Програма за развитие на селските райони 2014-2020г в две обособени позициижүктеу 26.46 Kb.
Дата10.05.2019
өлшемі26.46 Kb.
түріПрограмаПриложение № 9

ДО

Община ХАДЖИДИМОВО

Гр.Хаджидимово, п.к.2933

Ул. „Димо Хаджидимов“ №46


Ц Е Н О В О П р е д л о ж е н и е


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
След запознаване с документацията за участие съгласно обявата и допълнителните документи за обществена поръчка с предмет: „Избор на консултант за подготовка на проектни предложения за кандидатстване по Програма за развитие на селските райони 2014-2020г. в две обособени позиции:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 - Рехабилитация и реконструкция на oбщински пътища - Път BLG 1330/III-1907/Хаджидимово - Петрелик - Беслен от км. 0+000 до км. 3+040 с приблизителна дължина от 3040 м. и Път BLG2334 /III-1906, Копривлен-Парил/ - Лъки - Тешово от км. 0+000 до км. 6+200 с приблизителна дължина от 6200 м” и реконструкция и доизграждане на водопровод в с. Петрелик на територията на Община Хаджидимово

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 „Рехабилитация и реконструкция на улици, тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях в гр. Хаджидимово, с. Абланица, с. Садово, с. Ново Ляски и с. Петрелик”
Ние: …………………………………………………………………………………….....................

/изписва се името на участника/

БУЛСТАТ/ЕИК……………………… адрес …………………………...........................................,/адрес по регистрация/
1. С настоящото, Ви представяме нашата ценова оферта за участие в обявената от Вас обществена поръчка с предмет: „Избор на консултант за подготовка на проектни предложения за кандидатстване по Програма за развитие на селските райони 2014-2020г. в две обособени позиции:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 - Рехабилитация и реконструкция на oбщински пътища - Път BLG 1330/III-1907/Хаджидимово - Петрелик - Беслен от км. 0+000 до км. 3+040 с приблизителна дължина от 3040 м. и Път BLG2334 /III-1906, Копривлен-Парил/ - Лъки - Тешово от км. 0+000 до км. 6+200 с приблизителна дължина от 6200 м” и реконструкция и доизграждане на водопровод в с. Петрелик на територията на Община ХаджидимовоОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 „Рехабилитация и реконструкция на улици, тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях в гр. Хаджидимово, с. Абланица, с. Садово, с. Ново Ляски и с. Петрелик”, подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ПРСР 2014 – 2020 г.), съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).
1.1. Предлагаме да поемем, изпълним и завършим тази обществена поръчка, съобразно условията на документацията за участие, при предлагани от нас цени за изпълнение на възлаганите дейности, както следва:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 - Рехабилитация и реконструкция на oбщински пътища - Път BLG 1330/III-1907/Хаджидимово - Петрелик - Беслен от км. 0+000 до км. 3+040 с приблизителна дължина от 3040 м. и Път BLG2334 /III-1906, Копривлен-Парил/ - Лъки - Тешово от км. 0+000 до км. 6+200 с приблизителна дължина от 6200 м” и реконструкция и доизграждане на водопровод в с. Петрелик на територията на Община Хаджидимово: цена в размер на ………………… лв. (…………………………… - словом) без ДДС, съответно…………………… - цифром лв. (…………………………… - словом) с ДДС;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 „Рехабилитация и реконструкция на улици, тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях в гр. Хаджидимово, с. Абланица, с. Садово, с. Ново Ляски и с. Петрелик”: цена в размер на ………………… лв. (…………………………… - словом) без ДДС, съответно…………………… - цифром лв. (…………………………… - словом) с ДДС;
(участникът попълва относимите за неговата оферта части от образеца; ненужното/неприложимото се зачертава или изтрива)
2. В предлаганата от нас цена също така сме включили всички разходи за изпълнение на поръчката.
3. Декларираме, че сме съгласни заплащането да става при условията и клаузите залегнали в проекта на договора, представен към документацията.
………………………… г. ПОДПИС И ПЕЧАТ:…………………………

(дата на подписване) (име и длъжност на представляващия участника)
Каталог: obshtestveni
obshtestveni -> Техническо задание
obshtestveni -> Указания към участниците
obshtestveni -> „Изграждане и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в селата Боздуганово, Коларово и Знаменосец, Община Раднево – Етап 1 Рехабилитация” по Договор n 24/321/01342 от 27. 11. 2012 година
obshtestveni -> Цветанка йотина кмет на община мирково документация за участие
obshtestveni -> Наименование на Участника: „ ”
obshtestveni -> Описание на проект „Изграждане на псов за над 10 000 екв
obshtestveni -> Конкурс за длъжността "младши експерт " в дирекция "Административна" при Агенция за приватизация и следприватизационен контрол


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет