Програма за управление на отпадъците за периода 2010 декември 2013 гбет1/6
Дата01.03.2018
өлшемі1.13 Mb.
#19057
түріПрограма
  1   2   3   4   5   6

ОБЩИНА ДРЯНОВО

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 2010 – декември 2013 год.

___________________________________________________________________________________________________

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА
ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ
ЗА ПЕРИОДА 2010 – декември 2013 г.

Приета с решение №500/23.09.2010 г.

на Общински съвет - Дряново

Дряново, септември 2010 г.
СЪДЪРЖАНИЕ

1

РАЗДЕЛ І ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА РАЙОНА 2

1. КРАТКА ГЕОГРАФСКА И ИТОРИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА. 2

2. АДМИНИСТРАТИВНО – ТЕРИТОРИАЛНА ХАРАКТЕРИТИКА 7

3. СОЦИАЛНО - ДЕМОГРАФСКА ХАРАКТЕРИСТИКА 8

РАЗДЕЛ ІІІ 17

СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ 17

2.ПРИОРИТИЗИРАНЕ НА ПРОБЛЕМИТЕ 38

ПРИЛОЖЕНИЕ: 42
РАЗДЕЛ І ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА РАЙОНА
1. КРАТКА ГЕОГРАФСКА И ИТОРИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА.1.1.Географско положение спрямо територията на страната

Община Дряново е разположена в ниските северни склонове на Централна Стара планина. Оградена е от съседните общини: Трявна, Габрово, Севлиево и Велико Търново. Заетата от общината площ възлиза на 248,433 кв.км, което представлява около 0,247% от територията на страната.

По шосе Община Дряново отстои на 25 км от гр. Велико Търново и на 20 км от гр. Габрово. През територията на Общината преминава ж.п. линия Русе - Горна Оряховица - Стара Загора.

1.2.Топографска характеристика

Релефът на Дряновска община е хълмист и нископланински, включващ в себе си северната нископланинска редица от моноклиналните ридове, разделени от надлъжните кулоарни долини на реките Дряновска, Андъка и Янтра. Преобладават склоновите равнини с наклон 10о – 15о. Хоризонталното разчленение на релефа варира от 1,5 до 3,0 км., а вертикалната 100 – 200 м. Формира се характерния инверсен тип релеф.

В територията на общината влиза платовидното възвишение Стражата, бронирано от долнокредните варовици: баремски, алпски, албски и е силно окарстено. Наред с повърхностния карст, представен от валози, въртопи, подземния карст е оформил група от пещерите: “Бачо Киро”, “Андъка” и “Поличките”. В стражата се намира и най-високата точка – Минин чукар с надморска височина 704м.

Дряновска река, заедно с притока си река Андъка проломяват Страженското възвишение като образуват живописни, но трудно проходими проломи. Реката силно се всича в баремските варовици и формира скаровидната си долина. По нейното протежение върху двата бряга се разпростира гр.Дряново. Надморската височина на община Дряново, в посока север – юг се колебае от 180 до 640м.

Град Дряново се характеризира с правоъгълната си конфигурация, разположен по

долината на река Дряновска. Надморската му височина е от 234 до 300 м.

Климатът е умерено-континентален, характеризиращ се със снежна, но не много студена зима и прохладно лято. Средната годишна температура е 10,0о – 10,5оС, а средната януарска температура е 1,3оС. Устойчивото задържане на отрицателните денонощни амплитуди

продължава от 40 до 50 дни. Средната юлска температура е 21,9оС. Абсолютната максимална температура 40оС е измерена през месец август.

Средната относителна влажност на въздуха е 75%, като най-високата е през януари 83% и най-ниската през август 63%.

Средните годишни валежи в района са 750 мм. През зимния период средния брой на дните със снежна покривка и между 55 – 65. Максимумът на валежите е пролетта (първичен) от месец март до първата половина на месец юни и през есента (вторичен). Минимумът на

валежите е лятото и зимата. При южен вятър – фьон, снегът бързо се стопява, а оттичащите се води, заедно с пролетните валежи причиняват големи наводнения – реките Дряновска и Янтра излизат от коритата си. През лятото при издигането на настъпващите неустойчиви въздушни маси в Предбалкана са причина за развитието през лятото на мощна гръмотевично-дъждовна облачност, която поражда поройни валежи и градушка. Характера на летните валежи е причина за интензивните ерозионни процеси по обезлесените склонове и за прииждането на реките.
Преобладаващите ветрове в района на гр. Дряново са северозападните. Най-чести са през януари и февруари 66% , а август 34% . Независимо от това те не оказват съществено влияние за влошаване на климатичните условия, тъй като притежават малка скорост. През лятото и есента носители на влажен и хладен въздух от планината са южните, югоизточните и югозападните ветрове.
1.3.Поземлени и горски ресурси

Преобладаващо значение за района имат светлосивите горски почви, на места глинеевидни с относително по-голяма дебелина и по-голяма диференциация на механичния състав.

От общата площ на общината най-висок дял заемат земеделските територии, чиято площ възлиза на 146 867 дка. За вътрешното преразпределение на земеделските територии роля играят съвкупност от фактори, основните от които са общите икономически трудности, спецификата на района и промените, настъпващи в сферата на земеделието.

На следващо място по площ са горските територии – 79 869 дка. От състоянието на горските екосистеми до голяма степен зависят състоянието на въздуха, противоерозионното състояние на почвите, биологичното разнообразие на района, местния климат.

Горите са съставени предимно от широколистни и смесени горски и храстови групи. Богато е разнообразието от дървесни видове, но тези, които заемат най-големи площи, са: мизийски бук, дъб, габър, горун и акация, изграждащи чисти и смесени фитоценози, като в състава им участват още липа, клек и др. От иглолистните видове най-често срещани са: бор и ела. Храстовата растителност е представена от драка, шипка, леска, глог, люляк, дрян и др.

Община Дряново се характеризира с висока степен на лесистност. Горските ресурси нямат промишлено значение. Основен проблем при стопанисването на горите остава незаконната сеч. Друг характерен за полупланинските райони проблем са ерозионните процеси.

Държавния горски фонд е с площ 50 381 дка , а частните гори – 29 570 дка.

Както при възстановяването на собствеността върху земеделските земи, така и при възстановяването на горите от горския фонд, се отчита тенденцията на многобройни разпокъсани парцели, с голям брой собственици. Това значително затруднява провеждането на каквито и да било лесоустройствени мероприятия.

По отношение на фауната регионът се характеризира с преобладаването на северноевропейски животински видове. От едрите бозайници се срещат благороден елен, сърна и дива свиня. Срещат се и някои хищници, като вълк, лисица, а от дребните - бялка, златка и язовец. Голямо е разнообразието на птици, влечуги и насекоми. В реките се срещат мряна, кефал, уклей, раци и др.
1.4.Водни ресурси

През територията на Дряновската община преминават напречно реките Янтра и Дряновска. Вследствие на специфичните геолого-морфоложки и климатични особености, районът се отличава със сравнително по-голяма водност от останалите райони на Предбалкана между 130 – 200 мм годишно. Пролетните дъждове и интензивното топене на снежната покривка по поречията на реките засилват тяхната поройност и ерозионните процеси. Средния годишен брой на приижданията е 40 – 50 дни.

Подземния отток на реките Дряновска и Янтра се увеличава в следствие на дренирането на водоносните карстови хоризонти. Карстовите форми формират подземната карстова хидрография. По- известни в на територията на община Дряново са карстовите извори Андъка и

Дряновски, които са разположени по левия бряг на река Янтра и река Дряновска в близост до оста на Страженската синклинала на 11 м над речните води. Те отводняват Стражата.


1.5. Подземни природни богатства

Общината е бедна на полезни изкопаеми. Съществуват няколко строителни кариери, предимно за камъни. В момента действаща е само една в с. Скалско.


1.6. Защитени територии и зони.

 • Защитени територии в община Дряново

Защитените територии са предназначени за опазване на биологичното разнообразие в екосистемите и на естествените процеси протичащи в тях, както и на характерни или забележителни обекти на неживата природа и пейзажи.

Закона за защитените територии /доп., обн., ДВ бр.62 от 31.07.2007г./, урежда категориите защитени територии, тяхното предназначение и режим на опазване и ползване, обявяване и управление.Категориите защитени територии са:

 • Резерват;

 • Национален парк;

 • Природна забележителност;

 • Природен парк;

 • Защитена местност.

На територията на Община Дряново се намират:

 • Защитена местност „Дряновски манастир с площ 311,6 ха. обявена със Заповед № РД – 1324 от 27.12.2002г. Дряновския манастир се намира на 4 км. западно от град Дряново, почти в централната част на България. Разположен е в долината на река Андъка, Дряновския манастир е кътче от природата на България с богато разнообразие на отвесни скални венци, пещери, уникални релефни форми, растителност и животински свят.

 • Природна забележителност пещера „Бачо Киро” с площ 0,2 ха обявена през 1962г.

Пещерата е археологически обект от национално значение. Пещера „ Бачо Киро” се намира в района на Дряновски манастир, в живописните каньони на река Андъка и река Дряновска. Пещерата е реконструирана с модернизиран туристически маршрут и осветление, с което се предлага удобство на посетителите да видят красиви зали и пещерни образувания.

 • Природна забележителност – Вековни дървета. На територията на община Дряново са регистрирани следните вековни дървета:


Природна забележителност – вековно дърво

Землище / местност

Обявена със Заповед №

1

Зимен дъб

с. Славейково

851/10.08.1983г.

2

Бряст

с. Гостилица

851/10.08.1983г.

3

Зимен дъб

с. Петковци

1027/01.12.1982г.

4

Цер

с.Малки Българени / Кръста

1027/01.12.1982г

5

Обикновен бук

с. Русиновци / Клатура

1027/01.12.1982г

6

Обикновен бук

с. Шушня / Ливадите

1027/01.12.1982г

7

Зимен дъб

с.Големи Българени / Копачетата

1027/01.12.1982г

8

Зимен дъб

с.Големи Българени / Друма

1027/01.12.1982г

9

Зимен дъб

с.Големи Българени / Друма

1027/01.12.1982г

10

Скоруша

с. Русиновци / Клатура

1027/01.12.1982г

11

Вековен дъб - благун

с. Долни Драгойча / Ливадата

583/26.10.1981г.

12

Зимен дъб

с. Караиванца / Корията

384/17.06.1980г.

13

Зимен дъб

с. Каломен

657/13.10.1979г.Закона за биологичното разнообразие / изм. и доп..,ДВ бр.64 от 07.08.2007г./ регламентира изграждането на Национална екологична мрежа, включваща защитени зони, като част от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000. Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 има за цел да гарантира дългосрочно запазване на типовете природни местообитания и популации на видове, които са с европейска значимост. Тя включва специални защитени райони, определени от страните-членки на Европейския съюз, съгласно Директивата за запазване на природните местообитания и Директивата за защита на дивите птици.

Съгласно чл.8 ал.1 т.2 на Закона за биологичното разнообразие, на територията на Община Дряново има четири защитени зони, които попадат в Европейската екологична мрежа с цел:

- Запазване на площта на природните местообитания и местообитанията на видовете и техните популации, предмет на опазване в рамките на защитената зона.

- Запазване на естественото състояние на природните местообитания и местообитанията на видове, предмет на опазване в рамките на защитената зона, включително и на естествения за тези местообитания видов състав, характерни видове и условия на средата.

- Възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние на приоритетни природни местообитания и местообитания на видове, както и на популации на видовете, предмет на опазване в рамките на защитената зона.

Защитени зони на територията на Община Дряново

река Янтра BG 0000183

Дряновски манастир BG 0000214

Дряновска река BG 0000214

Скалско BG 0000263


Защитена зона

Предмет на опазване


Река Янтра

BG 0000183

 • Бозайници

Голяма подковоност / Rhinolophus ferrumequinum, Дългопръст нощник / Myotis capaccinii

Дългокрил прилеп / Miniopterus schreibersi

Средиземноморски подковоност / Rhinolophus blasii, Лалугер / Spermophilus citellus

Южен подковоност / Rhinolophus Euryale, Малък подковоност / Rhinolophus hipposideros

Остроух нощник / Myotis blythii, Голям нощник / Myotis myotis


 • Риби

Распер / Aspius aspius, Брияна / Chalcalburnus chalcoides

Голям щипок / Cobitis elongate, Обикновен щипок / Cobitis teania

Белопера кротушка / Gobio albipinnatus, Балканска кротушка / Gobio kessleri

Ивичест бибан / Gymnocephalus schraetzer, Виюн / Misgurnus fossilis

Сабица / Pelecus cultratus, Горчивка / Rhodeus sericeus amsrus

Малка вретенарка / Zingel streber, Черна балканска мряна / Barbus meridionalis

Балкански щипок / Sabanejewia aurata


Дряновски манастир

BG 0000214

 • Бозайници

Подковоност на Мехели, Малък подковоност / Rhinolophus hipposideros

Голям подковоност / Rhinolophus ferrumequinum

Южен подковоност / Rhinolophus Euryale, Остроух нощник / Myotis blythii

Дългокрил прилеп / Minopterus schreibersi, Голям нощник / Myotis myotis

Европейски вълк / Canis lupus, Видра / Lutra lutra

Европейска норка / Mustela lutreola, Степен пор / Mustela eversmannii • Риби

Черна / балканска/ мряна / Barbus meridionalis

Балкански щипок / Sabanejewia aurata • Безгръбначни

Голям сечко / Cerambyx cerdo, Огневка диспар / Lycaena dispar

Дряновска река

BG 0000214

Алувиални гори с Alnus glutinosa and Fraxinus excelsior. Хидрофилни съобщества от високи треви в равнините и в планинския до алпийския пояс

 • Риби

Черна / балканска / мряна / Barbus meridionalis, Малка кротушка / Gobio uranoscopus

Горчивка / Rhodeus sericeus amarus, Балкански щипок / Sabanejewia aurataСкалско

BG 0000263

 • Природни местообитания

Термофилни букови гори / Cephalanthero-Fagion

Балканско-панонски церово-горунови гори / Panonian-Balkanic turkey oak-sessile oak forests

Панонски гори / Pannonic woods with Quercus petraea and Carpinus betulus

Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик / Festuco-Brometalia – важни местообитания на орхидеи

Субпанонски степни тревни съобщества / Sub-continental steppic grasslands

Низинни сенокосни ливади / Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis


Вид на териториите

2006г./ дка

2009г./ дка

Земеделски територии

148 517

146 867

Горски територии

80 531

79 869

Водни течения и водни площи

1 473

1 473

Територии за добив на полезни изкопаеми, кариери, сметища

10

22

Защитени територии, природни забележителности, исторически места, санитарно охранителни зони „А”

3 338

3 338

Територии за транспорт и инфраструктура

2 570

2 580Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет