Програма фахового іспиту «основи держави І права»жүктеу 79.49 Kb.
Дата03.04.2019
өлшемі79.49 Kb.
түріПрограма

Міністерство освіти і науки України

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор _____________ Мельничук С.В.

„______” _____________2014 р.
ПРОГРАМА ФАХОВОГО ІСПИТУ

«основи держави і права»

для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр»

спеціальності 8.15010005 – «Державна служба»

(спеціалізація – «Світова та європейська інтеграція»)

Схвалено Вченою радою

Факультету історії, політології

та міжнародних відносин,

протокол № 6 від 18 лютого 2014 р.

Голова ради О.В. Добржанський


Чернівці – 2014 1. Охарактеризуйте Конституцію України як Основний Закон держави. Розкрийте конституційну форму правління, державного устрою та політичного режиму України.

 2. Вкажіть мету і види кримінального покарання.

 3. Покажіть успадкування по закону.

 4. Охарактеризуйте конституційний статус державної мови та мов національних меншин в Україні.

 5. Розкрийте поняття, вкажіть суб’єктів та дайте загальну характеристику цивільно-правових відносин. Прослідкуйте процедуру усиновлення (удочеріння) в Україні.

 6. Розкрийте основні засади громадянства в Україні, набуття, припинення та втрату громадянства.

 7. Охарактеризуйте цивільну правоздатність та дієздатність громадян.

 8. Розкрийте зміст спадкового права та поняття: спадкодавець, спадкоємець, спадщина, відкриття спадщини.

 9. Розкрийте конституційні права, свободи та обов’язки людини і громадянина в Україні.

 10. Охарактеризуйте суб’єкти цивільного права.

 11. Вкажіть склад злочину.

 12. Охарактеризуйте право громадян на об’єднання в політичні партії та громадянські організації за законодавством України

 13. Розкрийте поняття цивільно-правового зобов’язання та його види.

 14. Вкажіть особисті й майнові права та обов’язки батьків і дітей.

 15. Розкрийте види безпосередньої демократії та конституційне регулювання проведення референдумів в Україні.

 16. Охарактеризуйте цивільні правопорушення та цивільно-правову відповідальність.

 17. Розкрийте успадкування по заповіту.

 18. Охарактеризуйте принципи виборчого права та виборчу систему України.

 19. Розкрийте поняття, ознаки та утворення юридичних осіб як суб’єктів цивільного права.

 20. Вкажіть підстави та види юридичної відповідальності.

 21. Охарактеризуйте конституційний принцип поділу влади на прикладі Конституції України.

 22. Наведіть класифікацію норм права.

 23. Розкрийте суть дисципліни праці та її правове регулювання.

 24. Розкрийте систему державних органів за Конституцією України.

 25. Вкажіть поняття та ознаки держави.

 26. Охарактеризуйте припинення цивільно-правових зобов’язань.

 27. Розкрийте правовий статус та повноваження Верховної Ради України.

 28. Висвітліть внутрішні та зовнішні функції держави.

 29. Охарактеризуйте колективний договір.

 30. Охарактеризуйте правовий статус народного депутата України.

 31. Покажіть зв’язок і співвідношення права та держави.

 32. Вкажіть види договорів у цивільному праві.

 33. Розкрийте правовий статус та повноваження Президента України.

 34. Висвітліть поняття правової держави та її ознаки.

 35. Вкажіть умови дійсності цивільно-правових угод та правові наслідки їх недотримання.

 36. Розкрийте правовий статус та повноваження Кабінету міністрів України.

 37. Висвітліть поняття та ознаки права.

 38. Вкажіть умови трудового договору.

 39. Охарактеризуйте роль органів місцевого самоврядування в Україні.

 40. Розкрийте поняття об’єктивного (позитивного права) та його співвідношення з іншими соціальними нормами.

 41. Покажіть переведення, переміщення та зміну істотних умов трудового договору.

 42. Розкрийте завдання судової влади, принципи її організації та систему судів загальної юрисдикції за Конституцією України.

 43. Охарактеризуйте джерела (форми) права.

 44. Вкажіть підстави та порядок припинення трудового договору.

 45. Розкрийте поняття правоохоронного органу та систему правоохоронних органів в Україні, їхні завдання.

 46. Вкажіть поділ права на галузі, правові інститути та норми права.

 47. Охарактеризуйте робочий час.

 48. Охарактеризуйте правовий статус міліції та поняття оперативно-розшукової діяльності.

 49. Наведіть основні характеристики об’єктивного (позитивного) права.

 50. Висвітліть адміністративні правопорушення та адміністративну відповідальність.

 51. Охарактеризуйте правовий статус Служби безпеки України.

 52. Наведіть систематизацію правових актів.

 53. Розкрийте поняття і види часу відпочинку, види і тривалість відпусток.

 54. Охарактеризуйте прокуратуру України та її повноваження за Конституцією України.

 55. Порівняйте систему права та правову систему.

 56. Висвітліть заповідальну відмову та обов’язкову частку.

 57. Покажіть місце адвокатури в захисті прав людини.

 58. Розкрийте поняття та структуру норм права.

 59. Вкажіть види адміністративних стягнень.

 60. Покажіть закріплення державного, народного й національного суверенітету в декларації про державний суверенітет України, Акті проголошення незалежності України.

 61. Охарактеризуйте нормативно-правові акти та їх систему, закон як джерело права.

 62. Вкажіть органи, що накладають адміністративні стягнення.

 63. Висвітліть питання правонаступництва України.

 64. Розкрийте поняття громадянського суспільства та його ознаки.

 65. Охарактеризуйте неосудність за кримінальним правом. Вкажіть обставини, що виключають суспільну небезпеку та протиправні діяння за кримінальним правом.

 66. Покажіть відповідність Конституції України сучасним міжнародно-правовим стандартам в галузі прав людини.

 67. Наведіть систематизацію законодавства та її види.

 68. Розкрийте поняття кримінальної відповідальності та вкажіть її підстави.

 69. Охарактеризуйте особисті права людини та громадянина в Україні.

 70. Покажіть дію нормативних актів у часі просторі та за колом осіб.

 71. Наведіть систему адміністративних правопорушень.

 72. Охарактеризуйте вибори Президента в Україні.

 73. Розкрийте поняття та структуру правових відносин, підстави їх виникнення.

 74. Вкажіть порядок і умови укладання та припинення шлюбу, недійсність шлюбу.

 75. Розкрийте систему місцевих органів виконавчої влади в Україні.Основна література

 1. Адміністративне право України: Навч. посіб. / За заг. ред. Т. О. Коломоєць, Г. Ю. Гулевської. – К.: Істина, 2007. – 453 с.

 2. Бабкіна О. В. Теорія держави і права у схемах і визначеннях: навч. посіб. / О. В. Бабкина, К. Г. Волинка. – К .: МАУП, 2004. – 144 с.

 3. Ведєрніков Ю. А. Теорія держави і права: Навч. посіб. / Ю.А. Ведєрніков, В. С. Грегул. – 4те вид., доп. і переробл. – К.: Центр навча­льної літератури, 2005. – 224 с.

 4. Волинка К.Г. Теорія держави і права : навч. посібник / К.Г. Волинка. – К., 2003.- 240 с.

 5. Загальна теорія держави і права: Навч. посіб. / [Колодій А. М., Копейчиков В. В., Лисенков С. Л. та ін.]; за ред. В. В. Копейчикова. – Стер. вид. – К.: Юрінком Інтер, 2001. – 320 с.

 6. Загальна теорія держави і права: підруч. / За ред. М. В. Цвіка, В. Д. Ткаченка, О. В. Петришина. – X.: Право, 2002. – 432 с.

 7. Кельман М. С. Загальна теорія держави і права / Кельман М. С., Му­рашин О. Г., Хома Н. М. – Львів: Новий світ, 2003. – 581 с.

 8. Конституції і конституційні акти України. Історія і сучасність. - 2-ге вид., змін, і доп. / Упорядник І. О. Кресіна; відп. ред. Ю. С. Шемшученко. – К.: Ін-т держави і права їм. В. М. Корецького НАН України. 2006. – 310 с.

 9. Конституційне право України: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / За ред. В. П. Колісника та Ю. Г. Барабаша. – X .: Право, 2008. – 416 с.

 10. Конституційні права, свободи і обов'язки людини і громадянина в Україні / За ред. акад. НАН України Ю. С. Шемшученка. – К.: Юридична думка, 2008. – 252 с.

 11. Олійник А. Теорія держави і права: Навч. посіб. – К., Юрінком Інтер, 2001. – 561 с.

 12. Теорія держави і права. Академічний курс: Підручник /За ред. O.B. Зайчука, Н.М. Оніщенко. – К.: Юрінком -Інтер, 2006. – 654 с.


Додаткова література

 1. Голосніченко І. П. Адміністративний процес: навч. посіб. /1. П. Голосніченко, М. Ф. Стахурський. – К.: ГАН, 2003. – 256 с.

 2. Демський Е. Ф. Адміністративне процесуальне право України: навч. посіб. / Е. Ф. Демський. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 496 с.

 3. Комзюк А. Т. Адміністративний процес України : навч. посіб. /А. Т. Ком-зюк, В. М. Бевзенко, Р. С. Мельник. – К. : Прецедент, 2007. – 531 с.

 4. Мірошниченко М.І., Мірошниченко В.І. Історія вчень про державу і право. - К., Атіка, 2004. – 423 с.


Критерії оцінювання

знань абітурієнтів під час проведення фахового іспиту з основ держави і права для вступу на спеціальність «Державна служба» (факультет історії, політології та міжнародних відносин Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича) для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр».
Абітурієнт отримує білет, в якому є три теоретичні питання. Після підготовки відбувається усна бесіда з членами комісії.

Члени комісії оцінюють відповідь абітурієнта за 200-бальною шкалою.Оцінку «Відмінно» (176-200 балів) отримує абітурієнт, якщо дає ґрунтовну відповідь на теоретичні питання, викладає думки логічно, аргументовано; демонструє обізнаність у проблемних питаннях теорії держави і права; знає джерела та спеціальну літературу з предмету; висловлює власну думку та вміє аргументувати власну позицію з державно-правової проблематики. Абітурієнт також повинен вільно оперувати фактологічною джерельною базою, показати вміння у застосуванні знань з основ держави та права при розв’язанні практичних завдань.

Оцінку «Добре» (150-175 балів) абітурієнт отримує за повну відповідь на поставленні питання, має виявити обізнаність та частково засвоїти рекомендовані джерела та спеціальну літературу; оволодіти знаннями з конституційно-правових основ діяльності держави; під час відповіді має продемонструвати знання фактичного матеріалу, вміння застосовувати теоретичні положення при розв’язанні практичних задач, орієнтуватися з конкретних проблем правових відносин.

Оцінку «Задовільно» (124-149) абітурієнт отримує тоді, коли поверхнево володіє теоретичним матеріалом, не вміє застосовувати раніше засвоєні знання при аналізі конкретної ситуації в правових відносинах, не може навести приклади; на основні та додаткові питання дає надто поверхневі, уривчасті, неточні та неповні відповіді; показує фрагментарну обізнаність щодо змісту питань, на які давалися відповіді; обмежується опосередкованим вивченням джерел та мінімальним опрацюванням рекомендованої літератури; не виявив належних навичок і вмінь при підготовці до відповіді.

Оцінку «Незадовільно» (100-123 бали) абітурієнт отримує тоді, коли фрагментарно володіє програмовим матеріалом, не вміє аналізувати теоретичний матеріал, не володіє термінологією, не розуміє значень конкретних теоретичних питань з проблематики правових відносин; не опрацював рекомендованої літератури, у зв’язку з цим не орієнтується з елементарних питань теорії держави і права, фактично не засвоїв програму іспиту.

Схвалено вченою радою факультету історії, політології та міжнародних відносин, протокол № 6 від 12 лютого 2013 року.


Декан факультету історії, політології

та міжнародних відносин проф. Добржанський О.В.
Каталог: res -> chnu.edu.ua -> gradinf -> 2014 -> programa vstupnyh vyprobuvan -> 5-mag
res -> “10” ббк 63. 3(4П) Юрій Томин внутрішня та зовнішня політика болеслава І хороброго
res -> Реферат ресей Федерациясының тарихы Орындаған: Қабылдаған
5-mag -> Іноземної мови (англійської, німецької, французької)
5-mag -> Програма фахового іспиту для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень " магістр"
5-mag -> Програма фахового іспиту для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень „ магістр


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет