Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община кърджали за 2018 гжүктеу 0.75 Mb.
бет1/4
Дата02.04.2019
өлшемі0.75 Mb.
түріПрограма
  1   2   3   4ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ПРОГРАМА

ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗА 2018 г.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Програмата е изготвена в съответствие с изискванията на чл. 8, ал.9 от Закона за общинската собственост и включва предвижданията на Община Кърджали за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2018 г. Програмата съдържа:

  1. Описание на имотите-общинска собственост, които общината има намерение да предложи за продажба и за придобиване и способите за придобиване и за разпореждане.

  2. Описание на имотите, които общината има намерение да предостави под наем.

  3. Обектите от първостепенно общинско значение, по които общината ще работи приоритетно през годината.

  4. Прогноза за очакваните приходи от управление и разпореждане с общинско имущество и необходими разходи за поддръжка.

В раздел първи на програмата неприключени сделки от 2017 г. са включени 8 обекта, продажбите за които предстоят да се финализират през 2018 г.

В раздела на Програмата „Продажба, чрез публично оповестен търг или конкурс”са предвидени за продажба 112 обекта, по големи от които са: 2 имота в кв.Студен кладенец, бивш казармен терен, район ж.п. гара, с площ от 2500 кв.м. и 4 300 кв.м; 2 имота до ОДК, 1 имот в кв.Байкал, бул.Беломорски, ІІ-ри етаж от търговски обект /магазин „Родопея”/, помещение на бул.”България”, имоти на ул.”Янтра”, „Иван Вазов”, „Морава”, „Раковска”, в кв.”Възрожденци” – 7 имота и абонатна станция, 20 имота от индустриална зона-юг- Кърджали, с площ от 5 700 кв.м. до 11 000 кв.м.

Значителна част от обектите в Програмата са по населените места на общината - с. Сипей -11 имота,с.Скалище – 8 бр., Миладиново, Калинка -6 бр., Горна крепост - 5 бр., с.Рани лист, Костино и Петлино – 3 имота, в селата Чифлик, Звиница, Стремци, Островица, Енчец и Айрово - по 2 имота, както имоти в селата Резбарци, Брош, Бленика, Бели пласт, Перперек, Македонци, Висока Поляна, Жинзифово, Пепелище, Царевец, Люляково, Охлювец, Опълченско и Кобиляне.

Поради заявен интерес от собственици на законно построени сгради в Програмата са предвидени за продажба 4 имота – частна общинска собственост, находящи се в гр. Кърджали, кв.”Гледка” – 2 имота, с.Глухар – 2 имота.

Във връзка с одобрен архитектурен проект е предвидено учредяване право на пристрояване към сгради на собственици, находящи се в гр.Кърджали на бул.”България” и в с.Петлино.

По реда на чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ, във връзка с одобрени ПУП-ПР и чл. 35, ал.4 от ЗОС, във връзка с § 8 от ЗУТ за уреждане на придаваеми части, са предвидени за продажба 4 имота - в с.Кобиляне - 2 имота, както и имоти в с.Миладиново, с.Калоянци.

Планирано е също прекратяване на съсобственост за 5 имота, находящи се в с.Кутела, общ.Смолян/сграда на почивна станция/, с.Широко поле, с.Охлювец, с.Мъдрец и в кв.”Възрожденци”, гр.Кърджали.

В програмата са предвидени за продажба по административен ред 21 броя общински жилища на правоимащи наематели.

В раздела на Програмата за придобиване на имоти от общината, чрез изкупуване е включено част от Общежитие №2, находящо в гр.Кърджали, ул.”Ген.Делов” №3, собственост на „Устра Холдинг”АД гр.Кърджали, както и имот находящ се в гр.Кърджали, „Промишлена зона-изток”, с начин на трайно ползване: За второстепенна улица.

В т.2 придобиване чрез отчуждаване са включени имоти, собственост на физичско лице, попадащи в зона засегната от депо в землище с.Вишеград, община Кърджали и част от имот находящ се в землище с.Зелениково, във връзка с изграждане на напорен резервоар, необходим за водоснабдяване на с.Главатарци.

В частта на Програмата за управление на общинската собственост са предвидени за отдаване под наем общо 34 обекта или части от тях, включващи обекти за търговска дейност, лекарски кабинети, кабинети по дентална медицина и спортни обекти.. За 18 от обектите през 2018 г. изтичат сроковете на договорите за наем, останалите обекти са свободни и към тях има проявен интерес за наемане

През 2018 г. предвиждаме да стартира процедурата за избор на оператор на яз. стени на микроязовири – публична общинска собственост, с цел по – ефективно управление и поддръжка.

В раздела на Програмата за обектите от първостепенно общинско значение са включени неизпълнените обекти от 2017 г.

Очакваните приходи от изпълнение на Програмата през 2018 г. възлизат в размер на 5 160 хил.лева, в т. ч. от продажба на общинско имущество 4 410 хил. лева и от отдаване под наем 750 хил. лева.

Планираните разходи в Програмата са в размер на 1 851 хил. лева, от които по значими са за придобиване на имоти – Частта на „Устра-Холдинг”АД гр.Кърджали от Общежитие №2, находящо се в гр.Кърджали, ул.”Генерал Делов”№3 на стойност 729 хил. лв., имот находящ се в гр.Кърджали, „Промишлена зона-изток”, с площ 4076 кв.м., с начин на трайно ползване: За второстепенна улица, собственост на „Интернешънъл пауър съплай” АД гр.София и „Темпо-транспорт” ООД гр.Кърджали, за около 200 хил. лв, за поддръжка на нежилищни сгради 210 хил.лв., за транспорт и снегопочистване на уличната мрежа 180 хил. лв., за поддръжка на микроязовири 130 хил.лв., за паспортизация на микроязовири – 60 хил. лв., за изграждане на синя зона 180 хил.лв. и др. описани в програмата.
I. НЕПРИКЛЮЧЕНИ СДЕЛКИ ОТ 2017 г.


№ по ред

Имот


Местонахождение

Площ/кв.м.Незастроен УПИ І, кв.8 по ПУП на с.Петлино, община Кърджали, с площ 585 кв.м., отреден за жилищно строителство, актуван с Акт за частна общинска собственост № 4389 от 18.11.2015 г., вписан в Служба по вписванията - Кърджали с Дв.вх. № 4603 от 01.12.2015 г., парт.40329, Акт № 162, том 13, дело 2554/2015 г.

с.Петлино

община Кърджали
585 кв.м.

Незастроен УПИ Х, кв.6 по ПУП на с.Стремци, община Кърджали, с площ 799 кв.м., актуван с Акт за частна общинска собственост № 4946 от 29.05.2017г.

с. Стремци,

общ. Кърджали
799 кв.м.Незастроен УПИ ІХ-46, кв.9 по ПУП на с.Чилик, Община Кърджали с площ 571 кв.м., отреден за жилищно строителство, актуван с Акт за частна общинска собственост № 4817 от 02.02.2017 г., вписан в Служба по вписванията с Дв.вх.№ 455 от 13.02.2017 г., парт.46434, Акт № 43, том 2, дело 246/2017 г.

с. Чилик

общ. Кърджали
571 кв.м.Сграда на бивше училище с.Каменарци, едноетажна с избено помещение, със застроена площ 289 кв.м., ведно с неурегулирано дворно място с площ 2 842 кв.м., актувани с Акт за частна общинска собственост № 1447 от 21.02.2005г., вписан в Служба по вписванията – Кърджали с Дв.вх. № 659 от 16.03.2005 г., парт.44, Акт № 39, том ІІІ, дело 508/2005 г.

с. Каменарци, община Кърджали


Земя –

2 842 кв.м.


Сграда –

289 кв.м.

Незастроен УПИ ХХХІХ, кв.22 по ПУП на с.Пепелище, Община Кърджали, с площ 8 293 кв.м., отреден за транспорт и комуникации, актуван с Акт за частна общинска собственост №5067 от 16.10.2017г.


с. Пепелище, общ. Кърджали


8 293 кв.м.УПИ VІІІ, кв. 261, по ПУП на гр.Кърджали, кв. ”Възрожденци-Прилепци”, съставляващ поземлен имот с идентификатор 40909.114.327, с площ 850 кв.м. и начин на трайно ползване: Ниско застрояване / до 10м./ по Кадастрална карта на гр.Кърджали; актуван с Акт за частна общинска собственост № 2305 от 15.09.2008 г., вписан в Служба по вписванията- Кърджали с Дв. Вх. № 3511 от 30.09.2008 г., парт. 44, Акт № 122, том ХІІІ, дело 3188/2008 г.

гр. Кърджали, кв.Възрожденци-Прилепци”

850 кв.м.УПИ ХІV, кв.266 по ПУП на кв.”Възрожденци”, гр.Кърджали, отреден за „ОДО”, съставляващ поземлен имот с идентификатор 40909.114.656 с площ 457 кв.м., с начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс по Кадастрална карта на гр.Кърджали, актуван с Акт за частна общинска собственост №5006 от 31.08.2017г.

гр. Кърджали, кв. „Възрожденци”

457 кв.м.Незастроен УПИ Х-общ., кв.22 по Частична регулация на с.Люляково, Община Кърджали с площ 559 кв.м., отреден за жилищно строителство, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3693 от 13.11.2013 г.

с. Люляково, общ. Кърджали

  1. кв.м.II. ПРОДАЖБА НА ИМОТИ – ЧРЕЗ ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН ТЪРГ ИЛИ КОНКУРС


№ по ред

Имот

Местонахождение

Площ/ кв.м.Незастроен УПИ ІV-63, кв.66 по ПУП на гр.Кърджали, отреден за „ОДО” и „ЖС”, съставляващ поземлен имот с идентификатор 40909.109.299, с площ 1 325 кв.м. и начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс по Кадастрална карта на гр.Кърджали, актуван с Акт за частна общинска собственост №4784 от 18.01.2017г., вписан в Службата по вписвания-Кърджали с Дв.вх.№237 от 27.01.2017г., парт.46281, Акт №115, том 1, дело 11.

гр.Кърджали

ул.Полк.Петър Дерзингов1 325 кв.м.УПИ ІІІ-63, кв.66 по ПУП на гр.Кърджали, отреден за „ОДО” и „ЖС”, съставляващ поземлен имот с идентификатор 40909.109.298 с площ 1 514 кв.м. и начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс по Кадастрална карта на гр.Кърджали, ведно с двуетажна сграда /бивш Тубдиспансер/ подлежаща на събаряне, с идентификатор 40909.109.298.1 и застроена площ 393 кв.м., актуван с Акт за частна общинска собственост №4812 от 30.01.2017г., вписан в Службата по вписвания-Кърджали с Дв.вх.№611 от 27.02.2017г., парт.46586, Акт №146, том 2, дело 353.

гр.Кърджали

/до ОДК/


1 514 кв.м.Незастроен УПИ ХІІІ-за жилищно строителство, кв.46 по ЗРП на кв.”Байкал”, гр.Кърджали, бул.”Беломорски” №43, съставляващ поземлен имот с идентификатор 40909.104.287 с площ 463 кв.м. с НТП: ниско застрояване /до 10м./ по Кадастрална карта на гр.Кърджали, актуван с Акт частна общинска собственост № 4950 от 20.06.2017 год., вписан в Службата по вписвания-Кърджали с Дв.вх.№2340 от 03.07.2017г., парт.1490, Акт №44, том 8, дело 1490.

гр. Кърджали, кв. „Байкал”, бул. „Беломорски” № 43

463 кв.м.УПИ ІХ-6236, кв.238 по ПУП на гр.Кърджали, кв.”Студен кладенец”, отреден за „Обществено обслужване”, съставляващ поземлен имот с идентификатор 40909.119.261 с площ 2 595 кв.м., с начин на трайно ползване: За друг вид застрояване по Кадастрална карта на гр.Кърджали, актуван с Акт за частна общинска собственост № 2795 от 22.12.2010 г., вписан в Службата по вписванията Кърджали с Дв.вх. №3650 от 27.12.2010 г., парт.10971, Акт № 172, том 13, дело 2682.

гр. Кърджали, кв. „Студен кладенец” – район

Техномаркет2 595 кв.м.

УПИ І, кв.123 по ПУП на гр.Кърджали, кв.”Ст.кладенец”, съставляващ поземлен имот с идентификатор 40909.119.245 с площ 4 309 кв.м., с начин на трайно ползване: за друг вид имот със специално предназначение и ползване по Кадастрална карта на гр.Кърджали, актуван с акт за частна общинска собственост № 2675 от 16.03.2010 г., вписан в Службата по вписванията с Дв.вх. № 781 от 30.03.2010 г., Дв. Вх. № 781 от 30.03.2010 г., парт. 8061,44, Акт № 125, том 3, дело 546/2010 г.

гр. Кърджали, кв. „Студен кладенец”, район Била

4 309 кв.м.
УПИ ХІІ, кв.92 по ПУП на гр.Кърджали, отреден за обсл.дейности, съставляващ поземлен имот с идентификатор 40909.117.77, с площ 529 кв.м. и начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10м/ по Кадастрална карта на гр.Кърджали, актуван с Акт за частна общинска собственост №2324 от 06.11.2008г., вписан в Службата по вписвания с Дв.вх.№4260 от 19.11.2008г., парт.44,85, Акт 17, том 16.

гр.Кърджали, парк”Арпезос-юг”

529 кв.м.Търговска зала за щандове /ІІ-ри етаж от магазин „Родопея”, представляващ обособена част, находяща се на мецанин и обособени части от партера в жил.блок на бул.”България” № 33, гр.Кърджали с идентификатор 40909.108.129.41 със застроена площ 788,72 кв.м., ведно с принадлежащите идеални части от общите части на сградата и правото на строеж, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3500 от 16.05.2013 г., вписан в Служба по вписванията- Кърджали с Дв. Вх. № 1530 от 29.05.2013 г., парт. 27121, Акт № 116, том 5, дело 963/2013 г.

бул.„България”№33

гр. Кърджали788,72

кв.м.
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 40909.110.45.1.39 със застроена площ 123,70 кв.м., с начин на трайно ползване: за търговска дейност по Кадастрална карта на гр.Кърджали, находящ се на І-ви етаж в жил.блок № 51, бул.”България” № 37, вх.”А”, актуван с Акт за частна общинска собственост № 2638 от 13.01.2010 г., вписан с Дв.вх.№ 174/25.01.2010 г., парт.44,7368, Акт 116, том І, дело 119/2010 г.


гр. Кърджали, бул. „България” № 37, вх. А, ет. 1

123,70 кв.м.Незастроен поземлен имот, находящ се в гр.Кърджали, ул.»Янтра» № 18, с идентификатор 40909.107.45 с площ 101 кв.м., с начин на трайно ползване: незастроен имот за обществена сграда, комплекс по Кадастрална карта на гр.Кърджали., актуван с Акт за частна общинска собственост № 4324 от 03.07.2015 г., вписан в Службата по вписванията Кърджали с Дв. Вх. № 2608 от 17.07.2015 г., парт.38001, Акт № 149, том 7, дело 1360/2015 г.

гр. Кърджали,

ул. „Янтра” № 18
101 кв.м.
Незастроен поземлен имот с идентификатор 40909.107.79, находящ се в гр.Кърджали, ул.”Иван Вазов” № 5, с площ 58 кв.м., с начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10м./ по Кадастрална карта на гр.Кърджали, актуван с Акт за частна общинска собственост № 4619 от 15.06.2016г., вписан в Служба по вписванията с Дв. Вх. № 2146 от 24.06.2016 г., парт.43470, Акт 126, том 7, дело 1380/2016 г.


гр. Кърджали, ул. „Иван Вазов” № 5

58,00 кв.м.Незастроен поземлен имот с идентификатор 40909.101.71, находящ се в гр.Кърджали, Община Кърджали, ул.”Морава” с площ 203 кв.м., с начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 м./ по Кадастрална карта на гр.Кърджали, актуван с Акт за частна общинска собственост № 5071 от 17.10.2017 г., вписан в Служба по вписванията с Дв.Вх. №4165 от 24.10.2017 г., парт.50589, Акт 47, том 14, дело 2689.

гр. Кърджали, ул. „Морава”

203,00 кв.м.Незастроен УПИ ІІІ-59, кв.274 по ПУП на гр.Кърджали, ул.”Раковска”,съставляващ поземлен имот с идентификатор 40909.102.59 с площ 83 кв.м., ведно с изградената в него едноетажна масивна сграда на бивша помпена станция със застроена площ 14 кв.м. по Кадастрална карта на гр.Кърджали.

гр. Кърджали, ул. „Раковска”

83,00 кв.м.УПИ V-5666, кв.132 по ПУП на кв.”Възрожденци-тераса”, гр.Кърджали, съставляващ поземлен имот с идентификатор 40909.116.117 с площ 813 кв.м., с начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10м/ по Кадастрална карта на гр.Кърджали, актуван с Акт за частна общинска собственост №5131 от 07.12.2017г.

гр.Кърджали, кв.”Възрожденци” ул.”Васил Друмев”

813 кв.м.

УПИ Х-5686, кв.130 по ПУП на кв.”Възрожденци-тераса”, гр.Кърджали, съставляващ поземлен имот с идентификатор 40909.116.97 с площ 705 кв.м., с начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10м/ по Кадастрална карта на гр.Кърджали, актуван с Акт за частна общинска собственост №5132 от 07.12.2017г.

гр.Кърджали, кв.”Възрожденци”

705 кв.м.

УПИ ІV, кв.150 по ПУП на кв.”Възрожденци-ІІ част”, гр.Кърджали, съставляващ поземлен имот с идентификатор 40909.111.143 с площ 346 кв.м., с начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10м/ по Кадастрална карта на гр.Кърджали, актуван с Акт за частна общинска собственост №5133 от 07.12.2017г.

гр.Кърджали, кв.”Възрожденци” ул. ”Васил Друмев”

346 кв.м.

УПИ ХLVІІІ, кв.151 по ПУП-ПР на кв.”Възрожденци-ІІ част”, гр.Кърджали, съставляващ поземлен имот с идентификатор 40909.111.440 с площ 398 кв.м., с начин на трайно ползване: средно застрояване /от 10 до 15м/ по Кадастрална карта на гр.Кърджали, актуван с Акт за частна общинска собственост №5134 от 07.12.2017г.

гр.Кърджали, кв.”Възрожденци- ІІ част”

398 кв.м.

УПИ ХVІ, кв.151 по ПУП-ПР на кв.”Възрожденци-ІІ част”, гр.Кърджали, съставляващ поземлен имот с идентификатор 40909.111.421 с площ 713 кв.м., с начин на трайно ползване: средно застрояване /от 10 до 15м/ по Кадастрална карта на гр.Кърджали, актуван с Акт за частна общинска собственост №5135 от 07.12.2017г.

гр.Кърджали, кв.”Възрожденци- ІІ част”

713 кв.м.

УПИ ІІ, кв.151 по ПУП-ПР на кв.”Възрожденци-ІІ част”, гр.Кърджали, съставляващ поземлен имот с идентификатор 40909.111.130 с площ 423 кв.м., с начин на трайно ползване: средно застрояване /от 10 до 15м/ по Кадастрална карта на гр.Кърджали, актуван с Акт за частна общинска собственост №5136 от 07.12.2017г.

гр.Кърджали, кв.”Възрожденци- ІІ част”

423 кв.м.

Абонатна станция, находяща се в гр.Кърджали, кв.”Възрожденци”, жил.бл.№28, вх.”Б”, ет.0, съставляваща самостоятелен обект в сграда с идентификатор 40909.116.135.1.55 със застроена площ 26,68 кв.м., с предназначение: Друг вид самостоятелен обект в сграда по Кадастрална карта на гр.Кърджали, ведно с 1,127% идеални части от общите части на сградата и 1,127% идеални части от правото на строеж, актувана с Акт за частна общинска собственост №4258 от 19.03.2015г., вписан в Служба по вписванията с Дв.Вх. №1014 от 03.04.2015 г., парт.35703, Акт 180, том 3, дело 588.

гр. Кърджали, кв. „Възрожденци”, бл. 28, вх. Б

26,68 кв.м.УПИ ІХ, кв.261 по ПУП на гр.Кърджали, кв.”Възрожденци-Прилепци”, съставляващ поземлен имот с идентификатор 40909.114.328 с площ 850 кв.м. и начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10 м./ по Кадастрална карта на гр.Кърджали; актуван с Акт за частна общинска собственост № 2306 от 15.09.2008 г., вписан в Служба по вписванията- Кърджали с Дв. Вх. № 3510 от 30.09.2008 г., парт. 44, Акт № 121, том ХІІІ, дело 3187/2008 г

гр. Кърджали, кв.Възрожденци-Прилепци”


850 кв.м.Незастроен УПИ ІІ- за търговски център с битови услуги, кв.79 по ЗРП на „Складова зона-Юг”, съставляващ поземлен имот с идентификатор 40909.126.912 с площ 7 279 кв.м. с НТП- за друг обществен обект, комплекс по Кадастрална карта на гр.Кърджали, актуван с Акт частна общинска собственост № 4951 от 22.06.2017 год., вписан в Служба по вписванията с Дв.Вх. №2342 от 03.07.2017г., парт.48197, Акт 46, том 8, дело 1492.

гр. Кърджали

„Складова зона – Юг”7 279 кв.м.Незастроен УПИ ІІІ-158, кв.86 по ПУП на гр.Кърджали, „Промишлена зона – юг”, съставляващ поземлен имот с идентификатор 40909.126.199, с площ 10 956 кв.м. и начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект по Кадастрална карта на гр. Кърджали, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3727 от 03.12.2013г., вписан в Служба по вписванията – Кърджали с Дв.вх. № 3962/16.12.2013 г., парт.29694, Акт 178, том 13, дело 2534/2013 г.

гр. Кърджали, Промишлена зона „Юг”


10 956 кв.м.
Незастроен УПИ ІV-158, кв.86 по ПУП на гр.Кърджали, „Промишлена зона – юг”, съставляващ поземлен имот с идентификатор 40909.126.198, с площ 9 349 кв.м. и начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект по Кадастрална карта на гр. Кърджали, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3726 от 03.12.2013г., вписан в Служба по вписванията – Кърджали с Дв.вх. № 3893/10.12.2013 г., парт.29 706, Акт 130, том 13, дело 2491/2013 г.

гр. Кърджали, Промишлена зона „Юг”

9 349 кв.м.Незастроен УПИ І-158, кв.90 по ПУП на гр.Кърджали, „Промишлена зона – юг”, съставляващ поземлен имот с идентификатор 40909.126.203, с площ 11 282 кв.м. и начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект по Кадастрална карта на гр. Кърджали, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3721 от 03.12.2013г., вписан в Служба по вписванията – Кърджали с Дв.вх. № 3861/09.12.2013 г., парт.29 709, Акт 102, том 13, дело 2464/2013 г.

гр. Кърджали, Промишлена зона „Юг”

11 282 кв.м.
Незастроен УПИ ІІ-158, кв.90 по ПУП на гр.Кърджали, „Промишлена зона – юг”, съставляващ поземлен имот с идентификатор 40909.126.204, с площ 7 737 кв.м. и начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект по Кадастрална карта на гр. Кърджали, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3722 от 03.12.2013г., вписан в Служба по вписванията – Кърджали с Дв.вх. № 3879/10.12.2013 г., парт.29 696, Акт 118, том 13, дело 2479/2013 г.

гр. Кърджали, Промишлена зона „Юг”

7 737 кв.м.
Незастроен УПИ ІІІ-158, кв.90 по ПУП на гр.Кърджали, „Промишлена зона – юг”, съставляващ поземлен имот с идентификатор 40909.126.205, с площ 7 614 кв.м. и начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект по Кадастрална карта на гр. Кърджали, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3723 от 03.12.2013г., вписан в Служба по вписванията – Кърджали с Дв.вх. № 3881/10.12.2013 г., парт.29 697, Акт 120, том 13, дело 2481/2013 г.

гр. Кърджали, Промишлена зона „Юг”

7 614 кв.м.
Незастроен УПИ ІV-158, кв.90 по ПУП на гр.Кърджали, „Промишлена зона – юг”, съставляващ поземлен имот с идентификатор 40909.126.206, с площ 8 694 кв.м. и начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект по Кадастрална карта на гр. Кърджали, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3724 от 03.12.2013г. вписан в Служба по вписванията- Кърджали с Дв.вх. № 3883/10.12.2013 г., парт.29 698, Акт 122, том 13, дело 2483/2013 г.

гр. Кърджали, Промишлена зона „Юг”

8 694 кв.м.
Незастроен УПИ V-158, кв.90 по ПУП на гр.Кърджали, „Промишлена зона – юг”, съставляващ поземлен имот с идентификатор 40909.126.207, с площ 7 479 кв.м. и начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект по Кадастрална карта на гр. Кърджали, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3725 от 03.12.2013г., вписан в Служба по вписванията под Дв.вх. № 3880/10.12.2013 г., парт.29 699, Акт 119, том 13, дело 2480/2013 г.

гр. Кърджали, „Промишлена зона „Юг”

7 479 кв.м
Незастроен УПИ ХІІ-158, кв.80 по ПУП на гр.Кърджали, „Промишлена зона – юг”, съставляващ поземлен имот с идентификатор 40909.126.209, с площ 15 779 кв.м. и начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект по Кадастрална карта на гр.Кърджали, актуван с Акт за частна общинска собственост № 4033 от 01.08.2014г., вписан в Служба по вписванията – Кърджали с Дв.вх. № 2423 от 13.08.2014 г., парт.32788, Акт № 199, том 8, дело 1608/2014г.

гр. Кърджали

„Промишлена зона юг”15 779 кв.м.
Незастроен УПИ ХVІІІ-158, кв.80 по ПУП на гр.Кърджали, „Промишлена зона – юг”, съставляващ поземлен имот с идентификатор 40909.126.211, с площ 9 238 кв.м. и начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект по Кадастрална карта на гр.Кърджали, актуван с Акт за частна общинска собственост № 4032 от 01.08.2014г., вписан в Служба по вписванията – Кърджали с Дв.вх. № 2425 от 13.08.2014 г., парт.32785, Акт № 200, том 8, дело 1609/2014г.

гр. Кърджали

„Промишлена зона юг”9 238 кв.м.Незастроен УПИ V-158, кв.86 по ПУП на гр.Кърджали, „Промишлена зона – юг”, съставляващ поземлен имот с идентификатор 40909.126.197, с площ 5 018 кв.м. и начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект по Кадастрална карта на гр.Кърджали, актуван с Акт за частна общинска собственост № 4036 от 01.08.2014г., вписан в Служба по вписванията – Кърджали с Дв.вх. № 2414 от 12.08.2014 г., парт.29692, Акт № 193, том 8, дело 1602/2014г.

гр.Кърджали „Промишлена зона юг”

5 018 кв.м.Незастроен УПИ І-158, кв.89 по ПУП на гр.Кърджали, „Промишлена зона – юг”, съставляващ поземлен имот с идентификатор 40909.126.200, с площ 10 229 кв.м. и начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект по Кадастрална карта на гр.Кърджали, актуван с Акт за частна общинска собственост № 4035 от 01.08.2014г., вписан в Служба по вписванията-Кърджали с Дв.вх. № 2416 от 12.08.2014 г., парт.32798, Акт № 195, том 8, дело 1604/2014г.

гр. Кърджали

„Промишлена зона юг”
10 229 кв.м.Незастроен УПИ ІІ-158, кв.89 по ПУП на гр.Кърджали, „Промишлена зона – юг”, съставляващ поземлен имот с идентификатор 40909.126.201, с площ 8 312 кв.м. и начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект по Кадастрална карта на гр.Кърджали, актуван с Акт за частна общинска собственост № 4034 от 01.08.2014г., вписан в Служба по вписванията – Кърджали с Дв.вх. № 2417 от 12.08.2014 г., парт.32797, Акт № 196, том 8, дело 1605/2014г.

гр. Кърджали

„Промишлена зона юг”8 312 кв.м.Незастроен УПИ V-158, кв.262 по ПУП на гр.Кърджали, „Промишлена зона – юг”, съставляващ поземлен имот с идентификатор 40909.126.188, с площ 10 226 кв.м. и начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект по Кадастрална карта на гр.Кърджали, актуван с Акт за частна общинска собственост № 4030 от 31.07.2014г., вписан в Служба по вписванията - Кърджали с Дв.вх. № 2444 от 13.08.2014 г., парт.32779, Акт № 14, том 9, дело 1623/2014г.

гр. Кърджали

„Промишлена зона юг”10 226 кв.м.Незастроен УПИ VІ-158,143, кв.262 по ПУП на гр.Кърджали, „Промишлена зона – юг”, съставляващ поземлен имот с идентификатор 40909.126.189, с площ 6 699 кв.м. и начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект по Кадастрална карта на гр.Кърджали, актуван с Акт за частна общинска собственост № 4031 от 31.07.2014г., вписан в Служба по вписванията – Кърджали с Дв.вх. № 2446 от 13.08.2014 г., парт.32776, Акт № 16, том 9, дело 1625/2014г.

гр. Кърджали

„Промишлена зона юг”6 699 кв.м.Незастроен УПИ І-158, кв.263 по ПУП на гр.Кърджали, „Промишлена зона – юг”, съставляващ поземлен имот с идентификатор 40909.126.190, с площ 5 870 кв.м. и начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект по Кадастрална карта на гр.Кърджали, актуван с Акт за частна общинска собственост № 4029 от 31.07.2014г., вписан в Служба по вписванията – Кърджали с Дв.вх. № 2454 от 14.08.2014 г., парт.32772, Акт № 22, том 9, дело 1630/2014г.

гр. Кърджали

„Промишлена зона юг”5 870 кв.м.Незастроен УПИ ІІ-158, кв.263 по ПУП на гр.Кърджали, „Промишлена зона – юг”, съставляващ поземлен имот с идентификатор 40909.126.191, с площ 6 302 кв.м. и начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект по Кадастрална карта на гр.Кърджали, актуван с Акт за частна общинска собственост № 4028 от 31.07.2014г., вписан в Служба по вписванията- Кърджали с Дв.вх. № 2452 от 14.08.2014 г., парт.32767, Акт № 20, том 9, дело 1628/2014г.

гр. Кърджали

„Промишлена зона юг”6 302 кв.м.Незастроен УПИ ІІІ-158, кв.263 по ПУП на гр.Кърджали, „Промишлена зона – юг”, съставляващ поземлен имот с идентификатор 40909.126.192, с площ 7 129 кв.м. и начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект по Кадастрална карта на гр.Кърджали, актуван с Акт за частна общинска собственост № 4027 от 31.07.2014г., вписан в Служба по вписванията –Кърджали с Дв.вх. № 2456 от 14.08.2014 г., парт.32770, Акт № 23, том 9, дело 1631/2014г.

гр. Кърджали

„Промишлена зона юг”7 129 кв.м.Незастроен УПИ ІV-158, кв.263 по ПУП на гр.Кърджали, „Промишлена зона – юг”, съставляващ поземлен имот с идентификатор 40909.126.193, с площ 7 344 кв.м. и начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект по Кадастрална карта на гр.Кърджали, актуван с Акт за частна общинска собственост № 4026 от 31.07.2014г., вписан в Служба по вписванията – Кърджали с Дв.вх. № 2472 от 14.08.2014 г., парт.32775, Акт № 34, том 9, дело 1642/2014г.

гр. Кърджали

„Промишлена зона юг”7 344 кв.м.Незастроен УПИ V-158, кв.263 по ПУП на гр.Кърджали, „Промишлена зона – юг”, съставляващ поземлен имот с идентификатор 40909.126.194, с площ 6 579 кв.м. и начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект по Кадастрална карта на гр.Кърджали, актуван с Акт за частна общинска собственост № 4025 от 31.07.2014г., вписан в Служба по вписванията – Кърджали с Дв.вх. № 2462 от 14.08.2014 г., парт.32768, Акт № 29, том 9 дело 1637/2014г.

гр. Кърджали

„Промишлена зона юг”6 579 кв.м.Незастроен УПИ VІ-158, кв.263 по ПУП на гр.Кърджали, „Промишлена зона – юг”, съставляващ поземлен имот с идентификатор 40909.126.195, с площ 7 157 кв.м. и начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект по Кадастрална карта на гр.Кърджали, актуван с Акт за частна общинска собственост № 4037 от 01.08.2014г., вписан в Служба по вписванията - Кърджали с Дв.вх. № 2419 от 12.08.2014 г., парт.32786, Акт № 198, том 8, дело 1607/2014г.

гр. Кърджали

„Промишлена зона юг”7 157 кв.м.Незастроен УПИ І-5,4, кв.2 по ПУП на с.Островица, Община Кърджали, с площ 608 кв.м., отреден за жилищно строителство, актуван с Акт за частна общинска собственост №5002 от 16.08.2017г., вписан в Служба по вписванията с Дв.Вх. №3753 от 28.09.2017 г., парт.50202, Акт 167, том 12, дело 2411.

с. Островица, общ. Кърджали

608 кв.м.Незастроен УПИ ІV-140, кв.17 по ПУП на с. Островица, Община Кърджали , отреден за жилищно строителство с площ 680 кв.м., актуван с Акт за частна общинска собственост № 4365 от 18.09.2015 г., вписан в Служба по вписванията – Кърджали с Дв.вх.№ 3778/08.10.2015 г., парт.39291, Акт 104, том 11, дело 2089/2015.

с.Островица

община Кърджали680 кв.м.

Незастроен УПИ ІІІ-153, кв. 3 по ПУП на с. Айрово, община Кърджали, отреден за жилищно строителство, с площ 354 кв.м., актуван с Акт за частна общинска собственост № 4426 от 09.12.2015 г., вписан в Служба по вписванията-Кърджали с Дв.вх.№ 36 от 06.01.2016г., парт.41249, Акт № 21, том І, дело 19/2016 г., преактуван с Акт за поправка на Акт за частна общинска собственост №4426, вписан в Служба по вписванията-Кърджали с Дв.вх.№4345 от 23.11.2016г., парт.41249, Акт № 183, том 14, дело 2816.

с.Айрово

община Кърджали354 кв.м.Незастроен УПИ ІІ-1, кв.1 по ПУП на с.Айрово, община Кърджали, отреден за жилищно строителство, с площ 700 кв.м., актуван с Акт за частна общинска №4794 от 23.01.2017г., вписан в Службата по вписвания гр.Кърджали с Дв.вх.№326 от 03.02.2017г., парт.46324, Акт №166, том 1, дело 167.

с.Айрово

община Кърджали700 кв.м.Незастроен УПИ ХХ-общ., кв.3 по ПУП на с. Горна Крепост, Община Кърджали, с площ 730 кв.м., отреден за жилищно строителство, актуван с Акт за частна общинска собственост № 4213 от 26.01.2015 г., вписан в Службата по вписванията Кърджали с Дв.Вх. № 508/18.02.2015 г., парт.35178, Акт № 90, том 2, дело 289/2015 г.

с. Горна Крепост общ. Кърджали

730 кв.м.
Незастроен УПИ ХХІV-29, кв.4 по ПУП на с.Горна крепост, Община Кърджарли, с площ 731 кв.м., отреден за жилищно строителство, актуван с Акт за частна общинска собственост № 4305 от 11.06.2015 г., вписан в Служба по вписванията-Кърджали с Дв.вх. № 2230 от 23.06.2015 г., парт.37635, Акт № 124, том 6, дело 1135/2015 г.

с. Горна Крепост, община Кърджали

731 кв.м.

УПИ/парцел/ І-общ., кв.19 по ПУП на с.Горна Крепост, Община Кърджали, с площ 710 /седемстотин и десет/ кв.м., отреден за жилищно строителство, актуван с Акт за частна общинска собственост № 1808 от 15.12.2006 г., вписан в Служба по вписванията- Кърджали с Дв. Вх. № 64 от 16.01.2007 г., парт. 44, Акт № 54 том І, дело 57/2007 г.

с. Горна Крепост, община Кърджали

710 кв.м.
УПИ/парцел/ ІІ-общ., кв.19 по ПУП на с.Горна Крепост, Община Кърджали, с площ 940 /деветстотин и четиридесет/ кв.м., отреден за жилищно строителство, актуван с Акт за частна общинска собственост № 1809 от 15.12.2006 г., вписан в Служба по вписванията- Кърджали с Дв. Вх. № 65 от 16.01.2007 г., парт. 44, Акт № 55 том І, дело 58/2007 г.

с. Горна Крепост, община Кърджали

940 кв.м.
УПИ/парцел/ ІV-общ., кв.19 по ПУП на с.Горна Крепост, Община Кърджали, с площ 685 /шестстотин и осемдесет и пет/ кв.м., отреден за жилищно строителство, актуван с Акт за частна общинска собственост № 1807 от 15.12.2006 г., вписан в Служба по вписванията- Кърджали с Дв. Вх. № 67 от 16.01.2007 г., парт. 44, Акт № 57 том І, дело 60/2007 г.

с. Горна Крепост, община Кърджали

685 кв.м.
УПИ І, кв.6 по ПУП на с.Бели пласт, община Кърджали, с площ 795 кв.м., актуван с Акт за частна общинска собственост № 3298 от 10.01.2013г., вписан в Служба по вписванията под Дв.вх.№175/23.01.2013 г., парт.24783, Акт 107 том I дело 102/2013 г.

с. Бели пласт

община Кърджали795 кв.м.
УПИ ІІІ- апк, кв.2 по ПУП на с.Чифлик, община Кърджали, отреден за жилищно строителство, с площ 532.00 кв.м., актуван с Акт за частна общинска собственост № 3295 от 20.12.2012г., вписан в Служба по вписванията под Дв.вх.№ 24/07.01.2013г., парт.24603 , Акт 17, том 1, дело 16/2013 г.

с. Чифлик

община Кърджали532 кв.м.

УПИ ІV- апк, кв.2 по ПУП на с.Чифлик, община Кърджали, отреден за жилищно строителство, с площ 532.00 кв.м., актуван с Акт за частна общинска собственост № 3296 от 20.12.2012г., вписан в Служба по вписванията под Дв.вх.№ 25/07.01.2013г., парт.24604, Акт 18, том 1, дело 17/2013 г.

с. Чифлик

община Кърджали532 кв.м.
.УПИ ІV-9, кв.26 по ПУП на с.Звиница, община Кърджали, отреден за жилищно строителство, с площ 627 кв.м., актуван с Акт за частна общинска собственост № 3154 от 17.09.2012г., вписан в Служба по вписванията под Дв.вх.№ 2664/08.10.2012 г., парт.23306, Акт 145, том 9, дело 1808

с. Звиница

община Кърджали627 кв.м.

УПИ ХІ-51, кв.13 по ПУП на с.Звиница, Община Кърджали с площ 696 кв.м., отреден за жилищно строителство, актуван с Акт за частна общинска собственост АОС № 2287/17.07.2008 г., вписан в Служба по вписванията с Дв.вх.№ 2747/01.08.08 г., парт 44, Акт № 151, том Х, дело 2480;

с. Звиница

община Кърджали696 кв.м.
Поземлен имот с № 22.195, находящ се в землище с.Сипей, Община Кърджали, местността «Тумба» , с площ 739 кв.м., с начин на трайно ползване: Жилищна територия по КВС на землище с.Сипей, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3079 от 03.07.2012 г., вписан в Служба по вписванията с Дв.вх.№ 1876 от 27.07.2012 г., парт.21993, Акт 187, том 6, дело 1236/2012 г.

с. Сипей

община Кърджали739 кв.м.

Поземлен имот с № 22.196, находящ се в землище с.Сипей, Община Кърджали, местността »Тумба» с площ 626 кв.м., с начин на трайно ползване: Жилищна територия по КВС на землище с.Сипей, актуван с Акт за частна общинска собственост №3087 от 06.07.2012 г., вписан в Служба по вписванията с Дв.вх.№1903 от 30.07.2012г., парт. 22051, Акт 9, том 7, дело 1259/2012г.

с. Сипей

община Кърджали626 кв.м.

Поземлен имот с № 22.199, находящ се в землище с.Сипей, Община Кърджали, местността «Тумба» с площ 542 кв.м., с начин на трайно ползване: Жилищна територия по КВС на землище с.Сипей, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3089 от 06.07.2012 г., вписан в Служба по вписванията с Дв.вх.№ 1906 от 30.07.2012 г., парт.22054, Акт 12, том 7, дело 1262/2012г.

с. Сипей

община Кърджали542 кв.м.

Поземлен имот с № 22.187, находящ се в землище с.Сипей, Община Кърджали, местността «Тумба», с площ 661 кв.м., с начин на трайно ползване: Жилищна територия по КВС на землище с.Сипей, актуван с Акт за частна общинска собственост №3102 от 11.07.2012 г., вписан в Служба по вписванията с Дв.вх.№1899 от 30.07.2012 г., парт.22045, Акт 5, том 7, дело 1255/2012г.

с. Сипей

община Кърджали661 кв.м.

Поземлен имот с № 22.184, находящ се в землище с.Сипей, Община Кърджали, местността «Тумба», с площ 679 кв.м., с начин на трайно ползване: Жилищна територия по КВС на землище с.Сипей, актуван с Акт за частна общинска собственост №3103 от 11.07.2012 г., вписан в Служба по вписванията с Дв.вх.№ 1898 от 30.07.2012 г., парт.22044, Акт 4, том 7, дело 1254/2012г.

с.Сипей

община Кърджали679 кв.м.
Поземлен имот с № 22.153, находящ се в землище с.Сипей, Община Кърджали, местността «Тумба», с площ 592 кв.м., с начин на трайно ползване: Жилищна територия по КВС на землище с.Сипей, актуван с Акт за частна общинска собственост №3104 от 12.07.2012 г., вписан в Служба по вписванията с Дв.вх.№1897 от 30.07.2012 г., парт.22043, Акт 3, том 7, дело 1253/2012г.

с. Сипей

община Кърджали592 кв.м.

Поземлен имот с № 22.188, находящ се в землище с.Сипей, Община Кърджали, местността «Тумба», с площ 753 кв.м., с начин на трайно ползване: Жилищна територия по КВС на землище с.Сипей, актуван с Акт за частна общинска собственост №3105 от 12.07.2012 г., вписан в Служба по вписванията с Дв.вх.№1932 от 31.07.2012г.,парт.22087, Акт 33, том 7, дело 1283/2012г.

с. Сипей

община Кърджали753 кв.м.

Поземлен имот с № 22.155, находящ се в землище с.Сипей, Община Кърджали, местността «Тумба», с площ 574 кв.м., с начин на трайно ползване: Жилищна територия по КВС на землище с.Сипей, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3106 от 12.07.2012 г., вписан в Служба по вписванията с Дв.вх.№ 1931 от 31.07.2012 г., парт.22086, Акт 32, том 7, дело 1282/2012г.

с. Сипей

община Кърджали
574 кв.м.

Поземлен имот с № 22.185, находящ се в землище с.Сипей, Община Кърджали, местността «Тумба», с площ 574 кв.м., с начин на трайно ползване: Жилищна територия по КВС на землище с.Сипей, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3107 от 12.07.2012 г., вписан в Служба по вписванията с Дв.вх.№ 1930 от 31.07.2012 г., парт.22085, Акт 31, том 7, дело 1281/2012г.

с. Сипей

община Кърджали
574 кв.м.
Поземлен имот с № 22.154, находящ се в землище с.Сипей, Община Кърджали, местността «Тумба», с площ 562 кв.м., с начин на трайно ползване: Жилищна територия по КВС на землище с.Сипей, актуван с Акт за частна общинска собственост №3108 от 12.07.2012 г., вписан в Служба по вписванията с Дв.вх.№ 1929 от 31.07.2012г., парт.22088, Акт 30, том 7, дело 1280/2012г.

с. Сипей

община Кърджали
562 кв.м.
Поземлен имот с № 22.186, находящ се в землище с.Сипей, Община Кърджали, местността «Тумба», с площ 626 кв.м., с начин на трайно ползване: Жилищна територия по КВС на землище с.Сипей, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3109 от 12.07.2012 г., вписан в Служба по вписванията с Дв.вх.№ 1929 от 31.07.2012г., парт.22088, Акт 30, том 7, дело 1280/2012г.

с. Сипей

община Кърджали
626 кв.м.
УПИ І-общ., кв.13 по ПУП на с.Костино, Община Кърджали, отреден за жилищно строителство с площ 680 кв.м., актуван с Акт за частна общинска собственост № 3732 от 12.12.2013 г., вписан в Служба по вписванията с Дв.вх.№41 от 02.01.2014г., парт.30219, Акт 4, том 1, дело 4/2014г.

с. Костино

община Кърджали680 кв.м.
УПИ ІІІ-общ., кв.13 по ПУП на с.Костино, Община Кърджали, отреден за жилищно строителство с площ 638 кв.м., актуван с Акт за частна общинска собственост № 3148 от 28.08.2012 г., вписан в Служба по вписванията с Дв.вх.№2422 от 13.09.2012г., парт.22968, Акт 180, том 8, дело 1638/2012г.

с. Костино,

община Кърджали638 кв.м.

УПИ ІV-общ., кв.13 по ПУП на с.Костино, Община Кърджали, отреден за жилищно строителство с площ 620 кв.м., актуван с Акт за частна общинска собственост № 3149 от 28.08.2012 г., вписан в Служба по вписванията с Дв.вх.№2421 от 13.09.2012г., парт.22967, Акт 179, том 8, дело 1637/2012г.

с. Костино,

община Кърджали620 кв.м.

УПИ ІІІ, кв.23 по ПУП на с. Перперек, с площ 550 кв.м., актуван за частна общинска собственост с акт № 4176 от 11.11.2014г.год., вписан в Служба по вписвания-Кърджали с Дв. Вх. №3657 от 18.11.2014г., Парт.34125 , Акт № 25, том13 , дело 2425.

с. Перперек,

община Кърджали550 кв.м.

Поземлен имот с №000363, находящ се в землището на с.Миладиново, община Кърджали, с площ 9,962 дка и начин на трайно ползване: друга селищна територия по КВС на с.Миладиново, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3859 от 23.05.2014 г., вписан в Службата по вписванията Кърджали с Дв. Вх. № 1656 от 16.06.2014 г., парт.31979, Акт № 81, том 6, дело 1084/2014 г.

с.Миладиново, община Кърджали

9,962 дка
Незастроен УПИ І, кв.21 по ПУП на с.Миладиново, Община Кърджали, отреден за жилищно строителство с площ 759 кв.м., актуван с Акт за частна общинска собственост № 4180 от 27.11.2014г., вписан в Служба по вписванията-Кърджали с Дв. Вх. № 3931 от 11.12.2014 г., парт.34420, Акт № 181, том 13 , дело 2578.

с.Миладиново, община Кърджали

759 кв.м.
Незастроен УПИ ІІ, кв.21 по ПУП на с.Миладиново, Община Кърджали, отреден за жилищно строителство с площ 1 091 кв.м., актуван с Акт за частна общинска собственост № 4181 от 27.11.2014 г., вписан в Служба по вписванията-Кърджали с Дв. Вх. № 3910 от 10.12.2014 г., парт.34410, Акт № 166 , том 13, дело 2566/2014 г.

с.Миладиново, община Кърджали

1 091 кв.м.Незастроен УПИ ХІІІ-179, кв.21 по ПУП на с.Миладиново, Община Кърджали, отреден за жилищно строителство с площ 700 кв.м., актуван с Акт за частна общинска собственост № 4719 от 14.09.2016 г., вписан в Служба по вписванията- Кърджали с Дв. Вх. № 3544 от 30.09.2016 г., парт. 44670, Акт № 114, том 12, дело 2358/2016 г.

с.Миладиново, община Кърджали

700 кв.м.Незастроен УПИ ІІІ-155, кв.24 по ПУП на с.Миладиново, Община Кърджали, с площ 630 кв.м., отреден за жилищно строителство, актуван с Акт за частна общинска собственост №4965 от 28.07.2017г., вписан в Служба по вписванията с Дв.вх.№3345 от 04.09.2017 г., парт.49638, Акт 119, том 11, дело 2158.

с. Миладиново, общ. Кърджали

630 кв.м.Незастроен УПИ ХІ, кв.19 по ПУП на с.Миладиново, Община Кърджали с площ 582 кв.м.,отреден за жилищно строителство, актуван с Акт за частна общинска собственост № 4930 от 19.05.2017г., вписан в Служба по вписванията с Дв.вх.№2080 от 15.06.2017 г., парт.47873, Акт 78, том 7, дело 1327.

с. Миладиново,

общ. Кърджали  1. кв.м.Незастроен УПИ І, кв.8 по ПУП на с.Рани лист, махала”Меденик”, Община Кърджали с площ 500 кв.м., отреден за жилищно строителство, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3611 от 19.09.2013 г., вписан с Дв.вх. № 2908 от 24.09.2013 г., парт. 28672, Акт №71, том 10,дело 1866/2013 г.

с.Рани лист,

мах. ”Меденик”500 кв.м.

Незастроен УПИ ІІ, кв.8 по ПУП на с.Рани лист, махала”Меденик”, Община Кърджали с площ 480 кв.м., отреден за жилищно строителство, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3612 от 19.09.2013 г., вписан с Дв.вх. № 2916 от 24.09.2013 г., парт. 28678, Акт №79, том 10,дело 1874/2013 г.

с.Рани лист,

мах. ”Меденик”

община Кърджали


480 кв.м.

УПИ VІ-196, кв.3 по ПУП на с.Рани лист, Община Кърджали, отреден за жилищно строителство с площ 557 кв.м., актуван с Акт за частна общинска собственост № 3800 от 02.04.2014 г. Вписан в Службата по вписванията Кърджали с Дв.Вх. № 973 от 14.04.2014 г., парт.31314, Акт № 188, том 3, дело 602/2014 г.

с.Рани лист,

община Кърджали557 кв.м.
УПИ ІV- 18,20, кв.7 по ПУП на с.Бленика, община Кърджали, отреден за жилищно строителство, с площ 439 кв.м., актуван с Акт за частна общинска собственост № 3153 от 13.09.2012г., вписан в Служба по вписванията с Дв.вх.№ 2843/23.10.2012 г., парт.23568, Акт 79, том 10, дело 194482012 г.

с. Бленика

община Кърджали439 кв.м.

Застроен УПИ I-21, кв.2 по ПУП на с. Стремци, с площ 1374 кв.м., отреден за административна сграда на АПК, ведно с построените в него двуетажна масивна сграда с призем със застроена площ 225,80 кв.м.и пристройка на един етаж – пригоден за столова със застроена площ 131,20кв.м., актуван с Акт за частна общинска собственост № 4498 от 26.01.2016 г., вписан в Служба по вписванията – Кърджали с Дв.вх. № 489 от 10.02.2016 г., парт.41642,41643,41644, Акт № 96, том 2, дело 299.

с. Стремци

община Кърджали

Земя – 1374 кв.м.

Сгради: ЗП-225,80 кв.м.

ЗП-131,20 кв.м.
Незастроен УПИ Х-159, кв.18 по ПУП на с.Стремци, Община Кърджали с площ 1 190 кв.м., отреден за жилищно строителство, актуван с Акт за частна общинска собственост № 4743 от 19.10.2016 г., вписан в Служба по вписванията- Кърджали с Дв. Вх. № 3994 от 28.10.2016 г., парт.1546, Акт №174, том 13, дело 2617/2016 г.

с. Стремци

община Кърджали1 190 кв.м.Незастроен УПИ ІV-общ., кв.1 по Частична регулация на с.Македонци-Горната махала, Община Кърджали, с площ 510 кв.м., отреден за жилищно строителство, актуван с Акт за частна общинска собственост № 4758 от 10.11.2016 г., вписан в Служба по вписванията- Кърджали с Дв. Вх. № 4290 от 17.11.2016 г., парт. 45462, Акт № 147, том 14, дело 2780/2016 г.

с.Македонци

Община Кърджали510 кв.м.Незастроен УПИ ХІІІ, кв.20 по ПУП на с.Енчец, Община Кърджали с площ 771 кв.м., отреден за жилищно строителство, актуван с Акт за частна общинска собственост №4957 от 24.07.2017г., вписан в Служба по вписванията- Кърджали с Дв. Вх. №2889 от 08.08.2017 г., парт.49096, Акт №2, том 10, дело 1844/2017 г.

с. Енчец, общ. Кърджали

771 кв.м.Незастроен УПИ ХІV, кв.20 по ПУП на с.Енчец, Община Кърджали с площ 731 кв.м., отреден за жилищно строителство, актуван с Акт за частна общинска собственост №4958 от 24.07.2017г., вписан в Служба по вписванията- Кърджали с Дв. Вх. №2890 от 08.08.2017 г., парт.49098, Акт №3, том 10, дело 1845/2017 г.

с. Енчец, общ. Кърджали

  1. кв.м.Незастроен УПИ ХІV, кв.21 по Частична регулация на с.Люляково, Община Кърджали, с площ 512 кв.м., отреден за жилищно строителство, актуван с Акт за частна общинска собственост №5187 от 17.01.2018г..

с. Люляково, общ. Кърджали

512 кв.м.Незастроен УПИ VІ -171,173, кв.24 по с.Жинзифово, Община Кърджали, с площ 680кв.м., отреден за жилищно строителство, актуван с Акт за частна общинска собственост №4956 от 24.07.2017г., вписан в Служба по вписванията- Кърджали с Дв. Вх. №2887 от 08.08.2017 г., парт.49093, Акт №200, том 9, дело 1842/2017 г.

с. Жинзифово, общ. Кърджали

680 кв.м.Незастроен УПИ ХХ, кв.11 по ПУП на с.Калинка, Община Кърджали, с площ 375 кв.м., отреден за обществено обслужване, актуван с Акт за частна общинска собственост №4954 от 24.07.2017г., вписан в Служба по вписванията- Кърджали с Дв. Вх. №3353 от 04.09.2017 г., парт.49639, Акт №123, том 11, дело 2163/2017 г.

с. Калинка, общ. Кърджали

375 кв.м.Незастроен УПИ Х-68, кв.9 по ПУП на с.Калинка, Община Кърджали, с площ 508 кв.м., отреден за жилищно строителство, актуван с Акт за частна общинска собственост №4955 от 24.07.2017г., вписан в Служба по вписванията- Кърджали с Дв. Вх. №3352 от 04.09.2017 г., парт.49637, Акт №122, том 11, дело 2162/2017 г.

с. Калинка, общ. Кърджали

508 кв.м.Незастроен УПИ ІІ-67, кв.9 по ПУП на с.Калинка, Община Кърджали, с площ 460 кв.м., отреден за жилищно строителство, актуван с Акт за частна общинска собственост №5015 от 11.09.2017г., вписан в Служба по вписванията- Кърджали с Дв. Вх. №3856 от 05.10.2017 г., парт.50280, Акт №41, том 13, дело 2479/2017 г.

с. Калинка, общ. Кърджали

460 кв.м.Незастроен УПИ VІІ, кв.9 по ПУП на с.Калинка, Община Кърджали, с площ 510 кв.м., отреден за жилищно строителство, актуван с акт за частна общинска собственост №5156 от 10.01.2018г.

с. Калинка, общ. Кърджали

510 кв.м.Незастроен УПИ VІІ-70, кв.10 по ПУП на с.Калинка, Община Кърджали, с площ 577 кв.м., отреден за жилищно строителство, актуван с Акт за частна общинска собственост №5122 от 24.11.2017г.

с. Калинка, общ. Кърджали

577 кв.м.Незастроен УПИ VІІІ, кв.5 по ПУП на с.Калинка, Община Кърджали, с площ 1 048 кв.м., отреден за жилищно строителство, актуван с Акт за частна общинска собственост №5138 от 18.12.2017г.

с. Калинка, общ. Кърджали

1 048 кв.м.Незастроен УПИ ІІІ-апк, кв.26 по ПУП на с.Висока поляна, Община Кърджали, с площ 582 кв.м., отреден за жилищно строителство, актуван с Акт за частна общинска собственост №5010 от 07.09.2017г., вписан в Служба по вписванията- Кърджали с Дв. Вх. №3801 от 02.10.2017 г., парт.50248, Акт №198, том 12, дело 2439/2017 г.

с. Висока поляна, общ. Кърджали

582 кв.м.Незастроен УПИ І-общ., кв.23 по ПУП на с.Скалище, Община Кърджали, с площ 732 кв.м., отреден за жилищно строителство, актуван с Акт за частна общинска собственост №5008 от 07.09.2017г., вписан в Служба по вписванията- Кърджали с Дв. Вх. №3805 от 02.10.2017 г., парт.50251, Акт №2, том 13, дело 2442/2017 г.

с. Скалище, общ. Кърджали

732 кв.м.Незастроен УПИ ІІІ-общ., кв.8 по ПУП на с.Скалище, Община Кърджали, с площ 654 кв.м., отреден за жилищно строителство, актуван с Акт за частна общинска собственост №5009 от 07.09.2017г., вписан в Служба по вписванията- Кърджали с Дв. Вх. №3808 от 02.10.2017 г., парт.50253, Акт №5, том 13, дело 2445/2017 г.

с. Скалище, общ. Кърджали

654 кв.м.Незастроен УПИ ХІІІ, кв.18 по ПУП на с.Скалище, Община Кърджали, с площ 663 кв.м., отреден за жилищно строителство, актуван с Акт за частна общинска собственост №5183 от 17.01.2018г.

с. Скалище, общ. Кърджали

663 кв.м.Незастроен УПИ ІХ-общ., кв.21 по ПУП на с.Скалище, Община Кърджали, с площ 581 кв.м., отреден за жилищно строителство, актуван с Акт за частна общинска собственост №5123 от 24.11.2017г.

с. Скалище, общ. Кърджали

581 кв.м.Незастроен УПИ І-общ., кв.20 по ПУП на с.Скалище, Община Кърджали, с площ 854 кв.м., отреден за жилищно строителство, актуван с Акт за частна общинска собственост №5120 от 17.11.2017г., вписан в Служба по вписванията- Кърджали с Дв. Вх. №4750 от 29.11.2017 г., парт.51175, Акт №48, том 16, дело 3083/2017 г.

с. Скалище, общ. Кърджали

854 кв.м.Незастроен УПИ ІІІ-общ., кв.21 по ПУП на с.Скалище, Община Кърджали, с площ 559 кв.м., отреден за жилищно строителство, актуван с Акт за частна общинска собственост №5121 от 17.11.2017г., вписан в Служба по вписванията- Кърджали с Дв. Вх. №4751 от 29.11.2017 г., парт.51176, Акт №49, том 16, дело 3084/2017 г.

с. Скалище, общ. Кърджали

559 кв.м.Незастроен УПИ ІV -общ., кв.21 по ПУП на с.Скалище, Община Кърджали, с площ 568 кв.м., отреден за жилищно строителство, актуван с Акт за частна общинска собственост №5119 от 15.11.2017г., вписан в Служба по вписванията- Кърджали с Дв. Вх. №4749 от 29.11.2017 г., парт.51174, Акт №47, том 16, дело 3082/2017 г.

с. Скалище, общ. Кърджали

568 кв.м.Незастроен УПИ V-общ., кв.21 по ПУП на с.Скалище, Община Кърджали, с площ 634 кв.м., отреден за жилищно строителство, актуван с Акт за частна общинска собственост №5113 от 10.11.2017г., вписан в Служба по вписванията- Кърджали с Дв. Вх. №4745 от 29.11.2017 г., парт.51169, Акт №43, том 16, дело 3078/2017 г.

с. Скалище, общ. Кърджали

634 кв.м.Незастроен УПИ V, кв.5 по ПУП на с.Петлино, Община Кърджали, с площ 573 кв.м., отреден за жилищно строителство, актуван с Акт за частна общинска собственост №5012 от 11.09.2017г., вписан в Служба по вписванията- Кърджали с Дв. Вх. №3810 от 03.10.2017 г., парт.50255, Акт №7, том 13, дело 2447/2017 г.

с. Петлино, общ. Кърджали

573 кв.м.Незастроен УПИ VІ, кв.5 по ПУП на с.Петлино, Община Кърджали, с площ 636 кв.м., отреден за жилищно строителство, актуван с Акт за частна общинска собственост №5013 от 11.09.2017г., вписан в Служба по вписванията- Кърджали с Дв. Вх. №3811 от 03.10.2017 г., парт.50256, Акт №8, том 13, дело 2448/2017 г.

с. Петлино, общ. кърджали

636 кв.м.Незастроен УПИ VІІ, кв.5 по ПУП на с.Петлино, Община Кърджали, с площ 598 кв.м., отреден за жилищно строителство, актуван с Акт за частна общинска собственост №5014 от 11.09.2017г., вписан в Служба по вписванията- Кърджали с Дв. Вх. №3864 от 05.10.2017 г., парт.50287, Акт №49, том 13, дело 2487/2017 г.

с. Петлино, общ. Кърджали

598 кв.м.Сграда на бивше кметство с.Резбарци, Община Кърджали, едноетажна, масивна със застроена площ 98 кв.м., ведно с дворно място от 506 кв.м., съставляващо УПИ ХV-247, кв.19 по ПУП на с.Резбарци, актуван с Акт за частна общинска собственост №5117 от 13.11.2017г., вписан в Служба по вписванията- Кърджали с Дв. Вх. №4791 от 04.12.2017 г., парт.42610,51314, Акт №77, том 16, дело 3113/2017 г.

с. Резбарци, общ. Кърджали

Земя –

506 кв.м.

Сграда –

98 кв.м.
Поземлен имот с пл.сн.№150, кв.10 по ПУП на с.Брош, община Кърджали, с площ 30 кв.м., актуван с Акт за частна общинска собственост №5124 от 29.11.2017г.

с.Брош, община Кърджали

30 кв.м.Незастроен УПИ ХІ-119, кв.17 по ПУП на с.Пепелище, Община Кърджали, с площ 543 кв.м., отреден за жилищно строителство, актуван с Акт за частна общинска собственост №5158 от 10.01.2018г.

с.Пепелище, община Кърджали

543 кв.м.

Незастроен УПИ ІV -89,90, кв.18 по ПУП на с.Царевец, Община Кърджали, с площ 716 кв.м., отреден за жилищно строителство, актуван с Акт за частна общинска собственост №5126 от 05.12.2017г.

с.Царевец, община Кърджали

716 кв.м.

Поземлен имот с идентификатор 37438.101.154 по кадастрална карта на с.Кобиляне, община Кърджали, с начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10м/, с площ 695 кв.м., съставляващ УПИ ІІІ-19, кв.9 по ПУП на с.Кобиляне, община Кърджали, актуван с Акт за частна общинска собственост №5160 от 11.01.2018г.

с.Кобиляне, община Кърджали

695 кв.мНезастроен УПИ ІІ, кв.4а по ПУП на с.Охлювец, Община Кърджали, с площ 505 кв.м., отреден за жилищно строителство, актуван с Акт за частна общинска собственост №5139 от 19.12.2017г.

с.Охлювец, общ.Кърджали

505 кв.м.УПИ ІІІ-36, кв.19 по ПУП на с.Опълченско, Община Кърджали, с площ 748 кв.м., отреден за жилищно строителство, актуван с Акт за частна общинска собственост №5184 от 17.01.2018г.

с.Опълченско, община Кърджали

748 кв.м.


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет