Приети сигнали по “зеления телефон” и електронната поща в мосв за месец април 2012 годинаДата13.04.2019
өлшемі87.5 Kb.
#96912


ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО “ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В МОСВ ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ 2012 ГОДИНА
Дата

Постъпил сигнал

Сигнал

Отговорна институция

Предприети действия

21.03.2012 г.

„Зелен телефон“

Нерегламентирано депониране на строителни отпадъци на депо, определено за депониране на земни маси на територията между ж.к. „Младост 3“, кв. Горубляне и Околовръстен път.

РИОСВ София

На 09.05.2012 г. е извършена съвместна проверка на място, от експерти на РИОСВ - София, гл. специалист - сектор „Екология и чистота” и старши инспектор Столичен инспекторат към район Младост, отразена в протокол № КОС - ДИ - 41/09.05.2012 г., при която е констатирано че на терен с площ около 50 дка има насипани земни маси, смесени битови отпадъци (хартия и картон, пластмаса текстилни отпадъци и др.) и строителни отпадъци (тухли, керемиди, бетон и др.).

В хода на проверката не е установен оператор на терена, на който се извършат разтоварните дейности и дали теренът е определен за депониране на земни маси.

На 17.05.2012 г. е извършена повторна проверка на място, при която се установено следното:

Пътят към разтоварището е преграден с метални ограждащи парапети и завързан с верига и катинар, с което е ограничен достъпът до същото.

Количеството и местоположението на отпадъците е същото като констатираното в предходната проверка.

Дадени са следните предписания до кмета на район Младост:  1. Да се уточни собствеността на терените замърсени със земни маси и строителни отпадъци констатирани в настоящият протокол;

  2. Да се ограничи достъпът до имотите;

  3. Да се извърши почистване на констатираните замърсявания със строителни отпадъци, на упоменатият имот в настоящият протокол.

За предприетите на мерки и действия по почистване и ликвидиране на нерегламентираното сметище, кмета на район Младост следва да уведоми РИОСВ, в срок до 29.06.2012 г. При неизпълнение на дадените предписания, ще бъдат предприети съответните административно наказателни мерки.
29.03.2012 г.

„Зелен телефон“

На ъгъла на ул. „Житница“ и ул. „Месечинка“, между кв. „Овча купел“ и кв. „Красно село“ се намира асфалтова база, която силно замърсява атмосферния въздух в района.

РИОСВ София

На 11.04.2012 г. от експерти на РИОСВ София е извършена проверка на Асфалтова база, собственост на „Гарантстрой Комплекс“ АД. При проверката е констатирано, че асфалтовата база не работи. По контура на площадката органолептично не е установено наличието на миризми. По данни на оператора площадката на обекта се оросява периодично.
03.04.2012 г.

„Зелен телефон“

Наличие на тъмен черен пушек, вследствие на горене на пластмасови отпадъци и гуми в района на трите строежа (ул. „Тодор Каблешков“ и ул. „Боянски водопад“, на края на ул. „Боянски водопад“, в ливадите).

Столичен инспекторат

Столична общинаСигналът е препратен за предприемане на действия по компетентност към Столичен инспекторат.
05.04.2012 г.

„Зелен телефон“

Наличие на нерегламентирано сметище до гробищния парк на гр. Пордим.

От общинската администрация не се предприемат действия за почистването на терена.РИОСВ Плевен

На 18.04.2012 г. от експерти на РИОСВ Плевен и в присъствието на представител на община Пордим е извършена проверка на място. Констатирано е, че върху терена има наличие на локални замърсявания от смесени битови и биоразградими отпадъци, на обща площ около 0,5 декара.

В момента на проверката Общинска администрация, гр. Пордим е предприела действия за събиране и депониране на отпадъците, както и последващо почистване на терена.


17.04.2012 г.

Електронна поща

Неправомерни действия спрямо дърво, на което има щъркелово гнездо, с. Строево, обл. Пловдив.

Община Марица

Експерти от община Марица, съвместно с кмета на с. Строево, са извършили проверка на място. Констатирано е, че дървото е жизнено и в добро физиологично състояние. Щъркеловото гнездо, намиращо се в короната на дървото, не е разрушено, а в гнездото има двойка щъркели. Не са констатирани нарушения.
17.04.2012 г.

Електронна поща

На 07.04.2012 г. в ж.к. „Дружба“, гр. София, е усетена неприятна миризма.

-

За периода 06-08.04.2012 г. на територията на страната не са регистрирани превишения на праговите стойности за съдържание на вредни вещества в атмосферния въздух от имисионните пунктове за контрол качеството на атмосферния въздух.
17.04.2012 г.

Електронна поща

Наличие на нерегламентирано сметище на входа на с. Желява, район Кремиковци.

РИОСВ София

Извършена е съвместна проверка на място, от експерти на РИОСВ София, съвместно с гл. специалист - „МИОЕПО” при район Кремиковци, при която е констатирано замърсяване със строителни отпадъци (керемиди, тухли, бетон и др.), смесени битови отпадъци (хартия, картон, пластмаса и др.) и земни маси, разпръснати по целият терен.

Дадено е предписание до кмета на район Кремиковци, за предприемане на мерки и действия по почистване и ликвидиране на нерегламентираното сметище, в срок до 31.05.2012 г., за което писмено да се уведоми РИОСВ - София. При неизпълнение на даденото предписание ще бъдат приложени съответните административно наказателни мерки.


17.04.2012 г.

Електронна поща

Наличие на неприятна миризма от свинекомплекса в гр. Ахелой, и замърсяване на река Ахелой с отпадъчни води на градската канализация.

РИОСВ Бургас

Въз връзка с подадени сигнали в РИОСВ Бургас за разпространение на миризми при наторяване в землището на Ахелой, са извършени проверки на място на 30.03.2012 г. и 04.04.2012 г., при които е установено, че се извършва наторяване на обработваема земеделска площ, за която има договорни отношения между собственика на земята и управителя на фирма „Карас“ ООД.

При първата проверка не е констатирано наличие на неприятни миризми.

На следващата проверка е доловено наличие на миризма на животинска тор при определена посока и сила на вятъра. След проведен разговор с управителя на „Карас“ ООД, същият е уверил, че до 3 дни ще се преустанови наторяването.

Фирмата извършва периодично анализи на почви и торов отпад, резултатите от които предоставя и на РИОСВ Бургас.

Оптималното оползотворяване на торовия отпад е условие от Решение по оценка за въздействието върху околната среда № 4 – 2/ 2002 г.

17.04.2012 г.

Електронна поща

Изтичане на фекални води във вилна зона, с. Шкорпиловци, общ. Долни Чифлик, обл. Варна.

-

Подателят на сигнала е пренасочен по компетентност.
17.04.2012 г.

Електронна поща

Нерегламентирано изхвърлена торба с отпадъци в района на с. Огняново.

-

Подателят на сигнала е пренасочен по компетентност.
17.04.2012 г.

Електронна поща

Неприятна миризма от коритото на река „Дреновичка“ в района между ул. „Патриарх Йоан Дебърски“ и ул. „Марин Големинов“, район Витоша.

Район Витоша

Столична общинаСигналът е препратен за предприемане на действия по компетентност към район Витоша.
18.04.2012 г.

„Зелен телефон“

Сеч на дървета – чинари в парка на гр. Сандански.

РИОСВ Благоевград

На 02.04.2012 г. е извършена проверка на място и по документи от горски стражари при РДГ - Благоевград.

При направения обход на терена, предмет на сигнала, е установено наличие на около 300 броя отрязани дървета от черен бор. Дънерите не са маркирани. Дървесината не е била извозена от терена.

Направена е справка в ДГС - Сандански и е установено, че залесената площ (иглолистна култура от черен бор) попада в отдел 202, подотдел н1 по ЛУП на ДГС - Сандански с функция: зелена зона. Същата представлява гора в селскостопански фонд, частна собственост.

За извършената сеч са уведомени кмета на с. Поленица и кмета на община Сандански.

Теренът, предмет на сечта, не попада в граници на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в граници на защитени зони по Закона за биологичното разнообразие.

20.04.2012 г.

„Зелен телефон“

Изпускане на гъст, черен дим и сажди от един от комините на „Кремиковци“.

РИОСВ София

На 20.04.2012 г. е постъпило уведомление от фирма „Елтрейд Къмпани” ЕООД, собственик на обособена част от производствената площадка на „Кремиковци” АД, че на територията на Доменно производство се извършва предварителна подготовка за последващо демонтиране на изпускащо устройство (комин). С цел недопускане образуването на експлозивна среда при демонтирането на комина, се извършва продухване с въздух и пясък (песъкоструене) под високо налягане за отстраняване на отлаганията, в резултат на което се образуват и отделят прахови емисии.
23.04.2012 г.

Електронна поща

Наличие на нерегламентирано сметище на територията на с. Гледаци, общ. Габрово.

РИОСВ Велико Търново

От експерти на РИОСВ Велико Търново е извършена проверка на място, съвместно с представител на кметство Поповци, община Габрово. Констатирано е следното:

- на вход на с. Гледаци (от посока с. Поповци) е образувано нерегламентирано сметище от изхвърляни смесени битови отпадъци. В момента на проверката част от отпадъците са били събрани в полиетиленови чували, след което предстои да бъдат извозени до общинско депо – Габрово;

- в близост до моста в с. Поповци (по посока с. Гледаци) са констатирани струпани строителни отпадъци от тухли и цигли.

Дадено е предписание на кметство Поповци за почистване на двете нерегламентирани сметища.

Предстои да бъде извършен последващ контрол по изпълнение на даденото предписание.

23.04.2012 г.

Електронна поща

Новоизлюпени пепелянки на територията на предприятие в общ. Червен бряг.

РИОСВ Плевен

От експерти от РИОСВ Плевен е извършена проверка на място. Не е констатирано наличие на екземпляри от пепелянка и други видове змии.

Констатирано е, че дворът на предприятието е с неподдържани зелени площи.

На управителят на дружеството е дадено предписание да се окоси тревата, да се премахнат храстите и се почистят отпадъците в района на халето.

Предстои да бъде извършен последващ контрол по изпълнение на даденото предписание.


23.04.2012 г.

Електронна поща

Запрашаване на атмосферния въздух, замърсяване на водата на Варненското езеро и наличие на силен шум от дейността на док, построен на брега на Варненското езеро, на територията на с. Езерово, община Белослав.

РИОСВ Варна

Районът на брега на Варненско езеро е обособен като Промишлена зона „Езерово”, на територията на която са разположени множество предприятия с източници на емисии.

Контрол на качеството на атмосферния въздух (КАВ) в с.Езерово се извършва на база измервания с АИС „ТЕЦ Варна”, регистрираща данни за концентрациите на основните показатели характеризиращи КАВ в реално време. Направената комплексната оценка на замърсяването с ФПЧ10 за с. Езерово показва, че най – силно влияния върху КАВ в района имат битовото отопление и транспорта.

2. На 02.05.2012 г. от експерти на РИОСВ Варна е извършена проверка на място и по документи на „МТГ Делфин” АД, гр. Варна. Констатирано е следното:

Обектите на „МТГ Делфин” АД са въвеждани в експлоатация поетапно в периода 1981 – 2009 г. Наличните към момента два плаващи дока са регистрирани в Министерство на транспорта – Изпълнителна агенция „Морска администрация” – Дирекция Варна. Към момента дружеството е в процедура за разрешаване позиционирането на плаващ док № 3, като проекта е съгласуван с Министерство на отбраната и за инвестиционното предложение има постановено Решение № ВА 66-ПР/2012 г. на директора на РИОСВ-Варна за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

Пред 2009 г дружеството е извършило собствени периодични измервания на показателите за шум, излъчван в околната среда. Резултатите от изпитването на дневните еквивалентни нива на шума в мястото на въздуйствието показват, че граничните стойности, посочени в Наредба № 6 за показателите на шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението са спазени.

Площадката на дружеството е бетонирана и се поддържа в добро състояние.


24.04.2012 г.

„Зелен телефон“

В момента се наблюдава силно замърсяване на атмосферния въздух от предприятие „Габровница“.

РИОСВ Стара Загора

Веднага след получаването на сигнала, от експерти на РИОСВ Ст. Загора е извършена провека на място. Констатирано е следното:

1. На 21.04.2012 г. е възникнала авария на маслогрейния котел, вследствие на което производствената дейност е била спряна;

2. На 24.04.2012 г., се е извършвало разпалване на горивните съоръжения. До достигане на оптимален режим, в атмосферния въздух се емитират обемни газови потоци със синкав цвят. Вследствие на неблагоприятните метеорологични условия (безветрие и ниско атмосферно налягане) замърсените въздушни маси са се задържали ниско над близко находящите се селища Шейново, Ясеново и други. Констатирано е, че е изпълнена Заповед № 445/16.05.2011 г. на Прокуриста на дружеството, като голямата и малката сушилни инсталации са преминали на гориво природен газ. След достигането на оптимален режим на работа на инсталациите, замърсяването на атмосферния въздух със синкав дим е преустановено.

3. Екип от експерти на РИОСВ Стара Загора и Областно управление «Пожарна безопасност и защита на населението» (ОУ «ПБЗН»), гр. Ст. Загора са извършили измервания (с мобилна апаратура на ОУ «ПБЗН») в селата Шейново и Ясеново по показатели метан, серен диоксид, сероводород, изобутилен, фосген, циановодород, азотен диоксид и хлор. И в двете селища са отчетени нулеви стойности на визираните показатели.4. За цялото денонощие на 24.04.2012 г. от OPSIS системите, разпложени в с. Ръжена и в с. Остра могила, не са регистрирани превишения на праговите стойности на регламентираните норми по контролираните показатели.

Каталог: wp-content -> uploads -> file -> Press
file -> Самогипноз
Press -> Ръководство
file -> Решение №233/07. 02. 2005 г на Обс-костинброд, Общински съвет Костинброд на свое заседание, проведено на 04. 07. 2008 година, прие
file -> Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост, както следва: в точка Продажба по реда на чл. 35 от зос чрез публичен търг или публично оповестен конкурс
file -> Информационная карта программы
file -> Қазақтың ұлттық ойыны – «Тәуекел» Бауржанов Азамат Бауржанулы «Рыков атындағы орта мектебі»
file -> Учебное пособие для самостоятельной работы иностранных студентов международного факультета по специальности 12020101
Press -> Въз основа на заповед на министъра на околната среда и водите №рд-696/16


Достарыңызбен бөлісу:
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет