Примерна програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групиДата16.01.2019
өлшемі128.5 Kb.
#61725
түріПрограма
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ”ХРИСТО БОТЕВ”С.ВАРДУН,ОБЩ.ТЪРГОВИЩЕ

Ул.”Христо Ботев” №32, e-mail:ou_vardun@abv.bgУТВЪРЖДАВАМ:

Директор: Нихат БиляловПРОГРАМА

ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ


УЧЕБНА 2018/2019 ГОДИНА


Програмата за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи е приета на заседание на Педагогическия съвет (Протокол № 12 / 07.09.2018 г.) и е утвърдена със Заповед № 690 –460 / 11.09.2018 г. на директора на училището

І. Въведение

Настоящата програма е разработена във връзка с предоставянето на подкрепа за личностно развитие на учениците от Основно училище „Христо Ботев“, село Вардун ,община Търговище и има за цел предоставяне на равни възможности на учениците от уязвими групи и гарантиране на тяхното качествено образование и участие в училищния живот заедно с останалите ученици.

Програмата включва редът и начините за оказване на обща и допълнителна подкрепа на учениците, които имат необходимост от такава в училището съобразно личните интереси, потребности и нужди на отделния ученик.

II. Анализ на реалната ситуация

В Основно училище „Христо Ботев“, село Вардун ,община Търговище се обучават 89 ученици, разпределени в 7 паралелки от 1 до 7 клас. Резултатите от НВО през 2017/2018 учебна година показват, че в училището се провежда обучение на качествено ниво. От завършилите ученици през изминалата учебна година продължават обучението си всички ученици.

В училището се обучават ученици с различен социален статус. Всички ученици са от ромски произход ,като има ученици и със СОП. Няма данни за етническа и/или друга дискриминация.

Въз основа на тази оценка програмата включва предоставяне както на обща, така и на допълнителна подкрепа.


III. Подкрепа за личностното развитие
Обща подкрепа за личностното развитие

Общата подкрепа за личностно развитие е насочена към всички ученици в класа, гарантира участието и изявата им в образователния процес и в дейността на училището, и включва: • Екипна работа между учителите и другите педагогически специалисти:

  • обсъждане на дейностите за обща подкрепа, в които се включват и учениците – обмен на информация и на добри педагогически практики с цел подкрепа на всички учители за подобряване на работата им с учениците в класа;

  • провеждане на регулярни срещи, когато са за целите на превенцията, между класния ръководител, учители и други педагогически специалисти в училището.

 • Кариерно ориентиране на учениците

 • Занимания по интереси:

  • дейности за стимулиране развитието на личностни качества, социални и творчески умения и изяви на способностите в областта на науките, технологиите, изкуствата, спорта, глобалното, гражданското и здравното образование, както и за придобиване на умения за лидерство;

  • изяви, свързани с образователни, творчески, възпитателни, спортни и спортно-туристически дейности.

  • обучение по учебни предмети и модули, както и участие в дейности, чрез които се придобива допълнителна подготовка от учениците, определена в съответствие с чл. 85, ал. 3 от ЗПУО.

 • Библиотечно-информационно обслужване – осигуряване на безплатни учебници за ученици V – VII клас, свободен достъп до информация от различни документални източници и в глобалната мрежа с цел изграждане на навици за четене и компетентности за търсене и ползване на информация.

 • Поощряване с морални и материални награди – по ред, определен в ПДУ.

 • Дейности за превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение, свързани с:

 • изграждане на позитивен организационен климат в училището.

 • психологическа подкрепа, насочена към учениците, педагогическите специалисти и родителите за създаване на условия за сътрудничество и ефективна комуникация между всички участници в образователния процес, предоставяне на методическа помощ на учителите за превенция на насилието и за преодоляване на проблемното поведение на учениците, извършване на групова работа с ученици и/или кризисна интервенция, работа със средата, в която е ученикът – семейството, връстниците.

 • Дейности за превенция на обучителните затруднения, включително логопедична работа:

  • допълнително обучение по учебни предмети с акцент върху обучението по български език, включително ограмотяване на ученици, за които българският език не е майчин;

  • консултации по учебни предмети и допълнителни консултации по учебни предмети, които се провеждат извън редовните учебни часове.


Допълнителна подкрепа

Допълнителната подкрепа за личностно развитие се предоставя въз основа на оценка на индивидуалните потребности на ученика, извършена от екип за подкрепа за личностно развитие на ученика, утвърден със заповед на директора на училището г. за конкретен ученик по чл. 187, ал. 2 от ЗПУО.Допълнителната подкрепа за личностно развитие се предоставя на ученици от следните уязвими групи:

Допълнителната подкрепа се реализира чрез план за действие за всеки конкретен ученик, в който родителите се включват като активни участници в дейностите. При изпълнение на дейностите училищният екип работи в партньорство и/или при необходимост с РЦППЛР, социалните служби и др.

IV. ДЕЙНОСТИ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА


Дейности

Срок

Отговорник

Обща подкрепа за личностно развитие

1. Планиране на дейности за обща подкрепа за личностно развитие в плановете за часа на класа.

септември 2018 г.

класни ръководители

2. Екипна работа между учителите от даден клас за подпомагане на учебната дейност, по-ефективна работа в групата за ЦОУД и в часовете за консултации.

през учебната година

класни ръководители; учители

3. Провеждане на консултации с напреднали ученици с цел подготовка за участие в олимпиади, състезания и конкурси.

през учебната година

учители по предмети

4. Включване на ученици в групи за преодоляване на обучителни затруднения и за занимания по интереси по проект „Твоят час“

септември 2018 г.

ръководители на групи

5. Осигуряване на постоянен достъп до спортната база на училището, компютърната зала и други ресурси на училището.

през учебната година

учители по учебни предмети

6. Кариерно ориентиране и консултиране на учениците от VII клас, свързано с избора на училище, профил, професия.

през учебната година

Класния ръководител

7. Награждаване на ученици за високи постижения в образователната дейност, в заниманията по интереси и за приноса им към развитието на училищната общност – при и по определен повод за поощрение по реда на ПДУ.

през учебната година

директор

8. Изпълнение на съвместни дейности с Районен съд и районна прокуратура за повишаване на правната грамотност на учениците.

по график

класни ръководители

Допълнителна подкрепа за личностно развитие

1. Идентифициране на ученици, на които да се предостави допълнителна подкрепа за личностно развитие.

през учебната година

класни ръководители; педагогически съветник; ресурсен учител

2. Извършване на оценка на потребностите на учениците със СОП.

до месец ноември 2018 г.

училищни ЕПЛР

3. Осигуряване на подкрепа на ученици със СОП от специалисти съобразно индивидуалните им потребности – логопед, психолог, педагог на ученици със зрителни затруднения.

през учебната година

директор

4. Изпълнение на мерки за недопускане отпадане от училище (съгласно училищната програма за превенция на отпадането).

през учебната година

училищни екипи; учители; педагогически съветник

5. Изпълнение на мерки за превенция на агресията и тормоза (съгласно училищната програма и плана на УКС)

през учебната година

училищни екипи, УКС, педагогически съветник

6. Стимулиране на учениците с предоставена допълнителна подкрепа в училищни инициативи.

през учебната година

училищни екипи; УКС, педагогически съветник

7. Повишаване информираността на родителите:

 • относно отговорността им в процеса на образование и възпитание на децата им;

 • за преодоляване на негативни стереотипи и дискриминационни нагласи спрямо различните етноси и децата с увреждания.

на паралелкови родителски срещи

класни ръководители; педагогически съветник

8. Обучение на педагогическите специалисти за работа с деца с аутизъм.

по график съгласно плана за квалификация

директор


V. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

 1. Гарантиране на достъпа на всеки ученик до подкрепа за личностно развитие, в зависимост от неговите индивидуални потребности, с оглед възможността за възникване на затруднения в процеса на обучение и приобщаване и на необходимостта от подходяща подкрепа.

 2. Постигане на равнопоставеност и недопускане на дискриминация при провеждане на училищното образование, гаранции за които са създадените условия за обучение на всички ученици заедно, независимо от трудностите и различията, които може да възникнат при ученето и научаването и при участието им в дейността на училището.

 3. Сътрудничество между всички участници в процеса на предоставяне на подкрепа за личностно развитие – училището, ученикът, семейството и общността.


Настоящата програма е приета на заседание на ПС, проведено на 07.09.2018 година и е утвърдена със заповед № 690-460 / 11.09.2018 г. на директора на училището.

стр.

Каталог: wp-content -> uploads -> 2018
2018 -> Алтын күз Атырау облысы Атырау қаласы Махамбет ауданы Алға орта мектебінің Шағын орталық топ
2018 -> Ысқақова Айнұр Жанболатовқызы, СҚО, Ақжар ауданы, Айсары ауылы, «Айсары негізгі мектебі»
2018 -> Қуыршақты шомылдыру
2018 -> Жарманың өнімдерінің құрамында
2018 -> Мектеп: №46 жобб мектебі Мерзімі: 5. 01. 2018ж №7 Мұғалім Митанова г сынып «Г» Оқушылар саны 12 Тақырып
2018 -> Сабақ тақырыбы: «Дәнекерлеудің мәні қызметі және түрлері»


Достарыңызбен бөлісу:
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет