Професійна компетентність педагога як одна з умов його успішної професійної діяльностіжүктеу 0.69 Mb.
бет3/4
Дата12.08.2018
өлшемі0.69 Mb.
1   2   3   4

10. Вправа “Компліменти ( 5хв. )

Мета: формувати навички, необхідні для успішної взаємодії між людьми.

Хід вправи: Учасники стоять у колі. Тренер пропонує придумати компліменти партнерам, перший говорить комплімент і кидає м’яча учаснику, якому він призначений. Тренер стежить, щоб всі отримали компліменти.

11. III інформаційний блок «Моніторинг професійної компетентності. Методика оцінки професійної спрямованості особистості педагога» ( 15хв. )

Тренер:

Всі заступники директорів повинні дати власну оцінку професійної компетентності.Тестування. Діагностування рівня власної педагогічної компетентності.

РІВЕНЬ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ
Інструкція: Пропонуємо Вам Висловити свою думку про ваших колег, які атестуються. Прочитайте кожне твердження і поставте у графу навпроти кожного вчителя бал (від 1 до 10, де 1 – найвищий бал, 10 - найвищий бал). Опитування проводиться анонімно, вказувати своє прізвище та ім’я не потрібно.

ТвердженняПедагогічна діяльність вчителя.
1

Ставить розвивальні і виховні завдання поряд із навчальними
2

Володіє варіативною методикою, тобто вибором одного методичного рішення з можливих
3

Прагне і вміє аналізувати свій досвід
Педагогічне спілкування вчителя
4

Спеціально планує комунікативні задачі
5

Створює в класі атмосферу довіри, психологічної безпеки; діти відкриті для спілкування і розвитку
6

Виходить з цінності особи кожного учня, поважає їхню гідність, орієнтований на підтримку
Особистість вчителя
7

Має стійку професіонально-педагогічну спрямованість
8

Має позитивну «Я-концепцію», спокійний і упевнений
9

Працює творчо, застосовує оригінальні прийоми
Навченість і навчання школярів
10

Ставить завдання формування у школярів уміння вчитися, заохочує у них активні навчальні дії і самоконтроль, спирається на розуміння
11

Розвиває в учнів самостійність та ініціативу
12

Прагне намітити для окремих дітей індивідуальні програми
Психологічний аспект педагогічної діяльності
13

Може поставити себе на місце учня, поглянути на проблему його очима
14

Відверто і щиро виражає свої думки і відчуття у спілкуванні з учнями
15

Динамічний і гнучкий в спілкуванні, легко помічає і вирішує проблеми(Поділ учасників на групи за допомогою кольорових смужок)Діагностика професійної компетентності педагога

Діагно-стичні блоки


Склад діагностичних блоків

Діагностичні параметри

Бали1

2

3

Спеціаль-на компе-тентність 1)


І. Знання теоретичних основ науки, пред­мета, що викладається

1. Орієнтація в меті та завданнях науки.

2. Знання основних закономірностей науки.

3. Оперування науковою термінологією.

4. Орієнтація у виборі змісту навчання на підставі наукових


даних, фактів, понять, законів.

5. Розуміння логіки науки.
ІІ. Знання методів науки, предмета, що викладається

1. Орієнтація в різноманітності методів наукового пізнання.

2. Розуміння суті методів використовуваних у науці.

3. Уявлення про можливість використання методів науки в
процесі викладання предмета.ІІІ. Знання історії розвитку сучасних й досягнень науки

1. Орієнтація в історії наукових винаходів.

2. Розуміння необхідності використання цієї історії в процесі


викладання предмета.

3. Знання про сучасні досягнення науки.

4. Уявлення про роль і місце використання цих знань.Всього:
Психоло-тентність'>-го-педа-гогічна компе-тентність 2)


І. Знання психологіч­них особливостей учнів

1. Орієнтація в психологічних особливостях школярів і необхідності їх обліку під час добору змісту, форм і методів навчання.

2. Розуміння ролі психодіагностики в розвитку учнів.
II. Знання психологіч­них закономірностей навчання й розвитку школярів

1. Розуміння закономірностей пізнання.

2. Орієнтація в компонентах навчання, їхній суті й логічному


взаємозв'язку.

3. Розуміння психологічних основ навчання, виховання, розвитку особистості школярів різних вікових груп.
III. Знання теоретич­них основ педагогіки

1. Розуміння мети і завдань педагогічних взаємодій зі школярами.

2. Орієнтація в методах педагогічної діагностики рівня знань і виховання учнів.

3. Уявлення про типологію уроків і характеристика уроків різного типу.

4. Орієнтація в класифікації методів навчання й характеристика кожного із них.
IV. Знання педагогіч­них технологій

1. Розуміння необхідності управління навчально-пізнавальною діяльністю учнів і місця вчителя в цьому процесі.

2. Володіння прийомами планування й організації особистої праці та праці школяра.

3. Володіння прийомами педагогічної техніки.Всього:
Методична компе-тентність 3)


І. Знання змісту освіти учнів з навчального предмета

1. Розуміння мети і завдань навчання учнів певного предмета.

2. Орієнтація у навчальних планах і програмах предмета, що


викладається.

3. Визначення провідних умінь, які необхідно сформувати в учнів у процесі викладання навчального предмета.II. Знання методів і прийомів навчання школярів з навчального предмета

1. Орієнтація в різноманітності й цільовому спрямуванні різних методів і прийомів навчання учнів з предмета.

2. Розуміння суті різних методів навчання школярів і специфіки їх використання в процесі викладання


навчального предмета.ПІ. Знання форм організації навчання школярів з навчального предмета

1. Орієнтація в нових формах організації навчання, їх суті та умовах успішного використання у викладанні.


IV. Знання засобів навчання школярів з навчального предмета

1. Орієнтація в різноманітності, специфіці та умовах використання різних засобів навчання учнів предмета.


Всього:Дана методика дає змогу оцінити основні знання та вміння, які він застосовує в процесі навчання і виховання. Основні компоненти діагностики – це спеціальна, психолого-педагогічна та методична компетентність учителя.

Основні діагностичні параметри оцінюються за трибальною шкалою (від 1 до 3). Кожен із діагностичних балів оцінюють коефіцієнтом (К1, К2, К3), який вираховують за формулою:


Кn =

∑ балів

max к-сть балів

де – ∑ загальна сума.К1 =36


К2 =36

К3 =21

Середній коефіцієнт обчислюється за формулою:
К =

К1 + К2 + К3

3

Якщо К лежить в межах 0,8-1 балів, то рівень професійної компетентності педагога оптимальний; 0,6 – 0,7 балів – допустимий; якщо К менше ніж 0,6 балів, то вчитель має критичний рівень компетентності.

Для внесення даних у базу «Діагностична карта» використовуються буквені знаки, що вказують на рівень компетентності:О – оптимальний;

Д – допустимий;

К – критичний.

Діагностична картка

№ за/п

ПІП

Дані про вчителя

Рівень професійної компетентності

Категорія

Звання

Рік атестації

Спеціальна (у галузі дисципліни, що викладається)

Психолого-педагогічна

Методична

бал

рівень

бал

рівень

бал

рівень

1234всього

К-сть%
Шановні колеги!

Просимо взяти участь в опитуванні, яке проводиться з метою моніторингу професійної компетентності вчителя. Дайте, будь ласка, оцінку власної педагогічної діяльності з наступних питань в 4 бальній системі (1 бал – відповідає початковому рівню, 2 бали –середньому рівню, 3 бали – достатньому рівню, 4 бали – оптимальному рівню).Прізвище та ініціали вчителя _____________________, кваліфікаційна категорія __________

№ з/п

Питання

Оцінка власної педагогічної діяльності (в балах 1, 2, 3, 4)

Корекція

Психолого-педагогічна компетенція вчителя

1

Знання психофізіологічних та вікових особливостей учнів2

Знання психологічних закономірностей навчання, виховання та розвитку школярів3

Використання теоретичних основ педагогіки і психології4

Обізнаність з основними особистісно орієнтованого підходу5

Використання нових педагогічних технологій6

Знання змісту керівництва самоосвітою учнів7

Обізнаність з основами профільного навчання


Всього:Технологічна компетенція вчителя

1

Володіння навичками роботи з аудіотехнікою2

Володіння навичками роботи з відеотехнікою3

Комп’ютерної грамотності4

Застосування методів роботи з комп’ютерною технікою у НВП


Всього:Стан діяльності вчителя з позакласної роботи

1

Планування позакласних заходів з предмета2

Урахування особистісних характеристик у системі позакласної роботи з предмета3

Підготовка учнів до олімпіад, конкурсів, тощо4

Результативність позакласної роботи з предмета5

Ступінь задоволеності учнів організацією позакласної роботи


Всього:Стан роботи з виховання учнів

1

Планування виховної діяльності2

Врахування особистісних характеристик у системі виховної діяльності3

Організація виховних заходів4

Вивчення особистості учня5

Ступінь задоволеності учнів організацією виховної роботи6

Вивчення рівня вихованості учнів7

Диференційний та індивідуальний підхід до учнів у виховній роботі8

Організація роботи учнівського врядування9

Організація роботи з батьками10

Вивчення ціннісних ставлень учнів11

Організація життєдіяльності учнівського колективу


Всього:Вивчення та оцінка результативності уроку

1

Визначення цільових завдань уроку, відповідність типу уроку його меті2

Створення позитивної, творчої атмосфери на уроці.3

Створення умов для успішного сприйняття навчального матеріалу з врахуванням суб’єктивного досвіду учнів4

Формування самостійного здобуття знань учнями5

Диференційований та особистісно зорієнтований підхід до учнів в процесі уроку6

Зворотній зв’язок між учителем і учнем, рівень співробітництва між ними7

Оцінювання учнів. Аргументація оцінок8

Розвиток в учнів навичок самоаналізу та самоконтролю.9

Оптимальність домашнього завдання: характер, обсяг, усвідомлення, диференційованість10

Формування на уроці ціннісного ставлення особистості до держави і суспільства, історичних, культурних і духовних надбань рідного краю, сім`ї, родини, людей, до себе, природи, праці та мистецтва11

Використання методів та прийомів на уроці, які спрямовані на розвиток пізнавальних процесів учнів.12

Залучення до роботи кожного учня класу13

Досягнення мети уроку


Всього:Стан контрольно-оціночних умінь вчителя

1

Обумовленість порядку виставлення оцінок2

Об’єктивність оцінювання згідно з критеріями навчальної компетентності3

Здійснення поточного оцінювання4.1

Проведення контрольних4.2

Проведення практичних робіт4.3

Проведення лабораторних робіт5

Якість перевірки письмових робіт (вчителів української мови, математики, поч. навчання, іноземної мови)6.1

Здійснення оцінювання контрольних робіт6.2

Здійснення оцінювання практичних робіт6.3

Здійснення оцінювання лабораторних робіт7

Контроль за роботою учнів з щоденниками, зв'язок з батьками


Всього:Стан роботи вчителя з зошитами

1

Система письмових робіт учнів (домашніх і класних)2

Зміст письмових робіт учнів, їх відповідність вимогам програм3

Наявність диференційного, індивідуального підходу до робіт учнів4

Дотримання нормативних вимог до оцінки письмових робіт5

Система роботи над помилками, її результативність6

Популяризація вчителем кращих зошитів


Всього:Стан умінь ведення класних журналів

1

Відповідність кількості уроків навчальному плану2

Фактичне відображення змісту навчальної програми в журналі3

Поділ матеріалу на тематичні блоки4

Відомості про виконання контрольних, практичних, лабораторних робіт тощо.5

Диференціація домашнього завдання, повнота записів6

Своєчасність записів у журналах


Всього:Стан умінь ведення календарних навчальних планів

1

Встановлення ступеня відповідності вивченого матеріалу навчальному плану і навчальній програмі2

Урахування методичних рекомендацій з предмета РОІППО, МОН України3

Оптимізація навчального матеріалу4

Раціональний поділ матеріалу на тематичні блоки5

Орієнтація на індивідуальні особливості класу, окремих учнів6

Планування систематичного повторення пройденого матеріалу7

Поєднання теоретичного і практичного аспектів у навчанні предмету


Всього:Стан умінь ведення поурочних планів

1

Змістовна орієнтація поурочних планів2

Уміння педагогічно-доцільної постановки триєдиної мети та завдань уроку3

Уміння вибору типу та структури уроку4

Передбачення можливих утруднень учнів5

Відбір необхідного демонстраційного матеріалу для реалізації поставленої мети6

Планування системи самостійних і домашніх завдань7

Планування роботи на уроці з урахуванням особистісно-орієнтованого підходу8

Вибір форм, методів і засобів роботи на уроці з урахуванням диференційного підходу


Всього:Стан роботи з підвищення професійної майстерності

1

Упровадження у власній діяльності рекомендацій МО2

Участь навчально-методичних заходів3

Організація діяльності із розв’язання індивідуальної науково-методичної проблемної теми4

Участь у дослідницько-експериментальній діяльності5

Впровадження сучасних педагогічних технологій6

Впровадження сучасних інноваційних технологій


Всього:
Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет