Програма за интродукция на вида алоевиден стратиотесДата09.08.2018
өлшемі49.82 Kb.
#39648
түріПрограма
ПРОГРАМА ЗА ИНТРОДУКЦИЯ НА ВИДА АЛОЕВИДЕН СТРАТИОТЕС (STRATIOTES ALOEIDES) В ПРИРОДЕН ПАРК ПЕРСИНА, КАТО ЧАСТ ОТ ВЪЗСТНОВЯВАНЕ НА ПРИРОДНО МЕСТООБИТАНИЕ 3150 ЕСТЕСТВЕНИ ЕУТРОФНИ ЕЗЕРА С РАСТИТЕЛНОСТ ОТ ТИПА MAGNOPOTAMION ИЛИ HYDROCHARITION

Програмата за повторно въвеждане на вида и изготвена според изискванията на чл. 6 (т. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13) на НАРЕДБА № 4 ОТ 8 ЮЛИ 2003 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА НЕМЕСТНИ ИЛИ ПОВТОРНО ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕСТНИ ЖИВОТИНСКИ И РАСТИТЕЛНИ ВИДОВЕ В ПРИРОДАТА
АЛОЕВИДЕН СТРАТИОТЕС (STRATIOTES ALOEIDES)

1. Предмет на програмата

Алоевидният стратиотес (Stratiotes aloeides) не е известно да се е срещал в Персински блата в миналото, но е имал по-широко разпространение по р. Дунав (вж. Кочев, Йорданов 1981). Негативните промени във водния режим на Дунавските блата (основно отводняване), е причинило значителна редукция на ареала му в България само до едно сигурно находище – Поддържан резерват Сребърна. Там той е типичен вид за природно местообитание 3150 Естествени еутрофни езера с растителност от типа Magnopotamion и Hydrocharition. Това природно местообитание беше със значително влошени характеристики в блатата на острова (Песчинско блато, Мъртво блато и Дульова бара-Старото блато):

През периода 2002-2007 г. на територията на природния парк беше реализиран проект за възстановяване на естествения режим на островните блата: проекта “Възстановяване на влажни зони и намаляване на замърсяването” GEF TF 050706. През 2008-2009 г. водният режим на блатата беше възстановен, като това доведе и до частично възстановяване на природно местообитание 3150 Естествени еутрофни езера с растителност от типа Magnopotamion и Hydrocharition. Това възстановяване не може да бъде пълно, без появата на типичните макрофити-хидрофити, сред които е и алоевидния стратиотес. Разпространението на водните растения е най-често зоохорно и при възстановения воден режим може да се очаква и естествено възстановяване или поява на ново на някои от тези видове в Персинските блата. Предвид обаче на бавните естествени сукцесии и предвид на наличието на регулирано и контролирано постъпване изпускане на Дунавските води в блатата, което допълнително ще ограничи и забави този процес, възстановяването може да бъде подпомогнато, чрез внасяне на макрофити от други територии по р. Дунав, където те се срещат.

Предвид на много ограниченото разпространение на стратиотеса в България и силно увредения воден режим на повечето блата край река Дунав, вкл. и в едното от известните му находища – Островското блато, за нуждите на опазването на вида в България, би било от ключово значение създаването на втора жизнеспособна популация. Възстановяването на типични макрофити и природни местообитания, доминирани от тях, създава възможност за създаване на такава втора популация на стратиотеса, населяваща типичното местообитание 3150 Естествени еутрофни езера, възстановено в условия, максимално близки до естествените в поддържан резерват „Персински блата”. Условията в Сребърна са подобни, а в бившето Островско блато, също са били подобни на тези в Персински блата.

2. Цели на програмата

Създаване на втора популация на вида в страната в Персинските блата, след изчезването на находището в Островската низина. Подпомагане на възстановяването на местообитание 3150 Естествени еутрофни езера с растителност от типа Magnopotamion и Hydrocharition. (предмет на опазване в защитената зона), чрез създаване на жизнеспособни популации на вида алоевиден стратиотес (типичен за хабитата) в подходящи местообитания в блатата.

3. Описание на биологичните особености на вида

Многогодишни тревисти двуполови растения, потопени във водата, но плаващи на повърхността по време на цъфтеж. Стъблата къси, със столони. Листата приосновни, линейноланцетни, изтъняващи към върха, трионовидно назъбени, дълги 50 cm, широки 2 cm. Цветовете бели, венчелистчетата 15–25 mm дълги. Цв. VІІ–VІІІ, пл. VІІІ–ІХ. Опрашва се от насекоми над водната повърхност. Размножава се със семена, разпространявани от вятъра и вегетативно.

4. Описание на екологичните изисквания на вида

Видът образува почти чисти обраствания на малки площи в заблатени места със застояли и бавно течащи води, малки водоеми (разливи) и блата в низините и равнините

В България е известен от Североизточна България (езерото Сребърна) и от Дунавска равнина (канали в Островската низина, в землище на с. Селановци – по-вероятно изчезнал там).

6. Данни за географските фактори в района на въвеждането на неместния вид

Климатът в района на въвеждане на вида е типичен континентален с горещо лято и студена зима. Районът е подходящ за аклиматизация на вида, поради много подобните условия в другите две находища по р. Дунав – Сребърна и Островската низина.

7. Данни за заплахи и лимитиращи фактори за разпространението на вида и за очакваното въздействие върху местни видове

Заплахите за вида създава основно силното вариране на водното ниво на блатата и пълно, макар и временно пресушаване на водоемите. Видът се среща в алкални водоеми, със сравнително чисто от тиня дъно, при високи нива на въглеродния диоксид във водата.

8. Поддържащи и други мерки за вида, включително мерки за опазване извън естествената му среда, ако се налагат такива.

Адекватно управление на водните нива на Персински блата, съобразено с екологичните особености на вида и на останалите макрофити, които също трябва да бъдат възстановени в блатата и са с подобни екологични изисквания. Необходимо е поддържане на водно ниво между 1 и 1.5 м през активния вегетационен сезон за вида – юни-август.

10. Методи и технологии за въвеждането на вида в горите, земите или водните площи в района на изпълнение на програмата

Предвижда се по възможност видът да бъде интродуциран от единственото известно находище – поддържан резерват Сребърна. Поради трудното семенно размножаване и малкото на брой туриони на вида, се предвижда вземане на плаващи розетки от 10 индивиди в края на вегетационния сезон през август. Тези розетки трябва да бъдат пуснати в избрани места в блатата Песчина и Дулюва бара - Старо блато - по 5 индивиди. При успешна интродукция там, може да се създаде и популация в Мъртвото блато. Не е изключено тя да се появи и по естествен път от Песчинското блато, с което Мъртвото е свързано.

11. Източници на придобиване на екземплярите

Поддържан резерват Сребърна – плаващите розетки на 10 индивиди; събрани към края на активния вегетационен сезон – август – септември.

12. Собственост върху земите, горите и водните площи, където ще се въвежда видът, и хипотези на уреждане на отношенията между заявителя и другите собственици, в случай че собствеността не е само на заявителя

Земите и водите в поддържан резерват «Персински блата» са публична държавна собственост и се стопанисват от МОСВ.

13. Срок и график за изпълнението на програмата, стойност и източник на финансиране

Първи етап – Реинтродукция в Персински блата:

Срок: 2 години (2011 – 2012 г.)

Стойност: 914 лв.Източник на финансиране: програма ЛАЙФ+ на Европейския съюз, проект LIFE08 NAT/BG/000281“Опазване и възстановяване на 11 типа природни местообитания край реки и влажни зони в 10 Натура 2000 места в българските гори”

Втори етап – Мониторинг:

Срок: 4 години (2013 г.)

Стойност: 460 лв.Източник на финансиране: програма ЛАЙФ+ на Европейския съюз, проект LIFE08 NAT/BG/000281“Опазване и възстановяване на 11 типа природни местообитания край реки и влажни зони в 10 Натура 2000 места в българските гори”
Изготвил: д-р Росен Цонев


Каталог: downloads
downloads -> Педагогиканы ң жалп ы негіздер І
downloads -> Бағдарламасы «Білім берудегі инновациялар: бағдарлар мен үрдістер»
downloads -> Бақылау күндері: 3-28 қазан – жоо-ның үздік оқытушысы – 2016 байқауының факультетішілік кезеңін өткізу. 31 қазан
downloads -> Қазақстанның ежелгі тарихы
downloads -> Хайдаров есқайрат ерболатұлы XX ғасырдың басындағы қазақ ұлттық-демократиялық жастар қозғалысы: тарих және тағылым
downloads -> Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі Павлодар мемлекеттік педагогикалық институты АҚпараттық хат павлодар мемлекеттік педагогикалық институты
downloads -> Хабарландыру
downloads -> Ақпараттық хат құрметті әріптестер!
downloads -> akp_den_kz.doc [VІІ қысқы Азия ойындары]


Достарыңызбен бөлісу:
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет