Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община кърджали за 2018 г


VIII. ПРИДОБИВАНЕ НА ИМОТИ ОТ ОБЩИНА КЪРДЖАЛИжүктеу 0.75 Mb.
бет3/4
Дата02.04.2019
өлшемі0.75 Mb.
түріПрограма
1   2   3   4

VIII. ПРИДОБИВАНЕ НА ИМОТИ ОТ ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ
1. Чрез изкупуванеИмот

Местонождение

площ

1.

Частта на „Устра-Холдинг”АД гр.Кърджали от Общежитие №2, находящо се в гр.Кърджали, ул.”Генерал Делов”№3, представляваща: полуподземен етаж с идентификатор 40909.118.221.7.1 със застроена площ 531 кв.м. и начин на трайно ползване: склад; първи етаж с идентификатор 40909.118.221.7.2 със застроена площ 541 кв.м. и начин на трайно ползване: жилище, апартамент и втори етаж с идентификатор 40909.118.221.7.3 със застроена площ 531 кв.м. и начин на трайно ползване: жилище, апартамент по Кадастрална карта на гр.Кърджали, ведно с 60,150% идеални части от общите части на сградата в размер на 102,98 кв.м. и 60,150% идеални части от правото на строеж върху земята, съгласно Нотариален акт за собственост на недвижим имот №17/15.03.2002г., том 1, рег.№988, н.дело №95 от 2002г., вписанв Службата по вписвания-кърджали с вх.Рег.№361 от 15.03.2002г., Акт №74, том 2, дело №302/2002г. и Нотариалет акт за поправка на Нот.акт№95/2013г., том 1, рег.№ 1743, нот.дело №95, вписан в Службата по вписванията-Кърджали, вх.№ 1888/2013г. и акт№196, том 6, дело 1194/2013г.

гр.Кърджали, ул.”Генерал Делов” №3

1 603 кв.м.

2.

Имот с идентификатор 40909.122.172, находящ се в гр.Кърджали, „Промишлена зона-изток”, с площ 4076 кв.м., с начин на трайно ползване: За второстепенна улица по Кадастрална карта на гр.Кърджали, собственост на „Интернешънъл пауър съплай” АД гр.София и „Темпо-транспорт” ООД гр.Кърджали.

гр. Кърджали, „Промишлена зона-изток”

4076 кв.м.


2.Чрез отчуждаване
Описание

Местонождение

площ

1.

Части от поземлени имоти, попадащи в зона засегната от сметище в землище с.Вишеград, Община Кърджали, съгласно одобрен ПУП-ПП /Подробен устройствен план - Парцеларен план/ с Решение № 16 по Протокол № 1 от заседание на Общински съвет-Кърджали, проведено на 23.02.2017 г., както следва:

1.1. За случаите с парично общетение:

- 11,200 дка от Поземлен имот с № 019026 по КВС на землище с.Вишеград, Община Кърджали, с НТП: нива, пета категория на земята, с площ 11,200 дка, собственост на насл.Станил Ангелов Чернев;

- 0,994 дка от Поземлен имот с № 021005 по КВС на землище с.Вишеград, Община Кърджали, с НТП: нива, пета категория на земята, с площ 5,201 дка, собственост на Шефкет Бекиров Мюмюнов;

- 3,800 дка от Поземлен имот с № 021007 по КВС на землище с.Вишеград, Община Кърджали, с НТП: нива, пета категория на земята, с площ 3,800 дка, собственост на насл.Юсуф Халибрямов Хасанов;

- 3,097 дка от Поземлен имот с № 021008 по КВС на землище с.Вишеград, Община Кърджали с НТП: нива, пета категория на земята, с площ 3,097 дка, собственост на насл.Батур Вълков Станков.

1.2. За имотно обезщетение, чрез замяна на частен имот с общински имоти:

- 19,796 дка от Поземлен имот с № 021006 по КВС на землище с.Вишеград, Община Кърджали, с НТП: нива, пета категория на земята, с площ 21,000 дка, собственост на Хатидже Мустафа Ахмед, чрез обезщетяване със следните общински имоти:

- поземлен имот с №016009, находящ се в землището на с.Вишеград, община Кърджали, местност „Батаклък”, с площ 13.835дка и начин на трайно ползване: нива, седма категория на земята по Карта на възстановена собственост на землище с.Вишеград, актуван с Акт за частна общинска собственост №4687 от 29.06.2016г.

- Поземлен имот с №015037, находящ се в землището на с.Вишеград, община Кърджали, местност „Батаклък”, с площ 8.563дка и начин на трайно ползване: нива, пета категория на земята по Карта на възстановена собственост на землище с.Вишеград, актуван с Акт за частна общинска собственост №3665 от 22.10.2013г.
с. Вишеград, общ. Кърджали

11,200 дка


0,994 дка

3,800 дка

3,097 дка

19,796 дка
13,835 дка

8,563 дка2.

За нуждите на водоснабдяване на с.Главатарци, Община Кърджали, за изграждане напорен резервоар 200 куб.м със санитарно-охран.зона в землището на с.Зелениково, съгласно одобрен ПУП-ПЗ /Подробен устройствен план – План за застрояване/ с Решение № 60 по Протокол № 3 от заседание на Общински съвет-Кърджали, проведено на 30.03.2017 г., както следва:

- Част в размер на 0,112 дка от поземлен имот с №000130 по КВС на землище с.Зелениково, община Кърджали, местност „Кереметлик”, с начин на трайно ползване: нива, Категория на земята при неполивни условия: осма, целия с площ 2,00дкас.Зелениково, община Кърджали

0,112 дкаIХ. ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЕКТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
Терен за паркиране, находящ се в поземлен имот с идентификатор 40909.118.236 /вътрешен двор на хотел „България”

бул. „България”,

гр. Кърджали300 кв.м.Маси №1, №2 и №3 за плодове и зеленчуци /до входа на МБАЛ „д-р Ат. Дафовски”/ , гр. Кърджали


бул.”Беломорски”,

гр. Кърджали8,00 кв.м.Маса №3 за плодове и зеленчуци, кв.”Студен кладенец”, гр. Кърджали

ул.”Металург”,

гр. Кърджали7,60 кв.м.Павилиони в Археологичен комплекс „Перперикон”община Кърджали


Помещения в сградата на бивш ГНС


гр. Кърджали


Помещение в стара сграда на ул. ”Отец Паисий”№3, до бивш Градски съвет, гр. Кърджали

гр.Кърджали

20,00 кв.м.Помещения в сградата на бивш ОНС


гр. Кърджали


Помещение в бл. „Славей” 3, І етаж, гр. Кърджали, с площ 97,00 кв.м.- за търговска дейност

бл. „Славей” 3, І етаж, гр. Кърджали

97,00 кв.м.Помещение на ул. „Иван Вазов” № 2, гр. Кърджали

ул. Иван Вазов № 2, гр. Кърджали

32,00 кв.м.Помещение за търговска дейност в комплекс „Арпезос”

гр. Кърджали

105 кв.м.Помещения в сградата на битов комбинат с. Мост

с. Мост,

община Кърджали
Помещения в бивше училище с. Звиница

с. Звиница, общ. Кърджали


Свободни кабинети в сградата на бивша стоматологична поликлиника, бул. „Тракия”, гр. Кърджали.


Бул. „Тракия”,

гр. Кърджали
Лекарски кабинет в Здравна служба кв. „Гледка”, гр. Кърджали

кв. „Гледка”,

гр. Кърджали27,13 кв.м.Лекарски кабинет в Здравна служба с. Опълченско

с. Опълченско, община Кърджали

38,00 кв.м.

  1. ,
Лекарски кабинет в Здравна служба с.Миладиново

с.Миладиново

община Кърджали40,00 кв.м.Лекарски кабинет в Здравна служба с. Скалище

с. Скалище,

община Кърджали12,00 кв.м.Лекарски кабинет в Здравна служба с. Стремци

с. Стремци, община Кърджали

35,00кв.м.Лекарски кабинает в Здравна служба с. Широко поле

с. Широко поле, община Кърджали

31,00 кв.м.Кабинет по дентална медицина в Здравна служба с. Бойно

с. Бойно, община Кърджали

28,00 кв.м.Кабинет по дентална медицина в Здравна служба с.Чифлик

с.Чифлик

община Кърджали23,00 кв.м.Кабинет по дентална медицина в Здравна служба с.Костино


с.Костино

община Кърджали20,00 кв.м.Кабинет по дентална медицина в Здравна служба с. Миладиново

с. Миладиново, община Кърджали

21,00 кв.м.Кабинет по дентална медицина в Здравна служба с. Мост, община Кърджали

с. Мост, община Кърджали

16,00 кв.м.Кабинет по дентална медицина в Здравна служба с. Рани лист

с. Рани лист, община Кърджали

20,00 кв.м.Търговско помещение в сградата на битов комбинат, с. Широко поле


с. Широко поле,

община Кърджали52,00 кв.м.Помещение в бивша фурна с. Бойно

с. Бойно, община Кърджали

55,00 кв.м.Помещение /автобусна спирка/в с. Кобиляне

с. Кобиляне, община Кърджали

8,00 кв.м.Помещение в сградата на кметство с. Чилик

с.Чилик, община Кърджали

10,00 кв.м.Помещение /физкултурен салон/в сградата на закритото ОУ”Г. Бенковски”

ул. „Републиканска”, гр. Кърджали

273 кв.м.Стадион „Дружба”

гр.Кърджали, бул.”Беломорски”, парк „Простор”

31 640 кв.м.Зала за вдигане на тежести на първи етаж в спортен комплекс “Арпезос”

СК„Арпезос” ул.”Републиканска” гр.Кърджали


1174,78 кв.м.Зала за спортни игри /волейбол, баскетбол/ на втори етаж в спортен комплекс “Арпезос”

СК„Арпезос” ул.”Републиканска” гр.Кърджали

1174,78 кв.м.Боксова зала на трети етаж в спортен комплекс “Арпезос”

СК„Арпезос” ул.”Републиканска” гр.Кърджали

263,00 кв.м.


Х. ОТДАВАНЕ НА МИКРОЯЗОВИРИ ПОД НАЕМ НА ОПЕРАТОР


1.

Микроязовир с кад. номера №000133, №000027 и

№000818 по КВС на землищата на с.Невестино,

с.Иванци и с.Рани лист


с.Невестино,

с.Иванци и с.Рани лист
66,633дка

2.

Микроязовир с кад. №011037 по КВС на

землището на с.Мурговос.Мургово

21,2737дка

3.

Микроязовир с кад. №012046 по КВС на

землището на с.Жинзифовос.Жинзифово


41,656дка

4.

Микроязовир с кад. номера №000028 и №000086 по

КВС на землищата на с.Соколяне и с.Ястребс.Соколяне и с.Ястреб

33,511дка

5.

Микроязовир с кад. №000001 по КВС на землището на

с.Висока полянас.Висока поляна

67,561дка

6.

Микроязовир с кад. номера №012045, №000045 и

№000146 по КВС на землищата на с.Бойно,

с.Каменарци и с.Кокошане


с.Бойно, с.Каменарци и с.Кокошане

9,398дка

7.

Микроязовир с кад. №000011 по КВС на землището на

с.Мъдрецс.Мъдрец

12,272дка

8.

Микроязовир с кад. №000433 по КВС на землището на

с.Бели пластс.Бели пласт


12,639дка

9.

Микроязовир с кад. №000014 и №000174 по КВС на

землищата на с.Миладиново и с.Рудинас.Миладиново и с.Рудина

21,200дка

10.

Микроязовир с кад.№000036, №000227, №000228 и №000271 по КВС на землищата на с.Божак, с.Крушевска и с.Чеганци

с.Божак, с.Крушевска и с.Чеганци

47,405дка

11.

Микроязовир с кадастрален №017011 по картата за възстановената собственост на землището на с.Татково, с площ 27,012 дка, актуван с Акт за публична общинска собственост №2554/21.07.2009 год.

с.Татково

27,012дка

12.

Микроязовир с кадастрални номера №016038 и №016042 по картата за възстановената собственост на землището на с.Бащино, с площ 15,900 дка, актуван с Акт за публична общинска собственост №2547/20.07.2009 год.

с. Бащино

15,900дка

13.

Микроязовир с кадастрален №000494 по картата за възстановената собственост на землището на с.Рани лист, с площ 13,251 дка, актуван с Акт за публична общинска собственост №1050/30.06.2003 год.

с. Рани лист

13,251дка

14.

Микроязовир с кадастрален №000089 по картата за възстановената собственост на землището на с.Охлювец, с площ 25,435 дка, актуван с Акт за публична общинска собственост №2550/20.07.2009 год.

С. Охлювец

25,435дкаДостарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет