Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост, както следва: в точка Продажба по реда на чл. 35 от зос чрез публичен търг или публично оповестен конкурсДата22.05.2018
өлшемі282.5 Kb.
#29444
түріПрограма
О Б Щ И Н А К О С Т И Н Б Р О Д

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КОСТИНБРОД

СОФИЙСКА ОБЛАСТ


На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, съгласно чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет Костинброд на свое заседание, проведено на 03.09.2011 година, прие


Р Е Ш Е Н И Е № 905
Приема .Актуализация на годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост, както следва:
1.В точка 2.Продажба по реда на чл.35 от ЗОС – чрез публичен търг или публично оповестен конкурс:

- Имот №038048 с площ от 2.118 дка, находящ се в землището на с.Безден, местност „Куката“, Община Костинброд, начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия : пета, незастроен;

- Имот №038059 с площ от 7.173 дка, находящ се в землището на с.Безден, местност „Куката“, Община Костинброд, начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия : пета, незастроен;

- Имот №038064 с площ от 1.533 дка, находящ се в землището на с.Безден, местност „Блато“, Община Костинброд, начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия : шеста, незастроен;

- Имот №038047 с площ от 1.923 дка, находящ се в землището на с.Безден, местност „Бистрица“, Община Костинброд, начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия : шеста, незастроен;

- Имот №000110 с площ от 1.584 дка, находящ се в землището на с.Безден, местност „Бистрица“, Община Костинброд, начин на трайно ползване: пасище, мера, категория на земята при неполивни условия : десета, незастроен;

- Имот №010014 с площ от 3.700 дка, находящ се в землището на с.Безден, местност „Бистрица“, Община Костинброд, начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия : десета, незастроен;

- Имот № 000548 с площ от 0.479 дка, находящ се в землището на с.Петърч, Община Костинброд, начин на трайно ползване: пасище, мера, категория на земята при неполивни условия :четвърта, незастроен;2.В точка 4.Продажба по реда на чл.15, ал.3, и ал.5 и чл.17 от ЗУТ, във връзка с регулационни промени, както следва:

-Имот №569, площ 220.00 кв.м., кв.24 по плана на с.Драговищица, община Костинброд;

-Имот №575, площ 19.00 кв.м., кв.3 по плана на с.Драговищица, община Костинброд;

-Имот №155, площ 110.00 кв.м., кв.4 по плана на с.Понор, община Костинброд;3.В точка 5. Продажба на земя – частна общинска собственост на собственика на законно построена върху нея сграда, както следва:

Стр.1 от 2

- УПИ ХХI-129, площ 620.00 кв.м. от кв.17 по плана на с.Понор, община Костинброд;4.В точка 7. Право на ползване, предоставяне за безвъзмездно управление и отдаване под наем, чрез публичен търг или конкурс на имоти – общинска собственост, както следва:

-Част от имот – публична общинска собственост, представляващ част от фоайе, находящо в сграда НЧ“Св.св.Кирил и Методий – 1890“, с площ 10.00 кв.м.;5.В точка 9.Отстъпено право на строеж, както следва:

-  Учредяване право на пристрояване на съществуваща сграда, построена върху имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ III - „За ОЖС“, кв.100, по плана на гр.Костинброд, РЗП на правото на пристрояване – 12.43кв.м. за изграждане на стълби към търговски обект;

- Учредяване право на строеж за изграждане на нежилищен (търговски) обект – кафе аперитив със ЗП – 64.00 кв.м., в УПИ V-„За кооперативен пазар“, кв.108а, по плана на гр.Костинброд;

-Учредяване право на строеж за изграждане на нежилищен обект – каптаж със ЗП – 45,31 кв.м., в имот № 000165 в землището на с.Безден, местност „Изворци“, община Костинброд;

6. В точка 15. Признаване право на собственост и предоставяне на имоти – общинска собственост, съгласно ЗСПЗЗ, както следва:

- имот № 078156, местност „Дуй гъс”, с.Бучин проход, Община Костинброд с площ 1.976 дка;ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Васил Михайлов/


Стр.2 от 2
О Б Щ И Н А К О С Т И Н Б Р О Д

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КОСТИНБРОД

СОФИЙСКА ОБЛАСТ


На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост и чл.55, ал.1, т.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет Костинброд на свое заседание, проведено на 03.09.2011 година, прие


Р Е Ш Е Н И Е № 906

Дава съгласие да бъде извършено прекратяване на съсобственост, както следва:


1.Между Община Костинброд и Георги Кирилов Витков и Филип Кирилов Филипов на недвижим имот, представляващ УПИ IХ -20, 522, кв.15 по плана на с.Драговищица, община Костинброд, целият с площ 738.00 кв.м.
1.1. За имот № 522, кв. 15 с площ 96.00 кв.м. по плана на с.Драговищица, община Костинброд, актуван с акт за частна общинска собственост №403/2009г., лицата - Георги Кирилов Витков и Филип Кирилов Филипов да заплати на общината сумата в размер на 1152.00 лв.
1.2.Всички разноски по извършване на сделката да бъдат за сметка на Георги Кирилов Витков и Филип Кирилов Филипов.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Васил Михайлов/

Стр.1 от 1
О Б Щ И Н А К О С Т И Н Б Р О Д

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КОСТИНБРОД

СОФИЙСКА ОБЛАСТ


На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, § 27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи, Общински съвет Костинброд на свое заседание, проведено на 03.09.2011 година, прие


Р Е Ш Е Н И Е № 907

1. Да се предоставят на наследници на Павел митов дойчев следния имот:
1.1. Имот № 078156 находящ се в землището на с.Бучин проход, местност „Дуй гъс” ЕКАТТЕ 07171, община Костинброд, площ – 1,976 дка, начин на трайно ползване – ливада, сатегория на имота при неполивни условия – шеста, /земя придобита съгласно чл.19 от ЗСПЗЗ/. Площ за възстановяване 1.976 дка, съгласно скица – проект № Ф00690/13.07.2011 година от „Общинска служба по земеделие” – гр.Костинброд.
2. Възстановеният имот да се отпише от актовите книги за имотите – общинска собственост и да се предаде на наследници на Павел Митов Дойчев.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Васил Михайлов/

Стр.1 от 1
О Б Щ И Н А К О С Т И Н Б Р О Д

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КОСТИНБРОД

СОФИЙСКА ОБЛАСТ


На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.6, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.46, ал.1 и чл.57 от Наредбата на Общинския съвет по чл.8, ал.2 от ЗОС за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 224/07.11.2008 г., Общински съвет Костинброд на свое заседание, проведено на 03.09.2011 година, прие

Р Е Ш Е Н И Е № 908
І. Обявява за частна общинска собственост – следните имоти:
1.Имот № 000110, находящ се в землището на с.Безден, местност „Бистрица“, ЕКАТТЕ 03191, Община Костинброд с площ 1.584 дка, категория на имота при неполивни условия – десета, начин на трайно ползване: пасище, мера, актуван с АПОС № 161/2011г. на кмета на общината, незастроен.

2. Имот № 000548, находящ се в землището на с.Петърч, ЕКАТТЕ 56215, Община Костинброд с площ 0.479 дка, категория на имота при неполивни условия – четвърта, начин на трайно ползване: пасище, мера, актуван с АПОС № 160/2011г. на кмета на общината, незастроен.


II. Дава съгласие за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижими имоти – частна общинска собственост, при начални тръжни цени, както следва:

1.1.Имот № 000110, находящ се в землището на с.Безден, местност „Бистрица“, ЕКАТТЕ 03191, Община Костинброд с площ 1.584 дка, категория на имота при неполивни условия – десета, начин на трайно ползване: пасище, мера, актуван с АПОС № 161/2011г. на кмета на общината, незастроен. Начална тръжна цена – 6 336.00 лв.

1.2.Имот № 000548, находящ се в землището на с.Петърч, ЕКАТТЕ 56215, Община Костинброд с площ 0.479 дка, категория на имота при неполивни условия – четвърта, начин на трайно ползване: пасище, мера, актуван с АПОС № 160/2011г. на кмета на общината, незастроен. Начална тръжна цена – 3 832.00 лв.

1.3.Имот № 038048, находящ се в землището на с.Безден, местност „Куката“, ЕКАТТЕ 03191, Община Костинброд с площ 2.118 дка, категория на имота при неполивни условия – пета, начин на трайно ползване: нива, актуван с АЧОС № 721/2011г. на кмета на общината, незастроен. Начална тръжна цена – 8472.00 лв.

1.4. Имот № 038059, находящ се в землището на с.Безден, местност „Куката“, ЕКАТТЕ 03191, Община Костинброд с площ 7.173 дка, категория на имота при неполивни
Стр.1 от 2

условия – пета(7.166) шеста (0.007), начин на трайно ползване: нива, актуван с АЧОС № 722/2011г. на кмета на общината, незастроен. Начална тръжна цена – 28 692.00 лв.

1.5. Имот № 038064, находящ се в землището на с.Безден, местност „Блато“, ЕКАТТЕ 03191, Община Костинброд с площ 1.533 дка, категория на имота при неполивни условия –шеста, начин на трайно ползване: нива, актуван с АЧОС № 723/2011г. на кмета на общината, незастроен. Начална тръжна цена – 6 132.00 лв.

1.6. Имот № 038047, находящ се в землището на с.Безден, местност „Бистрица“, ЕКАТТЕ 03191, Община Костинброд с площ 1.923 дка, категория на имота при неполивни условия –шеста, начин на трайно ползване: нива, актуван с АЧОС № 724/2011г. на кмета на общината, незастроен. Начална тръжна цена – 7 692.00 лв.

1.7.Имот № 010014, находящ се в землището на с.Безден, местност „Бистрица“, ЕКАТТЕ 03191, Община Костинброд с площ 3.700 дка, категория на имота при неполивни условия –десета, начин на трайно ползване: нива, актуван с АЧОС № 725/2011г. на кмета на общината, незастроен. Начална тръжна цена – 14 800.00 лв.
2. При повторно провеждане на търга поради неявяване на участници, одобрените вече начални тръжни цени на имотите да бъдат намалени с 10 %.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Васил Михайлов/

Стр.2 от 2


О Б Щ И Н А К О С Т И Н Б Р О Д

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КОСТИНБРОД

СОФИЙСКА ОБЛАСТ

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.38, ал.2 от ЗОС и чл.52, ал.2 от Наредбата на Общинския съвет по чл.8, ал.2 от ЗОС, за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 224/07.11.2008 г., Общински съвет Костинброд на свое заседание, проведено на 03.09.2011 година, прие
Р Е Ш Е Н И Е № 909
1. Учредява възмездно право на пристрояване без търг и конкурс към сграда – построена върху имот – частна общинска собственост, актуван с акт № 359/08.08.2001 г. /УПИ ІІІ „За ОЖС, кв100 по плана на гр.Костинброд, целия с площ от 4580.00 кв.м./;
2. Правото на пристрояване е в полза на ТПК „Победа-КД” собственик на част от първи етаж, представляващ „ОФИС” от жилищен блок със ЗП – 107.48 кв.м., находящ се в УПИ ІІІ „За ОЖС” от кв.100 по плана на гр.Костинброд целия с площ 4580.00 съгласно нотариален акт № 75, том рег.№ 3149, дело № 423 от 2010 г. и нотариален акт № 109, том ІІ, рег.№ 1966 дело № 260 от 2010 г.;
3. Застроена площ 12,43 кв.м. за изграждане на стълби;
4. Стойност на учреденото право на пристрояване – 974,14 лв. без ДДС;
5. Всичко разходи свързани със сключването на договора са за сметка на ТПК „Победа” КД представлявано от Димитър Максимов Димитров.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Васил Михайлов/
Стр.1 от 1
О Б Щ И Н А К О С Т И Н Б Р О Д

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КОСТИНБРОД

СОФИЙСКА ОБЛАСТ


На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 и ал.8 от ЗОС и чл.16 от Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет Костинброд на свое заседание, проведено на 03.09.2011 година, прие
Р Е Ш Е Н И Е № 910

1.Дава съгласие да се проведе търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост, актуван с АПОС № 3/30.03.2006 г., а именно: 10.00 кв.м. от фоайето на сгрпада НЧ „Св.Св.Кирил и Методий-1890” гр.Костинброд, Софийска област за търговска дейност – продажба на закуски, пакетирани хранителни стоки, топли и безалкохолни напитки и др. при начална тръжна цена – 40.00 лв. /без ДДС/ и за срок от 5 /пет/ години;


2. Упълномощава кмета на общината да извърши необходимите действия по изпълнение на процедурите по т.1.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Васил Михайлов/

Стр.1 от 1


О Б Щ И Н А К О С Т И Н Б Р О Д

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КОСТИНБРОД

СОФИЙСКА ОБЛАСТ

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.6 от Закона за общинската собственост и чл.102, ал.6 от Закона за лечебните заведения, Общински съвет Костинброд на свое заседание, проведено на 03.09.2011 година, прие
Р Е Ш Е Н И Е № 911

1. Дава съгласие да се отдаде на д-р Румен Христов Бързанов под наем недвижим имот – частна общинска собственост, а именно: помещение, находящо се в северното крило на ІІ-ри етаж на сграда „Поликлиника”, ул.”Ломско шосе” № 35, гр.Костинброд, с площ 16.00 кв.м. за здравни дейности /развиване на физиотерапия/ за задоволяване на съответните нужди на населението, за срок от 3 /три/ години и наемна месечна цена 6.40 /шест лева и четиридесет стотинки/ лева;


2. Възлага на кмета на общината да подпише договор, съгласно т.1 за условията за ползване на помещението.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Васил Михайлов/

Стр.1 от 1


О Б Щ И Н А К О С Т И Н Б Р О Д

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КОСТИНБРОД

СОФИЙСКА ОБЛАСТ

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.45, ал.2, т.1 и чл.56 от Наредбата на Общинския съвет по чл.8, ал.2 от ЗОС за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 224/07.11.2008 г. и във връзка с чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ, Общински съвет Костинброд на свое заседание, проведено на 03.09.2011 година, прие
Р Е Ш Е Н И Е № 912

І. Дава съгласие за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, както следва:


1. Поземлен имот № 569 с площ 220.00 кв.м. /собственост на община Костинброд/, включен в УПИ ХVІІ-450 /собственост на Румен Йорданов Величков/, находящ се в кв.24 по плана на с.Драговищица, община Костинброд.
1.1. Румен Йорданов Величков да заплати на община Костинброд сумата от 2640.00 лв., както и всички разноски свързани с продажбата.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Васил Михайлов/

Стр.1 от 1


О Б Щ И Н А К О С Т И Н Б Р О Д

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КОСТИНБРОД

СОФИЙСКА ОБЛАСТ


На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.6 от Закона за общинската собственост и чл.102 от Закона за лечебните заведения, Общински съвет Костинброд на свое заседание, проведено на 03.09.2011 година, прие
Р Е Ш Е Н И Е № 913
1. Дава съгласие да се отдаде на ЕТ „Д-р Андрей Милчев – ИППМП” и ЕТ

„Д-р радка Туякова – АИПМП” под наем недвижим имот – частна общинска собственост, а именно: помещения с площ 49,70 кв.м. находящи се на І-ви и ІІ-ри етажи в сграда „Здравен дом”, с.Петърч, общ.Костинброд за здравни дейности /лекарски кабинети/ за срок от 5 /пет/ години и наемна месечна цена 19.88 /деветнадесет лева и осемдесет и осем стотинки/лева;


2. Възлага на кмета на общината да подпише договор съгласно т.1 за условията за ползване на общинска собственост.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Васил Михайлов/

Стр.1 от 1


О Б Щ И Н А К О С Т И Н Б Р О Д

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КОСТИНБРОД

СОФИЙСКА ОБЛАСТ


На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.37, ал.4 от ЗОС и чл.49, ал.5, т.5 от Наредбата на Общинския съвет по чл.8, ал.2 от ЗОС, за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 224/07.11.2008 г. и във връзка с чл.64, ал.1, т.2 и ал.2 от ЗУТ, Общински съвет Костинброд на свое заседание, проведено на 03.09.2011 година, прие
Р Е Ш Е Н И Е № 914

1. Учредява възмаздно право на строеж без търг или конкурс за изграждане на нов каптаж и обслужваща постройка към него, върху имот – частна общинска собственост, актуван с акт № 486/13.11.2009 г. за имот с № 000165 по плана на с.Безден, местност „Изворци”, община Костинброд целия с площ 0,932 дка, начин на трайно ползване – ливада, категория на имота при неполивни условия – шеста;


2. Правото на строеж е в полза на „Енвайренментал проджект медиджмънт”АД представлявано от Иво Иванов Трингов;
3. Разгъната застроена площ – 45.31 кв.м.;
4. Стойност на учреденото право на пристрояване – 448,00 лв. без ДДС;
5. Всичко разходи свързани със сключването на договора са за сметка на „Енвайранментал проджект мениджмант”АД.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Васил Михайлов/
Стр.1 от 1
О Б Щ И Н А К О С Т И Н Б Р О Д

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КОСТИНБРОД

СОФИЙСКА ОБЛАСТ

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 във връзка с чл.110, ал.1, т.4 от ЗУТ и Протокол № 04 от 2011 година на ОЕСУТ т.9 и във връзка с чл.62 от АПК, Общщински съвет Костинброд на свое заседание, проведено на 03.09.2011 година, прие
Р Е Ш Е Н И Е № 915
Допуска поправка на явна фактическа грешка в предходно Решение № 844/28.04.2011 година на ОбС-Костинброд, като се добави думата „и водоснабдяване”.
Решението да се обнародва в „Държавен вестник” съгласно чл.129, ал.1 от ЗУТ и може да бъде обжалвано пред Административния съд по реда на чл.214 от ЗУТ.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Васил Михайлов/

Стр.1 от 1


О Б Щ И Н А К О С Т И Н Б Р О Д

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КОСТИНБРОД

СОФИЙСКА ОБЛАСТ

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.67 от ПМС № 334/29.12.2010 г. за изпълнението на държавния бюджет на Р България и Решение № 779/18.02.2011 г. на ОбС-Костинброд, Общински съвет Костинброд на свое заседание, проведено на 03.09.2011 година, прие


Р Е Ш Е Н И Е № 916

Общински съвет Костинброд утвърждава списък на лицата, работещи в учебните заведения и детски градини на територията на община Костинброд, както следва:


ПОИМЕНЕН СПИСЪК НА ПЪТУВАЩИТЕ УЧИТЕЛИ

ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2011 – 2012 ГОДИНА


І. СОУ „Д-р Петър Берон” – гр.Костинброд:

1. Лиляна Иванова Найденова - начален учител – - от с.Петърч;

2. Татяна Георгиева Русева - начален учител – - от гр.София;

3. Румяна Данова Захариева - възпитател - - от гр.София;

4. Красимира Илиева Георгиева - учител по история - от с.Петърч;5. Георги Сашов Радонов - учител по ФК,спорт-от гр.София;

6. Константин Методиев Кънев - учител по математика-от гр.София;

7. Ангел Великов Кьосев - учител по хореография-от гр.София;

8. Елена Филипова Димитрова - учител по химия - от гр.Сливница;

9. Любомир Миров Димитров - възпитател от гр.София;

10.Мартина Алексиева Георгиева - ръководител компютърен к-т от гр.София;


ІІ. Първо ОУ „Васил Левски” – гр.Костинброд:

1. Полина Николова Петрова - логопед - от гр.София;

2. Анелия Викторова Златанова - учител БЕЛ - от гр.София;

3. Петранка Димитрова Ангелова - учител по история - от гр.София;

4. петър Христов Машков - учител по история - от гр.София;
ІІІ. Второ ОУ „Васил Левски” – гр.Костинброд:

1. Екатерина Иванова Радулова - учител по музика от - с.Петърч;

2. Виолина Емилова Евтимова - начален учител - от с.Петърч;

3. Цветанка Георгиева Димитрова - старши учител - от гр.София;

4. Валя Данаилова Бранкова - старши учител - от с.Безден;

5. Албена Григорова Георгиева - възпитател - от гр.София;


Стр.1 от 2

ІV. ОУ „Отец Паисий” – с.Петърч:

1. Иво Симеонов Георгиев - Директор - от гр.Костинброд;

2. Даниела Станиславова Колева - - от гр.Костинброд;

3. Людмила Огнянова Григорова - от гр.Костинброд;

4. Наташа Михайлова Михнева - от гр.София;

5. Василка Добринова Петрова - от гр.Драгоман;

6. Милена Симеонова Падалска - от с.Опицвет;

7. Елица Любомирова Златанова - от с.Опицвет;

8. Мариела Григорова Иванова - от гр.Сливница;
V. ОУ „ОТЕЦ ПАИСИЙ” – с.Драговищица:

1. Пенка Петрова Делистоянова - Директор - от гр.Костинброд;

2. Домникия Степановна Гречанли- учител по математика - от гр.София;

3. Лилия Василева Василева – начален учител - от гр.София;

4. Юлиана Георгиева Лозанова-учител по история - от гр.Костинброд;

5. Таня Гинева Пейчева - от гр.София;


VІ. ОДЗ „ПРОЛЕТ” – гр.Костинброд:

1. Десислава Крумова Димитрова – Директор - от с.Опицвет;

2. Мария Василева Иванова - от с.Петърч;

3. Димитрина Еленкова Арсова - от с.Петърч;


VІІ. ЦДГ „ВИОЛИНА” – с.Петърч:

1. Светлана Иванова Славкова – Директор - от гр.Костинброд;

2. Йорданка Михайлова Стаменова – учител - от гр.Костинброд;

3. Нелка Цанова Радулова – учител - от гр.Костинброд;

4. Зоя Ведова Александрова – учител - от гр.Костинброд;

5. Роса Георгиева Кръстанова – учител - от гр.Костинброд;

6. Мариана Кирилова Окманова – учител - от гр.Костинброд;

7. Верка Иванова Дудинска – учител - от гр.Костинброд.

-

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Васил Михайлов/

Стр.2 от 2


О Б Щ И Н А К О С Т И Н Б Р О Д

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КОСТИНБРОД

СОФИЙСКА ОБЛАСТ


На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл.20, ал.ал.1, 2 и 3, чл.20„а”, ал.1 и ал.2 от ЗНП, § 9 и § 10, ал.1 и ал.2 от Закона за изменение и допълнение на Закона за народната просвета в сила от 05.10.2010 г., Общински съвет Костинброд на свое заседание, проведено на 03.09.2011 година, прие
Р Е Ш Е Н И Е № 917

Дава съгласие за въвеждане на задължителната продучилищна подготовка за децата, навършили петгодишна възраст за учебната 2011/2012 година.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Васил Михайлов/

Стр.1 от 1


О Б Щ И Н А К О С Т И Н Б Р О Д

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КОСТИНБРОД

СОФИЙСКА ОБЛАСТ

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл.11, ал.1, ал.2 и ал.5 и чл.11 „а”, ал.1 от Наредба № 7 /29.12.2000 г. /изм.в ДВ бр.4 от 15.01.2010 г./, Общински съвет Костинброд на свое заседание, проведено на 03.09.2011 година, приеР Е Ш Е Н И Е № 918
Разрешава съществуването на паралелки под утвърдения минимум за училищата на територията на община Костинброд, састо следва:
1. СОУ, „Д-р Петър Берон” - гр.Костинброд:

VІІІ клас - 8 ученика;

Х клас -15 ученика;
2. І-во ОУ „Васил Левски” - гр.Костинброд;

ІІ „а” клас - 13 ученика;

VІ „а” клас - 14 ученика;

VІ „б” клас - 16 ученика/ 15 редовна + 1 индивидуална форма/;

VІІІ клас - 10 ученика;
3. ІІ-ро ОУ „Васил Левски” - гр.Костинброд;

І-ви клас - 12 ученика;

ІІІ клас - 15 ученика;

ІV клас - 15 ученика;

VІ клас - 14 ученика;

VІІІ клас - 12 ученика;


4. ОУ „Отец Паисий” - с.Петърч:

І-ви клас - 12 ученика;

ІІ-ри клас - 12 ученика;

ІІІ клас - 15 ученика;

V-ти клас - 12 ученика;

VІІ клас - 16 ученика;

VІІІ клас - 8 ученика;
Стр.1 от 2
5. ОУ „Отец Паисий” – с.Драговищица:

І-ви клас - 11 ученика;

ІІ-ри клас - 4 ученика;

ІV клас - 6 ученика;

V-ти клас - 8 ученика;

VІ клас - 8 ученика;

VІІ клас - 8 ученика;

VІІІ клас - 8 ученика;

С предложение за сливане на ІІ-ри и ІV-ти класове.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Васил Михайлов/

Стр.2 от 2
О Б Щ И Н А К О С Т И Н Б Р О Д

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КОСТИНБРОД

СОФИЙСКА ОБЛАСТ

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл.27, ал.2 от ППЗНП, Общински съвет Костинброд на свое заседание, проведено на 03.09.2011 година, приеР Е Ш Е Н И Е № 919

Дава съгласие за откриване на подготвителна полудневна група към ІІ-ро ОУ „Васил Левски” – гр.Костинброд от началото на учебната 2011/2012 година.ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Васил Михайлов/

Стр.1 от 1


О Б Щ И Н А К О С Т И Н Б Р О Д

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КОСТИНБРОД

СОФИЙСКА ОБЛАСТ

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и чл.16 „в”, ал.1 от Наредба № 2 от 15.03.2002 година на МТС за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, Общински съвет Костинброд на свое заседание, проведено на 03.09.2011 година, приеР Е Ш Е Н И Е № 920

1. Да се проведе процедура по реда на Закона за обществените поръчки за възлагане на обществен превоз на пътници с автобуси по Републиканската транспортна схема на междуобластни маршрутни автобусни линии между град София и населени места на територията на община Костинброд;


2. Упълномощава Кмета на общината да извърши необходимите правни и фактически действия за изпълнение на т.1 от настоящото решение.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Васил Михайлов/

Стр.1 от 1


О Б Щ И Н А К О С Т И Н Б Р О Д

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КОСТИНБРОД

СОФИЙСКА ОБЛАСТ


На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.59, ал.2 от Закона за концесиите, Общински съвет Костинброд на свое заседание, проведено на 03.09.2011 година, прие

Р Е Ш Е Н И Е № 921
Общински съвет Костинброд като взе предвид отразеното в Протокол от 18.08.2011 година на комисия, назначена от Кмета на община Костинброд и в изпълнение на Решение № 883/30.06.2011 година
І. Определя за концесионер на концесия за услуга на обект публична общинска собственост, язовир „Безден”, с.Безден, община Костинброд, Софийска област с обща площ от 134,840 дка и състоящ се от:

- язовир „Безден” – имот № 000190 с площ 130,882 дка, находящ се в землището на с.Безден, местността „язовир Безден”, община Костинброд, Софийска област с акт за публична общинска собственост № 53/23.11.2009 година;

- друг воден терен – имот № 000161 с площ 1,634 дка, находящ се в землището на с.Безден, местността „Гочова воденица”, община Костинброд, Софийска област с акт за публична общинска собственост № 54/23.11.2009 година;

- предпазна дига – имот № 000235, с площ 2,324 дка, находящ се в землището на с.Безден, местността „Язовир Безден”, община Костинброд, Софийска област, акт за публична общинска собственост № 55/24.11.2009 година класирания на второ място участник ЕТ „ДИВА-БИСЕР ЙОСИФОВ”, рег.по ф.дело № 1403/1999 година на Софийски окръжен съд, Фирмено отделение, БУЛСТАТ 130090168, със седалище и адрес на управление, с.Безден, община Костинброд.

ІІ. На основание чл.59, ал.1, т.1 от ЗК конкретизира условията на концесията и правата и задълженията в съответствие с офертата на участника, определен за концесионер, както следва:

Предлагано годишно концесионно плащане в размер на 2 100 лева /две хиляди и сто лева/;Инвестиции в обекта на концесията и в инфраструктурата около обекта, в размер на 107 120 /сто и седем хиляди сто и двадесет/лева – след преговорите за

подобряване на офертата, и на насочени към възстановяване и поддържане на съществуващата инфраструктура и създаване на нова с оглед развитие на дейностите за отдих и развлечение за укрепителни и други мероприятия.


Предлаган размер на годишната банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението на концесионния договор, но не по-малък от концесионното възнаграждение в размер на 2100 лв./две хиляди и сто/лева;

Стр. 1 от 2Програма за разкриване на работни места:

В съответствие с планираните дейности и инвестиционни намерения в програмата е предвидено първата година да бъде насочено едно лице технически отговорник за дейностите и осъществяващ охрана и ежедневно наблюдение на обекта и съоръженията около него.

Предвидено е през втора и трета година назначаването на трима души, а след изграждане на заведение за бързо хранене да се назначи още един човек. Предвидени са средства за социални дейности, както и за подобряване охраната на труда.

При преговорите за подобряване на офертата на участника е предложено разкриването на още едно работно място през десетата година от срока на договора.


ІІІ. Възлага на кмета на община Костинброд да сключи договор за концесия в срок не по-късно от три месеца от влизане в сила на решението при спазване установените правила по Закона за концесиите, Правилника за прилагане на Закона за концесиите и условията на документацията за възлагане на концесията, както и решенията на концедента за откриване на процедурата и за определяне на концесионер.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Васил Михайлов/

Стр.2 от 2


О Б Щ И Н А К О С Т И Н Б Р О Д

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КОСТИНБРОД

СОФИЙСКА ОБЛАСТ


На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.56, ал.2 от ЗУТ, Общински съвет Костинброд на свое заседание, проведено на 03.09.2011 година, прие

Р Е Ш Е Н И Е № 922

Дава съгласие за поставяне на преместваем на павилион /3,00 х 4,00 м/ 12 кв.м. – УПИ V, кв. 173 по плана на гр.Костинброд.ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Васил Михайлов/

Стр.1 от 1


О Б Щ И Н А К О С Т И Н Б Р О Д

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КОСТИНБРОД

СОФИЙСКА ОБЛАСТ


На основание чл.20, във връзка с чл.17, ал.1, т.2, чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1, във връзка с чл.8, т.1, чл.9, ал.2, чл.12, ал.2, чл.59, ал.1 и чл.109 от ЗУТ и Протокол № 9 от 2011 година на ОЕСУТ, т.2, Общински съвет Костинброд на свое заседание, проведено на 03.09.2011 година, прие


Р Е Ш Е Н И Е № 923

Одобрява проект ПЗ /план за застрояване/ за ниско жилищно строителство в паркова среда за имот 622038, местност „Средорек”, гр.Костинброд зона с малка височина /Жм/ кота корниз 7 м, 2 етажа, плътност 20 %, Кинт 0,5, озеленяване 60 % и свободно застрояване”.


Решението да се обнародва в „Държавен вестник” съгласно чл.129, ал.1 от ЗУТ и може да бъде обжалвано пред Административния съд по реда на чл.214 от ЗУТ.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Васил Михайлов/

Стр.1 от 1
О Б Щ И Н А К О С Т И Н Б Р О Д

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КОСТИНБРОД

СОФИЙСКА ОБЛАСТ

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 във връзка с чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ и Протокол № 13 от 2011 година на ОЕСУТ, т.24, Общински съвет Костинброд на свое заседание, проведено на 03.09.2011 година, прие
Р Е Ш Е Н И Е № 924

Одобрява проект за ПУП-ПП /Подробен устройствен план – парцеларен план/ за елементи на техническата инфраструктура – разпределителен газопровод от гр.Костинброд до с.Голяновци по трасето на поземлени имоти ПИ 0000081 и ПИ 0000083 и ПИ № 700062 – полски път в землището на гр.Костинброд.ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Васил Михайлов/

Стр.1 от 1
О Б Щ И Н А К О С Т И Н Б Р О Д

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КОСТИНБРОД

СОФИЙСКА ОБЛАСТ

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 във връзка с чл.1101 ,л.1, т.5 от ЗУТ и Протокол № 13 от 2011 година на ОЕСУТ т.25, Общински съвет Костинброд на свое заседание, проведено на 03.09.2011 година, приеР Е Ш Е Н И Е № 925

Одобрява проект за ПУП-ПП /Подробен устройствен план – парцеларен план/ за елементи на техническата инфраструктура водопровод за питено-битови нужди и канализация по от ул.”Възход” до ул.”Струма” по на ПИ 631061 полски път през ПИ 631031 – гр.Костинброд.ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Васил Михайлов/

Стр.1 от 1


О Б Щ И Н А К О С Т И Н Б Р О Д

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КОСТИНБРОД

СОФИЙСКА ОБЛАСТ


На основание чл.20, във връзка с чл.17, ал.1, т.2, чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1, във връзка с чл.8, т.1, чл.9, ал.2, чл.12, ал.2, чл.59, ал.1 и чл.109 от ЗУТ и Протокол № 13 от 2011 година на ОЕСУТ, т.23, Общински съвет Костинброд на свое заседание, проведено на 03.09.2011 година, прие

Р Е Ш Е Н И Е № 926

Одобрява проект ПЗ /план за застрояване/ за ниско жилищно строителство/ за имот 750040, местност „Бяла земя”, с.Драговищица, общ.Костинброд, зоня с малка височина /Жм/, кота корниз 10 м, 3 етажа, плътност 40 %, Кинт 1,0, озеленяване 40 % и свободно застрояване”.


Решението да се обнародва в „Държавен вестник” съгласно чл.129 ал.1 от ЗУТ и може да бъде обжалвано пред Административния съд по реда на чл.214 от ЗУТ.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Васил Михайлов/

Стр.1 от 1


О Б Щ И Н А К О С Т И Н Б Р О Д

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КОСТИНБРОД

СОФИЙСКА ОБЛАСТ

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Костинброд на свое заседание, проведено на 03.09.2011 година, прие
Р Е Ш Е Н И Е № 927

Не дава съгласие за запазване предназначението на предоставения имот общинска собственост на Дирекция „Социално подпомагане”-Костинброд за срок до 31.12.2018 година.ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Васил Михайлов/

Стр.1 от 1


О Б Щ И Н А К О С Т И Н Б Р О Д

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КОСТИНБРОД

СОФИЙСКА ОБЛАСТ

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Костинброд на свое заседание, проведено на 03.09.2011 година, прие
Р Е Ш Е Н И Е № 928

Освобождава църковното настоятелство на „СВ.ВМЧК МИНА” от техническа такса строително разрешение, местен денък 0 2 % и режийни разноски – 2 % за учредяване на безвъзмездно право на строеж върху УПИ ХІІІ-„За църква”, кв.96 по плана на гр.Костинброд, целия с площ 1231.00 кв.м. /актуван с акт за частна общинска собственост № 598/2010 г. на кмета на общината/ за изграждане на храм „Св.Мина” с разгъната застроена площ – 558.00 кв.м.ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Васил Михайлов/

Стр.1 от 1О Б Щ И Н А К О С Т И Н Б Р О Д

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КОСТИНБРОД

СОФИЙСКА ОБЛАСТ

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.42, ал.6, във връзка с чл.42, ал.4 от ЗМСМА, Общински съвет Костинброд на свое заседание, проведено на 03.09.2011 година, прие
Р Е Ш Е Н И Е 929

Не избира за временно изпълняващ длъжността кмет на община Костинброд Георги Апостолов Влайков – зам.кмет на община Костинброд.ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Васил Михайлов/

Стр.1 от 1


О Б Щ И Н А К О С Т И Н Б Р О Д

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КОСТИНБРОД

СОФИЙСКА ОБЛАСТ

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и чл.42, ал.6 от ЗМСМА, Общински съвет Костинброд на свое заседание, проведено на 03.09.2011 година, прие
Р Е Ш Е Н И Е № 930

Избира за временно изпълняващ длъжността кмет на кметство с.Петърч, община Костинброд Валентина Серафимова Григорова – ст.счетоводител в кметство Петърч, считано от датата на регистрация на кмета на кметство с.Петърч като кандидат за общински съветник до полагане на клетва на новоизбрания кмет на кметство.ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Васил Михайлов/

Стр.1 от 1


О Б Щ И Н А К О С Т И Н Б Р О Д

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КОСТИНБРОД

СОФИЙСКА ОБЛАСТ

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и чл.42, ал.6 от ЗМСМА, Общински съвет Костинброд на свое заседание, проведено на 03.09.2011 година, приеР Е Ш Е Н И Е № 931

Избира за временно изпълняващ длъжността кмет на кметство с.Голяновци, община Костинброд Валентина Йосифова Александрова – технически сътрудник „ГРАО” в кметство Голяновци, считано от датата на регистрация на кмета на кметство Голяновци като кандидат за общински съветник до полагане на клетва от новоизбрания кмет на кметство.ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Васил Михайлов/

Стр.1 от 1


О Б Щ И Н А К О С Т И Н Б Р О Д

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КОСТИНБРОД

СОФИЙСКА ОБЛАСТ


На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.13, ал.1 и ал.2 от Наредба № 1 на ОбС, Общински съвет Костинброд на свое заседание, проведено на 03.09.2011 година, прие

Р Е Ш Е Н И Е № 932

1. Възлага на Кмета на общината да извърши необходимите съгласувания и организира изграждането на изкуствени неравности по улица „Охрид” между кръстовищата с улиците „Христо Ботев” и „Асен Златарев” с цел ограничаване скоростта на движението и предотвратяване на ПТП;2. Съоръженията да бъдат изградени със следните параметри: широчина 1.00 м и височина – 10 см;


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Васил Михайлов/

Стр.1 от 1
Каталог: wp-content -> uploads -> file -> reshenia
reshenia -> Решение №233/07. 02. 2005 г на Обс-костинброд, Общински съвет Костинброд на свое заседание, проведено на 04. 07. 2008 година, прие
file -> Қазақтың ұлттық ойыны – «Тәуекел» Бауржанов Азамат Бауржанулы «Рыков атындағы орта мектебі»
file -> Учебное пособие для самостоятельной работы иностранных студентов международного факультета по специальности 12020101
file -> Повишаване на обществената информираност за новото Рамсарско място в България „Карстов комплекс Драгоманско блато”
reshenia -> Решение Общински съвет Костинброд дава съгласие
reshenia -> Васил Гълъбов Михайлов Председател на Общински съвет Костинброд: уважаеми колеги, общинско ръководство, граждани, Откривам третото редовно заседание
reshenia -> Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост, както следва: в точка Продажба по реда на чл. 35 от зос чрез публичен търг или публично оповестен конкурс се добавят следните имоти
reshenia -> Софийска област
reshenia -> Васил Гълъбов Михайлов Председател на Общински съвет Костинброд: уважаеми колеги, общинско ръководство, граждани, Добър ден на всички, откривам четиридесет и петото редовно заседание


Достарыңызбен бөлісу:
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет