Программа дисциплины для студентовДата22.09.2017
өлшемі269.02 Kb.
#1477


Титульный лист программы обучения по дисциплине (Syllabus)

Ф

ФСО ПГУ 7.18.3./37
Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті


Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
Информатика және ақпараттық жүйелер кафедрасы

«Алгоритмдеу және программалау тілдері» пәні бойынша

050703 «Ақпараттық жүйелер» мамандығы студенттеріне арналған
ПӘНДІ ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ (SYLLABUS)


Павлодар


Лист утверждения программы обучения по дисциплине (Syllabus)

Ф

ФСО ПГУ 7.18.3/38


БЕКІТЕМІН

ФМ ж АТ факультетінің деканы

_____________ Нурбекова Ж.К.

«____»_________2010ж.Құрастырушы: аға оқытушы Нұрғазина Б.Қ.

«Алгоритмдеу және программалау тілдері» пәні бойынша


050703 «Ақпараттық жүйелер» мамандығына күндізгі және сырттай оқитын студенттерге арналған
Пәнді оқыту бағдарламасы (Syllabus)


Бағдарлама «____»________ 2010 ж. бекітілген жұмыс оқу бағдарламасы негізінде әзірленген.


Кафедраның отырысында қарастырылған «____»________2010ж.

№___ хаттама


Кафедра меңгерушісі ____________ А.Ж.Асаинова «__» ______ 2010ж.

ФМжАТ факультеті оқу-әдістемелік кеңесінде құпталған

2010ж. «_____»______________ №____ хаттама
ОӘК төрайымы _______________ Ж.Г.Муканова


 1. Оқытушы туралы мәліметтер және байланыс ақпараты

Нұрғазина Балқаш Кадылбекқызы – аға оқытушы
«Информатика және ақпараттық жүйелер» кафедрасы А1 ғимаратында 102 аудиторияда орналасқан, байланыс телефоны 673687 (ішкі 1125)


2. Пән туралы мәліметтер

Аталған курс 4 несиелі, 1 семестрге есептелген. Бақылау формасы – біріктірілген емтихан: тест және практикалық тапсырмалар.
 1. Пәннің жұмыс көлеміОқу түрі


Семестр

Кредит саны

Аудиториялық сабақтар түрлері боынша сағаттар саны

Студенттердің өздік жұмыстар сағаттарының саны

Бақылау түрі

бар-лығы

дәрістер

тәжіри-белік

Зертха-налық

Бар-лығы

СОӨЖ

Күн-дізгі

1

4

180

30

22,5

7,5

90

27

емтихан


4. Пәннің мақсаты мен міндеттері

Пәнді оқытудың мақсаты – есептерді алгоритмдеу негізін, программалаудың автоматтық негіздерін, программалау тілінің классификациясын, мәліметтер типтерін және Турбо Паскаль 7.0 тілі операторларының классификациясын оқыту, ішкі программаларды қолданып программа, стандартты модульдер, деректердің динамикалық кұрылымын, программалық қамтамасыз етуді жобалау тәсілдерін, программалау стилін, программалаудың сапа көрсеткішін, программаны сынау мен қалыптастыру тәсілін қолданып программа құру болып табылады.

Курстың міндеті – қолданбалы есептерді шешу кезінде студенттерге алгоритм әдістері және берілгендер құрылымы туралы жүйелі түсінік беру, студенттерді тану процесі кезінде және математикалық аппараттар арқылы практикалық іс-әрекеттерде нақты әлемнің заңдылықтарын пайдалануда кездесетін әртүрлі есептердің шешімін ЭЕМ–нің көмегімен есептелетін алгоритмдерді қолдануға және құруға даярлау.
5. Білім мен дағдыларға қойылатын талаптар

Студенттер білуі керек: оқу процесінде Турбо Паскаль тілінде қолданылатын есептердің алгоритмдеу негіздерін, мәліметтер түрлерін, операторларды, ішкі операторларды, функцияларды, программалық камтаманы қамтамасыз етуді жобалау тәсілдерін, программалау стилін, программалаудың сапа көрсеткіштерін, программаны сынау мен қалыптастыру тәсілдерін, колданып программа құруды.

Студенттер меңгеру керек: Әр түрлі алгоритмдердің кұрылымдык схемасын білуі керек, талап ететін есептерге сәйкес мәліметтер күрылымын ұйымдастыруды, программалау тілін тандау, тіл құрылысын колданып берілген программалау тілінде программа құру және жақсы стильде программа жазу, программаны сынау және қалыптастыру, сапалы программалық құжаттарды құруды.
6. Пререквизиттер

Жалпы орта білім беру курсының Информатика, Математика пәндері.


7. Постреквизиттер

Программалау технологиясы, Ақпараттық жүйелердің негіздері.


8. Тақырыптық жоспар

Жалпы орта білім базасындағы күндізгі оқу түрі

Тақырыптар атауы

Сағаттар саны

Дәріс

Тәжір

Зертх.

ОСӨЖ

СӨЖ

1

Компьютердің программалық құралдары

1


5

2

Есептерді алгоритмдеудің негіздері

12

10

3

Turbo Pascal 7.0. тілінің негізгі сипаттамалары.

1


5

4

Сызықтық алгоритмді программалау.

2

2

1

3

5

5

Тармақталған құрылымды программалау.

3

2

1

3

5

6

Алгоритмдердің циклдік кұрылымдарын программалау

4

2

2

3

10

7

Ішкі программалар

3

2

2

2

10

8

Рекурсия

1

1

1

3

10

9

Массивтер

4

4

2

4

10

10

Символдық және жолдық мәндер

2

3

2

3

10

11

Мәндердің күрделі типтері

2

2

1

1

5

12

Ақпаратты компьютердің сырт-қы құрылғыларында көрсету.

2

1

1

1

5

13

Графиктік операторлармен жұмыс

2

2,5

2

1

5

14

Құрылымдық программалау.

21

5
Барлығы

30

22,5

7,5(15)

27

909. Пәннің қысқаша сипаттамасы

Бағдарламалау-қазіргі кезде жылдам дамып отырған және күрделі ғылым.

Бағдарламалаудың негізгі ұғымы-алгоритм. Бағдарламамен жұмыс істеу алгоритм құрудан басталады, бағдарламаның сәтті аяқталуы алгоритмнің сапасына байланысты.

Бағдарламалауға үйрену дегеніміз-тиімді алгоритм дайындау және белгілі алгоритмді тиімді қолдану болып табылады. ЭЕМ-ге бағдарлама құру дегеніміз – есепті шығару әдісін әрбіреуі келесіні шақыра отырып, қажет есептеулерді тізбектей орындайтын, жадыдағы машиналық нұсқаулар жиыны (бағдарлама) түрінде көрсету.


10. Курс компоненттері

10.1 Теориялық курс тақырыптары

1 тақырып Компьютердің программалық құралдары

Программалауды автоматтандырудың әдістері. Алгоритмдік тілдер. Алгоритмдік тілдін қолдануы және оған койылатын талаптар. Процедураға бағытталған тілдер және обьектілерге бағытталған программалау туралы түсініктер. Компьютерді программалық қамтамасыз етудің жалпы түсінігі. Операциялық жүйелердің күрамы. Компьютермен пайдаланушының диалогын үйымдастыру. Программалаудың интеграцияланған жүйелері.2 тақырып Есепгерді алгоритмдеудін негіздері

Алгоритмнің анықтамасы. Алгоритмдерді баяндаудың тәсілдері. Алгоритм схемаларын жасау ережелері. Алгоритмдердің құрылымдарының түрлері. Сызықтык және тармақталған алгоритмдердің күрылымдарының баяндалуы. Циклдік күрылымдар. Алгоритмнің циклдік қүрылымы. Ішкі циклдік құрылымның алгоритмдік баяндалуы. Техникалык есептердің қойылымының класқа бөлінуі. Есептердің типтік компоненггері; талдау, синтездеу, шешім қабылдау. Ғылыми- техникалық есептердің алгоритмдерінің схемаларының мысалдары.3 тақырып Паскаль тілінің негізгі сипаттамалары. Тілдің алфавиті. Тіл объектілерінің жазылуының ережелері. Мәліметтер типтері. Тұрақтылар. Ерекше белгілер. Арифметикалық өрнектер. Программаның құрылымы.

4 тақырып Алгоритмдердің сызықтык құрылымын программалау.

Меншіктеу операторы. Басқару операторлары. Мәліметтерді енгізу - шығаруды үйымдастыру.5 тақырып Тармақталған қүрылымы программалау.

Шартты оператор. Логикалық өрнекті қолдану. Кірістірілген шартты оператор. Құрама және бос операторлар. Таңдау операторы. Шартты және таңдау операторларының қысқа және толық формалары.6 тақырып Циклдік кұрылымдарды программалау

Параметрлі цикл операторы. Көпмүшені есептеудегі арифметикалық алгоритмдер. Саналатын типтер. Оларды параметрлі циклдерді ұйымдастыруда қолдану. Шарты алдын ала берілген және шарты соңынан берілген цикл операторлары. Кірістірілген циклдер.7 тақырып Ішкі прграммалар жөне оларды класка бөлу. Ішкі программаларды ұйьшдастыру әдістері. Ішкі программаларды шакыру. Накты параметрлерді тасымалдау. Жадының жал облысын пайдалану. Стандартты ішкі функциялардың қоры және процедуралары. Оларды шақырудың тәсілдері. Стандартты ішкі программалардың қоры. Стандартты ішкі программалардың қорын ұйымдастырудың ережелері. Стандартты ішкі программалардың корын есептер шешу үшін қолдану.

8 тақырып Рекурсия

Рекурсивті ішкі программаларды ұйымдастыру. Рекурсивті шешілетін типтік есептер.9 тақырып Массивтер

Массив ұғымы және мәні. Элементтердің типі, өлшемі, индексі. Бір өлшемді және екі өлшемді массивтер. Массив элементіне кіруді ұйымдастыру. Жедел жадыда массивтің орналасуы. Массивті толтыру алгоритмі.

Ең үлкенін (ең кішісін) іздеу алгоритмі. Ішкі және сыртқы массивті сұрыптау алгоритмі: таңдау арқылы сұрыптау, орын ауыстыру арқылы т.б.

10 тақырып Символдық және жолдық мәндер

Символдық және жолдық мәндер. Символдық мәндермен орындалатын амалдар. Жолды өңдеу алгоитмі. Жолдан ішкі жолды іздеу алгоритмі. Жолдармен жұмыс істеуге арналған программалау тіліндегі құрамдас функциялар мен процедуралар.11 тақырып Мәндердің күрделі типтері

Мәндердің күрделі типі. Регулярлы тип. Жиындар типі. Жиындармен орындалатын амалдар. Мәндердің аралас типі – жазулар, сипатталуы, құрылымы, программалау операторы.12 тақырып Акпаратты компьютердің сыртқы құрылғыларында көрсету. Файлдармен жұмыс істеу. Мәліметтердің динамикалық құрылымы. Сілтемелер. Кезектер және ағымдар.

13 тақырып Графика.

Графиктік бейнелеудің алгоритмдік негізделуі. ДК-де графиктік режимде жұмыс жасауға дайындау. Геометриялық объектілермен жұмыс жасау процедуралары. Графиктік бейнелерді салу бағдарламаларына мысалдар.14 тақырып Құрылымдық программалау.

Модульдік программалау. Программалау тілін таңдау. Программалау тәсілдері. Программалауда сапалық көрсеткіш.


10.2 Тәжірибелік сабақтар мазмұны
4 тақырып Алгоритмдердің сызықтык құрылымын программалау.

ПР1. Математикалық өрнектерді жазу. Меншіктеу операторы.

ПР2. Мәліметтерді енгізу - шығаруды ұйымдастыру.

5 тақырып Тармақталған қүрылымды программалау.

ПР3. Шартты оператор. Логикалық өрнекті қолдану.

ПР4. Таңдау операторы. Шартты және таңдау операторларының қысқа және толық формалары.

6 тақырып Циклдік кұрылымдарды программалау

ПР5. Параметрлі цикл операторы. Көпмүшені есептеудегі арифметикалық алгоритмдер.

ПР6. Шарты алдын ала берілген және шарты соңынан берілген цикл операторлары. Кірістірілген циклдер.

7 тақырып Ішкі прграммалар.

ПР7. Ішкі программаларды ұйымдастыру.

ПР8. Ішкі программаларда параметрлерді тасымалдау.

8 тақырып Рекурсия

ПР9. Рекурсивті шешілетін типтік есептер.9 тақырып Массивтер

ПР10. Бір өлшемді массивті өңдеу.

ПР11. Бір өлшемді массивті сұрыптау алгоритмдері.

ПР12. Екі өлшемді массивті өңдеу.

ПР13. Квадрат матрицаны өңдеу.

10 тақырып Символдық және жолдық мәндер

ПР14. Жолдық функциялар мен процедураларды пайдалану.

ПР15. Жолдарды өңдеу алгоритмдері.

ПР16. Тексті өңдеу

11 тақырып Мәндердің күрделі типтері

ПР17. Жиындық операцияларды пайдалану.

ПР18. Жазуларды пайдалану және өңдеу.

12 тақырып Акпаратты компьютердің сыртқы күрылғыларында көрсету.

ПР19. Файлдармен жұмыс істеу.

ПР20. Мәліметтердің динамикалық құрылымы.

13 тақырып Графика.

ПР21. Графиктік бейнелерді салу.

ПР22. Графиктік бейнелердің қоғалысын программалау
10.3 Зертханалық сабақтардың мазмұны
4 тақырып Алгоритмдердің сызықтык құрылымын программалау.

ЗЖ1. Меншіктеу операторы. Басқару операторлары. Мәліметтерді енгізу - шығаруды үйымдастыру.5 тақырып Тармақталған қүрылымды программалау.

ЗЖ2. Шартты оператор. Логикалық өрнекті қолдану. Таңдау операторы. Шартты және таңдау операторларының қысқа және толық формалары.6 тақырып Циклдік кұрылымдарды программалау

ЗЖ3. Параметрлі цикл операторы. Көпмүшені есептеудегі арифметикалық алгоритмдер.

ЗЖ4. Шарты алдын ала берілген және шарты соңынан берілген цикл операторлары. Кірістірілген циклдер.

7 тақырып Ішкі программалар.

ЗЖ 5. Ішкі программаларды ұйымдастыру.

ЗЖ 6. Ішкі программаларда параметрлерді тасымалдау.

8 тақырып Рекурсия

ЗЖ7. Рекурсивті ішкі программаларды ұйымдастыру.9 тақырып Массивтер

ЗЖ8. Бір өлшемді массивті өңдеу.

ЗЖ9. Екі өлшемді массивті өңдеу.

10 тақырып Символдық және жолдық мәндер

ЗЖ10. Жолдық функциялар мен процедураларды пайдалану.11 тақырып Мәндердің күрделі типтері

ЗЖ11. Жиындық операциялар мен жазуларды пайдалану операторлары.12 тақырып Акпаратты компьютердің сыртқы құрылғыларында көрсету.

ЗЖ12.Файлдармен жұмыс істеу процедуралары.13 тақырып Графика.

ЗЖ13. Графиктік бейнелерді салу функциялары мен процедуралары.

ЗЖ14-15.Графикалық алгоритмдер.
10.4 Студенттің өздік жұмыстарының мазмұны
СӨЖ түрі

Бақылау түрі

Сағаттың көлеміДәрістерді талқылау. Қосымша материалдарды оқу.

Ауызша сұрау, межелік бақылау

20Зертханалық және тәжірибелік жұмыстарға дайындалу, есептерді рәсімдеу.

Бақылау сұрақтар, есеп

30Үй тапсырмаларын орындау

Жазбаша есеп

30Бақылау жұмыстарға дайындалу және қатысу

межелік бақылау, емтихан

10

Барлығы

90


10.5 Оқытушымен студенттің өзіндік жұмыстардың тақырыптары
CОӨЖ1-2. Стандартты функциялар қорын пайдаланып программа құру.

CОӨЖ3-4. Сандық функцияларды пайдаланып программа құру.

CОӨЖ5-6 Қатарлармен жұмыс істеу үшін қолданылатын процедуралар мен функциялар.

CОӨЖ7-8 Графикалық күрастыруларды қолданып программа кұру.

CОӨЖ9-10 Графикалық күрастыруларды қолданып программа кұру.

CОӨЖ11-12 Модульдік программалау, қолдану мысалдары.

CОӨЖ13-15 Динамикалык жадыны қолданып программа жасау.

10.6 Үлгерімді тексерудің күнтізбелік графигі


Апталар

1

2

3

4

5

6

7

8

Барлығы

Аптадағы ең үлкен балл

5

17

9

17

9

17

9

15

АҮ1

100

Сабаққа қатысуЛекц.

2

2

2

2

2

2

2

2

16

Практикалық ұмыс

ПР1

3


ПР2

ПР3


6


ПР4

3


ПР5

ПР6


6


ПР7

3


ПР8

ПР9


6

ПР10

3


ПР11

ПР12


6

36

Зертхана-лық жұмыс
ЗЖ 1 ЗЖ 2

5

ЗЖ3 ЗЖ4

5

ЗЖ5

ЗЖ6


5
ЗЖ7

ЗЖ8


5

20

ОӨЖ уақы-тында орындау
СОӨЖ1

4


СОӨЖ2

4


СОӨЖ3

4


СОӨЖ4

4


СОӨЖ5

4


СОӨЖ6

4


СОӨЖ7

4


28

Мерзімді бақылау


МБ1

100Апталар

9

10

11

12

13

14

15

Барлығы

Аптадағы ең үлкен балл

10

20

10

20

10

17

12

АҮ2

100

Сабаққа қатысу

Лекц.

2

2

2

2

2

2

2

14

Практ. жұмыс

ПР13

4


ПР14

ПР15


8


ПР16

4


ПР17

ПР18


8


ПР19

4


ПР20

ПР21


8

ПР22

4


40

Зертхана-лық жұмыс
ЗЖ9

ЗЖ10


6
ЗЖ11

ЗЖ12


6
ЗЖ13 ЗЖ14

6


ЗЖ15

3


21

ОӨЖ уақытын-да орындау

СОӨЖ8

4


СОӨЖ9

4


СОӨЖ10

4


СОӨЖ11

4


СОӨЖ12

3


СОӨЖ13

3


СОӨЖ14

3


25

Мерзімді бақылауМБ2

100

11. Курс саясаты

«Алгоритмдеу және программалау тілдері» курсы практикалық курс болып саналады. Сондықтан міндетті түрде ағымдағы бақылаудың негізгі түрін құрайтын барлық практикалық, зертханалық, өздік жұмыс тапсырмаларын орындау міндетті болып табылады.

Егер Сіз барлық сабақтарға кешікпей қатысатын болсаңыз, барлық сабақтарға дайындықпен және белсенді қатысып отырсаңыз, барлық тапсырманы уақытында және сапалы орындап отыратын болсаңыз, онда бақылау шараларының күнтізбелік кестесінде көрсетілгендей жоғарғы ұпай жинайсыз.

Сабақтарға қатысу міндетті болып табылады. Себепті босатулар студентті зертханалық, практикалық және өз бетімен жұмыстар кешенін орындамауынан босатпайды. Осындай жағдайда оқытушының кеңес беру уақытымен сәйкес студенттің жеке тапсырмалары бойынша қайта тапсыруына мүмкіндігі бар.

Дербес компьютермен жұмыстардан алынған практикалық дағдылар пән бойынша өз бетімен жұмысты орындау дұрыстылығымен бағаланады.

Студент сабаққа кешігетін болса, сабаққа кіргізілмейді және босатылған сабақты қайта тапсыруға мүмкіндігі болмайды.

Сабақтағы ережені бұзғаны үшін айып салынады – бір сабақтан 5 ұпай алынып тасталады.

Барлық аудиторлық уақыттар дәрістік сабақтарға, практикалық, зертханалық жұмыстарға және оқытушымен студенттің өздік жұмысы тапсырмалары бөлінеді. Әр сабаққа дайындық және барлық материалдарды оқу міндетті. Сіздің дайындықтарыңыз ауызша сұраулармен, бақылау жұмыстарымен және межелік бақылаулар тестілері мен тапсырмаларымен тексеріледі.

Өздік жұмысы өз нұсқаңызға сәйкес орындалуы қажет, әйтпесе жұмыс есептелінбейді. Тапсырма нұсқаларын оқытушы тағайындайды.

Әр тапсырма жеке файлда немесе бумада орындалып, СРС 1_ФИО, СРС 2_ФИО және т.б. деп аталынуы керек. СӨЖ-ының тапсырмалары иілгіш дикскке жазылып, бақылау шараларының кестесіне сәйкес оқытушыға тапсырылады.

Барлық тапсырмалар уақытында орындалуып, тапсырылуы қажет. Кешіктірілген тапсырмалар төмен бағаланады. Бақылау жұмыстарын кез келгенін көшіруге және емтиханда көшіруге тыйым салынады. Айыптық санкция бақылаудың осы түрі үшін ұпайдың 80%-ын құрайды.

Егер бақылау шараларын өткізу уақытында қандай да бір себептермен қатыса алмасаңыз, онда оқытушының кеңес беру кестесімен қайта тапсыруға мүмкіндігіңіз болады.

1. Егер бақылау шараларын өткізу уақытында қандай да бір себептермен қатыса алмасаңыз, онда оқытушының кеңес беру кестесімен қайта тапсыруға мүмкіндігіңіз болады.

Семестрде компьютерлік тестілеу бойынша екі межелік бақылау қарастырылған. Тестілеу сәйкес блоктың материалдарына сай жүргізіледі.

2. Межелік бақылау (МБ) 100 балдық шкаламен анықталады.

Межелік бақылауға ағымдық үлгерім (АҮ) балы бар студенттер жіберіледі.

3. АҮ мен МБ бағалары бойынша студенттің пән бойынша рейтингі (Р1 және Р2) анықталады. Р1(2)=КY1(2)*0,7+ МБ1(2)*0,3Егер студент МБ орындамаса немесе МБ-дан 50 баллдан кем алса, онда рейтинг анықталмайды. Бұл жағдайда декан студенттің МБ тапсыруының жеке мерзімін тағайындайды.

4. Студенттің семестр бойынша емтиханға жіберу рейтингі (ЖР) бағасы ЖР=(Р1+Р2)/2

Егер пән бойынша курстық жұмыс (КЖ) болса, онда КЖ қорғау бағасы ЖР есептеуде ескеріледі: ЖР=(Р1+Р2)*0,7/2+КЖ*0,3

Сырттай оқитын студенттер үшін: ЖР=Р1 немесе ЖР=Р1*0,7+КЖ*0,3

Пән бойынша қорытынды тексеруге (ҚТ) (емтиханға Е) оқу жоспарының барлық талаптарын орындаған студенттер және ЖР 50-ден кем емес балл алған студенттер жіберіледі.

5. Пән бойынша қорытынды баға (ҚБ) (итог): ҚБ=ЖР*0,6+Е*0,4

6. КЖ комиссия алдында қорғалады.

Емтихан тест және практикалық тапсырма түрінде жүргізіледі.


12. Әдебиеттер тізімі

Негізгі


 1. Абрамов В.Г. Введение в язык Паскаль. М. Наука. 1988

 2. Пильщиков В. Н. Сборник упражнений на языке Паскаль. М. Наука. 1989

 3. Климова Л. М. Практическое программирование. Решение типовых задач в Pascal 7.0. М. Кудиц-образ. 2000.

 4. Фаронов В.В. TurboPascal 7.0. Начальное пособие. М. изд. «Номирис». 1999

 5. Б.Қ.Нұрғазина, С.А.Белгібаева. Алгоритмлеу және программалау тілдері.Павлодар : Кереку. 2009.

 6. Б.Қ.Нұрғазина. Бағдарламалау бойынша есептер жинағы. Павлодар : Кереку. 2008.4.2 Қосымша


 1. Грогоно П. Программное обеспечение персональных ЭВМ. М. Мир. 1982

 2. Йенсен К., Вирт Н. Паскаль: Руководство для использования и описание языка. М. Финансы и статистика. 1982.

 3. Марченко А.И., Марченко Л.А. Программирование в среде TurboPascal. Киев. «Век» 1999

 4. Цейл Дейл. Программирование на СИ. ДМК. 2000

 5. Ян Борецкий. Турбо-Паскаль с графикой для персональных компьютеров М. Машиностроение. 1991.

 6. Айтов Ж.А., Мақамбаев М.Б. Паскаль тілінде программалау. 1998Танысу парағы

р/с


Құжатпен танысқан адамның аты-жөні

Құжатпен танысқан күні

Қолы

Қолдың мағынасын ашу

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Жұмыс бағдарламасы қазақстан тарихының тарихнамасы пәні бойынша 050203-Тарих мамандығының студенттеріне арналған
umk -> Программа дисциплины Форма для студентов ф со пгу 18. 2/07
umk -> Жұмыс бағдарламасы шет елдер тарихының тарихнамасы пәні бойынша 050203-Тарих мамандығының студенттеріне арналған Павлодар
umk -> АќША, несие, банктер
umk -> Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы
umk -> Пәннің жұмыс Нысан
umk -> Web-технологияныњ ±ѓымдары
umk -> Программа дисциплины для студентов
umk -> Ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk -> Јдістемелік нўсќаулыќ


Достарыңызбен бөлісу:
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет