Програма за управление на отпадъците за периода 2010 декември 2013 г


Брой, вид и разположение на съдовете за ТБОбет4/6
Дата01.03.2018
өлшемі1.13 Mb.
#19057
түріПрограма
1   2   3   4   5   62.2. Брой, вид и разположение на съдовете за ТБО.
Налични съдове за ТБО, по населени места на община Дряново.

2006 год.

2009год.

2010год.Населено място

кофи

v=0.11 м3

контей-

нер

v=1.1м3

контей-

нер

v=4.4 м3

кофи

v=0.11 м3

контей-

нер

v=1.10 м3

контей-

нер

v=4.4 м3

кофи

v=0.11 м3

контей-

нер

v=1.10 м3

контей-

нер

v=4.4 м3

1.

гр. Дряново

1134

135

38

299

238

14

326

277
2.

с.Ц. ливада

299

2

7

325

17

5

345

23
3.

с. Соколово

80

--

1

85

5

1

90

7
4.

с. Ганчовец

107

-

-

99

2

-

117

4
5.

с. Зая

37

-

-

40

-

-

37

3
6.

с. Радовци

-

-

2

1

4

1

1

5
7.

с.Керека

88

-

2

55

7

3

65

12
8.

с.Гостилица

335

2

-

341

7

4

361

13
9.

с. Скалско

63

-

-

59

6

-

59

6
10.

с.Янтра

117

-

-

131

1

-

136

4
11.

с.Маноя

40

-

-

37

-

-

37

-
12.

с.Косарка

40

-

-

38

-

-

38

-
13.

с. Туркинча

40

-

-

20

2

-

25

2
14.

с. Длъгня

73

-

-

20

1

-

35

5
15.

с. Пейна

-

-

1

-

2

1

-

2
16.

с. Геша

-

-

1

3

3

1

3

3
17.

с. Катранджии

40

-

-

25

-

-

25

-
18.

с. Славейково


33

1

-

33

1
19.

с. Караиванца


30

1

-

30

1
20.

с. Гоздейка


15

2

-

25

2
21.

с. Руня


-

3

-

-

3
22.

с. Денчевци


-

2

-

-

6
23.

с. Чуково-

2
24.

с. Саласука-

3


2493

139

52

1656

304

30

1786

384

0


Закупени и бракувани съдове за ТБО, бр.

закупени съдове

2006г.

2007г.

2008г.

2009г.

2010г.

1.

Кофи V=0,11 м3

-

-

120

100

130

2.

Контейнери V=4,4

-

-

-

-

-

3.

Контейнери V=1,1

60

60

50

120

80

бракувани съдове

2006 – 2009год.
1.

Кофи V=0,11 м3

1032

2.

Контейнери V=4,4

22

3.

Контейнери V=1,1

119

През последните години се закупуват съдове за ТБО - тип “Бобър” с обем 1,1 м3, които постепенно заменят използваните до сега контейнери с обем 4,4 м3. Големите контейнери се оказват не добро решение за обслужване на населението в общината, поради възникналата неефективност на извозването им до „Регионално депо - Севлиево” ООД гр. Севлиево.

2010год. е преустановено използването на контейнери с обем 4,4 м3 в община Дряново.
2.3. Сметосъбиране и сметоизвозване, обслужване на съдове за ТБО.

В момента на изготвяне на програмата се провежда процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на услуга за сметосъбиране, сметоизвозване и депониране на ТБО и почистване на териториите за обществено ползване в населените места на община Дряново”. Месец август 2010г. предстои сключване на Договор с фирма изпълнител на дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване. • Техника и работен персонал за изпълнение на дейностите по сметосъбиране – 2010год.

- 2 бр.сметосъбирачна техника за обслужване на контейнери тип „Бобър” с обем 1.10 куб.м. и кофи с обем 0.11 куб.м. (водач на сметосъбир. машина и необходими 2 броя работници)

- 2 бр.товарен автомобил самосвал до 4 т. за събиране на отпадъци от нерегламентирани сметища, отпадъци от почистване на дворове, паркове и др., нуждаещи се от ръчно натоварване (водач на МПС и двама работника)

- 1бр. булдозер или челен товарач за разриване земни маси и нерегламентирани сметища.

- 1бр. метачна машина с вакуум изсмукващо устройство

- един организатор

- седем работника – поддръжка чистотата на улици и обществени територии • Периодичност (честота) на сметосъбирането и сметоизвозванете.

1. В централната градска част на Дряново с граници: ГП-5 от о.т.507до о.т.101; ул.”Шипка” от о.т.507 до о.т.511; ул.”Д. Стойнов” от о.т.511 до о.т.575; от о.т.575 по левия бряг на река Дряновска до ЖП мост над река Дряновска; от ЖП мост по ЖП линия в посока Г. Оряховица до пресичането с ул.”Шипка”; ул.”Шипка” от пресичането на ЖП линията до о.т.243; ул.”Р. Княгиня” от о.т.243 до о.т.101от ГП-5, контейнера тип „Бобър” с обем 1,1м3 се събират три пъти в седмицата.

2. Съдовете за ТБО, находящи се в кварталите и районите извън централна градска част в регулационните граници на гр. Дряново се събират два пъти на седмица.

3. В селата и кварталите извън урбанизираната територия на града съдовете за ТБО се обслужват един път на две седмици.

4. Съдовете за ТБО разположени в района на Дряновски манастир се събират:

-един път на седмица през туристическия сезон /от 15.04. до 15.10./.

-един път на две седмици, през останалия период на годината. • График и маршрути на сметосъбирането и сметоизвозванете.

Графикът и маршрутите на дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване са свързани с периодичността /честотата/ на извършваната услуга, броя и вида обслужвани съдове за ТБО, както и от броя и разположението на населените места включени в организираното сметосъбиране и не на последно място от количеството ТБО.

Замяната на контейнерите с обем 4,4 м3 с контейнери с обем 1,1 м3 и включването на нови села към организираното сметосъбиране, са фактор който води до промяна на графиците и маршрутите. Също така графикът ежемесечно е съобразен с национални празници, тържества и сборове на населените места на община. Графикът и маршрутите се определят ежемесечно от отговорен служител от Община Дряново.


2.4. Поддържане на чистотата на територии за обществено ползване

За събирането на отпадъци от почистването на територии за обществено ползване фирмата изпълнител на дейността използва товарни автомобили самосвал. Посочените товарни автомобили събират зелена маса /градински отпадъци и клони/, пепел /през зимния период/и едрогабаритни отпадъци, които жителите на общината поставят до съдовете за смет.

Почистването на териториите за обществено ползване, като метене и почистване на декоративните кошчета се извършва от лица по чл.12, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане. Съгласно закона, лицата отработват различен брой дни в зависимост от сумата социална помощ, която получават.

От 2006г. до юни 2010г. в община Дряново функционира национална програма “От социална помощ към осигуряване на заетост” /ОСПОЗ/. Предмет на дейността на трудово заетите лица към тази програма е почистване на територии за обществено ползване, поддържане на зелените площи, засяване на декоративни дървета и храсти, почистване на незаконни сметища, почистване поречието на р. Дряновска, просветляване на общинска пътна мрежа.2.5. Методи и начини за преработка /предварително третиране/ на отпадъците преди предаването им за крайно обезвреждане.

В община Дряново ТБО не се преработват допълнително. Отпадъците се събират в съдове за смет, след което се транспортират до „Регионално депо - Севлиево”, където са предвидени дейности по обезвреждане на отпадъците.
 1. УПРАВЛЕНИЕ НА СПЕЦИФИЧНИ ОТАДЪЧНИ ПОТОЦИ
  1. Отпадъци от опаковки

Преимуществата на разделното събиране са многократно използване на ценни компоненти, като хартия, метали, пластмаси и стъкло. Това разделно събиране води до намаляване на замърсяванията и пълно оползотворяване на природните компоненти.

В настоящият момент в община Дряново няма действаща система за разделно събиране на отпадъци от опаковки. Предвижда се предприемане на мерки относто организирането на разделно събиране на отпадъци от опаковки от страна на общината, с които да се възстанови съществевалата до 2009 г. система.

През месец февруари на 2007год. беше сключен от Община Дряново договор за сътрудничество с „Екобулпак” АД за въвеждане на система за разделно събиране на отпадъци от опаковки. Моделът на система за разделно събиране, който беше приложен в гр. Дряново е двуконтейнерен и включваше два вида съдове за разделно събиране:


 • жълт контейнер тип „Бобър” с вместимост 1 100л за събиране на отпадъци от хартиени, пластмасови и метални опаковки.

 • зелен контейнер тип „Иглу” с вместимост 1 400 л за събиране на стъклени опаковки.

 • използваха се допълнително за събиране на хартия, пластмаса, метал специализирани кофи с вместимост 120 л.

Контейнерите и кофите бяха облепени с маркировка, указваща вида отпадъци, които

следва да се изхвърлят в тях.
Съдове за разделно сбиране на отпадъци от опаковки

предоставени за ползване в гр. Дряново

жълт контейнер тип „Бобър” вместимост 1 100л

зелен контейнер тип „Иглу” вместимост 1 400 л

жълти

кофи с вместимост

120 л


Количество, бр.

70

38

78Количество на рециклируемите отпадъци от разделно събиране от април 2007год. до март 2009год събрано от „Екобулпак” АД.


Вид рециклируем отпадък

2007г.

2008г.

2009г.

количество (тон)

количество (тон)

количество (тон)

Хартия, пластмаса, метал

54,0

72,0

18,0

Стъкло

16,0

21,0

10,0

Съдовете за разделно събиране с вместимост 1 100л и 1 400л бяха поставени до металните контейнери за смесен отпадък, с цел да бъдат максимално близо до източника на генериране. Специализираните кофи с вместимост 120 л се възприеха добре от населението, тъй

като за по-голямо удобство бяха разположени в по-голяма близост до домакинствата. Това улесняваше потребителите и стимулираше тяхното участие, тъй като не се налагаше да изминават голямо разстояние, за да изхвърлят отпадъците си разделно.

Контейнерите, които „Екобулпак” АД използва за събиране на различните видове опаковки, са различни и за тяхното обслужване е необходима съответна техника. Обслужването на жълтите контейнери се извършва със сметосъбиращ камион тип „Вариопреса”, а на зелените иглута – с камион, оборудван с хидрокран. По този начин става невъзможно събирането на опаковките от двата вида контейнери в един камион.

Контейнерите за разделно събиране се обслужваха фирми подизпълнители:

-„Заубермахер България” ЕООД, гр. София обслужваше жълтите контейнери тип „Бобър” с вместимост 1 100л и кофи с вместимост 120л за събиране на отпадъци от хартиени, пластмасови и метални опаковки и зелените контейнери тип „Иглу”,с вместимост 1 400 л за събиране на стъклени опаковки

-„Благоустрояване” ЕООД, гр. Габрово обслужваше сепариращата инсталация на „Екобулпак” АД, съгласно сключен между тях договор.

През месец април 2009г. бе преустановено извозването на разделно събрания от отпадък от жълтите и зелени съдове. „Екобулпак” АД поиска прекратяване на договора за сътрудничество, на основание преустановено извозване на отпадъци от опаковки до сепарираща инсталация в с. Гръблевци, общ. Габрово. Това налагаше разделно събраните отпадъци да се извозват от подизпълнителя „Благоустрояване” ЕООД до „Регионално депо - Севлиево”, което от своя страна не е планирано в разчетите на дружеството и е икономически нецелесъобразно.

В момента на територията на общината няма действаща система за разделно събиране на отпадъци. Една от целите на настоящата програма е за периода 2010 – 2014 год. е отново да се въведе система за разделно събиране и рециклиране на отпадъците на територията на общината.

За успешното прилагане на този метод за разделно събиране на отпадъци обаче съществуват някой пречки, като: консерватизъм от страна на населението и производителите, усложнена организация, завишена необходимост от финансови ресурси за осъществяване на организацията на разделното събиране.
Фирми приемащи рециклируеми отпадъци


Фирма

Пунктове

Вид отпадък

“Вторични суровини 2004” ЕООД,

гр. Горна Оряховицагр. Дряново

1. района на гарата

2. района на „бивш Стопански двор”


 • черни и цветни метали;

 • излезли от употреба гуми;

 • отработени моторни и смазочни масла;

 • спирачни и антифризни течности;

 • разкомплектоване на излезли от употреба МПС

“Екоресурс”ЕООД,

гр. Габровогр. Дряново

1. ул. “Гурко”

 • хартия и картон;

 • батерии и акумулатори;

 • черни и цветни метали;

 • разкомплектоване на излезли от употреба МПС

ЕТ“Венелин Ганев”, гр. Дряново

гр. Дряново

1. ул. „Железничарска” № 1-черни и цветни метали

“Тисина”ЕООД,

гр. Габровогр. Дряново

1. до „ Дом за стари хора”-черни и цветни метали

„МАТ – 2001” ЕООД гр.Горна Оряховица

гр. Дряново


-черни и цветни метали3.2. Луминесцентни и други лампи съдържащи живак.

Съгласно чл. 10. (1) от Наредбата за изискванията за пускане на пазара на луминесцентни и други лампи, съдържащи живак, и за третиране и транспортиране на излезли от употреба луминесцентни и други лампи, съдържащи живак, Кметовете на общини са задължени да осигурят организирането и прилагането на система за разделно събиране на излезлите от употреба лампи от лицата, извършващи продажба на лампи на крайни потребители, разположени на територията на общината.

За периода 2006-2009 год. в гр.Дряново има въведена система за разделно събиране на излезли от употреба луминесцентни и други лампи съдържащи живак.

Услугата се извършва от “Сателит” ЕООД-Габрово на основание Разрешение №04-ДО-150-00 от 17.09.2004 год. издадено от РИОСВ - В.Търново, със срок до 24.09.2009год. Местата където са поставени съдовете за събиране на негодните батерии и лампи са определени с Решение № 278 от Протокол №35/12.04.2002 год. на ОбС - Дряново. Първоначално пунктовете са 13 на брой, това са магазините в които се продават батерии и лампи на крайните потребители, в момента функционират само 5, поради затваряне на обектите. Съдовете са осигурени от ОбА-Дряново през ноември 2002 год. и са поставени в магазините на видно място по преценка на собственика.

От магазините батериите и лампите се събираха ежемесечно и се съхраняваха в склад на “Сателит” ЕООД-Габрово, намиращ се в гр.Дряново. Срокът на Договорът на фирма “Сателит” – ЕООД, гр. Габрово изтече на 10.05.2009год.

2007год. Община Дряново е сключила договор с „Балбок инженеринг” АД, гр. София за предаване и приемане за третиране на излезли от употреба луминесцентни и други живакосъдържащи лампи /ИУЖЛ/. През 2009 год. Община Дряново е предала на „Балбок инженеринг” 157 кг. ИУЖЛ. Срокът на Договорът с „Балбок инженеринг” АД ” – ЕООД, гр. София изтече м. юни 2009год.

В момента на изготвяне на настоящата програма в община Дряново не се извършва разделно събиране на излезли от употреба луминесцентни и други лампи съдържащи живак.
3.3. Излезли от употреба батерии и акумулатори.

На територията на общината Дряново няма въведена система на разделно събиране на излезли отт употреба батерии и акумулатори. Предвижда се да бъдат предприети действия относно организацията по въвеждане на разделно събиране на излезли от употреба батерии и акумулатори в изпълнение на Наредбата за изискванията за пускане на пазара на батерии и акумулатори и за третиране и транспортиране на отпадъци от батерии и акумулатори и Закона за управление на отпадъците.3.4.Отработени масла и отпадъчни нефтопродукти.

Съгласно чл. 10. ал. 1 т.1 на Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти, отработените масла и отпадъчните нефтопродукти се събират в местата за смяна на отработени масла. Събраните отработени масла се предават на оторизирани фирми за последващо третиране. Такива пунктове на територията на община Дряново са: • „Стефан и Юлиан Петкови” ООД, гр. Габрово, с пункт до бензиностанция „Шел”-Дряново

 • „Профикс 07”ООД, гр. Дряново

 • ЕТ „Андрей Будикянов”, гр. Дряново

Съгласно чл. 9, ал. 2 от горепосочената Наредата отработени масла, съдържащи над 50 ppm полихлорирани бифенили (ПХБ) или полихлорирани терфенили (ПХТ), както и отпадъчни нефтопродукти, съдържащи халогенирани въглеводороди, се събират, съхраняват и транспортират разделно от други масла и отпадъчни нефтопродукти. Оборудване съдържащо полихлорирани бифенили (ПХБ) има във „ВСК Кентавър – ИЗ Динамика” ЕООД. Същото се третира съгласно Наредба за реда и начина за инвентаризация на оборудване, съдържащо полихлорирани бифени, маркирането и почистването му, както и за третирането и транспортирането но отпадъци, съдържащи полихлорирани бифенили.

3.5. Отпадъци от хуманната медицина.

Болниците и другите лечебни и здравни заведения са отговорни за безопасното управление на образуваните отпадъци в резултат от тяхната дейност.

На територията на община Дряново извършват дейност следните лечебни и здравни заведения:

1.”БОЛНИЦА ЗА ДОЛЕКУВАНЕ, ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ – ДРЯНОВО” ЕООД

2. "МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР- СВЕТА ПЕТКА" ООД

3. "МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР- ПУЛС" ООД

Трите здравни заведения се намират в централна градска част - ул. „Шипка” № 164, гр. Дряново и се разполагат в обща сграда. В сградата се разролага обособено помещение за временно съхранение на отпадъци, генерирани от лечебната дейност. Помещението отговаря на изискванията на Указание №1 на М. Стопанисва се от „БДПЛР – Дряново” ЕООД и се ползва от медицинските центрове и болницата на база сключен договор.

С цел управление на образуваните медицински отпадъци горепосочените здравни заведения са сключил договор през 2005 год. с „Жоси-Р” ЕООД, гр. София  за транспортиране на опасните болнични отпадъци до инсинератора в Александровска болница в София.
 Код на отпадъка

количество /кг/

2007

2008

2009

18 01 03* /отпадъци, чието събиране и обезвреждане е обект на специални изисквания, с оглед предотвратяване на инфекции/

480

510

5203.6. Негодни за употреба препарати за растителна защита

През ноември 1999год. Националната служба за растителна защита, карантина и агрохимия – София, финансира изпълнението на проект за ремонт на склад-депо за негодни за употреба препарати за растителна защита и тяхното транспортиране и консервиране. Старите складове бяха санирани и обезвредени.

В момента на територията на общината съществува само един склад-депо, в който се съхраняват препарати с група на токсичност I-IV. Съхранени са пестициди в течно състояние – 265 литра /галагрон, гебифан, актелик, ултрацид/ и пестициди в прахообразно състояние от неизяснен вид – 17 тона.
3.7. Излезли от употреба моторни превозни средства.

В община Дряново няма въведена система на събиране на ИУМПС чрез отреждане на общинска площадка за събиране и временно съхранение на ИУМПС или чрез сключване на договор с Оргонизация по оползотворяване на ИУМПС.

Съгласно Наредбата по чл. 19 от ЗУО собствениците на ИУМПС са длъжни:


  • да ги съхраняват в собствени имоти или

  • да ги предават на площадки за събиране и временно съхраняване или в центрове за разкомплектуване.

Към момента на изготвяне на настоящата програма Кмета на общината не е определял място и площ за изграждане на общинска площадка за събиране и временно съхраняване на ИУМПС на територията на общината.

Също така Кметът на общината няма сключен договор с ООп или с ПУДООС или с производители и вносители на МПС, изпълняващи задълженията си индивидуално.

Притежаващи разрешителни за извършване на дейности с отпадъци от излезли от употреба моторни превозни средства на територията на община Дряново и обявени от Община Дряново, като дружества приемащи отпадъци от ИУМПС са:


 • “Екоресурс”ЕООД, гр. Габрово. С пункт в гр. Дряново, ул. „Гурко”.

 • “Вторични суровини 2004” ЕООД, гр. Горна Оряховица. С два пункта в гр. Дряново,

разположени в района на гарата и в района на „бивш Стопански двор”
3.8. Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване

В община Дряново няма въведена система на разделно събирате на ИУЕЕО. Към момента на изготвяне на настоящата програма Кметът на общината не е определял места за разполагане на съдове, места за разделно събиране и площадки за временно съхраняване на ИУЕЕО върху общински имоти на територията на общината.

Община Дряново няма сключен договор за събиране и временно съхраняване, предварително третиране, рециклиране, оползотворяване и обезвреждане на ИУЕЕО, финансиран от:

а) организация по оползотворяване на ИУЕЕО, или

б) лицата, които пускат на пазара ЕЕО, които изпълняват задълженията си индивидуално, или

в) предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда.

Предстои да бъдат предприемани мерки относно разделното събиране на ИУЕЕО.
3.9. Негодни за употреба автомобилни гуми

На територията на община Дряново няма площадки за събиране и временно съхранение на излезли от употреба гуми.


3.10. Утайки от градски пречиствателни станции за отпадъчни води

В община Дряново няма в нито едно населено място изградена пречиствателна станция, поради което не се генерират утайки.


3.11. Строителни отпадъци.

В съответствие с принципите „отговорност на производителя” и „замърсителят плаща”, лицата, извършващи строителство и събаряне, следва да поемат разходите за управлението на отпадъците, образувани от тяхната дейност.

На територията на общината няма изградена площадка за депониране на строителни отпадъци. Жителите и фирмите на общината, извършващи строителни и ремонтни дейности извозват строителните си отпадъци до Регионално депо, гр. Севлиево

В община Дряново няма въведена система за разделно събиране на строителни отпадъци и отпадъци от разрушаване на сгради (СООРС).


3.12. Биоразградими отпадъци.

Все още в общия поток отпадъци, които се депонират делът на биоразградимите отпадъци е много голям. В община Дряново няма въведена система за разделно събиране на бироразградимите отпадъци, която да обхване зелените отпадъци от паркове и градини, биоразградимите отпадъци от домакинства, отпадъци от обществен пазар, заведения за обществено хранене и др.

Решаването на този проблем ще доведе до постигане на една от стратегическите цели на Националната програма за управление на отпадъците :


  • Предотвратяване и ограничаване на образуването на отпадъци, както и намаляване на

количеството генерирани отпадъци.

Основните административно-организационни, технически и финансови мерки които трябва да предприеме Община Дряново са: • Проучване на количествата, състава и свойствата на биоразградимите отпадъци, образувани на територията на общината;

 • Разглеждане на алтернативи и определяне на най-подходящата за общината схема за разделно събиране и технология за третиране на биоразтградимите отпадъци;

 • Разработване на план за поетапно въвеждане на разделно събиране и/или домашно компостиране;

 • Кандидатстване за отпускане на финансиране за разполагане на домашни компостери;

 • Определяне на необходимите разходи и обосноваване на необходимостта от промяна на такса „битови отпадъци” ;
 1. ЕКОЛОГОСЪОБРАЗНО ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ


4.1. Методи за обезвреждане/оползотворяване на отпадъците

Община Дряново не прилага методи за обезвреждане и/или оползотворяване на отпадъците. Третирането на битовите отпадъци, които се генерират на територията на община Дряново се извършва чрез депониране на територията на Регионално депо, гр. Севлиево;


4.2. Депониране

Регионален принцип на депониране.

Община Дряново има сключен Договор с „Регионално депо за отпадъци –Севлиево” ООД с предмет приемане на следните видове отпадъци за депониране:


 • твърди битови отпадъци

 • производствени и строителни отпадъци, непритежаващи опасни свойства и не класифицирани като опасни съгласно номенклатурата на действащата нормативна уредба.

 • опасни производствени отпадъци, притежаващи опасни свойства и класифицирани като опасни съгласно номенклатурата на действащата нормативна уредба.

Договорът между Община Дряново и „Регионално депо за отпадъци - Севлиево”ООД е сключен на основание чл. 5, ал. 2 от Закона за управление на отпадъците и ДВУСТРАННО СПОРАЗУМЕНИЕ от 08.05.2003год., подписано между общините Севлиево, Дряново, Сухиндол и МОСВ гр. София. Съгласно сключеното двустранно споразумение в края на 2006 год. Община Дряново започна да депонира ТБО на „Регионално депо – Севлиево. То е разположено в местността "Черакчийското", на 4 км. източно от гр. Севлиево.

Депото отстои на 33 км от гр.Дряново, като на територията на община Дряново пътя до него преминава през селата Скалско и Янтра.
Съществуващи депа (сметища).

До септември 2006год. твърдите битови отпадъци от населените места с организирано сметоизвозване на територията на община Дряново се депонираха на бивше общинско депо намиращо се м. Градище (м.„Белчов трап”) 3 км. югоизточно от гр. Дряново.

Сметището е с проектна площ 15дка и използваема площ 10дка, не е оградено, няма изградена битова сграда и пропускателен пункт. Местоположението му и начинът на експлоатация не отговарят на необходимите изисквания за опазване на околната среда. С Заповед № 335/16.07.2009 год. Директора на РИОСВ-В. Търново е преустановена експлоатацията на общинско депо за ТБО гр. Дряново. Предстоят действия по неговото закриване и рекултивация.

Изготвен е проект за закриване и рекултивиране на горепосоченото сметище в м. Градище (м.„Белчов трап”) гр. Дряново и всички ТБО и строителни отпадъци се извозват до „Регионално депо - Севлиево”. Проектът ще се финансира по програма ИСПА, чрез която е финсирано и изграждането на Регионално депо, гр. Севлиево


Нерегламентирани депа (сметища).

В момента в населените места на територията на общината няма функциониращо регламентирано сметището за отпадъци.

Месец септември 2005 г.ОбА – Дряново е изготвила План за привеждане в съответствие на съществуващи нерегламентирани сметища в община Дряново, който е представен в РИОСВ – В. Търново. В плана са посочени сметища в три населени места – с. Славейково,с. Денчевци и с. Чуково. През 2009г. с. Славейково е включено към населените места с организирано сметосъбиране, като за нуждите на селото са предоставени 33бр. кофи V=0,11м3 и 1бр.контейнер V=1,10м3. Селата Денчевци и Чуково са включени към организираното сметосъбиране 2010г., като са снабдени съответно с 6 бр. и 2бр. контейнери V= 1,10м3.

Община Дряново е изготвила график за закриване на сметища в с. Славейково, с. Денчевци и с.Чуково, съгласно изготвен план за привеждане в съответствие, според който сметищата ще се закрият октомври 2010г.

В голям брой села на общината има нерегламентирани (криминални) сметища. Населението изхвърля строителни отпадъци покрай дерета, покрай шосета, предимно на входно – изходните артерии на населените места, за да избегне транспортните разходи до депото и таксата за депониране.

Кметовете и кметските наместници всяка година изготвят справка за броя и местоположението на образуваните нерегламентирани (криминални) сметища на територията на съответното населено място.

Сметищата се почистват периодично (ежегодно) от фирмата изпълняваща услугата по сметоизвозване и почистване на териториите за обществено ползване.

Необходимо е да се реши проблема с честотата на извозване на сметта и недостатъчния брой съдове, за да не се стига до появата на неконтролирани и незаконни сметища в селата на общината и в крайните квартали на гр. Дряново


4.3. Други форми на обезвреждане

В община Дряново до този момент различните видове отпадъци не са подложени на други форми на обезвреждане. Няма изградени специализирани съоръжения или системи за изгаряне на отпадъците, няма инсталации за физическо или химическо обезвреждане, няма системи за компостиране или някакъв друг вид смесени системи.


4.4. Отпадъци предадени извън територията на общината.

От септември 2006г. битовите, строителните и производствените отпадъци формирани на територията на общината се извозват /предават/ до „Регионално депо за отпадъци - Севлиево” в община Севлиево.

Извън територията на общината се предават още болнични, производствени и опасни отпадъци на базата на сключени писмени договори между генераторите на отпадъци и оторизирани фирми за тяхното третиране.
5. АДМИНИСТРИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО УПРАВЛЕНЕ НА ОТПЪДИЦИТЕ.
5.1. Отговорни звена и лица за управлението на отпадъците в общинската

администрация.

В Община Дряново, специално звено за управление на отпадъците не е създадено.

Отговорните лица за управлението на отпадъците в структурата на местните органи на самоуправление са определени в съответствие със Закона за местното самоуправление и местната администрация :


 • Експерт “Екология” при Дирекция “УТИСП”

 • Експерт „Инвеститорски контрол” при Дирекция “УТИСП”

 • Екоконтрольори – трима.


5.2. Общинска комисия по смисъла на ЗМСМА, отговорна за решаване на

проблемите с отпадъците.

Към Общински съвет – Дряново е създадена постоянна комисия по “Устройство на територията, селско, горско, водно стопанство и екология”, която включва 5 /пет/ общински съветници.


5.3. Предприети действия за съвместно решаване на проблемите по отпадъците

с други общини.

На 08.05.2003 год. в София се сключи двустранно споразумение между Министерство на околната среда и водите, от една страна и от друга Общините Севлиево, Дряново и Сухиндол. Споразумението се състави във връзка с реализацията, последващата експлоатация, поддръжка и управление на “Регионално депо за битови отпадъци – Севлиево”, финансирано от финансовия инструмент на Европейския съюз – ИСПА и републиканския бюджет на страната. Строителството е на стойност 6 000 000 евро.

Съгласно сключеното двустранно споразумение в края на 2006 год. Община Дряново започна да депонира ТБО на „Регионално депо – Севлиево.
5.4. Местна нормативна уредба, имаща отношение към управлението на отпадъците.

В съответствие с чл.19 от Закона за управление на отпадъците и подзаконовите актове към него, както и чл. 22 от Закона за местното самоуправление и местната администрация е изготвена и утвърдена от Общински съвет - Дряново, с Решение № 88 от 25.05.2008г., Наредба за управление на отпадъците на територията на община Дряново.

С Наредбата се уреждат:

 Екологосъобразното управление на отпадъците на територията на Община Дряново с цел предотвратяване, намаляване или ограничаване вредното въздействие на отпадъците върху човешкото здраве и околната среда;

 Правата и задълженията на населението на общината, физическите и юридическите лица, учрежденията и организациите и взаимоотношенията между тях, при управлението на дейностите, свързани с третиране на отпадъците. Такива дейности са: изхвърлянето, събирането, транспортирането, претоварването, съхранението, оползотворяването и обезвреждането на твърдите битови (ТБО), строителните (СО), производствените (ПО), опасните (ОО) и масово разпространените (МРО) отпадъци, излишни земни маси (ИЗМ) и поддържането на чистотата на територията на община Дряново;

 Задълженията, отговорностите и взаимоотношенията между Община Дряново администрация и фирмата изпълнител на дейностите по организираното събиране, извозване и обезвреждане на битовите отпадъци и поддържането на чистотата на местата за обществено ползване на територията на община Дряново;

 Финансовото осигуряване на дейностите по третиране на отпадъците и заплащането на съответните услуги;

 Контрола, глобите и санкциите за нарушаване разпоредбите на настоящата наредба

за управление на отпадъците на територията на община Дряново.
Друг нормативен документ имащ отношение към управлението на отпадъците е Наредба № 1 за спазване на обществения ред на територията на община Дряново - приета с Решение № 220 от 28.01.2009 год. на Общински съвет – Дряново. С Наредбата се установяват:

 задълженията на населението на общината, физическите и юридическите лица, учрежденията и организациите, свързани с опазване и поддържане чистотата на обществените площи в населените места на територията на общината - почистване на дворовете на сградите, тротоарите, зелените площи около тях и прилежащите им площи;

 задължения за спазване на хигиенни и екологични норми, както и условията и реда за изхвърлянето на твърдите битови, строителните, производствените, опасните и други видове отпадъци.
5.5. Структура за контрол

Контролната дейност по управлението на отпадъците се извършва от определени със Заповеди на кмета на община Дряново длъжностни лица, на основание чл. 44 ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл.16 и чл.92 от ЗУО, имащи право да установяват нарушения, а именно: • Еколога на Общината;

 • Кметовете и кметски наместници на населените места в община Дряново;

 • Екоконтрольори – служители на ОбА - Дряново;

 • Служители на РУ на МВР - Дряново

Компетенциите на тези длъжностни лица са съгласно нормативната уредба.

Упълномощените длъжностни лица водят превантивна политика за недопускане на големи отклонения от правилната организация и действия за събиране, транспортиране и обезвреждане на отпадъците. Съставят констативни протоколи и предписания за установени замърсявания и следят за тяхното навременно отстраняване.

В по-голямата си част актове за установени нарушения са съставени от служители на РПУ Дряново и се изпращат в ОбА -Дряново за издаване на наказателни постановления. Също така контролната дейност, свързана с налагането на санкции се извършва основно от инспекторите на РИОСВ- Велико Търново и РИОКОЗ - Габрово.
5.6. Обществени нагласи, мнение, поведение и съдействие

Целта и основните усилия на ангажираните в тази област длъжностни лица е системно да се работи за повишаване на екологичната култура и екологичното съзнание на по-голямата част от населението на общината.

ОбА -Дряново ежегодно провежда две кампании за почистване на прилежащите към сградите терени от отпадъци. Първата кампания се провежда две седмици преди Великден, а втората две седмици преди есенния Дряновски панаир. Общината осигурява ръкавици за еднократна употреба, полиетиленови чували и автомобили за извозване на събраните отпадъци. В почистването вземат участие служители в малък брой учреждения и ученици, а населението и фирмите са с минимално участие.

Въпреки целенасочената и постоянна работа на общинската администрация, все още няма формирано правилно отношение на населението към управлението на отпадъците, няма създадени съзнателни навици за опазване на околната среда от замърсяване с отпадъци. Участието на обществеността в процеса на управлението на отпадъците се свежда до проявяване на активност предимно в подаване на сигнали и оплаквания, свързани със събирането и извозването на битови отпадъци, и амортизация на съдовете за отпадъци. Посочва се необходимостта от спешно решаване на тези проблеми и се проявява настойчивост.

От друга страна, обществеността проявява безотговорно отношение към опазване на съдовете за ТБО и опазване на околната среда. Това се дължи на факта, че екологичната култура на част от населението е ниска и сред повечето хора битува погрешната представа, че поддържането на чистотата е дело само на държавните институции в лицето на Общината, защото те плащат за това и могат безнаказано и безразборно да замърсяват. Това се изразява в недопустимо замърсяване на обществените места – улици, площадки и паркове. Замърсени са с битови и строителни отпадъци жилищните квартали, поречието на река Дряновска и свободните терени покрай пътищата.

Основните усилия по отношение на работа с населението са насочени именно към промяна на нагласата и съзнанието им по отношение опазването на околната среда. На този етап се постигат все още незначителни резултати, поради което се налага прилагането на принудителни и наказателни мерки.


5.7. Отчетност

Отчетността на генерираните и третирани отпадъци на територията на общината, се води чрез годишни отчети за събиране, транспортиране и временно съхраняване на битови, производствени и/или строителни отпадъци. Годишните отчети все още не се подават от всички причинители на отпадъци, което води до непълноти в събираната информация.

Изпълнителят на услугата „сметосъбиране, сметоизвозване и поддържане на територии за обществено ползване”, с който Община Дряново е сключила договор нанася ежедневно в отчетна книга информация за техния вид и количество. Данни за количеството събрани и транспортирани с цел депониране битови отпадъци ОбА – Дряново получава също ежемесечно от „Регионално депо - Севлиево”.

Ежегодно до 31.03. се подават годишни отчети за количествата отпадъци събрани и транспортирани от територията на община Дряново до Регионално депо, гр. Севлиево.


6. ПРОУЧВАНЕ, ПРОГНОЗИРАНЕ И ПЛАНИРАНЕ


 • Предстои да се извърши закриване и рекултивация на сметище в м. Градище (м.„Белчов трап”) гр. Дряново /бивше общинско депо зо ТБО/.

 • Община Дряново планира включване на 4 (четири) населени места на територията на общината в организирано сметосъбиране. Във връзка с изпълнението на тази цел предстои закупуване на съдове за смет (контейнери тип „Бобър” и кофи тип „Мева”), които да бъдат разпределени в населени места, които ще бъдат включени в организираното сметопочистване.

 • Планира се изграждането на площадка за строителни отпадъци на територията на община Дряново.

 • Планира се до месец октомври 2010 год да бъдат закрити 3 бр. селски нерегламентирани сметища. 1. ФИНАНСОВО-ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

Средствата за управление на отпадъците в общината се набират чрез такса „битови отпадъци”, на база утвърден промил върху стойностите на имотите на граждани, фирми, предприятия и обекти. Таксите се актуализират ежегодно на основание чл. 21, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА и чл. 9 от ЗМДТ и във връзка с чл. 64, ал.1 от ЗМДТ и чл. 16, ал. 3 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на община Дряново.

За 2010г. размера на промила за облагане с „такса битови отпадъци” е същият като определеният през 2009г. - 3,4 ‰(промила) върху данъчната оценка на имотите за гражданите и 12,5 ‰ за юридически лица и еднолични търговци. Предвидени са и различни облекчения, включително до пълно освобождаване от такса битови отпадъци, за имотите намиращи се в населени места, в които няма организирано сметоизвозване. За случаите, в които няма да се използва организираното от общината сметоизвозване ежегодно се определят такси за ползване на брой контейнери. Този принцип е следван и през предходните години.

Постъпилите в Община Дряново средства от такса „битови отпадъци” и извършените разходи за сметосъбиране, сметоизвозване и почистване на териториите за обществено ползване, през последните години, са посочени в следващата таблица:
Година

Приходи от такса смет

Разходи за сметопочистване

2007

483 729 лева

475 000 лева

2008

572 000 лева

570 000 лева

2009

572 572 лева

570 000 лева
В разходите за извършване на сметосъбирането е включена и таксата за тон битови отпадъци, които се депонират на „Регионално депо - Севлиево”

„Регионално депо - Севлиево”

2007г.

2008г.

2009г.

2010г.

битови отпадъци


17 лв. /тон


22 лв. /тон


25 лв. /тон


25 лв. /тон


Средствата, които Община Дряново набира чрез такса „битови отпадъци”, са недостатъчен източник за покриване на всички разходи по управление на дейностите по различните видове отпадъци. За закриването и рекултивацията на сметището в м. Градище (м.„Белчов трап”) гр. Дряново, за изграждането на площадка за строителни отпадъци е необходимо използването на финансови ресурси от национални и международни програми за финансиране на екологични проекти.

Съгласно чл.71 ”е”от ЗУО лицата чиито отпадъци се обезвреждат чрез депониране на регионално или общинско депо, правят отчисления в размер и по ред, определени с акт на Министерския съвет, по предложение на министъра на околната среда и водите и министъра на финансите. Тези отчисленията имат за цел да се намали количеството на депонираните отпадъци и да се насърчи тяхното рециклиране и оползотворяване. Натрупаните средства ще се разходват за дейности по изграждане на нови съоръжения за третиране на битови отпадъци, обезпечаващи изпълнение от общините на изискванията на закона и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане.

Към настоящият момент не е приет акт на министерски съвет относно реда за отчисленията по чл. 71 б. „е” от Закона за управление на отпадъците, поради което общината не е извършвала действия в тази насока.

Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет