Програма за целодневна организация на учебния процес в Основно училище"Христо Ботев"-с. Баница,общ. Враца за учебната 2013/2014 годинаДата14.03.2018
өлшемі207.76 Kb.
#20816
түріПрограма

ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.06

Подобряване на качеството на образованието всредищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на

учебния процес“

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ХРИСТО БОТЕВ” с. БАНИЦА, общ. ВРАЦА


* ул. “Девети септември“ № 8, ' 09112 2282, e-mail: hr.botev.banica@abv.bg

Училищна програма за целодневна организация на учебния процес в Основно училище”Христо Ботев”-с.Баница,общ.Враца за учебната 2013/2014 година
/ приета на заседание на ПС на 16.09.2013 год./
1.Общи положения

Училищната програма за целодневна организация на учебния процес в ОУ”Хр.Ботев”-с.Баница е разработена на основание изменение в рамковата програма за целодневна организация на учебния процес съгласно заповед на министъра на образованието, младежта и науката по одобрен проект по ОП РЧР „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища ,чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес", утвърдено със заповед № РД -09- 114 / 05.02.2013г. на Министъра на образованието, младежта и науката.

Редът, условията и начинът на сформирането и организирането на полуинтернатните

групи в училищата се осъществява съгласно ППЗНП, Наредба № 3/2008 г. за нормите

за преподавателска работа и реда за определяне на числеността на персонала в

системата на народната просвета и Наредба № 7/2000 г. за определяне на броя на

паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и групите на

училищата, детските градини и обслужващите звена.


2. Цел на програмата

Да се допълнят дефицитите в знанията и уменията на учениците от І доVІІІ клас в ОУ”Хр.Ботев”-с.Баница и се подпомогне развитието на индивидуалните им заложби за подстигане на качествено образование.


3.Предназначение на училищната програмата

Училището е вписано в списъка на средищните училища встраната за съответната учебна година в акт на Министерския съвет на Р България,както и в заповед на министъра на образованието, младежта и науката за учебната 2013/2014 г., за да участва в проект „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес".

Училищната програма включва полуинтерните групи в училището както следва:

- ПИГ І клас – 1 група

- ПИГ ІІ клас – 1 група

- ПИГ ІІІ клас – 1 група

- ПИГ ІV клас – 1 група

- ПИГ V-VІ клас – 1 група

- ПИГ VІІ -VІІІ клас – 1 група

В програмата са включени дейности , с които се затвърдяват придобитите знания и умения в часовете от ЗП и ЗИП ,и се попълват пропуските в тях. Предвидени са и дейности за подпомагане на индивидуалните възможности и способности на учениците.4. Изисквания:

- Организиране и провеждане на самоподготовка, занимания по интереси и организиран отдих и спорт в съчетаване с задължителните учебни часове за учениците от I до VIII клас.

- Целодневната организация на учебния процес се реализира в помещения отговарящи на необходимите санитарно – хигенни условия за това и основание на подадени декларации от родителите на учениците.

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ХРИСТО БОТЕВ” с. БАНИЦА, общ. ВРАЦА


* ул. “Девети септември“ № 8, ' 09112 2282, e-mail: hr.botev.banica@abv.bg
Утвърждавам:

Т. ТомчовскаУчилищна програма за целодневна организация на учебния процес в Основно училище”Христо Ботев”-с.Баница,общ.Враца за учебната 2013/2014 година
/ приета на заседание на ПС на 16.09.2013 год./
1.Общи положения

Училищната програма за целодневна организация на учебния процес в ОУ”Хр.Ботев”-с.Баница е разработена на основание изменение в рамковата програма за целодневна организация на учебния процес съгласно заповед на министъра на образованието, младежта и науката по одобрен проект по ОП РЧР „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища ,чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес", утвърдено със заповед № РД -09- 114 / 05.02.2013г. на Министъра на образованието, младежта и науката.

Редът, условията и начинът на сформирането и организирането на полуинтернатните

групи в училищата се осъществява съгласно ППЗНП, Наредба № 3/2008 г. за нормите

за преподавателска работа и реда за определяне на числеността на персонала в

системата на народната просвета и Наредба № 7/2000 г. за определяне на броя на

паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и групите на

училищата, детските градини и обслужващите звена.


2. Цел на програмата

Да се допълнят дефицитите в знанията и уменията на учениците от І доVІІІ клас в ОУ”Хр.Ботев”-с.Баница и се подпомогне развитието на индивидуалните им заложби за подстигане на качествено образование.


3.Предназначение на училищната програмата

Училището е вписано в списъка на средищните училища встраната за съответната учебна година в акт на Министерския съвет на Р България,както и в заповед на министъра на образованието, младежта и науката за учебната 2013/2014 г., за да участва в проект „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес".

Училищната програма включва полуинтерните групи в училището както следва:

- ПИГ І клас – 1 група

- ПИГ ІІ клас – 1 група

- ПИГ ІІІ клас – 1 група

- ПИГ ІV клас – 1 група

- ПИГ V-VІ клас – 1 група

- ПИГ VІІ -VІІІ клас – 1 група

В програмата са включени дейности , с които се затвърдяват придобитите знания и умения в часовете от ЗП и ЗИП ,и се попълват пропуските в тях. Предвидени са и дейности за подпомагане на индивидуалните възможности и способности на учениците.4. Изисквания:

- Организиране и провеждане на самоподготовка, занимания по интереси и организиран отдих и спорт в съчетаване с задължителните учебни часове за учениците от I до VIII клас.

- Целодневната организация на учебния процес се реализира в помещения отговарящи на необходимите санитарно – хигенни условия за това и основание на подадени декларации от родителите на учениците.
5. Организация на часовете в ПИГ
Часовете в ПИГ за учениците І -VІІІ клас включват следните режимни моменти :

Блок А - обяд, отдих - 2 часа

Блок В - самоподготовка - 2 часа

Блок С - дейности по интереси - 2 часа


Всички дейности при целодневното обучение се допълват. Всяка от тях има своето място и значение за постигане на общодостъпно базисно знание основано на принципите на справедливост, толерантност и перспективност.

При планирането на образователно-възпитателния процес не могат да се изключват или заменят дейности за сметка на останалите. Правилното разпределение и разнообразяването им водят до създаване на емоционална среда, в която ученикът е предпазен от умора, отегчение, скука.Часовете от блок А

По време на отдиха учениците имат възможност да реализират поведенческия си потенциал и да се разтоварят от умственото напрежение. Свободните занимания допринасят за установяване на емоционални контакти, избор на партньор, пораждане на симпатии и антипатии, групиране и създаване на взаимоотношения. Наблюдавайки проявите и реакциите по време на отдиха, възпитателят е редно да отдели време за преодоляване на възбуденото състояние и преход към дейностите по самоподготовка.

Часовете от блок А се провеждат в периода от 11,50ч. до 13,00 ч. и от 16,20ч. до 17,10 ч. в зависимост от организацията на учебния ден в съответния клас в училището. Часовете от блок А се провеждат в ученическия стол и помещения, оборудвани за отдих / кътчета за отдих в класните стаи/,в игротеката, на спортните площадки и/ или двора на училището, в парка- на открито, когато метеорологичните условия позволяват това.

Часовете от блок Б

Самоподготовката допринася за правилното и трайно усвояване на учебния материал и съдейства за формиране на навици за самостоятелно учене с разбиране, стимулира любознателността и стремежа към знание, толерантно взаимодействие чрез усъвършенстване на уменията за общуване.

Самоподготовката е основен момент в целодневното обучение, като при нея не се изисква повторение на преподаването, а осигуряване на спокойна, съзидателна среда за работа на учениците и засилване на увереността им за самостоятелна работа. Важно в началото на самоподготовката е възпитателят да се осведоми за изявите на учениците и получените оценки по отделните предмети, както и за образователните дефицити на учениците от ПИГ. В тази връзка много важни са няколко основни момента: да не се избързва с помощта; умението на възпитателя да помага само толкова, колкото е нужно, за да насочи ученика към по-нататъшна самостоятелна работа и не на последно място тази помощ трябва да стимулира активността на ученика и да е съобразена с неговите индивидуални качества. Самоподготовката на учениците при целодневна организация е ефективна, когато учителят и възпитателят работят в добра комуникация, обменят информация и имат еднакви педагогически изисквания.

Дидактически изисквания по време на самоподготовката:

а/ преглед на преподадения учебен материал и необходимите понятия;

б/ учене по едно и също време при строго спазване на моменти за почивка /отдих/;

в/ степенуване по трудност на учебните предмети, включени в Самоподготовката;

г/ усвояване и затвърждаване на учебното съдържание с разбиране;

д/ стремеж към самостоятелно преодоляване на трудности и предизвикателства;

е/ старателно и коректно написване на домашните работи и трайно усвояване на учебното съдържание.Часовете от блок В

Заниманията по интереси включват разнообразен набор от достъпни и забавни дейности, които имат за цел да предотвратят преумората и да развиват и обогатяват детското мислене,, както и да допринесат за придобиване на полезни и нови знания или за интерпретиране и прилагане в практиката на вече получени и затвърдени знания. Преносът на знания на емпирично равнище говори за четене с разбиране, което е основа за овладяването на ключовите компетентности по Европейската референтна рамка.

Дейностите по интереси се организират с оглед мотивиране на учениците и родителите за включване в целодневната организация и могат да включват и занимания, които не са пряко свързани с часовете по задължителна подготовка, задължително избираема подготовка и свободно избираема подготовка.

Заниманията по интереси могат да включват:

а/ дидактически игри

б/ спортни игри.

в/ запознаване с различни и достъпно обяснени български обичаи, традиции и празници;.

г/ четене на допълнителна литература и самостоятелно общуване с книгата.

д/ посещение на детски спектакли, изложби и концерти;

е/ слушане на музикални произведения.

ж/ игри по избор на учениците (домино, шах, лего игри и др.).

з/ изготвяне на подходяща украса за празниците.

и/ лично творчество
Заниманията по интереси са съчетани с извънкласните дейности, тъй като и двете са част от стратегията на училището и представлява компонент'от неговата система на обучение и възпитание. Основното предназначение на тези занимания е да се осъществява многостранно възпитателно въздействие в свободното от учебни занимания време, използвайки и разширявайки придобитите знания и умения в процеса на обучението.

Директорът на училищто еслед направено проучване на интересите на учениците осигурява необходимата материална база, включително и извън наличната за училището, в зависимост от заявените потребности на учениците и от регионалната специфика в сътрудничество с родителите.

Часовете по самоподготовка /Блок Б/ и дейности по интереси /Блок В/ се провеждат в класните стаи в кътчета оборудвани по проекта или в училищната игротека- библиотека.

Училището осигурява безопасни и здравословни условия за изпълнение на дейностите по целодневна организация:

- човешка охрана;

- видео-наблюдение на коридорите и фоайетата в сградата на училището;

- здравен кабинет с работещ в него медицински специалист;

- ученически стол;

- училищен автобус.

6. Годишни тематични разпределения

Годишните тематични разпределения включват график на учебното време, в съответствие със заповедта на министъра на образованието, младежта и науката.

Годишните тематични разпределения се изготвят от възпитателя на полуинтернатните групи, се утвърждават от директора на училището и съдържат:


Дата


Учебна седмица


Тема


Брой часове


Необходими

материали
Забележка


1


2


3


4


5
В помещенията за дейностите по интереси се оформят центрове, съобразно предпочитанията на учениците и възможностите на училище.

За часовете по самоподготовка, в зависимост от потребностите на учениците, се осигуряват консултации с учители /по отделните учебни предмети или от начални учители/ по график утвърден от директора на училището.
В случай на необходимост възпитателят преструктурира темите, като корекциите се нанасят в колона 6 и се одобряват от директора на училището.

Одобрените от директора на училището тематични разпределения в началото на учебната година не се променя.,. Тематичните разпределения на възпитателите за целодневна организация трябва да съответстват на училищната програма.

За снабдяване с необходимите материали, описани в колона 5, се изготвят заявки от всеки възпитател до директора на училището и от директора на училището до регионалните инспекторати по образованието.

7. Изготвяне и утвърждаване на график на часовете в ПИГ

Училищното обучение се организира в учебни години, учебни срокове, учебни седмици, учебни дни и учебни часове, съгласно разпоредбите на чл. 91 от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета.

Организацията на учебния ден в училището е целодневна. за учениците от I до VІІІ клас след съгласуване с финансиращия орган, при наличие на необходимите санитарно-хигиенни условия и по желание на родителите. При тази организация задължителните учебни часове се съчетават с форми на самоподготовка, занимания по интереси и организиран отдих. - чл. 95 от ППЗНП. Седмичното разписание на учебните занятия се съобразява с психо-физическите особености и възможностите на учениците и се утвърждава от директорана училището не по-късно от 3 дни преди започване на всеки учебен срок. Часовете при целодневната организация на учебния ден следва да се съобрази с определената продължителност на учебния час в чл. 96 от Правилника за приложение на Закона за народната просвета и с писмо № ФС-29-3540 от 13.09.2013 г. на Началника на РИО – Враца, с което дава разрешение целодневното обучение в ОУ „ Христо Ботев” – село Баница през учебната 2013/2014 година да се счита за двусменно в следствие, на което учебните занятия и след обяд са със следната продължителност :


• тридесет и пет минути - в I и II клас;

• четиридесет минути - в III и IV клас;

• четиридесет минути - в V - VIII клас.


За учебната 2013/2014 година са както следва:

І – ІІ клас


след обяд – понеделник, вторник, сряда
Организ. отдих и спорт 11.50 – 13.00 / Междучасие: 10 мин./

Самоподготовка 13.10 – 13.45 /Междучасие: 10 мин./

Самоподготовка 13.55 – 14.30 /Междучасие: 10 мин./

Занимания по интереси 14.40 – 15.15 /Междучасие: 10 мин./

Занимания по интереси 15.25 – 16.00
след обяд –четвъртък, петъ

Организ. отдих и спорт 11.15 – 11.50 / Междучасие: 10 мин./

Организ. отдих и спорт 12.00 – 12.35 / Междучасие: 15 мин./

Модул ФВС 12.50 – 13.25 /Междучасие: 10 мин./

Самоподготовка 13.35 – 14.10 /Междучасие: 10 мин./

Самоподготовка 14.20 – 14.55 /Междучасие: 10 мин./

Занимания по интереси 15.05 – 15.40 /Междучасие: 10 мин./

Занимания по интереси 15.50 – 16.25

ІІІ – ІV клас
след обяд

12.20 – 13,00 – Организиран отдих и спорт

13.00 – 13.40 – Самоподготовка /Междучасие: 10 мин./

13.50 – 14.30 – Самоподготовка /Междучасие: 10 мин./

14.40 – 15.20 – Занимания по интереси/Междучасие: 10 мин./

15.30 – 16.10 – Занимания по интереси/Междучасие: 10 мин./

16,20 – 17,00 – Организиран отдих и спорт

V- VІІІ клас


• обмяна на информация за преподадения учебен материал и еднаквите педагогически изисквания с учителите по предмети на съответния клас;

• опазване здравето и живота на учениците

б/ Организиран отдих и спорт на учениците, в който се включва следните дейности:

- организиране обедното хранене на учениците; организиране отдиха и свободните игри на учиниците;

- наблюдение и оценка на различните поведенчески ситуации по време на отдиха на учениците;

- провеждане на релаксиращи беседи и разговори с учениците по въпроси и тревоги, възникнали затруднения, споделяне на проблем, възникнал конфликт и др. за успокояване на емоциите и преход към самоподготовката им;

- спазване на здравно-хигиенните норми и изисквания от учениците; опазване здравето и живота на децата и учениците.

в/ Дейности по интереси, в които се включват следните дейности:

• организиране и провеждане на дейностите по интереси в полуинтернатната група

• участие в процеса на създаване на среда за развитие на дейности по интереси през свободното време на учениците;

• г/ консултации с ученици

• насочване и съдействие за провеждането на индивидуални и групови консултации на учениците с учители специалисти,

• използване на консултацията като медот за указание, предупреждение, упътване, подпомагане, научно ръководство в процеса на работа с оглед засилване самостоятелността на ученика;

д/ Диагностициране и насърчаване на постиженията на учениците

• прилагане на различни форми и техники за установяване на равнищата на знания и умения с цел ефективно провеждане на самоподготовката на ученика;

• комуникация с родителите и информирането им за индивидуалното развитие и напредъка на учениците;

• обсъждане с колеги затрудненията или постиженията на учениците;

е/ Работа по индивидуални образователни програми.

• участие в разработването на индивидуалните образователни програми

• работа индивидуално с изоставащи или напреднали ученици;


• търсене и прилагане на разнообразни, в това число и интерактивни, методи в работата си.
Извън основните дейности определени в наредбата, в рамките на 8 часовия работен ден възпитателите изпълняват и допълнителни дейности свързани с:
а/ Осигуряване на необходимите материали за часовете по самоподготовка -тестове, задачи, пособия, материали, информационни справки, дидактичиска и учебна литература и др,;

б/ Осигурявяне и подготовка на необходимите материали за чаровете на дейности по интереси -материали, пособия, инструментариум и др.

в/ Попълване на училищна документация и документация по проекта - на хартиен и на електронен носител;

г/ Осъществяване на връзка и взаимодействие с родителите, настойниците или попечителите;

д/ Планиране, организиране и провеждане на квалификационно-методическа дейност в училище, свързана с възпитателно-образователния процес извън задължителнитеучебни часове;

е/ Участие в организирани квалификационни дейности и програми за повишаване на квалификацията

ж/ Участие в дейности по разработване на проекти по програми и/или дейности по реализирането им;

з/ Координиране обмяната на добри практики между възпитателите;

и/ Оказване на методическа помощ и консултации на мля диги възпитатели;

й/ Участие в провеждането на педагогически съвети, работни групи, оперативки и

други.

к/ Участие в родителски срещи и заседания на Училищното настоятелство;л/ Участие в организирането и провеждането на подходящи училищни дейности, напр. „Ден на отворените врати", за популяризиране на целодневната организация на учебния ден, ефективните практики, предизвикателствата и др.

Допълнителните часове извън нормата за възпитателска работа се отчитат в информационна система. Могат да се изпълняват и посочват няколко дейности в един и същи ден и да се отбелязват месечно в електронната система.

В неучебните дни, когато възпитателите са на работа, в информационната система се описват 8 часа "Допълнителна дейност в работния ден".

9. Изисквания към възпитателите за работа в ПИГ

Възпитателите, които провеждат часовете от блоковете А, Б, В, с оглед повишаване на качеството на обучението, създават организация, която включва прилагане на иновативни педагогически методи, групова работа, индивидуален подход, работа в малки групи, упражнения, свързани с развиване на логическото мислене на учениците, на паметта и въображението.

Дейностите при целодневна организация на обучение са полезни и развиващи за учениците, провеждани от възпитателите притежаващи необходимите компетентности, познания и умения да:

• организирта, направляват и контролират ефективно възпитателно-образователния процес при целодневната организация на обучението;

• създават позитивна възпитателна и учебна среда;

• насърчават, подпомагат и мотивират учениците за самостоятелна работа;

• съветват, напътстват и подпомагат учениците за справяне с трудностите и засилване стремежа им към постижение, самоизява и конструктивно съревнование;
• диагностицирта и оценяват обективно развитието и напредъка на учениците, като използва различни техники, форми и средства за установяване достигнатото от тях ниво на подготовка и постиженията им ;

• зачитат и защитават личното достойнство, правата и индивидуалността на учениците при оценяването;

• изграждат умения за самооценка у учениците;

• споделят с колегите затрудненията или постиженията на учениците с оглед подобряване на резултатите;

• наблюдават и преценява физическото и психично състояние на учениците и да съдейтва за опазване живота и здравето им;

• следят и изискват за спазване на здравно-хигиенните норми и изисквания;

• информирта и следят за спазване от учениците на изискванията за добро поведение в училище и обществото;

• повишават професионалната си квалификация подпомагаща професионалното им развитие и кариера.

Подкрепящата роля на възпитателя в ПИГ изисква използване на съвременни педагогически технологии, методи и подходи, съобразени със спецификата на групата и инидивидуалните качества на ученика, съобразно спецификата на училището, като:

• ролеви игри - допринасят за реконструиране на определен тип отношения, нрави, език, бит и др.

• симулационни игри - осъществява се учене чрез съпреживяване /емпатия/, на основата на теоретични знания се упражняват практически умения; дискусия

/дебат/;


• метод на асоциациите - върху метода може да се изгради система на „предвижване " по учебния материал въз основа на термините;

• кубиране - учебна система, която улеснява разглеждането на една тема от различни гледни точки. Удобна е за приложение при по-малките ученици. Използва се като нагледност куб, чиито страни поддтикват към мислене и писане по тях с цел да се опише, да се сравни, да се анализира, да се приложи, да го асоциират и др

• инсърт - система за ефективно четене и мислене чрез отбелязване, средство за контролиране на разбирането;

• рефлексия/самооценяване- обръщане към себе си /за учителя и ученика/. Оценява се умението за писане, четене, анализ, отговор на въпрос, решаване на казус и т. н.

• мозъчна атака - метод за решаване на нови проблеми чрез прилагане на оригинални решения. Активизира се мисленето на учениците. Методът се прилага групово. Приемат се различни идеи, поощряване на новите идеи и нетрадиционните решения.

10. Документация

Дейностите по целодневната организация на образователно-възпитателния процес в училището се вписват в следната училищна документация:

• Списък - образец №1;

• Седмично разписание на часовете в училището;

• Годишния план за дейността на училището;

• Книгата с протоколи от заседания на Педагогическия съвет;

• Книгата за преподадения учебен материал /часове в ПИГ/;

• Дневник на ПИГ;

Работна тетрадка на възпитателя за разработката на занятията за деня и прикружаващ я класьор за събиране на материали от практическите работи на учениците или снимки на същите.

. Декларации за лекторски часове.

Дейностите се отразяват ежеседмично в информационна база-данни от възпитателя и/или директора на училището и от определен експерт от РИО – Враца.

11. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА

1. Повишаване качеството на образователно-възпитателния процес в училището след обяд

13.00 – 13.40 – Организиран отдих и спорт

13.40 – 15.00 – Самоподготовка /в блок 2 часа/

/Междучасие: 10 мин./

15.10 – 16.30 – Занимания по интереси

16.30 – 17.10 – Организиран отдих и спорт

Времето определено за междучасия не се включва в продължителността на часовете по отдих и спорт.8. Норми за преподавателска работа

Нормата за преподавателска работа на възпитателя е с продължителност от 30 астрономически часа и е определена в приложение № 1 на Наредба № 3 / 18..02.2008 г. за нормите за преподавателска работа и реда за определяне на числеността на персонала в системата на народната просвета обн. - ДВ, бр. 27 от 11.03.2008 г.

Нормите за преподавателска работа на лицата, заемащи възпитателски длъжности, включват дейности свързани с/със:

а/ Самоподготовка на учениците, в която се включват следните дейности:

• планиране и организиране на възпитателно-образователния процес в чаовете по самоподготовка на учениците;

• подпомагане процеса на самоподготовка на учениците;

• избор и прилагане подходящи и ефективни методи, средства и материали при организирането и провеждането на самоподготовката на ученици..

2. Утвърждаване на училището като успешна политика за модернизиране и оптимизиране на училищната мрежа.3. Повишаване нивото на социализация на учениците, обхванати в ПИГ, както и възпитание в толерантност, сътрудничество и стремеж към успех.

Инвестира във вашето бъдеще!Достарыңызбен бөлісу:
©kzref.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет