Програма „развитие на човешките ресурси пмс 69/11. 03. 2013Дата04.03.2018
өлшемі120.48 Kb.
#19880
түріПрограмаЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”

ПМС 69/11.03.2013

Образец на публична покана


ПУБЛИЧНА ПОКАНА

номер 1 / дата 24.04.2014 г.
наименование: Доставка на оборудване и обзавеждане, необходими за създаването на нови работни места

РАЗДЕЛ 1: ДАННИ ЗА БЕНЕФИЦИЕНТА
I.1) Наименование, адреси и лица за контакт


Официално наименование: Ти Би Ай Инфо ЕООД

Пълен адрес: гр. София, ул. Балша, бл. 8

Град: София

Пощенски код: 1408

Лице/а за контакт: Красимир Георгиев

Телефон: 02/ 9158 794

Електронна поща: k_georgiev@tbiinfo.eu

Факс: 02/ 9158 782

Интернет адрес/и (когато е приложимо)- www.tbiinfo.eu
Допълнителна информация може да бъде получена на:

 Съгласно І.1)

 Друго: моля, попълнете Приложение А.I


Публичната покана и документация за участие (спецификации и допълнителни документи) могат да бъдат получени на:

 Съгласно І.1)

 Друго: моля, попълнете Приложение А.ІІ


Офертите трябва да бъдат изпратени на:

 Съгласно І.1)

 Друго: моля, попълнете Приложение А.ІІІ
РАЗДЕЛ ІІ.: ОБЕКТ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛІІ.1) Описание


ІІ.1.1) Обект на процедурата и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата (Изберете само един обект – строителство, доставки или услуги, който съответства на конкретния предмет на вашата процедура)

Строителство (СМР) 

Доставки

Услуги

Място на изпълнение на строителството (СМР):

Място на изпълнение на доставка: гр. София, ул. Балша, бл. 8

Място на изпълнение на услугата:

ІІ.1.2) Описание на предмета на процедурата:

Доставка на оборудване и обзавеждане, необходими за създаването на нови работни места“ІІ.1.3) Обособени позиции: да не

(за информация относно обособените позиции използвайте Приложение Б толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

Ако да, офертите трябва да бъдат подадени (отбележете само едно):

само за една обособена позиция 

за една или повече обособени позиции 

за всички обособени позиции


ІІ.2) Количество или обем на обекта на процедурата

Общо количество или обем (включително всички обособени позиции, когато е приложимо)

Офис бюра – 20 бр.

Офис столове – 20 бр.

Компютърни конфигурации – 20 бр.

Мултифункционално устройство – 1 бр.

Принтер – 1 бр.


Прогнозна максимална стойност в лева, без ДДС (ако е приложимо)

(в цифри): 31 300 лв.
РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
ІІІ.1) Условия свързани с изпълнението на обекта на процедурата


ІІІ.1.1) Изискуеми гаранции (когато е приложимо)

1.1.а Гаранция за участие (не повече от 1 на сто от прогнозната стойност на договора): 300 (триста) лева - внесена по банков път по сметка на Ти Би Ай Инфо ООД IBAN: BG76FINV91501004579064, ПИБ – кл. София или под формата на неотменима и безусловна банкова гаранция със срок на валидност не по-малко от 120 дни.
Бенефициентът има право да задържи гаранцията за участие, когато кандидатът в процедурата:

 • оттегли офертата си след изтичането на срока за получаване на офертите;

 • е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор.

Бенефициентът освобождава гаранциите за участие на: • класираните на първо и второ място кандидати - след сключване на договора за изпълнение, а на останалите класирани кандидати - в срок 10 работни дни след изпращане на протокола по чл. 18, ал. 5 от ПМС 69.

При прекратяване на процедурата гаранциите на всички кандидати се освобождават в срок 10 работни дни след прекратяването й.


Бенефициентът освобождава гаранциите за участие без да дължи лихви на кандидатите за периода, през който средствата законно са престояли при него.
1.1.б Гаранция за добро изпълнение (не повече от 3 на сто от стойността на договора за изпълнение): Не е приложимо

ІІІ.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат:

 • Плащане в размер на 100% от стойността на договора в срок до 30 календарни дни от подписването на приемо-предавателен протокол за приемане на доставките и предоставяне на фактура.

Всички плащания се извършват по банков път.

ІІІ.1.3) Други особени условия (когато е приложимо) да не

Ако да, опишете ги: н.п.


ІІІ.2) Условия за участие


ІІІ.2.1) Правен статус

Изискуеми документи:

 1. Декларация по чл. 22, ал. 2, т. 1 и ал.5 от Постановление № 69 / 11.03.2013 на Министерския съвет

 2. Други документи – не е приложимо

ІІІ.2.2) Договор не може да се сключва с кандидат който е (чл. 22, ал. 1 и ал.5):

 1. осъждан, освен ако е реабилитиран, за някое от следните престъпления:

 1. престъпления против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари;

 2. подкуп;

 3. участие в организирана престъпна група;

 4. престъпления против собствеността;

 5. престъпления против стопанството;

 1. обявен в несъстоятелност;

 2. в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно законодателството на страната, в която лицето е установено или регистрирано.

 3. свързано лице по смисъла на § 1, ал. 1 от Допълнителните разпоредби на Търговския закон с бенефициента или с член на управителен или контролен орган на бенефициента.

ІІІ.2.3) Икономически и финансови възможности (по чл. 13, ал. 4 и ал.5)

Изискуеми документи и информация:


 • Справка - декларация за общия оборот на кандидата за последните 3 финансови години в зависимост от датата, на която кандидатът е учреден или е започнал дейността си – по образец, оригинал;

 • Отчет за приходи и разходи за последните 3 финансови години, в зависимост от датата, на която кандидатът е учреден или е започнал дейността си. В случай, че кандидатът е регистриран по Закона за търговския регистър и посоченият документ е оповестен в търговския регистър към датата на кандидатстване, това обстоятелство ще се проверява по служебен път ИЛИ еквивалентен документ съгласно законодателството на страната, в която е регистрирано лицето, придружен с превод на български език, ако кандидатът е чуждестранно лице ИЛИ годишна данъчна декларация или друг еквивалентен документ, доказващ получен доход, ако кандидатът е физическо лице - копие заверено от кандидата с подпис, печат и думите „Вярно с оригинала”.

Минимални изисквания (когато е приложимо):


 • Кандидатът трябва да е реализирал общ оборот през последните 3 финансови години в зависимост от датата, на която е учреден или е започнал дейността си, не по-малко от 90 хил. лева.
ІІІ.2.4) Технически възможности и квалификация (по чл. 13, ал. 6)

Изискуеми документи и информация:
Сертификат за управление на качеството съгласно EN ISO 9001:2008 - копие заверено от кандидата с подпис, печат и думите „Вярно с оригинала”.

Минимални изисквания (когато е приложимо):


 • Кандидатът трябва да разполага с валиден сертификат за система за управление на качеството съгласно EN ISO 9001:2008, издаден от акредитирани институции или агенции за управление на качеството, с обхват на системата в областта на доставка на ИТ оборудване и офис техника.

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА
ІV.1) Критерий за оценка на офертите


Критерий за оценка на офертите (моля, отбележете приложимото)

най-ниска цена

или

икономически най-изгодна оферта
показатели, посочени в документацията

Показатели

1. (П1) – условия по (а) предложен срок за доставка и (б) условия на гаранционно обслужване

2. (П2) – предложена цена без ДДС


Тежест

70%


30%

(Бенефициентът няма право да включва като показатели за оценка на офертата критерии за подбор, представляващи минимални изисквания за икономическо и финансово състояние, професионална квалификация и технически възможности на кандидатите.)


ІV.2) Административна информация


ІV.2.1) Срок за подаване на офертите

До дата: 30.04.2014 г. Час: 17:00ІV.2.2) Интернет адреси, на които може да бъде намерена поканата и документацията към нея:

1.http://www.eufunds.bg - интернет адреса на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз на Република България

2. http://tbiinfo.eu - (интернет адреса на бенефициента в случай, че има такъв)


ІV.2.3) Срок на валидност на офертите

До / / (дд/мм/гггг)или

в месеци:или

дни: 90 (от крайния срок за получаване на оферти)
РАЗДЕЛ V: СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ, КОИТО СЛЕДВА ДА СЪДЪРЖАТ ОФЕРТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ
1. Оферта по чл. 14 - по образец, оригинал;

2. Декларация по чл. 22, ал. 2, т. 1 и ал.5 от Постановление № 69 / 11.03.2013 на Министерския съвет - по образец, оригинал;

3. Документи, доказващи икономическото и финансовото състояние на кандидата по т. ІІІ.2.3 от настоящия пояснителен документ (Важно: документите, посочени в тази точка трябва да съответстват на тези, изброени в т.ІІІ.2.3.):


 • Справка - декларация за общия оборот на кандидата за последните 3 финансови години в зависимост от датата, на която кандидатът е учреден или е започнал дейността си – по образец, оригинал;

 • Отчет за приходи и разходи за последните 3 финансови години, в зависимост от датата, на която кандидатът е учреден или е започнал дейността си. В случай, че кандидатът е регистриран по Закона за търговския регистър и посоченият документ е оповестен в търговския регистър към датата на кандидатстване, това обстоятелство ще се проверява по служебен път ИЛИ еквивалентен документ съгласно законодателството на страната, в която е регистрирано лицето, придружен с превод на български език, ако кандидатът е чуждестранно лице ИЛИ годишна данъчна декларация или друг еквивалентен документ, доказващ получен доход, ако кандидатът е физическо лице - копие заверено от кандидата с подпис, печат и думите „Вярно с оригинала”;

4. Документи, доказващи, техническите възможности и квалификацията на кандидата по т.ІІІ.2.4 от настоящия пояснителен документ (Важно: документите, посочени в тази точка трябва да съответстват на тези, изброени в т.ІІІ.2.4.):

 • Сертификат за управление на качеството съгласно EN ISO 9001:2008 - копие заверено от кандидата с подпис, печат и думите „Вярно с оригинала”.

5. Документ за гаранция за участие в размер съгласно документацията за участие (ако е приложимо) – в оригинал, ако е банкова гаранция или като копие заверено от кандидата с подпис, печат и думите „Вярно с оригинала”, ако е преведена с платежно нареждане;

6. Декларация за подизпълнителите, които ще участват в изпълнението на предмета на процедурата и дела на тяхното участие (ако кандидатът е декларирал, че ще ползва подизпълнители) – по образец, оригинал;

7. Декларация, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда (ако процедурата за определяне на изпълнител е с обект строителство) – не е приложимо;

8. Други изискуеми от кандидата документи – не е приложимо;


РАЗДЕЛ VI: ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ НАСТОЯЩАТА ПУБЛИЧНА ПОКАНА:

  1. Форма на оферта.

  2. Форма на декларация чл. 22, ал. 2, т. 1 и ал.5 от Постановление № 69 / 11.03.2013 на Министерския съвет;

  3. Изисквания към офертите;

  4. Технически спецификации / задания / КСС (ако е приложимо) – не е приложимо;

  5. Методика за оценка и класиране на офертите;

  6. Проект на договор;

  7. Други (посочват се всички други документи изготвени от бенефициента):

   1. Справка - декларация за общия оборот на кандидата за последните 3 финансови години в зависимост от датата, на която кандидатът е учреден или е започнал дейността си;

   2. Декларация за подизпълнителите, които ще участват в изпълнението на предмета на процедурата и дела на тяхното участие (ако кандидатът е декларирал, че ще ползва подизпълнители)

ПРИЛОЖЕНИЕ А – не е приложимо

ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И ЛИЦА ЗА КОНТАКТ

(Различни от посочените в Раздел I точка 1 от Пояснителния документ)
І) Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация

Официално наименование:

Адрес:

Град

Пощенски код:

Държава:

За контакти:

Лице/а за контакт:Телефон:

Електронна поща:

Факс :

Интернет адрес (URL):ІІ) Адреси и лица за контакт, от които може да се получат публичната покана и документацията за участие - спецификации и допълнителни документи

Официално наименование:

Адрес:

Град

Пощенски код:

Държава:

За контакти:

Лице/а за контакт:Телефон:

Електронна поща:

Факс :

Интернет адрес (URL):


ІІІ) Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите за участие.

Официално наименование:

Адрес:

Град

Пощенски код:

Държава:

За контакти:

Лице/а за контакт:Телефон:

Електронна поща:

Факс :

Интернет адрес (URL):


ПРИЛОЖЕНИЕ Б – не е приложимо

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

(Попълва се само в случай, че в раздел II точка 1.3 сте посочили наличие на обособени позиции)


Обособена позиция № ������ Наименование___________________


1) Кратко описание

________________________________________________________________________


2) Количество или обем

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Прогнозна стойност без ДДС (ако е приложимо) (в цифри): ________ лева3) Допълнителна информация

_________________________________________________________________________

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото са обособените позиции)

Достарыңызбен бөлісу:
©kzref.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет