Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г по четири обособени позициижүктеу 0.53 Mb.
бет1/4
Дата02.10.2018
өлшемі0.53 Mb.
түріПрограма
  1   2   3   4


ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ

5855, Долна Митрополия

ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 39

тел.: 06552 2411; факс 064 680704

e-mail: obshtina@dolnamitropolia.bg


DOLNA MITROPOLIA MUNICIPALITY

5855, Dolna Mitropolia

”St.Cyril and Methodius” str. № 39

tel.: 06552 2411; fax.: 064 680704http://dolnamitropolia.acstre.com/
Т О М ІV
ПРИЛОЖЕНИЯ
КЪМ ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Предоставяне на консултантски услуги при разработване и окомплектоване на проектни предложения за кандидатстване по под-мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ към Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. по четири обособени позиции”
Обособена позиция №1:„Реконструкция на водопроводна мрежа на с. Байкал, с. Брегаре, с. Славовица и с. Ставерци”;

Обособена позиция №2:„ „Ремонт за подобряване на енергийна ефективност на общински сгради в село Горна Митрополия, град Долна Митрополия и град Тръстеник“;

Обособена позиция №3:„ „Реконструкция на общински сгради, ползвани от Дом за стари хора – Горна Митрополия, ДСП – село Подем“;

Обособена позиция №4:„ „Реконструкция на централни площади и възстановяване на паркови пространства в град Долна Митрополия, град Тръстеник, с. Горна Митрополия, с. Комарево и с. Ореховица“;


гр. Долна Митрополия

Април, 2016 г.

ОБРАЗЕЦ № 1

СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ, ПРИЛОЖЕНИ В ОФЕРТАТА
Настоящата оферта/Заявление е подадена от ...........................................................................
....................................................................................................................................................... (наименование на участника)
и подписана от .............................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

(трите имена и ЕГН)
в качеството му на .......................................................................................................................

(на длъжност)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас открита процедура по реда на чл. 14, ал. 3 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на консултантски услуги при разработване и окомплектоване на проектни предложения за кандидатстване по под-мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ към Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. по четири обособени позиции” за обособена позиция № ..................................................................

Заявяваме, че ако обществената поръчка бъде възложена на нас, до подписване на договора, настоящата оферта ще представлява споразумение между нас и възложителя.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено предмета на обществената поръчка и в съответствие с изискванията на Възложителя.
Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата на участника:

Съдържание

Вид на документа

(оригинал или заверено копие)Брой страници на всеки документ
ПЛИК № 1 – “Документи за подбор”;1.

Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника – попълва се Образец № 1;2.

Справка - представяне на участника – попълва се Образец № 2; което включва:

- посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата;


- Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП - Образец №33.

Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (тогава, когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за съдебна регистрация)4.

Копие на договора за обединение, при участник обединение
4.1.

Документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият – когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението и5.

Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОПОбразец № 4;
6.

Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици – Образец №: 5Доказателства за техническите възможности и квалификация за изпълнение на обществената поръчка, съгласно Изискванията и Указанията за подготовка на офертата:7.

Списък по чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП за услугите, изпълнени от участника през последните 3 г., считано от датата на подаване на офертата, заедно с доказателства за извършените услуги –образец №: 6;
7.1

Доказателството за извършените услуги в съответствие с чл. 51, ал. 4 от ЗОП, а именно:

а) доказателство за извършените услуги под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, илиб) доказателство за извършените услуги чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугите.
8.

Декларация – Списък на служителите/експертите, които участникът ще използва за изпълнение на обществената поръчка (образец №: 7).
8.1.

Декларации за ангажираност на съответния експерт по поръчката (образец №: 8), ако е приложима.9.

Декларация за съгласие за участие като подизпълнител Образец № 9;10.

Декларация от членовете на обединението –Образец № 10;
11..


ПЛИК № 2 – “Предложение за изпълнение на поръчката”;
11.1

Предложение за изпълнение на поръчката” – попълва се Образец № 13,
11.2.

Декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП -Образец № 11 (когато е приложимо)

Декларацията по чл. 33, ал. 4 ЗОП не е задължителна част от офертата, като същата се представя по преценка на всеки участник и при наличие на основания за това.

12.


ПЛИК № 3 – “Предлагана цена”;
12.1

Предлагана цена” – попълва се Образец № 14;

Дата: .............................. ПОДПИС И ПЕЧАТ: ................................. /име и длъжност/

ОБРАЗЕЦ № 2

СПРАВКА – ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИКА


1

Наименование на участника:ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН:

(или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен);
2

Седалище:- пощенски код, населено място:- ул./бул. №, блок №, вход, етаж:
3

Адрес за кореспонденция:- пощенски код, населено място:- ул./бул. №, блок №, вход, етаж:
4

Телефон:
5

Факс:
6

E-mail адрес:

7

Лицата представляващи участника по учредителен акт:

(ако лицата са повече от едно, се добавя необходимия брой полета);- трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес:
8

Участникът се представлява заедно и поотделно (невярното се зачертава) от следните лица:
9

Данни за банковата сметка:- Обслужваща банка:- IBAN:- BIC:- Титуляр на сметката:

Забележка: В случай, че участникът е обединение, информацията се попълва за всеки участник в обединението.


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,


1. Заявяваме, че желаем да участваме в откритата от Вас процедура на основание чл. 14, ал. 3 от Закона за обществени поръчки за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на консултантски услуги при разработване и окомплектоване на проектни предложения за кандидатстване по под-мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ към Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. по четири обособени позиции” за обособена позиция № ..................................................................

като подаваме оферта при условията, обявени в документацията за участие и приети от нас.2. Задължаваме се да спазваме всички условия на възложителя, посочени в документацията за участие, които се отнасят до изпълнението на поръчката, в случай че същата ни бъде възложена.

3. Декларираме, че приемаме условията за изпълнение на обществената поръчка, заложени в приложения към документацията за участие проект на договор.

4. Декларираме, че при изготвяне на офертата ни са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително условията на труд и минимална цена на труда.

5. При изпълнение на поръчката ....…………...... .................……. подизпълнители:

(предвиждаме да ползваме/не предвиждаме да ползваме)


Наименование на Подизпълнител – физическо и/или юридическо лице;ЕИК/

БУЛСТАТ/

ЕГН/Адрес за кореспонденция с подизпълнител;Вид дейности, които ще изпълнява;


Дял от стойността на обществената поръчка (в %)
6. Приемаме срокът на валидността на нашата оферта да бъде 180 календарни дни считано от крайния срок за подаване на оферти.


Неразделна част от настоящия документ са:

а) декларацията по чл. 47, ал. 9 от ЗОП


Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата:
Име и фамилия:
Подпис на лицето (и печат):

Документът се подписва от законния представител на участника или от упълномощено от него лице.


ОБРАЗЕЦ № 3

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 47, ал. 9 от ЗОП

Долуподписаният/ата ..........................................................................................................................

ЕГН............................, лична карта № ......................., изд. на.....................г. от............................, в качеството ми на ...............................................................................................................................

(посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява - напр. изпълнителен директор, управител и др.)

на .........................................................................................................................................................,(наименование на участника в настоящата процедура)

регистриран/о ................................................г. от..............................................................................,

с идентификационен номер (ЕИК) ............................................., със седалище и адрес на управление ......................................................................................................................................... – участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на консултантски услуги при разработване и окомплектоване на проектни предложения за кандидатстване по под-мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ към Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. по четири обособени позиции” за обособена позиция № ..................................................................

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. В качеството ми на лице по чл. 47, ал. 4 от ЗОП не съм осъждан с влязла в сила присъда/реабилитиран съм (невярното се зачертава) за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 – 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 – 252 от Наказателния кодекс;

е) престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.
2. Представляваният от мен участник не е обявен в несъстоятелност;

3. Представляваният от мен участник не се намира в производство по ликвидация, нито в подобна процедура, съгласно националните закони и подзаконови актове;
4. Представляваният от мен участник (отбелязва се само едно обстоятелство, което се отнася до конкретния участник):

а) няма / има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган;

в) няма задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен (при чуждестранни участници).

5. Представляваният от мен участник (вярното се отбелязва):

а) не е в открито производство по несъстоятелност и не е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон;

б) не се намира в подобна на посочената в буква „а“ процедура съгласно националните си закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда (при чуждестранни участници);

в) не е преустановил дейността си.

е) не е осъден с влязла в сила присъда/ реабилитиран съм за престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия на труд, или по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права на работниците;
6. В качеството ми на лице по чл. 47, ал. 4 от ЗОП не съм свързан, по смисъла на § 1, т. 23а от ДР на ЗОП, с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.

По смисъла на ЗОП свързани лица са:

а) роднини по права линия без ограничение;

б) роднини по съребрена линия до четвърта степен включително;

в) роднини по сватовство - до втора степен включително;

г) съпрузи или лица, които се намират във фактическо съжителство;

д) съдружници;

е) лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото;

ж) дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете или акциите, издадени с право на глас в дружеството.

Не са свързани лица дружество, чийто капитал е 100 на сто държавна или общинска собственост, и лице, което упражнява правата на държавата, съответно на общината в това дружество.
7. Представляваният от мен участник не е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
Информация относно публичните регистри, в които се съдържат посочените обстоятелства, или компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в която е установен участникът, е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на Възложителя:

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………
Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет