Предвижда се водоснабдяване за аквакултури от река Бяла река – ляв приток на река Стряма, чрез изградени съоръженияжүктеу 42.04 Kb.
Дата30.03.2019
өлшемі42.04 Kb.


Page |

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН”

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ


За издаване на Разрешително за водовземане чрез изградени съоръжения от повърхностен воден обект

Проектни параметри на използването
Предвижда се водоснабдяване за аквакултури от река Бяла река – ляв приток на река Стряма, чрез изградени съоръжения както следва:

 • Алпийско водохващане, състоящо се от бетонов праг с дължина 25м , разположен косо на течението с вграден улей с решетка в дясната част на прага.

 • Съществуващ стоманобетонов канал с размери 1м/0.80м. с дължина около 500м., който отвежда водата до имот № 055023 и рибарниците. Каналът е построен заедно със съществуваща в миналото воденица, намираща се в имота. За канала и воденицата липсват строителни документи.

 • Рибарник, състоящ се от три броя басейни с обща площ 1780м2 и обем 2000м3 с предназначение за отглеждане на пъстърва за нуждите на заведението за хранене и магазин за жива риба, разположени в имота.

 • Предвиденото производство на пъстърва е в размер на 10 – 12т/годишно.
 • Географски координати на съоръженията:

 • Географски координати на точката на водовземане в река Бяла река:

N 42°36'12.87" Е 24°55'45.60" Н = 425.20м

 • Географски координати на вход на рибарника – обект на водоснабдяване:

N 42°36'10.16" Е 24°55'28.31" Н = 420м

 • Географски координати на заустването в същото дере:

N 42°36'8.32" Е 24°55'28.51" Н = 418мПредвидените дейности за водовземане с цел „водоснабдяване за аквакултури” ще бъдат разрешени при спазване на следните специфични условия:
2.1. Да се извършва собствен мониторинг, в съответствие с изискванията на чл. 70 от Наредба № 1/11.04.2011 г. за мониторинг на водите, както следва:
2.1.1. Да се предвидят два пункта за собствен мониторинг за БЕК Риби:

 • Пункт МТ №1 на 150м от водовземното съоръжение нагоре срещу течението на реката.

 • Пункт МТ №2 на 150 м под водовземното съоръжение надолу по течението на реката.2.1.2. В тези пунктове да се извършва мониторинг по показателите:

 • Физикохимични - активна реакция рН, температура, разтворен кислород, азот амоние, общ азот и общ фосфор, с честота на пробовземане – един път годишно.

 • Биологичен елемент за качество (БЕК) – риби (Методика за определяне на Базиран на Риби Индекс (БРИ) - един път на три години.


2.1.3. Наблюденията, измерванията, вземането, консервирането и изпитванията на проби се извършват съгласно български или международни стандарти. Изпитванията се извършват от акредитирани или специализирани лаборатории съгласно чл.78 от Наредба №1 от 11.04.2011г за мониторинг на водите.
2.1.4 Резултатите от мониторинга да се предоставят в БДИБР в 15 дневен срок от датата на изпитването


2.2. В срок от шест месеца от влизане в сила на настоящият административен акт да се представи проект за изграждане на екологичен отвор, разположен в близост до левия бряг на реката, на кота по-ниска от котата на водовземане - 425.30м, оразмерен да осигурява преимуществено протичане на минимално допустимия отток в размер на 115л/сек. В проекта след екологичния отвор да се предвиди заскаляване с оглед образуване на рибна рампа с наклон 1:15 и широчина 2 м. Да се предвиди проектно решение за осигуряване на технически условия за измерване на минимално допустимия отток след водовземането.


Цел на заявеното ползване


Водоснабдяване за аквакултури

Водно тяло /воден обект/

Водно тяло с код BG3МА600R142 – „река Бяла река от извори до мост на пътя гр.Карлово – гр.Калофер.”

Воден обект – река Бяла река, ляв приток на р.Стряма.
Местност,административно-териториална и териториална единица ЕКАТТЕ

Землище с.Васил Левски ЕКАТТЕ 10207

Община Карлово

Област Пловдив


Място за представяне на

писмени възражения и

предложения от

заинтересованите лица

Гр. Пловдив

Ул. “Янко Сакъзов” № 35

Басейнова дирекция ИБР – гр.Пловдив

ИНЖ. ГЕОРГИ СЕМЕРДЖИЕВ

Директор на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”

.


4000, Пловдив, ул.”Янко Сакъзов”35 /

Тел: (+35932) 604720, Факс: (+35932) 604721, www.earbd.org; e-mail:bd_plovdiv@abv.bgКаталог: files -> File -> Razreshitelni -> Obyavlenia-syobshtenia -> Obyavlenia -> 2018
2018 -> Съобщение за публично обявяване
2018 -> Басейнова дирекция „източнобеломорски район”
2018 -> Q1% = 455. 00 м³/сек – оразмерително за хидравличната проверка на проводимостта
2018 -> Басейнова дирекция източнобеломорски район
2018 -> Решение на Общински съвет Крумовград
2018 -> Условия, при който ще бъде издаден административния акт
2018 -> Басейнова дирекция „източнобеломорски район”
2018 -> Басейнова дирекция източнобеломорски район
2018 -> Обект Предприятие за разфасовка на червени меса и производство на полуфабрикати. Цел на заявеното ползване


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет