Програма за управление на отпадъците за периода 2010 декември 2013 г


РАЗДЕЛ ІV ОЦЕНКА НА СЪЩЕСТВУВАЩОТО СЪСТОЯНИЕбет5/6
Дата01.03.2018
өлшемі1.13 Mb.
#19057
түріПрограма
1   2   3   4   5   6
РАЗДЕЛ ІV ОЦЕНКА НА СЪЩЕСТВУВАЩОТО СЪСТОЯНИЕ
От анализа на наличната информация за управлението на отпадъците се констатира необходимост от модернизиране и внедряване на нови подходи при решаване на проблемите по събиране и обезвреждане на отпадъците.
Отчетените тенденции и направените изводи са следните:


 1. ТЕНДЕНЦИИ

Наличната информация показва тенденция към увеличаване на нормата на натрупване на битови отпадъци от населението на общината, което се дължи на нарастващите консумативни потребности на обществото.

Наблюдава се и увеличаване на количеството на сгурията и пепелта в общото количество на отпадъците, поради масово използване на твърдо гориво за отопление.

Очаква се морфологичният състав на битовите отпадъци да се променя в резултат на масово използване в бита на пластмасови, комбинирани и метални опаковки за еднократна употреба, масово навлизане на напитки със стъклени бутилки за еднократна употреба. Посочените видове отпадък са с тенденция към увеличаване на количеството и налагат въвеждането отново на система за разделно събиране.

Количеството на производствените отпадъци трудно може да бъде прогнозирано, поради противоречивото влияние на различни фактори. Същото е в пряка зависимост от основните промишлени отрасли и от структурата на производството.

Поетапното включване на населените места на общината към системата за организираното сметосъбиране предполага предотвратяване на появата на нерегламентирани сметища и замърсени терени предимно с отпадъци от битов характер. От друга страна закриването на сметището в м. Градище (м.„Белчов трап”) гр. Дряново /бивше градско депо/ ще доведе до образуването на множество нерегламентирани сметища за незаконно депониране на строителни отпадъци и земни маси. На територията на общината няма изградена площадка за депониране на строителни отпадъци. Жителите и фирмите се пренасочват да извозват строителните си отпадъци до „Регионално депо - Севлиево”. Депото отстои на около 35 км. от гр. Дряново и населението изхвърля строителни отпадъци покрай дерета, в крайните квартали на гр. Дряново и покрай шосета, предимно на входно – изходните артерии на населените места, за да избегне транспортните разходи до депото и таксата за депониране.

Закупените през последните години съдове за ТБО - тип “Бобър” с обем 1,1 м3, които постепенно заменят използваните до сега контейнери с обем 4,4 м3 се оказват по-добро решение за обслужване на населението в общината. Също така са по-ефективни, в предвид на извозването на битовите отпадъци до „Регионално депо - Севлиево” .

Наблюдава се тенденция към увеличаване на стойността на такса битови отпадъци, поради увеличаване на разходите свързани с тяхното извозването до „Регионално депо - Севлиево” и увеличаване на разходите за депонирането им.2. ИЗВОДИ

На базата на анализираната до момента информация може да бъде направен изводът, че за да се постигне желаният успех за създаване на цялостна съвременна система за управление на отпадъците, преди всичко трябва да се създаде необходимата организационна структура.

Следващата стъпка е да се изисква строго спазване на разпоредбите на законовата уредба от всички генератори на отпадъци, т.е. засилване на контрола от страна на компетентните лица.

Особено важен момент за постигане на желаните положителни резултати е информираността на цялото население, тъй като в процеса на генериране и обезвреждане, на практика участва всеки жител на общината.

Всички юридически лица, имащи отношение към създаването и обезвреждането на отпадъците трябва да представят в общината фирмени програми за управление на отпадъците

На основата на анализа и оценката на съществуващото състояние Общината трябва да изгради и доразвива модела за решаване на проблемите, свързани с управлението на отпадъците. Планирането на стратегиите и мерките, които ще бъдат реализирани, определят продължителността на плана на действие като краткосрочен от 2010 до декември 2014 год.

Изготвянето на програмата и поетапното ú изпълнение е резултат от извършената оценка на проблемите, съобразени със съществуващите в момента социално – икономически, финансови, технически и екологични условия.

При създаването на екологосъобразна система за управление на дейностите по отпадъците трябва да бъде взето в предвид нейната ефективност по отношение на разходите, тъй като финансовите затруднения оказват важно определящо значение за дейностите на общините по управление на отпадъците.


РАЗДЕЛ V ПРОБЛЕМИ. ПРИОРИТИЗИРАНЕ НА ПРОБЛЕМИТЕ


       1. ПРОБЛЕМИ

Проблемът с отпадъците е проблем, който се разраства непрекъснато, поради нарастващите консумативни потребности на обществото, амортизирането на съдовете, финансовите ограничения и все още ниското ниво на екологична култура у населението.

Проблемите с отпадъците могат да се разделят на две категории: • проблеми с управлението на отпадъка.

Ограниченията във финансирането, човешките ресурси и времето диктуват установяването на приоритети. Приоритизирането на проблемите може да помогне за насочване на усилията към най – критичния проблем. Рационалното използване на финансовите ресурси налага необходимостта от установяването на приоритети и използването на нормативните уредби и капиталовложенията така, че да е възможно да се осигурят най–големи резултати за най–кратко време и най–малка цена.


Основните проблеми на община Дряново, свързани с управление на отпадъците са:

 • Голямата отдалеченост и периодичното увеличаване на таксата за депониране на „Регионално депо – Севлиево”

Регионално депо Севлиево отстои на около 35 км. от гр. Дряново, с което се завишават транспортните разходи за сметоизвозване на общината. Значителен е и размерът на таксата за обслужване на депото. Във връзка с това се налага значително увеличаване промилът за такса смет на община Дряново.


 • Подобряване на организацията по събиране и извозване на ТБО, включително разширяване на обхванатите от организираното сметоизвозване селища.

За да се подобри организацията по събиране и извозване на битовите отпадъци е нужно оптимизиране на маршрутните графици за сметосъбиране и сметопочитване, както и оптимизиране на броя, вида и местоположението на съдовете за събиране на твърдите битови отпадъци. Също така е необходимо да се разшири обхвата организираното сметосъбиране като поетапно се включат и невключените до момента села в системата на организираното сметосъбиране и извозване на твърдите битови отпадъци.


 • Необходимост от изграждане на площадка за депониране на строителни отпадъци.

На територията на общината няма изградена площадка за депониране на строителни отпадъци. Жителите и фирмите на общината, извършващи строителни и ремонтни дейности се пренасочват да извозват строителните си отпадъци до „Регионално депо - Севлиево”. То отстои на около 35 км. от гр. Дряново и населението изхвърля строителни отпадъци покрай дерета, в крайните квартали на гр. Дряново и покрай шосета, предимно на входно – изходните артерии на населените места, за да избегне транспортните разходи до депото и таксата за депониране. Изграждането на площадка за строителни отпадъци ще допринесе до намаляване на броя на нерагламентираните сметища, при които се отчита сравнително голям дял на отпадъци от строителни дейности.

Разходите за изграждането са значителни и не отговарят на финансовите възможности на общинския бюджет.
 • Липса на система за разделно сметосъбиране на територията на общината.

Необходимо е да бъде създадена система за разделно събиране на отпадъци с цел последващата им преработка и рециклиране. Това ще доведе до намаляване на обема на ТБО, който се депонира.

Предприемане на мерки за въвеждане на системи за разделно събиране на ИУЕЕО и ИУБА


На територията на гр. Дряново няма изградено пречиствателно съоръжение за

отпадъчни води

Около 85% от населението на общината е концентрирано в гр. Дряново. До този момент всички отпадъци от канализацията, битово-фекалните води и водите от повечето производствени площадки в гр. Дряново се заустват директно в река Дряновска. Река Дряновска е защитена зона която попада в Европейската екологична мрежа – Натура 2000. Отпадъците, които попадат в р. Дряновска, чрез канализацията замърсяват реката и създават опасност относно местообитанието и популацията на рибите, които са предмет на опазване съгласно Натура 2000. Необходимо е изграждане на Градска пречиствателна станция за отпадъчни води в гр. Дряново.


Предотвратяване и намаляване на риска от стари замърсявания с отпадъци.

За решаването на този проблем е необходимо извършване на следните дейности: • идентифициране и картотекиране на старите замърсявания /сметища/;

 • изготвяне на План -график за почистването на старите замърсявания;

 • определяне на необходимите средства и източници на финансиране;

 • почистване, рекултивация и ликвидиране на сметищата.

Необходимост от въвеждане на система за събиране на биоразградими отпадъци - компостиране.

Все още в общия поток отпадъци, които се депонират делът на биоразградимите отпадъци е много голям. Въвеждането на такава система ще обхване зелените отпадъци от паркове и градини, биоразградимите отпадъци от домакинства, отпадъци от обществен пазар, заведения за обществено хранене и др.

Решаването на този проблем ще доведе до постигане на една от стратегическите цели на Националната програма за управление на отпадъците :  • Предотвратяване и ограничаване на образуването на отпадъци, както и намаляване на

количеството генерирани отпадъци.

Населението на общината живее предимно в къщи с дворни места. От пролетта до късна есен товарен автомобил – самосвал събира зелена маса /градински отпадък/, която населението поставя около съдовете за смет или тротоарните площи. Но след закриване на градското сметище е финансово неефективно извозването на зеления отпадък до „Регионално депо – Севлиево.


Участието на обществеността в процеса на управлението на отпадъците.

Необходимост от активно съдействие на обществеността при създаване на ефективна система за контрол на дейностите по управление на отпадъците на територия на общината. Привличане на обществеността при извършване на почистване на площите за обществено ползване, както и включването ù в решаването на проблемите по управление на ТБО. Осъществяване на постоянна връзка и общи действия между всички засегнати страни – община, население и фирми. Формиране на правилно отношение на населението към управлението на отпадъците. Създаване на съзнателни навици за опазване на околната среда от замърсяване с отпадъци. Промяна на нагласата и съзнанието на населението по отношение опазването на околната среда.1   2   3   4   5   6
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет