Професионална биографияДата24.03.2018
өлшемі59.4 Kb.
#21907
түріБиография

ПРОФЕСИОНАЛНА БИОГРАФИЯ
на доц. д-р Красимир Петров

1. Професионална квалификация


1973 – завършил специалността френска филология в СУ “Климент Охридски”

1985 – защитил кандидатска (докторска дисертация) на тема Еволюция на конфликта във френска класическа комедия

2. Професионално развитие
1991 – доцент в катедра “Романски филологии” на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”

1985 – главен асистент

1980 – старши асистент

1975 – асистент

1973-1974 – хоноруван преподавател по френски език във ВФСИ “Д. А. Ценов”, Свищов.

3. Специализации и научни командировки в чужбина


1993 – Център за литературен превод, Париж.

1988 – Университет Париж ІV, Сорбона

1985 – Свободен Университет, Брюксел

1982 – Университет Париж ІV, Сорбона

1980 – Университет Париж ІV, Сорбона

1977 – Дижонски университет

4. Дисциплини, които преподава
Степен “Бакалавър” – История на френската литература

Теория и практика на художествения превод
Степен “Магистър” – Лекционни курсове по история на

френската литература

Проблеми на художествения превод


5. Основни научни публикации


Монографии, антологии
Петров, Красимир. Еволюция на конфликта във френската комедия на класицизма. Дисертационен труд. В. Търново, 1983 год. (240 стр.)

Петров, Красимир. Традиция и новаторство във френската романтическа драма, І ч. Пространство и време, ІІ ч. Персонаж и диалог. В. Търново: Трудове на Великотърновския университет, т. ХХVІІІ, кн. І, 1994 г.

Петров, Красимир. Френска поезия (антология) (Красимир Петров, Георги Попов) В. Търново: Изд. “Абагар”, 1996 год. – 358 стр.


Студии, статии, предговори, рецензии
Петров, Красимир. Фарсовият тип слуга в театъра на Молиер. Аспирантски сборник на ВТУ, кн. ІV, св. І. ВТУ 1977 г. с. 81-90.

Петров, Красимир. За характера и функцията на развръзката в театъра на Молиер. Аспирантски сборник на ВТУ, кн. V, св. І. ВТУ 1979 г. с. 255-266.

Петров, Красимир. Le Classicisme et Molière. Трудове на ВТУ, том ХІХ, кн. І, 1984 год. с. 127-155.

Петров, Красимир. Antithesis in Bulgarian Spiritual Universe. Bowling Green State University Press, Ohio, Journal of Popular Culture. vol. 19. Summer 1985 № 1; р. 123-131.

Петров, Красимир. Наблюдения върху един превод на ботевите преводи на френски език. Сравнително литературознание. год. V, кн. 8. 1986 год. С. Изд. на БАН. с. 49-61.

Петров, Красимир. За Наварската кралица и нейния “Хепталерон”. Уводна студия към Маргьорит дьо Навар. Хптамерон. София: Народна култура. 1986 год. с. 5-25.

Петров, Красимир. Драмите на френския класицизъм (Корней и Расин) в България (ХІХ и ХХ век). Комплексна тема по НИС. Ш. 15 566. 1987 год. 53 стр.

Петров, Красимир. Бай Ганьо – единство на литературния образ. Език и литература. год. 42, 1987. кн. 3. с. 42-53.

Петров, Красимир. Жанровият белег на комедията като изходна точка за анализ на произведението. Sprachзund Litetaturwissenschaftliche Aspecte bei der Interpretation Literarischer Texte. Beiheft des Germanischen Jarbuches der VRB, 1987. т. ІІ, p. 164-171.

Петров, Красимир. За някои композиционни особености на Ботевата балада Хаджи Димитър във връзка с един превод на френски език, в сб. Преводите на поезията на Христо Ботев, София, 1987 г. стр. 45-53.

Петров, Красимир. Французинът и неговият свят (поглед върху романа на Ромен Ролан Кола Брьонон). сп. “Родна реч” № 10 1990 год. стр. 45-47.

Петров, Красимир. Французинът и неговият свят (поглед върху романа на Ромен Ролан Кола Брьонон). сп. “Родна реч” № 10 1990 год. стр. 45-47.

Петров, Красимир. Класицизъм и романтизъм във Франция с оглед на драматичния жанр, сп. Литературна мисъл; № 6 1990 год. стр. 80-92.

Петров, Красимир. Накратко за криминалния роман. Предговор към Кухата игла на Морис Льоблан. В. Търново: Изд. “Абагар”, 1991 год. – стр. 5-9.

Петров, Красимир. Фантомас е тук. Предговор към Марсел Ален и Пиер Сувестр. Фантомас на. София: Изд. “Колибри”, 1992 год. стр. 5–8.

Петров, Красимир. Любовният роман като преживяване. Предговор към Голзуърди, Джон. Над всичко. Велико Търново: Изд. “Пегас” София, 1992 год. стр. 5-9.

Петров, Красимир. Жестоките разкази на Вилие дьо л’Ил Адан. Предговор към Вилие дьо л’Ил Адан. Жестоки разкази. В. Търново: Изд. STN, 1992 год. стр. 3-5.

Петров, Красимир. Поемите в проза на Рембо. Предговор към Артюр Рембо. Един сезон в ада. В. Търново: Изд. “Елпис”, 1993 год. стр. 5-7.

Петров, Красимир. Сент-Егзюпери. Земя на хората. Литературен алманах: чужди литератури. В. Търново: Изд. “Слово”, 1994 год. стр. 423-433.

Петров, Красимир. За една иманентна история на драмата. Сп. “Проглас” № 1 1994 год. стр. 104-111.

Петров, Красимир. Цветан Тодоров. На предела. Сп. “Проглас” № 4 1994 год. стр. 89-91.

Петров, Красимир. Няколко думи за Барбе д’Орвили и за неговите Дяволски души. Предговор към Жюл Барбе д’Орвили. Дяволски души. София: Изд. “Колибри”, 1996 год. стр. 5-8.

Петров, Красимир. Стихотворният превод от лингвистично и поетическо гледище. “Fréquences francophones” № 4, 1996 год. стр. 21-32.

Петров, Красимир. Загадката в Дяволските души на Барбе д’Орвили. Сп. “Проглас” кн. 4, 1997 год.

Петров, Красимир, Двата полюса на вътрешния мир (Селин и Хашек пред лицето на войната), в сб. Лингвистика на литературния текст и теория на литературата. Изд. На ВТУ 2000 г. с. 43-56.

Петров, Красимир. Класицизмът като литературна теория и основните тенденции в развитието на трагедията във Франция през XVII век. Трудове на Великотърновския университет. т. XXIX, 2001 г. стр. 169-211.

Петров, Красимир, Френската новела на Ренесанса, в сб. Френски ренесансови новели, С. Рива. 2001 г.

Петров, Красимир, Функция на пространството в драмите на Виктор Юго, в сб. Виктор Юго – човекът, писателят, общественикът. В. Търново 2003 г. с. 34-45.

Петров, Красимир, Утопия и антиутопия в романите на Жюл Верн, в Actes du Colloque ”La Théorie opérative et les études littéraires et linguistiques” à la mémoire de Christo Todorov. В. Търново, 2005.

Петров, Красимир, Жюл Верн и завоюването на пространството, в сб. Езиковата политика на Европейския съюз и европейското университетско пространство, В. Търново, ПИК, 2006 г., т. 2, стр. 676-682.Избрани преводи:
Научна литература, публицистика
П. Лакост, Мафиите срещу демокрацията, В. Търново Абагар, 1995 г.

Ш. Дьо Гол, Военни мемоари, т. І, Призивът, София, Кентавър, 1999 г.

Троая А. Николай ІІ, София, Рива, 2001 г.

Багратион Л. Всяка утрин е благодат, (мемоари) София, Рива, 2002 г.

Ш. Дьо Гол, Военни мемоари, т. ІІ, Призивът, София, Кентавър, 2002 г.

Жордис К. Хора от Темза (история на британския роман през 20 век.) София, Рива, 2003 г.

Троая А. Пушкин, София, Рива, 2004 г.

Троая А. Александър ІІІ, София, Рива, 2005 г.

Барт Р. Ролан Барт от Ролан Барт, София, Агата 2005 г.

Дьолатр Л. Фриц Колбе. Един шпионин в сърцето на Третия райх. София, Рива, 2005 г.

Ди Фалко Ж.-М., Бегбеде Ф. Аз вярвам, аз също не. София, Пулсио, 2006 г.

Калве Робер, Американците. История на един народ. София, Рива, 2006 г.

Чоран Е. Наръчник по разложение, Признания и проклятия. София, Факел експрес, 2006 г.

Детска енциклопедия Ларус, София, Колибри, 2007 г.

Карер д’Анкос Е. Евразийската империя. София, Рива, 2007 г.

В. Берелович & О. Медведкова. История на Санкт Петербург, София, Рива, 2008 г.

Мари-Терез Бич, История на Белгия, София, Рива, 2008 г.

Помиан Кшищоф, Светите реликви и модерното изкуство. Венеция-Чикаго, ХІІІ-ХХ век. София, Агата-А, 2009 г.

Бартелеми, Доминик, Рицарството, София, Рива, 2010 г.


Художествена литература

Маргьорит дьо Навар, Хептамерон, София, Народна култура, 1986 г. (награда за превод на Съюза на преводачите в България)

Вилие дьо Лил-Адан, Жестоки разкази, В. Търново, ПИК, 1992 г.

Д. А. Маркиз дьо Сад, Жюстин или неволите на ддобродетелта, София, Народна култура, 1993 г. (Второ издание, ІІ изд. Изд. група “България”, 2010 г.).

Б. Вербер, Мравките, София, Колибри, 1993 г. (награда за превод на Съюза на преводачите в България)

Ж. Барбе д’Орвили, Омагьосаната, В. Търново, Абагар, 1995 г.

Б. Вербер, Денят на мравките, София, Колибри, 1995 г.

Ж. Барбе д’Орвили, Дяволски души, София, Колибри, 1996 г.

Френски ренесансови новели, София, Рива, 2001 г.

Бегбеде Ф. Любовта трае три години. София, Пулсио, 2004 г.

Бегбеде Ф. Разкази под екстази. София, Пулсио, 2004 г.

Шан Са, Момичето, което играеше го, София, Пулсио, 2004 г.

Кристел Морен, Сянката на слънцето. София, Пулсио, 2007 г.

Бегбеде Ф. Мемоари на един откачен младеж, София, Пулсио, 2007 г.

Марк Дюген, Обикновена екзекуция, София, Факел-експрес, 2008 г.

Сесил Вайсброт, Междинна спирка, София, Алтера, 2009 г.Бегбеде Ф., Романтичният егоист, София, Пулсио, 2010 г.

М. Уелбек, Елементарни частици, София, Факел-експрес, 2010 г.


Достарыңызбен бөлісу:
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет