Проект bg051PO001 03-0373жүктеу 15.96 Kb.
Дата10.09.2018
өлшемі15.96 Kb.
түріПрограма

ПРОЕКТ BG051PO001-2.2.03-0373-C0001

„ Осигуряване от работодателя на организиран транспорт

до и от работното място за заетите

в «Борима» АД лица за период от 12 месеца”Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,

съфинансирано от Европейския социален фонд на Европейския съюз
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ
При изготвяне на офертата кандидатите трябва да се придържат към обявените от бенефициента условия.

Всеки кандидат има право да предостави само една оферта!

Офертата следва да е изготвена съобразно образеца от документацията и да съдържа финансово предложение.

Следва да се има предвид, че срокът на валидност на офертите е времето, през което кандидатите са обвързани с условията на предоставените от тях оферти.

Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик лично от кандидата или от упълномощено от него лице, или по пощата – препоръчано с обратна разписка. Върху плика кандидата посочва:


  1. Име и адрес на бенефициента

(”Борима” АД

с. Борима, п.к. 5672,

ул. „9-ти септември № 120 )

  1. Име, адрес за кореспонденция, телефон, факс, електронен адрес на кандидата.

  2. Наименование на процедурата („Доставка на горива, осъществена чрез периодична покупка от бензиностанциите на изпълнителя на Бензин А95Н и Дизелово гориво за нуждите на автомобилния парк на „Борима” АД).

  3. Надпис:

Да не се отваря преди разглеждане от комисията за оценяване и класиране”.
При приемане на офертата върху плика бенефициента отбелязва поредния номер, дата и час на получаване. Посочените данни се вписват във входящ регистър, за което на приносителя се издава разписка за получаване на офертата.
Оферти, представени след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатан или скъсан плик, не се приемат от бенефициента и не се разглеждат!

Изп. Директор: ………………………./М. Петкова/

Инвестира във вашето бъдеще!
Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет