Програма за управление на отпадъците за периода 2010 декември 2013 гжүктеу 1.13 Mb.
бет6/6
Дата01.03.2018
өлшемі1.13 Mb.
түріПрограма
1   2   3   4   5   6

ПРИОРИТИЗИРАНЕ НА ПРОБЛЕМИТЕ

По приоритет проблемите се подреждат за последователно вземане на решения и започването на действия, както следва: • Финансово обезпечаване на дейностите по управлението на отпадъците;

 • Изграждане на подходяща за изпълнение на ОПУДО общинска организационна

структура и актуализация на местната нормативна база;

 • Създаване на система за документиране на дейностите по отпадъците и изискване на програми за управление на отпадъците от генераторите на отпадъци и фирми, които имат отношение към тяхното третиране;

 • Информираност на цялото население;

 • Привличане на учащите в процеса на формиране на екологична култура;

 • Засилен контрол по изпълнение на законовите и общински разпоредби;


РАЗДЕЛ VІ ПОДХОДИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ
След събиране, подреждане и анализиране на аналитичната информация и конкретизиране на проблемите е необходимо да се определят възможните стратегии за решаването им. За един такъв подбор е необходимо да се има предвид:


 • Необходимия основен капитал и текущите разходи;

 • Възможни източници на средства, необходими за прилагането на стратегията;

 • Възможността за спестяване на средства, там където е възможно;

 • Количествена оценка на ефективността при решаването на проблема;

 • Съотношение цена-ефективност в сравнение с други стратегии;

 • Човешки ресурси: колко хора и с каква квалификация са необходими за изпълнение на набелязаната програма;

 • Физически ресурси: какво оборудване и какви структури трябва да бъдат изградени;

 • Време за изпълнение: какви срокове са необходими за изпълнение и какви са преимуществата на краткосрочните и дългосрочните стратегии.

След направата на един такъв анализ, се преценява дадената стратегия за изпълнението на определена цел.

РАЗДЕЛ VІІ ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ

Целите и приоритетите на Общинската програма за управление на дейностите по отпадъците са определящи за структуриране на Плана за действие.

Предложеният план включва основните мерки и дейности, които е необходимо да бъдат приложени, за подобряване на общинската политика, по отношение на управлението на отпадъците.

Планът определя и отговорностите на различните институции и организации в областта на управление на отпадъците, свързани с реализацията на предвидените мерки и дейности, очакваните разходи и вероятните източници за тяхното финансиране.

За изпълнение на Програмата ще се използват както собствени средства и ресурси, така също ще се разчита на помощ от страна на фондове, имащи отношение към опазване на околната среда и управление на отпадъците.

Общински план за управление на отпадъците

2010 – декември 2013год.Мероприятие

Отговорници

Срок

Източник на финансиране

І.

Нормативна уредба. Организационни мерки

І. 1

Актуализиране на Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Дряново

Зам. кмет;

Директор Д-я УТИСП

Еколог


В случай на нужда от актуализация
І. 2

Актуализиране на Програмата за управление на отпадъците

Зам. кмет;

Директор Д-я УТИСП

Еколог


В случай на нужда от актуализация
І. 3

Усъвършенстване на информационната система с база данни за обхващане на документите, свързани с отпадъците

Eколог

постоянен
І. 4

Проучване на възможностите за икономически изгодно сътрудничество с частни фирми в областта на управление на отпадъците

Kмет

2010-2013 г.
ІІ.

Предотвратяване и намаляване на образуването на отпадъците. Технически мероприятия

ІІ.1

Предприемане на мерки по организиране на система за разделно събиране на отпадъци от опаковки.

Сключване на договор с организация по оползотворяване, съгласно Наредбата за опаковките и отпадъци от опаковки.
Кмет

Директор Д-я УТИСП

Еколог


2011г.

МОСВ, ПУДООС, Организации по оползотворяванеІІ.2

Проучване на необходимите мерки по изграждането на площадка за строителни отпадъци

Зам кмет

Директор Д-я УТИСП
2013г.

МОСВ, ПУДООС, Организации по оползотворяване

ІІ.3

Предприемане на мерки за намаляване количеството биоразградими отпадъци, постъпващи на депото. Кандидатстване за отпускане на финансиране за разполагане на домашни компостери;

Зам кмет

Директор Д-я УТИСП

Еколог


2013г.

МОСВ, ПУДООС, Организации по оползотворяване

ІІ.4

Обмисляне и въвеждане на икономически стимули и санкции за намаляване количеството на отпадъците


Зам кмет

Директор Д-я УТИСП

Еколог


2010г.-2013 г.
ІІ.5

Изграждане на ГПСОВ – гр. Дряново, тъй като всички отпадъци от канализацията и битово-фекалните води от домакинства, учреждения и предприятия се заустват директно в река Дряновска.


Кмет

Директор Д-я УТИСП
2013г.

МОСВ, ПУДООС

ІІІ.

Организация по събиране на твърдите битови отпадъци.

ІІІ.1

Разширяване на системата на организираното сметопочистване и сметоизвозване на територията на общината. Включване на 3 малки населени места.


Директор Д-я УТИСП;

Еколог


поетапно включване на населени места

до 2013 г.Общински бюджет

ІІІ.2

Закупуване на нови съдове за смет

Кмет

2010 г.

2011 г.


Общински бюджет

ІІІ.4

Разработване и организиране на по- ефективни маршрутни графици за транспортиране на ТБО с осъвременени специализирани съдове и техника


Директор Д-я УТИСП

Еколог


постоянен

Общински бюджетIV.

Обезвреждане на твърдите битови отпадъци.

IV.1

Предвиждане на финансови средства за депониране на ТБО на „Регионално депо - Севлиево”

Зам. кмет

Ежегодно в план-сметката за такса „битови отпадъци”

Приходи от такса за битови отпадъциIV.2

Такса „битови отпадъци”, предвидени отчисления в размер и по ред, определени с акт на Министерския съвет съгласно чл. 71 „е” от ЗУО

Кмет

Зам кмет


Директор Д-я ФСДМДТ;


след влизане в сила на съответния акт на Министерски съвет

Приходи от такса за битови отпадъциV.

Намаляване риска от стари замърсявания.

V.1

Реализация на проекта за закриване и рекултивация на сметище в м. Градище (м.„Белчов трап”) гр. Дряново /бивше градско депо/

МОСВ

Кмет;


Директор Д-я УТИСП;


2012г.

ИСПА

V.2

Закриване на сметища в с. Славейково, с. Денчевци, с. Чуково

Еколог

Директор Д-я УТИСП2010г.Общински бюджет

V.3

Почистване на нерегламентираните /криминални/ сметища в населените места на територията на община Дряново.

Директор Д-я УТИСП;

Еколог
ежегодно

Общински бюджет и външно финансиране

VI.

Работа с обществеността, организации и медии

VI.1

Организиране на екологични срещи с училища и НПО за дискутиране на въпроси, свързани с чистотата

Зам кмет

Еколог


постоянен

Общински бюджет

НПО


VI.2

Привличане на обществеността при почистване на площи за обществено ползване

Зам кмет

Еколог


Кампанийно

Пролет, есенОбщински бюджет

VI.3

Периодични кампании в местните медий за запознаване на населението за всички проблеми и дейности на общината , свързани с отпадъците

Зам кмет

ЕкологПериодично през годината

Общински бюджет

VI.4

Организиране на кампании за пролетно и есенно почистване на населените места.

Зам кмет

ЕкологПрез месец април и месец октомври всяка година

Общински бюджет


Забележка: Няма конкретизирани средства като цифра, поради дългосрочността на Програмата за управление на отпадъците и невъзможност за прогнозиране на цените на машините, съоръженията и услугите, планувани за съответния период.

РАЗДЕЛ VІІІ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМАТА

Успешното реализиране на Програмата за управление на отпадъците изисква ангажираността на цялата структура на общината. Необходимо е отговорностите спрямо отпадъците да бъдат поети не само от длъжността с функции по опазване на околната среда, а и от други сектори на общината.

Задълженията най-напред се поемат от най-високите нива на управление. Висшето ръководство определя политиката по отпадъците като част от политиката по околната среда на общината и осигурява внедряването на система за управление на отпадъците.

Програмата за управление на дейностите по отпадъците е неразделна част от общинската програма за околна среда, която се приема и контролира от Общински съвет – гр. Дряново.

Чрез извършването на мониторинг ще се отбелязват отклоненията от плана на общинската програма, и ще се осигури възможност за своевременното и коригиране.

Въз основа на проведения мониторинг ще се прави периодична оценка на степента на изпълнение на мерките, заложени в програмата, както и на резултатите от нейното прилагане.

Оценката на програмата ще бъде основа за изготвянето на годишните отчети Съгласно изискванията на чл.32 от ЗУО годишният отчет за изпълнението на програмите по чл. 29, ал. 1 от ЗУО се представя пред органа, приел програмите, и се изпраща на съответната регионална инспекция по околната среда и водите до 31 март следващата година.

Програмата за управление на отпадъците подлежи на актуализация и допълване при промяна във фактическите и/или нормативните условия.ПРИЛОЖЕНИЕ:


1. Карта на гр.Дряново

2. Карта на населаните места в община Дряново

3. Карти на защитените зони в община Дряново - "Дряновски манастир", "Скалско", "Дряновска река", "Река Янтра"

4. Ситуация на местоположението на сметище в м."Градище" , гр. Дряново

5. Карта на разстоянието от гр. Дряново до "Регионално депо - Севлиево" и до сметище в м."Градище"- -Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет