Програма фахового вступного випробування для участі в конкурсі щодо зарахування на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст, магістр 06010108жүктеу 181.25 Kb.
Дата02.04.2019
өлшемі181.25 Kb.
түріПрограма

Міністерство освіти і науки України

Чернівецький національний університет

імені Юрія Федьковича

Затверджую

Ректор ЧНУ імені Ю.Федьковича

______________ С.В. Мельничук

«___» _____________2014р.

ПРОГРАМА

фахового вступного випробування для участі в конкурсі щодо зарахування на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст, магістр7.06010108, «Водопостачання та водовідведення»; 8.06010302 «Раціональне використання та охорона водних ресурсів»

Схвалено Вченою радою географічного факультету протоколом № 6

від «3» _лютого 2014 р.

Голова ради проф. В.П. Руденко


Чернівці 2014

Вступ до спеціальності

Екологічне визначення навколишнього середовища, його складові частини. Місце людини в навколишньому середовищі. Внутрішнє середовище в будівлях і спорудах, матеріальний і енергетичний баланси постачання. Зовнішнє середовище, якісні і кількісні характеристики, придатність для існування. Діяльність суспільства з метою прогресу і виживання людства.Метрологія і стандартизація

Метрологія і її задачі. Отримання метрологічної інформації. Еталони і системи одиниць. Технічні виміри; основні методи і засоби вимірів. Стандартизація як основа якості. Категорії і види стандартів. Системи стандартів у промисловості і будівництві та їх використання при дослідженнях, проектуванні, виробництві, будівництві і використанні продукції.


Основи екології

Загальні проблеми охорони атмосфери та водних ресурсів. Захист водних ресурсів від виробничих і технологічних викидів. Захист гідросфери. Покращення стану водних ресурсів. Раціональне використання водних ресурсів. Вимоги до якості водних ресурсів. Замкнені та оборотні систем водопостачання. Видалення завислих частинок; фізико-хімічна, хімічна, термічна і біологічна обробка стічних рідин.


Опір матеріалів та будівельна механіка

Будівельна механіка та її задачі. Розрахунок будівельних споруд на міцність, жорсткість та стійкість. Основи статичного розрахунку. Розрахунок статично визначених систем на зовнішнє навантаження (балки, ферми, розпірні системи). Розрахунок стержневих систем. Лінії впливу, їх побудова, навантаження нерухомим та рухомим навантаженням. Теорія переміщень. Переміщення від дії температури та зміщення опор.


Будівельне матеріалознавство

Класифікація матеріалів, що використовуються в будівництві, їх склад і структура. Залежність властивостей від складу і структури. Принципові питання технології виробництва найважливіших будівельних матеріалів, галузі їх застосування. Корозія матеріалів, засоби підвищення їх довговічності. Економія паливно-енергетичних ресурсів, зниження матеріальних і трудових витрат, використання вторинної сировини.Геологія та гідрологія

Гідрогеологія як наука. Предмет вивчення інженерної геології. Вода в літосфері. Хімічний склад підземних вод. Характеристика основних типів підземних вод. Динаміка підземних вод. Режим та баланс ґрунтових вод. Підземний стік. Регіональні закономірності формування підземних вод. Основи методики гідрогеологічних досліджень. Використання та охорона підземних вод. Класифікація та порядок вивчення гірських порід в інженерній геології Інженерно-геологічна характеристика гірських порід Інженерно-геологічні процеси і явища. Оцінка впливу водогосподарської діяльності на геологічне середовище.Механіка ґрунтів, основи та фундаменти

Фізичні властивості ґрунтів. Деформативність і опір зсуву, водопроникність. Напружений стан ґрунтів і інженерні розрахунки деформації основ. Фундаменти: їх типи та основи проектування. Фундаменти спеціальних споруд.Безпека життєдіяльності

Екологічні, фізіологічні і соціальні основи безпечної життєдіяльності людини. Вплив надзвичайних природних і техногенних чинників. Прогнозування і моделювання умов праці. Методи і засоби забезпечення безпечності праці.Міські інженерні мережі

Споживачі води, теплової енергії та горючих газів. Схеми і устаткування сучасних інженерних мереж. Конструкції та способи прокладання інженерних мереж: водопостачання, каналізації, електропостачання, тепло- та газопостачання у населених пунктах. Рекомендації щодо їх проектування та технічної експлуатації.


Гідравлічні і аеродинамічні машини

Теоретичні основи. Види гідравлічних і аеродинамічних машин. Водопостачання та водовідведення. Характеристики гідравлічних і аеродинамічних машин. Підбір машин та аналіз їх функціювання в системах. Сумісна робота машин. Регулювання машин. Експлуатація гідравлічних і аеродинамічних машин.Основи охорони праці

Організація служби охорони праці. Аналіз і причини виробничого травматизму і професійних захворювань. Охорона праці в промисловості. Захист від шуму та вібрації. Освітлення приміщень. Захист від іонізуючого випромінювання. Техніка безпеки при роботі в польових умовах: на ріках, озерах, водосховищах. Протипожежні заходи.Технічна механіка рідин і газу

Основні фізичні величини. Гідростатичний тиск і його властивості. Прилади для вимірювання гідростатичного тиску. Закон Архімеда. Основні рівняння гідродинаміки. Рівняння Бернуллі. Режими руху рідини. Критерій Рейнольдса. Гідравлічний розрахунок трубопроводів. Отвори. Насадки. Рух води у відкритому руслі.Основи гідрохімії та гідробіології

Види та склад природних і стічних вод. Основні показники якості природних та стічних вод. Вимоги до якості води. Основні методи спеціальної обробки води: пом'якшення, стабілізація, дегазація, дезодорація, опріснення, знезалізнення води. Загальні відомості про водні організми. Відомості про екологічні системи природних водойм. Санітарно-бактеріологічна оцінка якості води. Загальні відомості про біологічні методи очищення стічних вод.Водопостачання

Характеристика природних вод, що використовуються для водопостачання. Розрахунки та конструювання водопровідної мережі; комплекс споруд, необхідних для підготовки з метою її використання в народному господарстві. Вплив місцевості та якісних показників води на систему водопостачання. Перелік і продуктивність споруд для забору води. Технологічні схеми забору поверхневих і підземних вод, їх інженерне вирішення. Рибозахисні споруди і конструкції. Процеси водопідготовки, їх технологічні схеми. Облік кількості води та контроль її якості. Водопостачання населених пунктів і промисловості. Інженерні мережі та спорудиВодовідведення

Організація відведення стічних вод з населених пунктів і промислових підприємств. Інженерні мережі для транспортування стічних вод, насосні станції. Конструкції мереж і споруд. Побутові і виробничі стічні води. Методи очищення стічних вод. Типи, схеми і продуктивність очисних споруд. Вимоги до складу стічних вод, що скидаються у водні об‘єкти. Характеристика водних об‘єктів як приймачів стічних вод. Поняття про гранично допустимиї концентрацій, методи їх розрахунку. Водоспуски, їх конструкції. Розбавлення стічних вод, поширення забруднень, їх розрахунки.Насосні і повітродувні станції

Насосні і повітродувні станції у системах водопостачання і водовідведення. Сумісна робота насосів і споруд водопостачання та водовідведення, будівництво та експлуатація насосних станцій. Проектування, спорудження та експлуатація насосних і повітродувних станцій.Регіональний моніторинг якості води

Контроль і оцінка якості природних вод. Планування і проведення моніторингу якості вод. Якісні і кількісні зміни, що відбуваються у водних об‘єктах в результаті впливу антропогенних чинників. Водопостачання та водовідведення в галузі моніторингу якості поверхневих вод. Сучасне уявлення про хімічний склад поверхневих вод. Гідрохімічний режим поверхневих вод, особливості гідрохімічного режиму України та її Західного регіону. Методи планування і проведення моніторингу якості поверхневих вод на регіональному рівні.Прикладні питання регіонального водокористування в Україні

Гідросфера Землі – джерело існування людства. Водні ресурси України та їх значення для розміщення продуктивних сил. Водокористування на місцевому та регіональному рівнях. Методи прогнозування залежності стану водотоків і водойм від антропогенного впливу, зокрема від скидання стічних вод. Методи і схеми раціонального використання водних ресурсів. Техногенний вплив на поверхневі та підземні води.Технології очищення вод

Фізико-хімічні та біологічні методи очищення природних і стічних вод. Технологічні процеси коагуляції, видалення завислих речовин відстоюванням та фільтруванням, процеси сорбції, іонного обміну, електролізу, зворотного осмосу та біохімічного знешкодження забруднень води. Споруди та апарати для водоочищення технічної і питної води. Апарати і процеси для приготування хімреагентів. Змішувачі, камери утворення пластівців. Відстійники, освітлювачі, мікрофільтри, гідроциклони. Установки для знезалізнення, обезфторування, знезараження та стабілізації води. Обладнання іонообмінних установок для водоочищення. Рекарбонізаційні установки. Апарати для термічного знесолення води. Конструкції апаратів для магнітної обробки води. Основи проектування установок водоочищення.


Водно-ресурсний потенціал регіонів України

Вступ. Загальні особливості гідрологічних умов території України. Водні ресурси і баланси території України. Теоретико-методичні основи оцінки водно-ресурсного потенціалу. Економіко-географічна оцінка водно-ресурсного потенціалу регіонів України.


Маркетинг

Маркетинг та основні концепції його розвитку. Система маркетингових досліджень і маркетингової інформації. Маркетингове середовище. Ринок підприємств і поведінка покупців від імені підприємств. Організація роботи на міжнародному ринку. Контроль маркетингової діяльності.


Гідротехнічні споруди

Загальні відомості про гідротехнічні споруди на водогосподарських об’єктах. Греблі. Водоскиди і водовипускні споруди гідровузлів. Канали та регулюючі споруди. Водопровідні споруди. Спрягаючі споруди. Водозабірні споруди. Регулювання русел рік.


Еколого- географічна експертиза використання води

Форми і типи екологічної експертизи. Еколого-географічна експертиза використання води та передумови її проведення. Експертиза використання води на об’єктах промисловості, сільського, житлово-комунального господарства. Основні методи оцінок впливу на оточуюче середовище Еколого-географічна експертиза розміщення, розширення та реконструкції водогосподарських підприємств.
Голова фахової комісії проф. Ю.С. Ющенко

Критерії


оцінювання відповідей на усному фаховому іспиті

з ″Водопостачання та водовідведення″ для абітурієнтів, які здобули базову вищу освіту за ОПП бакалавра, що відповідає напряму підготовки ″Водопостачання та водовідведення″ та обраній спеціальності ″Водопостачання та водовідведення″ ОКР ″спеціаліст″, та спеціальності ″раціональне використання водних ресурсів″ ОКР ″магістр″Оцінювання відповідей абітурієнтів проводиться за 200-ти бальною шкалою.

Відповідь у 176-200 балів оцінюється, коли абітурієнт глибоко знає всі основні процеси водопостачання та водовідведення, уміє їх пояснити, вільно орієнтується у вимогах нормативних документів. Абітурієнт показує знання основ розрахунку споруд та технічних пристроїв, а також законів, що лежать в основі їх функціонування. Ознайомлений з основами проектування, основними етапами, вимогами. Уміє враховувати необхідні водозахисні та природоохоронні заходи, вимоги та екологічні нормативи. Абітурієнт також повинен знати правила та особливості експлуатації елементів водогосподарських мереж і споруд, уміти проводити розрахунок та корегування планів водоподачі з врахуванням особливостей стану та режиму водних об’єктів та інших чинників. При цьому допускає незначні похибки при характеристиці основних процесів очищення вод та умов експлуатації очисних споруд (мінус 5 балів).

Відповідь у 150-175 бали оцінюється, коли абітурієнт ознайомлений з стандартними схемами водопостачання та водовідведення, уміє їх пояснити, знає принципово важливі технологічні процеси, орієнтується у вимогах нормативних документів. Абітурієнт показує знання основ розрахунку споруд та технічних пристроїв, уміє враховувати необхідні водозахисні та природоохоронні заходи, екологічні та санітарно-епідеміологічні нормативи. Разом з тим, абітурієнт допускає неточності при аналізі основ проектування систем водопостачання та водовідведення (мінус 3 бали), умов та вимог до їх експлуатації (мінус 3 бали), при розрахунках графіків водоподачі (мінус 3 бали), характеристиці режимів роботи очисних споруд (мінус 3 бали).

Відповідь 124-149 балів оцінюється, коли абітурієнт може назвати і пояснити схеми водопостачання та водовідведення, знає основні нормативні документи і вимоги до проектування та експлуатації споруд і технічних пристроїв, ознайомлений з основними видами розрахунку. Разом з тим, абітурієнт недостатньо враховує необхідні водозахисні та природоохоронні заходи (мінус 2 бали), екологічні та санітарно-епідеміологічні нормативи 9мінус 2 бали). Слабо ознайомлений з основами вимогами до експлуатації систем водопостачання і водовідведення та їх основних елементів (мінус 3 бали).Відповідь за критерієм 100-123 балів оцінюється, коли абітурієнт лише відтворює елементи знань про системи водопостачання і водовідведення. Не вміє застосовувати нормативні документи та вимоги. Знання безсистемні та хаотичні.


Голова фахової комісії проф. Ю.С. Ющенко

Список літератури

Основна:

 1. Слектрические механизмы. Т. VII. Гидравлические й пневматические механизмы. Справочное пособие для инженеров, конструкторов й изобретателей. - Изд. 2-е. -М.: Наука, 1981.

 2. Закон України “Про охорону праці”.

 3. Закон України “Про пожежну безпеку”.

 4. Доливно-Добровольский Л.Б. Химия и микробиология воды. К., Вища школа, 1971, 306 ст.

 5. Запольський А.К. Фізико-хімічні основи технології очищення стічних вод.- К.: Лібра, 2000.- 551с.

 6. Карюхина Т.А., Чурбанова И.Н. Химия воды и микробиология. М., Стройиздат, 1983, 169ст.

 7. Аэрокосмические методы географических исследований / В.М.Сердюков, Г.А.Патыченко, Д.А.Синельников. - К.: Вища шк., 1987. – 223 с.

 8. Брюханов А.В., Господинов Г.В., Книжников Ю.Ф. Аэрокосмические методы в географических исследованиях. – М.: Изд.-во Моск. ун-та, 1982. – 233с.

 9. Водопровідна мережа міста. Методичні вказівки. Укл. Шевчук П.І. – Чернівці: Рута, 2007. – 136 с;

 10. ГОСТ 21.604-82. Водоснабжение и канализация. Наружные сети. Рабочие чертежы. – 6 с;

 11. ДБН 360-92**.Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень. – К.: Держбуд України, 2002. – 108 с;

 12. ДСТУ Б А.2.4-4-95. Основні вимоги до робочої документації. – К.: Держбуд України, 1997. – 53 с;

 13. ДСТУ Б А.2.4-8-95. Умовні позначення елементів санітарно-технічних систем. – К.: Держбуд України, 1996. – 14 с;

 14. .Дикаревский В.С. и др. Отведение и очистка поверхностных сточных вод: Учебное пособие для вузов.- Л.: Стройиздат. Ленингр.отд-ние, 1990.- 224с.

 15. .Колобанов С. Водопостачання і каналізація. К., Держтехвидав УРСР, 1954, 427 ст.

 16. .Косоверов О.С. Расчет и конструирование инженерных сооружений водопроводно-канализационного хозяйства. К., Будівельник, 1973, 148 с.

 17. Пелешенко В.І., Хільчевський В.К. Загальна гідрохімія.-К., 1997.

 18. Накорчевська В.Ф. Хімія води. – Київ: Видавництво КІБІ, 1993.-107с.1.

 19. Правила охорони поверхневих водних об'єктів від забруднень зворотними водами.

 20. Інструкція про порядок розробки та затвердження гранично допустимих скидів (ГДС) речовин у водні об'єкти із зворотними водами: Затв. М-вом охорони навколишнього природного середовища України від 15.12.94, № 116.

 21. Лемківський С.С., Падун М.М. Регіональне використання і охорона водних ресурсів: Підручник.- К.: Либідь, 2006.-280с.

 22. Будико М.И. Глобальная экология. – М., 1977.

 23. Герасимчук З.В., Мольчак Я.О., Хвесик М.А. Еколого-економічні основи водокористування в Україні: Навчальний посібник. – Луцьк:

 24. А. И. Насосные станции. Курсовое проектирование. К.: Вища школа, 1987;

 25. .Малі річки України. Довідник/За ред. А.В.Яцика.-К.:Урожай, 1991.-296С.

 26. Вишневський В.І. Річки і водойми України. Стан і використання. -К.:Віпол, 2000.-376 с.

 27. Абрамов Н.Н. Водоснабжение. -М.: Стройиздат, 1974. -476 с.

 28. Булава М.Н., Кудін СМ. Водозабірні і гідротехнічні споруди. -К.: Вища школа, 1974.-214 с.

 29. Кравченко В.С Водопостачання та каналізація: Підручник.-К.: Кондор, 2003. -288 с

 30. Тугай А.М. , Терновцев В.Е. Водоснабжение. Курсовое проектирование. -К.:Вища школа, 1980. -207 с.

 31. Тугай А.М., Прокопчук Н.Т. Водоснабжение из подземных источников: Справочник - К.:Урожай, 1990. -264 с.

 32. Хорунжий П.Д., Ткачук О.А. Водопровідні системи і споруди. -К.: Вища школа, 1993.-230 с.

 33. СНиП 2.04.02-84. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения/ Госстрой СССР. М.: Стройиздат, 1985. - 136 с.

 34. Бахмачук Ю.А., Мольчак Я.О., Шевчук М.Й. Екологія, водне господарство та проблеми водних ресурсів Західного регіону України. – Луцьк: Надстир’я, 1997. – 124 с.

 35. Бородавченко И.И., Зарубаев Н.В и др. Охрана водных ресурсов. – М.:

 36. ДеМерс, Майкл Н. Географические информационные системы, основы; Пер. с англ. -М.: Да-та+, 1999.-491 с,

 37. Кравченко В. С. Водопостачання та каналізація – К.: Кондор, 2003. – 286 с.;

 38. Монтаж систем внешнего водоснабжения и канализации: Справочник. – М.: Стройиздат, 1998. – 654 с;

 39. Орлов В.О. Сільськогосподарське водопостачання: Підручник. – К.: Вища школа, 1998. – 182 с;

 40. Турк В. И., Минав А.В., Карелин В. Я. Насосы и насосные станции.

 41. Білявський Г.О., Бутченко Л.І., Навроцький В.М. Основи екології: теорія та практикум. Київ, „Лібра” 2002

 42. Яцык А.В., Шмаков В.М. Гидроэкология. К.: “Урожай» 1992.- 192 с.

 43. Горев Л.Н. Основи моделювання в гідроекології.-К.:Либідь, 1996.-336 с.

 44. Ободовський О.Г. Руслові процеси (навчальний посібник). К.:РВЦ “Київ. ун-т”. 1988.-134 с.

 45. Беркович К.М., Чалов Р.С., Чернов А.В. Экологическое русловедение. М.:ГЕОС,2000.-331 с.

 46. Михайлов В.Н.,Эдельштейн К.К. Оценка устойчивости и уязвимости водных экосистем с позиции гидроэкологии // Вестн. Москов. Ун-та. Сер.5.География, 1996.-С.27-35.

 47. Шикломанов И.А. Влияние хозяйственной деятельности на речной сток. Л.: Гидрометеоиздат.- 1989.-334 с.

 48. Хільчевський В.К. Агрогідрохімія.-К.: ВПЦ «Київський ун-т»,1995.-162 с.

 49. Ковальчук И.П. Изменение структуры речных систем и состояния малых рек под влиянием естественных и антропогенных факторов (на примере Западного региона Украины) //Водные ресурсы, т.22.-1995, №3.-С.315-323.

 50. Тимченко В.К. Экологическая гидрология: Предмет, задачи, опыт исследований в Украине // Гидробиолог. Журн.,1993.-29.№4.-С.3-15.

 51. Яцык А.В., Ревера О.З. Осушительная мелиорация и речной сток.-К.:Общ-во «Знание» УССР,1986.-23 с.

 52. Зарубев Н.В. Комплексное использование и охрана водных ресурсов. Л.:Стройиздат.1976. –223 с.

 53. Національна програма екологічного оздоровлення басейна Дніпра та поліпшення якості питної води. К. 1997.

 54. Чеботарев А.И. Общая гидрология. Л.Гидрометеоиздат ,1975 .-158 с.

 55. Нежиховский Р.А. Наводнения на реках и озерах. Л.: Гидрометеоиздат, 1988.-184 с.

 56. .Ющенко Ю.С. та ін. Загальна гідрологія.Навчальний посібник.-Чернівці: Зелена Буковина.- 2005.-368с.

 57. .Хорунжий П.Д., Ткачук О.А. Водопровідні системи і споруди: Навч.посібник.-К.:Вища школа.-1993.-230с.

 58. .Чернышев Н.С., Чумаченко А.Н., Ревелис И.Л. Задачи и упражнения по инженерной геологии: Учебное пособие-.: Высшая школа, 2002.-254с.

 59. .Абчук В. Азбука маркетинга. – С.-П.:Союз, 1998. – 270 с.

 60. Логістика: Навч. посібник./ О.М.Тридід, Г.М. Азаренкова, С.В.Мішина, І.І. Борисенко. – К.: Знання, 2008. – 566 с.

 61. Луцій О.П. Основи маркетингу. – К.: Вид.-во Європейського університету

 62. Андрейцев В.І. Концепція Закону України про екологічну експертизу //Вісн. Київ. ун-ту. Суспільно-політичні науки. – 1991. – Вип.. 3. – с. 69-75

 63. Андрейцев В.И. Правовое обеспечение экологической экспертизы проектов. – К.: Будівельник,1990.– 168

 64. Андрейцев В.І., Пустовойт М.А. та ін. Екологічна експертиза: право і практика. – К.: Урожай. 1992.

 65. Географическое обоснование экологических экспертиз. / Под ред. Г.В.Звонковой. –

 66. Кучерявий В.П. Екологія.- Львів: Світ, 2000.- 499с.

 67. Воробйов О.О., Княгницька Ю.О. Державна служба медицини катастроф: проблеми створення і функціонування // Український журнал екстремальної медицини ім. Г.О.Можаєва. – Київ, 2001. – № 2. – С.18-21.

 68. Джигирей В.С., Жидецький В.І. Безпека життєдіяльності. Підручник. – Львів, 2001. – 256 с.

 69. Жаринов К.В. Терроризм и террористы: исторический справочник / Под общ. ред. А.Е. Тараса. – Минск: Харвест, 1999. – 606 с.

 70. Желібо Є.П., Заверуха Н.М., Зацарний В.В. Безпека життєдіяльності: Навчальний посібник. – Львів, 2002. – 328 с.

 71. Закон України «Про захист людини від впливу іонізуючих випромінювань», ВРУ, № 15/98 – ВР. – К., 1998.

 72. Закон України «Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру», ВРУ, № 1809 – ІІІ. – К., 2000.

 73. Закон України «Про внесення змін до Закону України про захист людини від впливу іонізуючих випромінювань», ВРУ, № 2397 – XIV. – К., 2001.

 74. 1.9. Рабинович С.Т.Погрешности измерений. Л.:Энергия, 1978.-412 с.

 75. 10. Тюрин Н.И. Введение в метрологию. М.: Изд.- во стандартов, 1985.- 200 с.

 76. 11. Сергеев А.Г., Крохин В.Д. Метрология. М.: Логос, 2002.- 408 с.

 77. 12.Цюцюра В.Д., Цюцюра С.В. Метрологія та основи виміювань. К.: Знання-прес, 2003.- 180 с.

 78. Вентцель Е.С. Теория вероятностей. - М.: Наука, 1969.

 79. Вентцель Е.С. Теория вероятностей. Учебник. - М.: Наука, 1975.

 80. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика: Учебное пособие. - М.: Наука, 1977.

 81. Ивашев-Мусатов О.С. Начала математического анализа: Учебное пособие. - М.: Наука, 1981.

 82. Дранников А.М. Гидрогеология.- К.:Вища школа, 1972, 112с.

 83. Семихатов А.Н. Гидрогеология.- М.: Государственное издательство сельскохозяйственной литературы, 1954, 328с.

 84. Михайлов Л.Е. Гидрогеология.- Л.: Гидрометеоиздат, 1985, 264с.
 1. Рыбьев И.А. Общий курс строительных материалов. М., Высшая школа, 1987, 583ст.

 2. Виробництво будівельних матеріалів. Лісопильні роботи, виготовлення столярних і залізобетонних виробів, базальтового волокна та асфальтобетону. К., Тов. Комплекс Віта, 1996, 605ст.

 3. Виробництво будівельних матеріалів. Видобуток і переробка каменю, виготовлення глиняної та силікатної цегли, вапна і керамзиту. К., Тов. Комплекс Віта, 1995, 605ст.

 4. Будівельні і меліоративні машини. Під. Ред. проф. В. Л. Баладінського. Рівне, 1999. – 460 с.

 5. Кравець С. В. та ін. Експлуатація меліоративних та будівельних машин. К.: Вища школа, 1992.

 6. Давыдов Л.К., Дмитриева А.А., Конкина Н.Г. Общая гидрология. - Л.: Гидрометеоиздат, 1973. – 462 с.

 7. 6.Бобков В.Ф., Безрук В.М. Основы грунтоведения и механики грунтов.- М.:Высшая школа, 1986.

 8. 7.Бабич Є. М. Крусь Ю.А. "Механіка грунтів, основи та фундаменти". Рівне: Видавництво РДТУ, 2001. -367с.

 9. .Веселов В.А. Проектирование оснований и фундаментов.- М.: Стройиздат, 1990.

 10. СНиП 2.04.01-85. Внутренний водопровод и канализация зданий. -М.: Стройиздат, 1986.

 11. СНиП 2.04.02-84. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. -М: Стройиздат, 1985.

 12. СНиП 2.04.03-85. Канализация. Наружные сети и сооружения. -М.: ЬЩИТП Госстроя СССР. 1986.


Додаткова:

 1. Дробник В.Ф. Гидравлика и гидравлические машины / Под ред. Суллы М.Б.

 2. Учебн. пособие для студ. - М: Просвещение, 1987.

 3. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 черв. 1996 р. – К.:

 4. Преса України, 1997. – С. 80.

 5. Законодавство України про охорону праці. Том 1-4. Держнаглядохоронпраці. – К.: Основа,

 6. 1995. – С. 1866.

 7. Таубе П.Р., Баранова А.Г. Химия и микробиология воды. М., Высшая школа, 1983, 280ст.

 8. Кульский Л.А. Основы химии и технологии воды. К., Наукова думка, 1991, 564ст.

 9. Кульский Л.А. Справочник по свойствам , методам анализа и очистке воды. К., Наукова думка, 1980, 681ст.

 10. Фрог Б.Н. Водоподготовка.- М.: 2001.- 677с.

 11. Кульский Л.А., Накорчевская В.Ф. Химия воды. К., Вища школа, 1983, 239ст.

 12. Гришанин К.В., Сорокин И.Ю. Гидрология и водные изыскания / Под ред. К.В.Гришанина. – М.: Транспорт, 1982. – 212с.

 13. Монтаж систем внешнего водоснабжения и канализации: Справочник. – М.: Стройиздат, 1998. – 654 с;

 14. Татура О. Є. Сівак В. М. Зниження металомісткості підземних комунікацій – К.: Будівельник, 1991. – 144 с.;

 15. Ширакс З.Э. Совмещенная прокладка инженерных сетей. – М.: Стройиздат, 1991. – 240 с.;

 16. Кравченко В. С. Водопостачання та каналізація – К.: Кондор, 2003. – 286 с

 17. Орлов В.О. Сільськогосподарське водопостачання: Підручник. – К.: Вища школа, 1998. – 182 с;

 18. СНиП 2.04.032-84. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. – М.: Стройиздат, 1985. – Кравченко В.С. Водопостачання та каналізація: Підручник.- “Кондор”, 2003- 288с.

 19. Орлов В.О., Зощук А.М. Сільськогосподарське водопостачання та водовідведення: Підручник для вузів- Рівне: УДУВГ та П, 2002.- 203с.

 20. Охримюк Б.Ф. Водовідведення та очищення стічних вод. Частина1.Водовідвідні мережі і споруди. Навч.посібник.- Рівне: РДТУ, 1999.- 203с.

 21. Прозоров И.В. Гидравлика, водоснабжение и канализация. М., Высшая школа, 1990, 448 с.

 22. Николадзе Г.И., Минц Д.М., Кастальський А.А. Подготовка води для питьевого и промышленного водоснабжения. – М.: Высшая школа, 1984. – 368 с.

 23. Абрамов Н.Н. Водоснабжение.- М.: Стройиздат, 1982. – 440 с.

 24. Справочник по водным ресурсам / Под ред. Б.И.Стрельца.- К.: Урожай. 1983.-88 с.

 25. Сомов М.В. Водопроводные системы и сооружения: Учеб. для вузов - М.: Стройиздат, 1988. -399с.

 26. Монтаж систем внешнего водоснабжения и канализации / Под ред. А.К.Перешивкина. -М.: Стройиздат, 1988.-653 с.

 27. Белан А.Е., Хорунжий П.Д. Проектирование и расчет устройств водоснабжения. -К. Будівельник, 1981.- 192 с.

 28. Шевелев Ф.А., Шевелев А.Ф. Таблицы для гидравлического расчёта водопроводных труб: Справ, пособие. - М.: Стройиздат, 1984.-116 с.

 29. Сомов М.В. Водопроводные системы и сооружения: Учеб. для вузов- М.: Стройиздат, 1988. -399с.

 30. Монтаж систем внешнего водоснабжения и канализации / Под ред. А.К.Перешивкина -М.: Стройиздат, 1988.-653 с.

 31. Белан А.Е. Хорунжий П.Д. Проектирование и расчет устройств водоснабжения. К. Будівельник, 1981.-192 с.

 32. Дибкова Л.М. Інформатика та комп'ютерна техніка: Посібник для студентів вищих навчальних закладів. - К.: ВЦ „Академія", 2002.

 33. Іщук О.О., Коржнев М.М., Кошляков О.Е. Просторовий аналіз і моделювання в ГІС: Навчаль­ний посібник / За ред. акад. Д. М. Гродзинського. - К.: Видавничо-поліграфічний центр „Київський університет", 2003. - 200с.

 34. Самойленко В.М. Основи геоінформаційних систем. Методологія: Навчальний посібник. -К.: Ніка-Центр, 2003. - 276 с

 35. Василенко А.А. Водоотведение. Курсовое проектирование. -К.; Вища школа. 1988. —188 с.ДСТУ БА.2.4-8-95. СПДБ. Умовні позначення елементів.

Голова фахової комісії проф. Ю.С. Ющенко
Каталог: res -> geo
geo -> Змістово-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни
geo -> Робоча програма з „екології міських систем для напряму підготовки : 040106 Екологія
geo -> Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) із
geo -> European Credit Transfer System ects інформаційний пакет 2010/2011 Напрям „ географія”
geo -> Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з “Історичної географії з основами етнографії”
geo -> European Credit Transfer System ects інформаційний пакет 2010/2011 Напрям „ географія”
geo -> Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з "Теорії І методології географічної науки"


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет