Предмет: Избор на финансова институция за отпускане на дългосрочен банков кредит в размер на 3 000 000 евро, срещу залог на бъдещи вземания на "В и К"ад гр. Ловеч, за инвестиционни проекти свързани с дейността на дружеството Възложителжүктеу 373.33 Kb.
бет1/3
Дата31.03.2019
өлшемі373.33 Kb.
  1   2   3

„МБАЛ – ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ” ЕООД

гр.Велики Преслав, ул.”Л.Каравелов” №51,тел./факс 053842307

m-e-majl: mbal_preslav@abv.bg
УТВЪРЖДАВАМ:
Управител:

/п/ д-р Ив.ДимитровУ К А З А Н И ЯЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ, ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСЕМ „А“ ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ:
Избор на доставчик на активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за захранване на обекти,собственост на „МБАЛ-ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ” ЕООД ГР. ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ

ЗА СРОК ОТ ДВАНАДЕСЕТ МЕСЕЦА

М. юни 2015 год.

„МБАЛ – ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ” ЕООД

гр.Велики Преслав, ул.”Л.Каравелов” №51,тел./факс 053842307

m-e-majl: mbal_preslav@abv.bg

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

на документацията за участие в обществена поръчка чрез ПУБЛИЧНА ПОКАНА по ЗОП с предмет: „Избор на доставчик на активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за захранване на обекти, собственост на„МБАЛ-ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ” ЕООД, гр.В.Преслав:


1.Публична покана изх.№_____/______

  1. Приложения към Публичната покана:,

2.1.Техническа спецификация;

2.2.Изисквания към офертата и към участниците;

2.3.Критерий за оценка на офертите;

2.4.Изисквания към изготвяне на офертите и към участниците3. Образци на документи

„МБАЛ – ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ” ЕООД

гр.Велики Преслав, ул.”Л.Каравелов” №51,тел./факс 053842307

m-e-majl: mbal_preslav@abv.bgПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА
I.ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
1. Предмет на обществената поръчка:

1.1 Избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Избор на доставчик на активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за захранване на обекти, собственост на„МБАЛ-ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ” ЕООД, гр.В.Преслав:

- обект № 13411023 – здравна служба с.Кочово, ПК 9862

- обект № 13421050 – здравна служба с.Драгоево, ПК 9860

- обект № 13421095 – здравна служба с.Златар, ПК 9880

- обект № 103451037 – МБАЛ , гр.В.Преслав, ПК 9850,ул.”Л.Каравелов” 51

- обект № 13451047 – МБАЛ,гр.В.Преслав, ПК9850, ул.”Л.Каравелов” 51-2

- обект № 13451053 – Поликлиника,В.Преслав, ПК 9850,ул.”Л.Каравелов” № 51 а

- обект № 13511017 – здравна служба, с.Хан Крум, ПК 9863

- обект № 13511067 – здравна служба, с.Тройца, ПК 9864


Вид на поръчката: доставка, осъществявана чрез покупка

Избор на доставчик за период от 12 (дванадесет месеца) на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение на обекти за нуждите на „МБАЛ-ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ” ЕООД, гр.В.Преслав.

При неяснота или колизия на текстове от настоящата документация, приема се за вярно посоченото в следния ред: решение, обявление, публична покана за участие; указание, договор, приложения.


    1. Срок за изпълнение на поръчката - 12 /дванадесет/ месеца, считано от датата на потвърждение на първия график за доставка. Плащането от страна на Възложителя ще се извършва по банков път, отложено за срок до 30 дни след датата на издаване на фактура от Изпълнителя.

    2. Стойност на поръчката

Прогнозно количество за срока на договора: до 220 MWh

Общата прогнозна стойност на поръчката е 38 000 лв. без ДДС.

Поръчката се обявява във връзка с Директива/ЕО/ 72/2009 за осъществяване на процеса по смяна на доставчик на електрическа енергия,Закона за енергетиката/ЗЕ/ и Решение на КЕВР от 28.06.2013 г. за доставка на електрическа енергия на свободния пазар.

Чрез поръчката се цели понижаване на разходите за електроенергия на Възложителя.

Цената за доставка трябва да включва единна цена за доставка на нетна активна електрическа енергия, без в балансиращата група допълнително да се начисляват суми за излишък и недостиг на небалансите,както и такса за участие в балансиращата група.

Цената на електроенергията за срока на договора не подлежи на увеличение.

Фактурирането на реално използваната електрическа енергия ще се извършва, съгласно Правила за търговия с електрическа енергия /ПТЕЕ/ и Правила за измерване на количеството електрическа енергия/ПИКЕЕ/.

Следва изпълнителят да предостави на възложителя услуга по прогнозиране на потребление и да поеме за своя сметка разходите по балансирането.

Участникът следва да има възможностите за доставка на цялото количество електроенергия в необходимите срокове и с необходимото качество.

2.Участниците в процедурата трябва да са лицензирани като търговец на електрическа енергия съгласно чл.39, т.13, във връзка с чл.69 и чл.69а от Закона за енергетиката /ЗЕ/ и координатор на балансираща група.

Изпълнителят следва да има изградена система за мониторинг на измервателна точка, достъпна за възложителя – ON LINE – копие.

По отношение на планирането и договарянето на конкретни количества нетна активна електрическа енергия се прилагат ПТЕЕ.Съответните действия по планирането и договарянето се извършва от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в качеството му на координатор на стандартната балансираща група.

3. Място на изпълнение на поръчката:

Обекти на територията на действие на „МБАЛ-ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ” ЕООД, гр.В.Преслав:

- обект № 13411023 – здравна служба с.Кочово, ПК 9862

- обект № 13421050 – здравна служба с.Драгоево, ПК 9860

- обект № 13421095 – здравна служба с.Златар, ПК 9880

- обект № 103451037 – МБАЛ , гр.В.Преслав, ПК 9850,ул.”Л.Каравелов” 51

- обект № 13451047 – МБАЛ,гр.В.Преслав, ПК9850, ул.”Л.Каравелов” 51-2

- обект № 13451053 – Поликлиника,В.Преслав, ПК 9850,ул.”Л.Каравелов” № 51 а

- обект № 13511017 – здравна служба, с.Хан Крум, ПК 9863

- обект № 13511067 – здравна служба, с.Тройца, ПК 98644.Комуникации между Възложителя и Изпълнителя

Възложителя ще определи свой/и упълномощен/и представител/и по договора за координация и контрол на изпълнение на договора,както и за оперативен контакт с изпълнителя.

Изпълнителят трябва да посочи конкретни телефонни номера – фиксиран и мобилен, както и електронен адрес, които приоритетно ще се ползват за комуникация с Възложителя.
Публикуване на публичната покана в Агенцията за обществени поръчки:

ІІ.КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Най-ниска цена.


ІІІ.ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ОФЕРТАТА И КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

5.Изисквания към съдържанието на офертата и към участника.

5.1 Офертата се изготвя по приложенитe в документацията образци.Невъзможността участникът да предостави цялата изискана информация или да представи оферта, неотговаряща на условията посочени от Възложителя в документацията за участие води до отстраняването му.

5.2 До участие в обществената поръчка се допускат всички български и чуждестранни физически и юридически лица, както и техни обединения.Юридическите лица се представляват от лицето или лицата с представителна власт по закон или от специално упълномощени с нотариално заверено пълномощно лица.Когато се представляват от друг, физическите лица представят нотариално заверено пълномощно.

5.3 Когато участник в обществена поръчка е обединение, което не е юридическо лице, документите по чл.56, ал.1, т.1,б.”а” и „б” от ЗОП се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, а документите по чл.56 ал.1, т.1, б.”в” и т.4 и т.5 от ЗОП се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл.25, ал.2,т.6 от ЗОП.

5.4 Когато участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език,документът по чл.56,ал.1,т.1 б.”а” от ЗОП се представя в официален превод, а документите по чл.56,ал.1, т.4, т.5 и т.11 от ЗОП, които са на чужд език се представят и в превод.

5.5 Всички разходи за подготовка и участие в обществената поръчка са за сметка на участника.

5.6 В посочения от Възложителя срок, Участникът следва да представи оферта, изготвена по образците – приложени към настоящата Техническа спецификация /документацията за участие/,като същата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по поща с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция,телефон и електронен адрес,наименованието на предмета на поръчката.В обществена поръчка не се предвиждат обособени позиции.

5.7 Всяка оферта следва да съдържа следното:

1.Представяне на участника – по Образец № 1 към образците на документи включващо:

1.1 Посочване на единен идентификационен код по чл.23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен.

1.2. Приложени доказателства за упражняване на професионална дейност по чл. 49, ал. 1 и/или 2 от ЗОП във връзка с чл.21,ал.1,т.1 от Закон за енергетиката - - Валиден лиценз,издадено от КЕВР за „търговия с електрическа енергия” съгласно Закона за енергетиката, включващо дейността „координатор на балансираща група” – заверено копие;

2. Списък на документите и информацията, съдържаща се в офертата, подписан от участника/представляващия – по Образец № 2 към документацията за участие;

3.Когато участникът е обединение,което не е юридическо лице – копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето,което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият.
6.Технически възможности и квалификация на участника:

Минимални изисквания:

1.Участникът следва да е изпълнил минимум 3 доставки с предмет еднакъв или сходен с предмета на поръчката / доставка на електрическа енергия/ през последните 3 / три/ години,считано от датата на подаване на офертата;

2.Участникът следва да е лицензиран за „търговия с електрическа енергия”, включващо дейността „координатор на балансираща група” в съответствие със ЗЕ и другите относими нормативни актове;

3.Участникът следва да има внедрена система за управление на качеството спрямо изискванията на стандарта ISO 9001:2008 или еквивалент с обхват в съответствие с предмета на поръчката.

4.Участникът да разполага с изградена система за мониторинг на измервателна точка,достъпна за Възложител – on line;

5.Участникът трябва да има възможност за доставка на цялото количество електроенергия в необходимите срокове и с необходимото количество.Доказателства за технически възможности:

1.Списък на основните доставки,еднакви или сходни с предмета на поръчката/доставка на електрическа енергия/,изпълнени през последните 3 /три/ години,считано от датата на подаване на офертата, с посочване на предмет, стойности,дати на възлагане на доставките,получателите и период на изпълнение, придружен от доказателства за извършените доставки под формата на удостоверение,издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър,в който е публикувана информация за доставката.Удостоверението се представя като заверено от участника копие. /образец № 3/

2.Валиден лиценз,издадено от КЕВР за „търговия с електрическа енергия” съгласно Закона за енергетиката, включващо дейността „координатор на балансираща група” – заверено копие;

3.Валиден сертификат за внедрена система за управление на качеството спрямо изискванията на стандарта ISO 9001:2008 или еквивалент с обхват по предмета на поръчката – заверено копие;

4.Документ, удостоверяващ, че участникът разполага с изградена система за мониторинг на измервателна точка,достъпна за Възложителя - on line – оригинал или заверено копие;

5.Декларация за потвърждаване възможностите за доставки на цялото количество електроенергия в необходимите срокове и с необходимото качество – свободен текст,оригинал.

6. Списък-декларация за броя на членовете в балансиращата група с консумация равна или близка до консумацията на електроенергия на Възложителя - свободен текст, оригинал;

7.Общи принципи (методика) за разпределяне на небалансите в рамките на балансиращата група – оригинал или заверено копие;8.Техническо предложение – по Образец № 5 от образците към публичната покана,придружено с декларация за конфиденциалност / в случай на приложимост – по образец № 4/.

9.Предлагана цена за изпълнение на поръчката – подготвя се от участника на хартиен носител по образеца Ценово предложение – по Образец № 6 от образците за публичната покана.
Забележки:

1. При изготвяне на офертите участниците трябва да се придържат точно към обявените от Възложителя условия.

Всеки участник в процедурата има право да представи само една оферта. Няма да бъдат приемани варианти на офертата.

Документите, свързани с процедурата, следва да бъдат на български език. Документи издадени на друг език задължително да се съпровождат от превод на български език заверен от участника. В изрично предвидените в настоящата документация случаи документите представени на чужд език се съпровождат от официален превод. ”Официален превод” е превод, извършен от преводач, който има сключен договор с Министерството на външните работи за извършване на официални преводи.

3.Офертата следва да бъде представена на адреса, до часа и датата, посочени в публичната покана като краен срок за представяне на офертите.

4.Офертата се подписва от представляващия участника или надлежно упълномощените лица, като в този случай в офертата се прилага пълномощното от управляващия участника.

5. Всички документи в офертата следва да бъдат попълнени без корекции, подпечатани и подписани от представляващия участника, съгласно актуалната му регистрация, или от нотариално упълномощен негов представител.

Приложените копия на документи да бъдат заверени за вярност на всяка страница с гриф “вярно с оригинала” подпис и мокър печат на участника/при условие, че участника разполага с печат.6. Отварянето на офертите ще се извърши от 10:00 часа на 17.06.2015 г. в сградата на „МБАЛ-ВЕЛИК ПРЕСЛАВ” ЕООД, гр.В.Преслав, ул.”Л.Каравелов” № 51 съгласно публичната покана за участие.;

7. Разглеждането, оценката и класирането на офертите ще са съгласно критерият за възлагане от Възложителя „икономически най- изгодна оферта“

8. Отварянето на офертите се извършва при условията на чл. 68, ал. 3 от ЗОП и на него могат да присъстват: участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

9.След приключване на работата на комисията по разглеждане и оценка на офертите , комисията съставя протокол за получаването,разглеждането и оценката на офертите и за класирането на участниците.Протоколът се представя на възложителя за утвърждаване, след което в един и същи ден се изпраща на участниците и се публикува в профила на купувача, при условията на чл.22б,ал.3.
Възложителят може да възложи изпълнението на поръчката и в случаите, когато е подадена само една оферта, ако същата е в съответствие с техническите спецификации.

X.СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

10.1.Възложителят сключва писмен договор, който включва всички предложения от офертата на определения изпълнител. Договорът се сключва в съответствие с изискванията, заложени в техническото задание на настоящата публична покана, техническото предложение за изпълнение на поръчката, направено от избрания Изпълнител /Образец №5 / и ценовата оферта на Изпълнителя /Образец № 6/.

10.2.Възложителят „МБАЛ-ВЕЛИК ПРЕСЛАВ” ЕООД чрез Управителя сключва договор по проведена обществена поръчка съгласно по реда на чл. 14, ал. 4 и Глава осма „а” чл. 101а , ал. 1 от ЗОП с кандидата, който е класиран от комисията на първо място и определен за изпълнител при условията и по реда на чл.101е, ал.1 от Закона за обществените поръчки.

При подписване на договора кандидатът трябва да представи съгласно чл.101е ал.2 документите по чл.47, ал.1,т.1 и т.5 (свидетелство за съдимост) както и документ за гаранция за изпълнение в размер на 3% от стойността на договора, във вид на парична сума, внесена по сметката на възложителя или банкова гаранция определена в полза на възложителя – оригинал на безусловна, неделима и неотменима банкова гаранция, издаден от българска или чуждестранна банка със срок на валидност по дълъг от 30/тридесет/ дни от срока на изпълнение на договора10.3.При непредставянето им или при отказ на определения за изпълнител да сключи договор, възложителят може да определи за изпълнител следващия класиран кандидат и да сключи договор.

Страните по договора за обществена пръчка не могат да го изменят, освен в случаите на чл. 43, ал.2 от ЗОП.

За неуредените в настоящите указания въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки и актовете по прилагането му.
Управител:

/п/д-р Ив.Димитров


Образец № 1
ДО „МБАЛ-ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ” ЕООД

гр.ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ

ул. „Любен Каравелов” № 51

Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет