земеделските култури, води до изграждане на

„ водовземни съоръжения - сондажи” за подземни води за посочените цели.

Разглежданато инвестиционно предложение няма връзка с други планове и проекти.4.Чувствителни територии, в т. ч. чувствителни зони, уязвими зони , защитени зони, санитарно-охранителни зони и др.; Национална екологична мрежа.

Имотът, предмет на инвестиционното предложение не попада в чувствителни и защитени зони. Най-близо разположените ЗЗ до територията,предмет на ИП е ЗЗ за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна“Крайморска Добруджа“ с код BG0000130, определена съгласно изискванията на чл.6, ал.1, т.1 и т.2 от ЗБР.

Експлоатацията на сондажите и процеса за напояване на земеделските култури не предполага замърсяване на околната среда и не представлява опасност за нея.

4а. Качеството и регенеративната способност на природните ресурси.

Природните ресурси ще се използват предимно при изграждане на водовземното съоръжение. Използваните горива,пясък, чакъл ще се набавят от складове в района.

При напояването, като природен ресурс ще се ползва подземна вода и горива за агрегатите.Други природни ресурси не се предвиждат да се използват по време на строителството и експлоатацията на обекта.

5.Подробна информация за всички разгледани алтернативи за местоположение.

За местоположението на сондажите са определени площадки, граничеща с полски път, за напояваните земи –отсъства алтернатива.ІV.Характеристики на потенциалното въздействие / кратко описание на възможните въздействия вследствие на реализацията на инвестиционното предложение/:

1.Въздействие върху хората и тяхното здраве, земеползването, материалните активи, атмосферния въздух, атмосферата, водите, земните недра, ландшафта, природните обекти, минералното разнообразие, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии на единични и групови паметници на културата, както и очекваното въздействие от естествени и антропогенни вещества и процеси, различните видове отпадъци и техните местонахождения, рисковите енергийни източници – шумове, вибрации, радиации, както и някои генетично модифицирани организми.

Реализирането на инвестиционното предложение - изграждане на две водовземни съоръжения и капково напояване на земеделски култури, няма да доведе до съществено антропогенно въздействие и натоварване на околната среда. Отглежданите овощни насаждения и маточина са познати за района и ще влияе положително върху хората и тяхното здраве, земеползването, материалните активи, атмосферния въздух, атмосферата, водите, земните недра, ландшафта.

Трайно предназначение на територията-земеделска, начин на трайно ползване-ниви.

Санитарно – хигиенните условия на района са благоприятни за реализацията на ИП.

Изграждането на водовземните съоръжения ще се осъществи на площ от около 150м2.Това предполага, че няма да повлияе отрицателно върху околната среда и хората и ще продължи до 30дни.След изграждането на сондажите, използваната площ ще се рекултивира, а за водовземното съоръжение ще бъде изградена шахта, с размери около 3х3х2м.

Самото изграждане на обекта предполага определено въздействие върху хората, работещи по време на строителството му.

Замърсителите през строителния период са : прах, изгорели газове от ДВГ на строителната техника / предимно бензинови и дизелови двигатели/ и др.

Ще се ползва едрогабаритна техника, самосвали и др. подобна техника. Това все пак предполага едно завишено шумово въздействие по време на сондирането.

Тези въздействия ще отпаднат след приключване на стротелството и преминаване към експлоатация на обекта. Замърсяването през този период ще бъде с ограничен териториален обхват, краткотрайно, периодично, без кумулативен ефект.

Необходимо е спазването на изискванията за охрана на труда с цел защита на работещите, както и някои норми и мерки при строителството за намаляване на отрицателният ефект през този период.

Не съществува опастност от замърсяване на подземните води, следствие на предвидената конструкция на сондажите и използване на добрите земеделски практики при използване на торове и обработка на трайните насаждения и културите с препарати за защита.

Почвата може да бъде замърсена от следните видове отпадъци: • в периода на строителството:

Строителните отпадъци ще се генерират по вид и количество отпадъци – изкопни земни маси, които след това ще се използват за обратна засипка; Малки количества строителни отпадъци – ще се събират и транспортират за депониране на сметище , посочено съответно от общ.Ген.Тошево и от общ. Балчик.

 • в периода на експлотация :

При експлоатациата на обекта няма да се генерират твърди отпадъци, нито отпадъчни води.

Реализацията на обекта няма да окаже вредно въздействие върху местната флора и фауна. Тя е представена предимно с местни видове, характерни за Североизточна България.2.Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на разположените в близост до обекта на инвестиционното предложение.

Това въздействие не се очаква, тъй като в обсега на обекта и в близост до обекта няма елементи от Националната екологична мрежа, както и забележителни природни обекти или защитени територии. Споменатите по горе се намират в района, но достатъчно отдалечени от мястото на инвестиционното предложение.3.Вид на въздействието / пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, средно и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно/.

а/ шумовото въздействие при строителството ще бъде само през деня, пряко и постоянно с продължителност докато се извършва сондажния процес, около 30дни за всеки сондаж;

б/замърсяването с прах и изгорели газове от двигателите на строителната техника / предимно ДВГ/ ще бъде постоянно , предимно през периода на строителството, когато ще се ползва техника , пряко през деня ;

в/стротелните отпадъци формирани в периода на строителството не търпят промяна на открито и не отделят миризми. Ще се складират временно на площадката и периодично ще се изнасят на място посочено от общините.Няма да оказват същестнвено въздействие върху околнота среда.

г/ шумовото натоварване през време на експлоатацията ще се определя от идващите и отиващите си МПС на работещи и посещаващи обекта. Въздействието е предимно през деня , постоянно , пряко и отрицателно.

д/ влиянието върху ландшафта ще бъде пряко, дълготрайно , но положително.4. Обхват на въздействието – географски район; засегнато население; населени места / наименования, вид – град , село, курортно селище, брой жители и др./.

а/ шумът при строителство обхваща съседните и близки имоти.

б/шумът при експлоатация ще обхване само територията на обекта и няма да замърсява околната среда.

в/ замърсяването с прах и изгорели газове от ДВГ на строителната техника, ще обхване съседни имоти.

г/ строителните отпадъци, при неправилно управление , могат да замърсят почвата само на площадката, върху която се разполага сондажното оборудване.

Негативните влияния ще са краткотрайни предимно през стротелният период, ще бъдат в рамките на допустимото и няма да окажат негативно влияние върху околната среда.5. Вероятност на поява на въздействието.

а/ най – голяма е вероятността за поява на шумовото въздействие само по време на строителството , до 30 дни;

б/аналогична е вероятността от появата на въздейсвие от прах и изгорели газове от ДВГ на строителната техника;

в/средна и по–малка е вероятността от появата на въздействие на строителните отпадъци;

г/ като средна и по – малка се определя вероятността от шум и замърсяване с изгорели газове от МПС посещаващи имота.

6. Продължителност , честота и обратимост на въздействието.

По време на строителството въздействието е краткотрайно , с разширен обхват , периодично , без комулативен ефект.

По време на експлоатацията въздействието е постоянно , с ограничен обхват – на територията на обекта, в допустимите санитарно – хигиенни норми.

7. Мерки , които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение , свързани с предотвратяване, намаляване или компенсиране на значителните отрицателни въздействия върху околната среда.

В резултат на реализиране на инвестиционното предложение не се очакват значителни отрицателни въздействия върху околната среда и здравето на хората.

Мерките за намаляване на евентуални отрицателни въздействия включват следните основни мероприятия:

По време на строителството:

а/намаляване на шумовато въздействие в резултат на извършване на строителните работи основно през деня;

б/ за намаляването на запрашеността по време на изграждане на сондажите, се предвижда прилагане при възможност на някои добри практики: навлажняване на строителната площадка, своевременно изнасяне на отпадъците, внимателно разтоварване на строителните материали и др. подобни;

в/своевременно изнасяне на оформените строителни отпадъци, на определеното от общ.ген.тошево и общ. Балчик място.

г/ за ограничаване на вредното въздействие върху почвите се препоръчва:


 • отделяне и депониране на хумусния слой преди започване на сондажните работи;

 • връщане на хумуса след приключване на изграждането на водовземните съоръжения;

 • почистване на замърсените от строителните материали и отпадъци площи;

 • внасяне на плодна почва на местата, където е отнета или липсва такава;

 • недопускане засипване на хумусни хоризонти с мъртвица;

д/ работниците на обекта да ползват лични предпазни средства.

В подготвителният и основният период на стротелството да се спазват изискванията за безопасност , хигиена на труда и противопожарна охрана, подробно определени в Правилника за безопасност на труда при строително – монтажни работи Д-02-001 от 1982г. и Наредба 2 за противопожарните стротелно – технически норми, издани на МВР и МТРС от 1994г.По време на експлоатацията:

а/за предпазване на почвата и подпочвените води от замърсяване, своевременно изхвърляне на отпадъците на определеното за целта място , определено от общините;

б/прилагане на добрата земеделска практика при използване на препарати за борба с вредителите в селското стопанство, както и при подхранване на растенията.

8. Трансграничен характер на въздействията.

Въздействията върху околната среда от реализацията на инвестиционнотопредложение нямат трансграничен характер.

Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет