Програма за управление на отпадъците за периода 2010 декември 2013 г


АДМИНИСТРАТИВНО – ТЕРИТОРИАЛНА ХАРАКТЕРИТИКАбет2/6
Дата01.03.2018
өлшемі1.13 Mb.
#19057
түріПрограма
1   2   3   4   5   6

2. АДМИНИСТРАТИВНОТЕРИТОРИАЛНА ХАРАКТЕРИТИКА2.1 Брой кметства и кметски наместничества, населени места и други урбанизирани територии

Община Дряново включва 63 населени места – 1 (един) град и 62 села.

Град Дряново е център на община от 3- ти функционален тип.

В общината има 3 кметства и 11 кметски наместничества:Кмества – с. Царева Ливада, с. Гостилица, с. Ганчовец

Кметски наместничества – с. Керека , с. Маноя , с. Соколово, с. Косарка, с. Радовци, с.Янтра, с.Денчевци, с. Славейково, с. Скалско, с. Краиванца, с. Длъгня
2.2. Териториална близост до група населени места в община Дряново.

Разстоянията между гр. Дряново и кметствата в общината по шосе са както следва:

с.Царева ливада – 5.3км.,

с. Гостилица – 9км.,

с. Ганчовец – 5.1км.,

с. Соколово – 9.9км.,

с. Скалско – 7.3км.,

с. Славейково – 10км.,

с. Длъгня – 12.4км.,

с. Маноя – 12.9км.,

с. Радовци – 12км.,

с. Караиванца – 5.5км.,

с. Косарка – 11.6км.,

с. Керека – 7.2км.,

с. Янтра – 13.2км.

с. Денчевци – 5.1км.

Отдалечеността между отделните села и общинския център варира от 5.1км. до 14.4км. Средното разстояние между селата и общинския център е 9.7км.
2.3. Местните органи на самоуправление, имаща отношение към управлението на отпадъците.

- Кмет /кметски наместник/ • Заместник кмет

 • Директор Дирекция “УТИСП”

 • Експерт “Екология” при Дирекция “УТИСП”

 • Експерт „Инвеститорски контрол” при Дирекция “УТИСП”

Структурата на местните органи на самоуправление, които имат отношение към управлението на отпадъците е в съответствие със Закона за местното самоуправление и местната администрация.

3. СОЦИАЛНО - ДЕМОГРАФСКА ХАРАКТЕРИСТИКА
  1. Население, гъстота, процент на градското население

Към м. януари 2010г. населението с постоянен адрес в общината е 10 615 жители. Очертава се намаление на населението на общината ежегодно от 150 до 220 души.

Безработицата по данни от 31.12.2009 г на територията на община Дряново е 10,58 %.


социално-икономически показатели

2002

2006

декември 2009

1

2

3

4

5

1.

Население

11 957 жители

11 125

10 619

2.

Обща площ на общината

248,5кв. км

248.5

248.5

3.

Гъстота на населението

48,1 ч/кв.км

44.7

42,7

4.

% на градското население

78%

82

83

5.

Общ брой на населените места

63

63

63
  1. Население по кметства и райони.

Населено място

2007

2008

2009

1

2

3

4

5

1.

гр. Дряново

9097

8991

8839

2.

с. Гърня

0

0

1

3.

с. Муця

0

0

0

4.

с. Крънча

0

0

0

5.

с. Царева ливада

742

731

697

6.

с.Бочуковци

2

2

2

7.

с. Горни Върпища

0

0

0

8.

с. Долни Върпища

1

1

1

9.

с. Джуровци

0

0

0

10.

с. Добрените

0

0

1

11.

с.Долни Драгойча

0

0

0

12.

с. Горни Драгойча

0

0

0

13.

с. Доча

1

1

3

14.

с. Искра

2

2

2

15.

с. Косилка

0

0

0

16.

с.Куманите

3

2

2

17.

с. Къртипъня

0

0

0

18.

с. Нейчовци

0

0

0

19.

с. Пърша

0

0

0

20.

с. Станча

0

0

0

21.

с. Сяровци

5

5

4

22.

с. Гостилица

353

337

305

23.

с.Ганчовец

157

155

148

24.

с.Руня

14

37

33

25.

с.Зая

36

14

14

26.

с.Саласука

3

2

2

27.

с. Геня

0

1

1

28.

с. Янтра

109

102

97

29.

с. Соколово

33

32

29

30.

с. Скалско

71

68

65

31.

с. Длъгня

16

14

9

32.

с. Катранджии

18

17

14

33.

с. Гоздейка

19

17

16

34.

с. Туркинча

20

19

17

35.

с. Маноя

31

29

25

36.

с. Радовци

113

112

117

37.

с. Русиновци

5

5

4

38.

с. Сухолоевци

0

0

0

39.

с. Шушня

2

2

1

40.

с. Дурча

3

3

2

41.

с. Големи Българени

3

4

2

42.

с. Малки Българени

0

0

0

43.

с. Банари

0

0

0

44.

с. Глушка

1

1

18

45.

с. Билкини

0

0

0

46.

с. Игнатовци

0

0

0

47.

с. Кукля

0

0

0

48.

с. Петковци

1

1

1

49.

с. Раданчето

0

0

2

50.

с. Караиванца

14

20

14

51.

с. Геша

4

4

3

52.

с. Ритя

1

1

1

53.

с. Балалея

0

0

0

54.

с.Косарка

41

37

30

55.

с.Славейково

36

33

28

56.

с. Керека

25

25

31

57.

с.Еленците

0

0

0

58.

с. Балванците

1

1

4

59.

с. Денчевци

17

16

14

60.

с. Чуково

12

11

8

61.

с.Плачка

0

0

0

62.

с. Пейна

7

7

6

63.

с. Каломен

4

4

4
ВСИЧКО:

11 023

10 864

10 619

4. ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНАТА. СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ.
  1. Икономическо състояние на общинатабюджет

2007год

2008год

2009год

Общински бюджет

7150157

9398321

9460873

държавни субсидии

4890204

7000061

7246702

собствени приходи

1295217

1897241

1746661


4.2. Водоснабдяване, канализация и отпадъчни води

Услугата водоснабдяване и канализация на територията на Община Дряново се извършва от „ВиК” ООД гр.Габрово – експлоатационен район Дряново. • Водоснабдяване

Град Дряново и още 12 населени места ползват вода от хидровъзел “Йовковци”, другите 8 централно водоснабдени села ползват вода от хидровъзел “Стоките” или местни кладенци и сондажи. Останалите 42 населени места ползват вода от местни чешми и кладенци. Водата от хидровъзел “Стоките” през летния сезон недостига  и населението ползва вода от местни водоизточници – кладенци и чешми. Водоснабдяването на с. Радовци, с. Русиновци и с. Шушня от сондажен кладенец до с. Русиновци става чрез вътрешна водопроводна мрежа, но амортизирането й причинява постоянни аварии, което налага извършване на цялостна подмяна. Като цяло водопреносната система обслужва 97,2% от населението при качество на водата 96%. Установена е обща загуба на вода в размер на 71 %, от които условни – 18 % и реални - 53 %. Последното говори за силната амортизация както на вътрешните, така и на довеждащите водопроводни системи. 

Поради сезонни колебания в дебита на ползваните основни водоизточници, както и сравнително високи загуби на вода, дължащи се на амортизираната водопроводна мрежа, някои селища в общината са със сезонен режим на водоползване • Канализация и отпадъчни води

Уличната канализация на град Дряново е изградена около 96 %, в с. Царева Ливада – около 48 %, а в с. Гостилица – около 30 %. Останалите селища имат частични наченки на изграждане на канализация и използват основно септични ями.

За гр. Дряново има разработени предпроектни проучвания за ГПСОВ, но по нататъшни действия са спрени поради липса на финансиране.

Липсата на пречиствателна станция за отпадни води на територията на общината застрашава увеличаването на замърсяването на реките, а по този начин и биологичното разнообразие в тях. Необходимо е да се търсят средства и възможности за кандидатстване по програми за външно финансиране за изграждане на пречиствателни станции и водопроводи до някои села в общината.

4.3. Електроенергийна система

Енергийната мрежа на град Дряново се състои от една подстанция 110/20 кV, която се захранва от два 110 кV далекопровода.Селищата на територията на Община Дряново се обезпечават от 10  20кV далекопроводи, които захранват общо 157 броя трафопостове, от които 37 не са собственост на “Електроразпределение Горна Оряховица” ЕАД – клон Габрово. Енергомрежата на технически подрайон Дряново освен селища от община Дряново обслужва и населени места от Севлиевска и Великотърновска общини.Годишното потребление на ел. енергия възлиза на около 32040000 хил. KW/h, като само около  20% от консумираната ел. енергия се ползва от промишлеността.

Планирано е газифициране на гр. Дряново, но изпълнението му зависи от броя на населението, състоянието на местната икономика и ниската възвръщаемост на инвестицията.Разработената от ЧТК схема на трасе на газо-разпределителна мрежа обхващаща почти целия град Дряново. Това ще даде възможност за по-лесно и икономически ефективно бъдещо разширяване на мрежата до други потенциални консуматори, в т.ч. и от битовия сектор.

През територията на общината преминава река Янтра, която предоставя възможности за изграждане на малки ВЕЦ. Към настоящия момент по протежението на реката са разположени две ВЕЦ – “Каломен” и “Янтра”. Необходимо е да се търсят организации, финансиращи подобни начинания на частни, държавни и общински инвеститори. 

Проучванията сочат, че Дряново е един от градовете с най–много слънчеви дни в България. Това се явява чудесна предпоставка за използване на слънчевата енергия като алтернативен енергоизточник.  

4.4. Промишленост

1. Производство на металообработващи инструменти:

ВСК “Кентавар”- ИЗ“Динамика” гр.Дряново – производство на металообработващи инструменти, технологична екипировка и оборудване2. Вагоностроене :

“Вагонен завод – Интерком” АД гр.Дряново – производство и ремонт на вагони.3. Производство на трансформатори:

„Унитраф” АД с. Соколово – производство на трансформатори .

„Унитраф” ООД гр. Дряново, „Изоматик - Лаборатория”ООД гр. Дряново – производство на транформатори и машини за точково заваряване, тороидални феритни трансформатори и бобини, преобразователи на еднофазно и трифазно напрежение.

4. Производство на радиатори и бойлери:

ЕТ „Вега – Валентин Жоров” гр. Дряново – производство на радиатори

ЕТ „Садида – Стефка Михайлова” гр. Дряново – производство на комбинирани бойлери

5. Производство на каучукови изделия

„Хевея” ООД гр. Дряново,

ЕТ „Марипен- Пенчо Вълков” гр. Дряново

6. Производство на пластмасови изделия:

„Поли Прим - П” ООД – производство на пластмасови изделия, консумативи за електроинсталации, изработка на кабелни канали, PVC тръби, гофрирани тръби и PVC профили.7. Производство на метални капачки за бутилки

“Успех – ССБ” ЕООД – производство на метални капачки за бутилки тип “Кроненкорки” и електро-инсталационни изделия.

ЕТ „Пенчо Станев” – производство на метални изделия

8. Металолеене.

ЕТ “Шушня” – отливки от цветни метали.

„Металолеене - Дряново” ООД - леярна

КПЗ “Върбаново” с. Царева ливада - ковашко пресов завод

“Тисина”- ЕООД, - производство на чугунени отливки

9. Дървообработване:

“Евростил” - ЕООД ” – мебели за бита и офис оборудване.

„Леа Трейдинг” ООД – производство на мебели

ТПК “Сила” с.Царева ливада – дърводелски цех – мебели, дограма, ламперии и др.

“Мебекс”-ЕООД - мебели

ЕТ “Румен Петров” – мебели

„Мебел - 2004” ООД - мебели

10. Строителство.

„Колю Фичето”ЕООД гр. Дряново– строителство, производство на варови и бетонови разтвори.

„Стринава” ООД, гр.Дряново - строителство

11. Текстил и конфекция

“Платекс” АД – производство на матраци, търговия с памучени тъкани и изделия от тях.

ЕТ “Рива 2 – Пламен Кънев” - производство на облекла.

ЕТ “Елит-Трявна” - производство на облекла.

ЕТ “Димона – Доника Цонева” - производство на облекла.

„Абкокомерс” ООД и „Нико 2003”ООД гр. Дряново - производство и търговия с платове,

изработка на облекла.

12. Хранително вкусова промишленост

“Чех – Йосив Новосад І” с.Соколово – кланица, цех за месодобив и месопрерабодка.

“Чех 99” ООД с.Соколово – мандра.

„В и В – Партньори” ООД с. Гостилица - мандра.

ЕТ„Калестров –Денчо Калестров” – производство на сладкарски изделия

ЕТ„Елина – Елка Казакова” – производство на сладкарски изделия

ЕТ „Мик – Милко Джагаров” – производство и продажба на мляко и млечни произведения.


4.5. Търговия и услуги

Доминираща тенденция в икономиката на България е създаването и развитието на малки и средни предприятия.

В края на 2009 год. общият брой на фирмите в Община Дряново с дейност в сферата на търговията и услугите – 182. Най-голям относителен дял се пада на фирмите от отрасъл търговия и ремонт – 60.68%.
Поради липса на достатъчно средства повечето от предприемачите, които започват свой самостоятелен бизнес, се насочват предимно към търговски и ремонтни дейности. Не е малък и делът на хотелите и ресторантите.

Следващата таблица показва структурата на дейностите в сферата на търговията и услугите в Община Дряново през 2009 год. Вижда се, че 60,68 % от фирмите са с предмет на дейност търговия и ремонт.
Отрасли

100%

1.Търговия и ремонт

60,68

2.Хотели и ресторанти

17,51

3.Транспорт и съобщения

8,13

4.Операции с имущество и бизнес услуги

3,42

5.Здравеопазване и социални дейности

5,98

6.Други дейности

1,42

7.Техническо обслужване и ремонт на автомобили /автосервизи/

1,71

9.Агенции свързани с превоз на товари.

0,43

10.Рекламна дейност

0,72


4.6 Селско стопанство

При съчетанието на агроклиматичните и почвените условия се създават условия за развитието на трайните насаждения: лозя, слива, фуражни култури, както и развитието на пасбищно животновъдство.

На територията на общината се отглежда предимно пшеница, ечемик, слънчоглед и царевица от трима арендатори и наематели на земя. През 2009 год. няма действащи земеделски кооперации. Регистрирани са 92 земеделски производители.

Животновъдният отрасъл е представен с отглеждането на едър и дребен добитък. Девет броя ферми са получили сертификати за съответствие с европейските изисквания.


4.7 Туризъм

Благоприятната екологична обстановка в съчетание с нископланинския релеф и умерено-континентален климат са добра предпоставка за развитието на рекреационния туризъм и отдиха на населението. Района на община Дряново има потенциал, който през последните години усилено се развива. Общината се оформя като дестинация за еднодневни посещения без нощувки най-вече от ученически групи и семейства с деца. Краткотрайният отдих е със среден престой около 2 дни.Природните дадености и наличието на различните природни форми, като скали, ждрела, пещери, защитените природни обекти, животински и растителни видове, правят района на община Дряново привлекателен за туристите. Обект на посещения са:

пещерата „Бачо Киро”, скалните образувания „Поличките”, “Дряновска екопътека”, Екопътека "От Дискодуратера до наши дни" и Екопътека "Via Ferrata" - Дряновски манастир

Архитектурни обекти :

Икономова къща – архитектурен паметник с национално значение, построена от майстор Колю Фичето около 1859 година;

Лафчиева къща - национален паметник на културата;
Мостът на Колю Фичетo - в махала „Боев яз” гр. в Дряново

Часовниковата кула - построена през 1778 година;

Останки от крепости: “Градът”, „Боруна”, „Стринава”, ”Липово градище” - от ранновизантииската епоха

Дискодуратера” - античната транспортно-търговска станция от II в. до с. Славейково.Религиозните обекти са притегателно място за множество туристи:

Дряновски манастир “Св. Архангел Михаил”
Манастирът се намира на 5 км. югозападно от гр. Дряново под причудливо извития източен скален венец на старопланинското плато “Стражата”, в красивите каньони на р.Дряновска и р.Андъка.Основан по времето на цар Калоян.

Църквата “Св. Никола” - национален паметник на културата, строена от майстор Колю Фичето през 1851 г.

Църквата “Св. Троица” - паметник на културата от средата на ХІХв. Разрешение за построяването на църквата е дадено със султански ферман, издаден в 1845г.

Църквата “Въведение Богородично” - строена през ХІХ в., върху основи на стар храм от XVв. С хармонично изграден комплекс от църква, камбанария, килийно училище /сега архиерейско наместничество/
Леглова база и капацитет

гр. Дряново капацитет
• Хотел-ресторант "Casa Volley" *** 40
• Парк–хотел "Дряново" *** 140
• Хотел "ОЛИМП" ** 26
• Хотел "Контакт" 10
• Къща "Герана" ** 5
• Къща за гости "Дряново" 10

Селата в община Дряново капацитет

с. Царева Ливада


• Хотел "Царева Ливада" 40
• Хотел "Куклите" *** 20
• Къща за гости "Царева ливада" 7
• Фамилен хотел "Капитаниос" 7
• Частна къща – Стина Начева 8
• Почивна база "Асеневци" 42
• Вила "4 сезона" 12
с. Ганчовец
• Възрожденска къща от ХІХ-ти век 8


Дряновски манастир капацитет
• Хотел "Дряново" *** 45
• Комплекс "Водопадите" 30
• Хижа "Бачо Киро" 75
• Къмпинг "Стринава" 50


Селата в община Дряново капацитет
с. Скалско
• Ловна резиденция "Скалско" 15
с. Пейна
• Комплекс "Пейна" ** 24
• Къща "Дядо Йончо" ** 8
с. Гостилица
• Комплекс "Белла Терра" 11
с. Керека
• Комплекс "Чардаците" ** 15
 1. ЕКОЛОГИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Основните проблеми, свързани с екологията , опазването на околната среда и в частност управление на отпадъците, които в момента стоят за разрешаване са следните:

 • Подобряване на организацията на сметосъбирането и сметоизвозването и на

дейностите по поддържане на чистотата на населените места ;

 • Утвърждаване на система за разделно събиране на отпадъците;

 • Контрол на състоянието на сметище в м. Градище (м.„Белчов трап”) гр. Дряново

/бившо общинско депо за ТБО/ . Закриване и рекултивиране;

 • Търсене на алтернативни методи и начини за бъдещо решаване на проблема със

строителните отпадъци;

 • Решаване на проблема с честотата на извозване на сметта и недостатъчния брой

съдове, което води до появата на неконтролирани и незаконни сметища във всички села на общината и някои квартали на гр. Дряново; • Необходимо е да се обяви “горещ телефон”, на който жителите на община Дряново да имат възможност да:

 • Сигнализират за некачествено изпълнение на дейности по отпадъците и поддържане на чистотата на територията на общината;

 • Подават сигнали и жалби, за дейности водещи до увреждания на околната среда ;

 • Да правят предложения за подобряване на дейностите свързани с управление на отпадъците и опазване на околната средаРАЗДЕЛ ІІ

ОБХВАТ, ЦЕЛИ И ПРИНЦИПИ НА ПРОГРАМАТА


 1. ОБХВАТ

Обхвата на настоящата общинска програма се определя от изискванията, залегнали в

европейската практика и действащата нормативна уредба, свързани с управлението на отпадъците.

Предмет на програмата са всички дейности, свързани с екологосъобразното управление на отпадъците на територията на община Дряново. Такива са дейностите по събиране и транспортиране на битови и строителни отпадъци, генерирани от населението на община Дряново, дейности свързани с начина на обезвреждане на генерираните отпадъци на територията на общината, дейности свързани с третирането на масоворазпространени отпадъци, отпадъци от лечебните заведения, биоразградими отпадъци.

В програмата са застъпени и всички задължения, решения и действия, свързани с образуването и третирането на отпадъците. Тя описва организацията на събирането на ТБО; периодичността на събирането в различните райони на общината; броя, вида и обема на използваните съдове за ТБО; както и процента на обхванатото население от организацията на сметосъбирането.


2. ЦЕЛИ

Основната цел на настоящата програма е да се предложат мерки за управление на

дейностите по отпадъците през следващите 4 години, които:


 • в най-голяма степен да отговарят на националната законова и нормативна уредба

по управление на отпадъците.

 • да подпомогнат постигането на целите, залегнали в Програмата за опазване на

околната среда на Община Дряново.
За постигане на целта на общинската програма е необходимо до 2013г. да бъде подобрена ефективността по всички параметри при управлението на отпадъците на територията на община Дряново. Реализирането на целта е свързано с поставяне и изпълнение на няколко основни подцели:

 • Точно определяне и анализ на съществуващото състояние, по отношение на

генерираните отпадъци на територията на общината.

 • Определяне обхвата и мащаба на съществуващи проблеми и очакваното им развитие в

бъдещето.

 • Подобряване на организацията по събиране и извозване на битовите отпадъци,

включително разширяване на обхванатите от организираното сметоизвозване селища..

 оптимизиране на маршрутните графици, с цел увеличаване честотата на събиране и транспортиране на отпадъците до депото;

 определяне на оптималния брой, вид и местоположение на съдовете за събиране на твърдите битови отпадъци;

 поетапно включване на невключените до момента села в системата на организираното сметосъбиране и извозване на твърдите битови отпадъци; • Въвеждане на системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки.

 • Оптимизиране на системата за събиране на отпадъците от излезли от употреба моторни

превозни средства; отработени масла и нефтопродукти; излезли от употреба акумулатори и батерии; отпадъци от електронно и електрическо оборудване.

 • Предотвратяване и намаляване на риска от стари замърсявания с отпадъци.

 • проучване и картотекиране на старите замърсявания – местоположение и

потенциално засегнати обекти;

 • разработване на план за почистването на стари замърсявания;

 • осигуряване на средства за мероприятия по почистването;

 • почистване и рекултивация на заетата от тях площ по предназначение.

 • Анализ и актуализиране на общинска нормативна уредба за управление на дейността

по отпадъците, в съответствие с целите и принципите на програмата

 • Закриване и рекултивация на сметище в м. Градище (м.„Белчов трап”) гр. Дряново /бивше градско депо за ТБО/. Контрол върху състоянието му и предприемане на мерки за прекратяване на често възникващите на площта му пожари.

 • Изграждане на ГПСОВ-Дряново, реконструкция / доизграждате / на канализационна

система, подмяна на водопроводна система за гр. Дряново .

 • Създаване на ефективна система за контрол на дейностите по управление на

отпадъците на територия на общината, включително с активното съдействие на обществеността.

 • Привличане на обществеността при извършване на почистване на площите за обществено

ползване, както и включването ù в решаването на проблемите по управление на ТБО.
3. ПРИНЦИПИ

Националната политика на управление на отпадъците се основава на следните основни принципи, които са залегнати в настоящата общинска програма:3.1. Чиста и здравословна околна среда

Този принцип се основава на необходимостта от осигуряване на чиста и здравословна околна жизнена среда в населените места, в домовете, обществените заведения и на работните

места. Прилагането му се осъществява чрез създаването на добра организация за събиране, своевременно извозване на отпадъците и интегрирано управление на отпадъците, както и преустановяване практиката на изхвърляне на отпадъци на произволни места.
3.2. Ограничаване на екологичните проблеми за бъдещите поколения

Отчитането на проблемите, които ще възникнат при бъдещите поколения, е от основно значение при управлението на отпадъците. Този принцип се основава на етичния принцип, че поколението произвеждащо отпадъка трябва да носи отговорност за неговото управление и да съхранява природата за следващите поколения. Апелира се за почистване на замърсени и възстановяване на увредени територии.3.3. Рационално използване на наличните суровинни ресурси

Прилагането на този принцип ще доведе до изразходване на по-малко първични природни ресурси при запазване и дори повишаване на производствените капацитети и нивото на потреблението. Основните дейности свързани с този принцип са :

Предотвратяване и намаляване на образуването на отпадъци.

Тази инициатива е насочена предимно към производителите на продукти. Необходимата мярка за ограничаване на образуването на отпадъците, която може да се използва при производството е да се разработят и прилагат т.нар. „чисти технологии”, вместо пречиствателните технологии. Много по-лесно е да се предотврати извършването на замърсяване, отколкото да се премахнат последиците от него. Премахването на последиците от замърсяванията е свързано и с по-големи разходи. Реално да се изчисти напълно замърсяването в крайния пункт е невъзможно, понеже обикновено то се прехвърля от една среда в друга.

Оползотворяване

След възникването отпадъците могат да бъдат оползотворени или унищожени. Оползотворяването може да приеме различни форми – извличане на суровини /рециклиране/, материали и продукти /компостиране/, трансформиране на енергията. За целта се поощряват: • Въвеждане на технологиите за повторно използване и оползотворяване на отпадъците;

 • Създаване на пазар за продукти за рециклиране и повторно използване на продукти от рециклирани материали;

 • Разпространяване на информация за възможностите за рециклиране и повторна употреба.


3.4. Пълна отговорност на замърсителите

Този принцип обединява установените в международната практика и тясно взаимосвързани помежду си принципи на “споделената отговорност” и “замърсителят плаща”. Целта на двата принципа е да се въздейства и промени човешкото поведение.

Прилагането на принципите осигурява превръщането на разходите за околната среда във важен фактор при вземане на решения във всяка фирма и домакинство.

Най-често прилаганите икономически регулатори в контекста на принципа “замърсителя плаща” са: • такси върху материали и суровини, когато е възможна замяната им с рециклирани;

 • насърчаване на рециклирането и увеличаване на употребата на рециклирани материали;

 • намаляване на количеството на изхвърляните отпадъци;

 • стимулиране разделното събиране на рециклируеми отпадъци;

 • ограничаване производството на изделия за еднократна употреба;

 • поощряване многократната употреба на опаковки.

Освен таксите принципът на пълна отговорност предполага и точно определяне на замърсителите и заплащане на глоби в случаите на неизпълнение на регламентираните с нормативните актове задължения.
3.5. Сътрудничество и участие на обществеността.

За успешното решаване на проблемите по опазването на околната среда е необходимо сътрудничество между местните власти, другите структури на регионалната и централната власт и самите замърсяващи. Осъществяване на постоянна връзка и общи действия между всички засегнати страни – община, население и фирми.

Населението има отношение към политиката на управление на отпадъците и като причинител на отпадъците и като субект на вредното им въздействие.

Мотивирането на хората да вземат участие в управлението на ТБО е много трудно. За да могат пълноценно да подпомагат прилагането на политиката те трябва да бъдат информирани за екологичните характеристики на продуктите и техните опаковки, както и за условията и възможностите за оползотворяването им. Тази практика вече е въведена в много страни. Европейския съюз разработва интегрална концепция за информация, както за качеството на продукта, така и за поведението му по отношение на околната среда (при използването и обезвреждането му).

Важни партньори на държавнитвните институции и местните власти за въвличане на обществеността в кампаниите за управлението на отпадъците са неправителствените организации и медиите.
Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет