Программа Форма фсопгу 18. 2/06Дата19.09.2017
өлшемі291.52 Kb.
#1256
түріРабочая программа


Рабочая программа

Форма ФСОПГУ 7.18.2/06

Қазақстан Республикасының ғылым және білім миністірлігі


С.Торайгыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті
Психология және педагогики irnihrnnnniii

т ЕХЗ көшірме

копия GD

Ж¥МЫС БАҒДАРЛАМАСЫ

Жалпы психология 2

050503 - психология бакалавр мамандығының студенттеріне арналған

Павлодар
Лист утверждения к рабочей программе

дисциплины, разработанной ДК£*&а Форма

на основании государственного ІК ¥*' Л» ,Ф СО ПГУ 7.18.1/07

общеобразовательного станларста ' *" "
Құрастырушы: аға оқытушы Кударова HV Психология жэне


образования специальности и типовой программы
Жұмыс бағдарламасы

"Жалпы психология 2») пот бойынша

050503 - психология бакалавр мамандык студеттеріне арналган

SS£S55 SSSsr'"",,iK "у

бскітілді. zuuo және ІІМУ ™лыми кеңесінщ мөжілісінде

«-^» J хаттама
Кафедра мәжілісінде ұсыныдды "/^ " // ?лпч.

ХаттамаЛІ- f W3"c'

Кафедра меңгерушісі llAj^_____ Кертаева К.М.

мавдды ЖУРНа3 ЖӘНе ӨН£Р Ф-Ультетшж 0Қу әдістемелік кеңесінде
"^-—" 1 Хпттама.Ү» s


КЕЛІСІЛДГФакультет деканы ^_ltj_

ОӘКТөрайымы JOUU^. М.В. Семенова

ОӘБ МАКУЛЛАНДЫ

ООБ оасгы. Щг^фі^_:і:Т. I ,,ю„срш,а •• - 200^.- ж-'г (.'арПаласи " " /j 200J*.
1 Пәннің мақсаты мен міндеттері

1.1 Кіріспе

Бұл бөлімде жоғарады көосетілген психикалық процестердің күрылымы, жүзеге асу заңдылыктары және дамуы карастырылған. Жалпы психологияның қазіргі даму кезеңіндегі бекіту және кеңейту; зерттеудің жаңа әдістерін өңдеу: табиғи және жасанды (лабораториялык) жағдайларда адамның психикалык процестерінің дамуы мен жүмысының күрымдарын зерттеу; өмірлік іс-әрекеттерінің субъектісі болып табылатын адамнын жеке басының дамуы, күрылымдарынын заңдылықтарын табу; барлык психологиялық ғылымдардың көпкырлы зерттеу тәжірибелерін жалпылау жатады.

1.2 Пәнді оқу максаты: жалпы психология курсында алған білімдері


мен зерттеу дағдылары негізінде студенттерді психологиялык ойлауын
дамыту, семинар және практикалық сабақтар процесінде психологиялық
күбылыстарды жүйелі талдауда ептілік пен дағдыны қалыптастыру.

1.3 Міндеттері:

- оқытылған психологиялык қүбылыстардың заңдылықтары негізінде психологияның қүбылыстардың заңдылықтары негізінде психологияның әр салалары бойынша студенттерде білімдерді жүйклендіру;

- әртүрлі психологиялык фактілер мен теориялық жүйелі-психологиялық талдау процесінде студенттерді танымдық дағдылар мен ептіліктерді дамыту;

- дүние жүзілік және отандық психология ғылымдарының негізгі принциптерімен, бағыттарымен және идеярарымен таныстыру.

Пәнді игеруде студенттер білуге тиісті: • жалпы психологияның күрылу мен тарихы жайлы;

 • жалпы психологияның казіргі жаңа мәселелерін;

-психологиялык күбылыстар мен процестердің негізгі заңдылықтары жайлы.

Пәнді игеруде студенттер істей білуге тиісті: • теориялык білімдерді практикада қолайлы колдану;

 • зерттеу іс-әрекетіне деген дағдылар;

 • кәсіби карым-қатынас дағдылары.

2 Пререквизиттер:

 • философия;

 • психология тарихы;

 • физиология;

 • әлеуметтану;

 • педагогика.

Сабак түрлері үжымдык, топтық және лсеке дара.

Курс аякталған соң, менгерілген білім бойынша студенттер емтихан тапсырады.
Форма СО ПГУ 7 18.2.07


Тематический план дисциплины

3.3 Теоретикалық курстын мазмүны

1 тақырып. Түйсік жекелеген түрлерінің сипаттамасы

Түйсік- бейнелеудің алғашкы процесі және коршаған болмысты тану ретінде. Түйсіктін бейнелеу объектілерінің іМатериалды касиеттерінен тәуелділігі. Түйсіктің негізгі түрлері - статистикалық-динамикалык, етс укөру, тактильдікоинестетикалық-динамикалы, температуралы, дәмдік, иіс, вибрациялы, ауырсну, интероцептивті түсінулер. Химиялык, физикалык, механикалык түйсінулер.

2 тақырып. Қабылдау және елес

Қабылдау сезімдік бейнелеудін негізгі процесі. Қабылдаудың касиеттері: заттылық, түтастык, категориялык, үғынымдылык. Апеперцепция. Адамның ортамен өзара әрекетіндегі кеңістік пен уакытты кабылдау.

3 такырып. Ойлау психологиясы

Ойлау туралы үғым. Ойлау және таным. Ойлаудын тікелей сезімталдык танымнан айырмашылығы. Ойлау және заттык-практикалык әрекет. Ойлаудын әлемді тану мен өзгертудегі рөлі. Ойлауды зерттейтін гы.іымлардын аракатынасы.

4 тақырып. Ее

Ее туралы жалпы түсінік. Адам емірі мен іс-әрекетіндегі өсуінің маңызы. Ассоциациялар туралы ұғым. Ассоциациялардың түрлері үксастык, іргелестік, карым-қарсылык. Естін физиологиялык негіздері.

5 такырып. Ес процесстері. Ес түрлері

Ес процесстері: есте қалтыру, есте сақтау, тану, қайта аңғырту, үмыту. Есте калтырудың шарттары, қайта жаңғыртудың әдістері. Ес түрлері: есте калдыратын материалдардың мазмүнына карай; эмоциялдық, кимылдық, образдық, сөз-логикалық; максаттылығына карай; ырыксыз, ырыкты, есте сақтау мейініне қарай; қысқа уақытты, оперативті-генетикалык.Естің жеке дара ерекшіліктері. Эйдетикалык ес.

7 тақырып Зейін

Зейін туралы жалпы түсінік. Зейін маңызы. Зейін түрлерінің сипаттамасы: ырыкты, ырықсыз, үйреншікті. Ырыксыз зейінді тудыратын себептер. Зейінді болудын шарттары. Зейіннің толкуы. Зейіннің түрақтылығы, шоғырлануы, көлемі, аударылуы, бөлінуі касиеттерінің сипаттамасы. Зейін физиологиялық негіздері. И. П. Павловтің козудың оптималдық ошағы жайлы теориясы мен Н. А. Ухтомский доминанта туралы ілімімен түсіндірілуі.

8 такырып. Жеке адамның эмоциялық еріктік сферасы. Эмоциялар

Эмоциялық күйлердің сыртқы көріністері.Күрделі эмоциялардын түрлері мен ерекшеліктері. Кеңіл, аффект, қүмарлық, стресс. Фру стация. Жеке адам уайымдарының субъективті күндылығына байланысты -альтруисттік, коммуникативтік, глориялык, гедонистік, практикалық, пугникалык, акизитивтік, гностикалык, гедонистік, практикалык, пугникалык, акизитивтік, гностикалык, эстетикалык, романтикалық. Фундаменталды эмоциялардағы - куану, танқалу, үялу, ашулану, корку, т.б. сиаштамасы.

9 тақырып. Сезім

Сезімдер мен эмоциялар туралы жалпы түсінік олардың қарым-қарсылык (полярлык) сапалары сезімдердің эквиваленттігі. Жоғары сезімдерінің сипаттамасы. Моральдік - жауапкершілгі, адалдық, әділеттік ерлік, .борыш т.б. интеллектуалдық - білімге қүмарлық, жанашылдық, болжау т.б. эстетикалык - әсем нәрселелердсн ляззат алу, өмірдегі сүлулык пен әдемділікті кере білу, сымбатты, сүлу омірге үйлесімді көріністерді тамашалау т.б.

10 такырып. Іс - әрекет психологиясы

Іс-әрекет туралы жалпы түсінік. Адам іс-әрекетін коғамдык және шығармашылык сипаты. Іс-әрекеггін қүрылымы. Интериоризация және экстериоризация процестерінің моні. Іс-орекет түрлері: ойын, оку, енбек. Ойын „әрекеті дамуына психикалык процесстерінің тәуелділігі. Әр түрлі іс-әрекеттердің калыптасу зандылы каіарі.і Ьі.іім, икем, дағды. Икем мен дагдының калыптасуы.

11 такырып. Жеке а іамныц іісихо.іоі ии.іык күрылы.мы

Жеке адам қүрылымындағы негізгі блоктар. Жеке адамның бағыттылығы, мүмкіншілігі, мінез және басқару жүйесі. Қүрылымдағы кабілеттер, темперамент, мінез, ерік сапалары, эмициялар, мотивация. Жеке адамнын қызығулары мен қажеттіктері. Қызығушылардың түрлері. Материалдык және рухани кажеттіліктер.

12 тақырып. XX ғасырдағы психологияның негізгі бағыттар
Бүрынғы замандағы ойыншылдардың жеке адам белсендігінің қайнар

көзі және адам өмірінің мәні женіндегі пікірлері 3. Фрейдтің психоаналитикалық теориясы. Бихевиоризм. Гештальт психология. А. Маслоудың өзін-өзі актуалды ету теориясы. Жеке адам дамуынын кезендері туралы Э. Эриксонның концепциясы.

13 такырып Қазіргі замандағы жеке адам теориялары

Қазіргі замандағы жеке адам теорияларын жүйелеудегі бес параметр бойынша негіз. Олар: мінез-күлықты түсіндіру тәсіл; жеке адам туралы мағлүмат алу тәсілі, жеке адамға деген көзқарас түрғысы; жастық диапозоны; жеке адамды суреттеудегі пайдаланатын үғымдар. Осыларға байланысты психо динамикалық, социодинамикалық, интеракционастік теориялардың типтері.

3.3 Семинар сабақтарының мазмұны

1 тақырып. Түйсік жекелеген түрлерінің сипаттамасы

Түйсік- бейнелеудің алғашкы процесі және коршаған болмысты тану ретінде. Түйсіктің бейнелеу объектілерінің материалды касиеттерінен тәуелділігі. Түйсіктің негізгі түрлері - статистикалык-динамикалык, етс укөру, тактильдікоинестетикалық-динамикалы, температуралы, дәмдік, иіс, вибрациялы, ауырсну, интероцептивті түсінулер. Химиялық, физикалык, механикалық түйсінулер.

2 такырып. Қабылдау және елес

Қабылдау сезімдік бейнелеудің негізгі процесі. Қабылдаудың касиеттері: заттылык, түтастык, категориялық, үғынымдылык. Апеперцепция. Адамның ортамен өзара әрекетіндегі кеңістік пен уакытты қабылдау.

3 такырып. Ойлау психологиясы

Ойлау туралы үғым. Ойлау және таным. Ойлаудың тікелей сезімталдық танымнан айырмашылығы. Ойлау және заттық-практикалык әрекет. Ойлаудың әлемді тану мен өзгертудегі рөлі. Ойлауды зерттейтін ғылымдардың аракатынасы.

4 такырып. Ее

Таным процесі ретінде естің ерекшілігі. Ес механизмдерін зерттеудегі пснхологиялык, физиологиялык, биологиялык келістерді бағалау. Ес түрлері мен процесстері. Мәліметтерді есте калдыру, есте сактау және кайта жаңғыртуды табысты үйымдастырудын шарттары. Практикалык білім 1. Ее типтін аныктау әнгімесі. Бағылау сүрақтары:


 1. Ее деп нені айтады?

 2. Ассоциация дегеніміз не, онын кандай түрлері бар?

 3. Естін негізгі процестерін атаныз?

 4. Естің кандай түрлері бар?

6 такырып. Сөйлеу

Сөйлеу туралы жалпы түсінік. Қарым-катынас ретіндегі сейлеу. Сейлеу мен ойлаудың байланысы. Сөйлеу түрлері. Бақылау сүрактары 1. Сейлеудің жалпы сипаттамасы кандай?

 2. Сөйлеудің мазмүндылығы мен мәнерлілігі дегеніміз не?

 3. Сөйлеудін анатомиялык-физиологиялық негіздері кандай?

 4. Сейлеудің қандай түрлері болады?

8 такырып. Жеке адамның эмоциялык еріктік сферасы. Эмоциялар

Эмоция туралы түсінік. Оның касиеттері. Эмоцияның жануарлар өмірінде және қоғамда дамуы. Жеке адамның касиеті ретінде эмоциялык калыптар түрлері. Эмоцияның сырткы көріністері. Ерік тіралы түсінік. Ерік амал және оның қүрылымы. Жеке адамның еріктік сапалары. Практикалык бөлім: Психологиялык есептер шығару

9 такырып. Сезімдер түрлері

Сезім туралы түсінік: оның касиеттері Сезімдердің жануарлар өмірінде және қоғамда дамуы. Жеке адамның касиеті ретінде сезімдер түрлері. Практикалык бөлім Психологиялык есептер шығару Бақылау сүрақтары 1. Эмоциялардың жалпы сипаттамасы кандай?

 2. Сезім мен эмоцияньщ бір-бірінен кандай айырмашылығы бар?

 3. Күрделі эмоциялардьщ түрлері кандай?

 4. Адамның жоғары сезімдерінің сипаты кандай?

 5. Ерік дегеніміз не?

 6. Еріктің физиологиялык негізін калай түсінуге болады?

 7. Еріктік амал кандай кезендерге бөлінеді?

 8. Күрделі ерікті амалдык күрылымы кандай?

 9. Адамның негізгі ерік сапаларына не жатады? Ю.Еріктік тәрбиелеу жолдары кандай?

11 такырып. Жеке адамнын психологиялык күрылымы Мінез-күльщ мотивтері мен бағыттылык туралы түсінік. Қызығулар.

Мазмүны, максаты, кендігі мен түрактығына байланысты кызығулардың

классификациялары.

1. Сенімдер. Дүниетаным және мүрат1. Анғарлмайтын түрткілер (Неосознаваемое побуждения)

3. Жеке адам мақсаттары мен талпыные дсш ейі

Практикалык бөлі.мі


 1. Мотивтер иерархиясын қүру. Қызығулар классификациясының схемасын жасау.

 2. «Диспозиция», «Атрибуция каузальная», «Теория конгвитивного диссонанса», «Теория конгвитивного соответсвия» деген үғымдарыньщ аныктамаларын психологиялың сөздіктен жазып алу.

13 такырып. Қазіргі замандагы жеке адам теориялары Адам дамуы мен оның жеке Адам болып калыптасуына биологиялық және әлеуметтік компоненттерінің ролі. Жеке адамның психикалық қүрылымындағы компоненттерінің мазмүны. Мінез-құлық мотивтері туралы түсінік:

а) түрлері, саналық деңгейі

б) жеке адамның кажеттіліктерінің көрінісі ретінде мотивтер.
Практикалық бөлім

Психологиялык есептерді шығару (Практикум по общей психологии. Н. И. Щербаков ред. М., Просвещение 190) Бакылау сүрактары 1. Жеке адамнын коғамдық мәнін қалай түсінуге болады?

 2. «Адам», «Индивид», «Жеке адам», «Даралық» дегеніміз не?

 3. Адамнын кажеттері мен мотивтері дегеніміз не?

4
. Бейімділік пен кызығу және олардың бір-бірінен айырмашыльщтары
неде?


1 такырып. Психология ғылым ретінде. Психология пәнінін калыптасуы

Психология аныктамасы. Психология пәні және объектісі. Ғылымға дейін және ғылыми психология.Психология пәнінің калыптасу кезеңдері. Аталған сұрақтарға дайындалып келу.

Үсынылатын әдебиеттер тізімі: [1] 15-25 бет, [3] 30-35 бет, косымша әдебиет [4] 10-15 бет.

2 тақырып: Психологиянын негізгі бағыттары

Психология пәні және міндеттері.Батыс психологияның негізгі бағыттары.

Совет үкіметінің және Қазакстандағы психологиянын негізгі багыттары атты такырып бойынша семинар сабағына дайындалу.

3 такырып: Психологиянын әдістемелік және теоретикалық негіздері

Психологияның ғылым жүйесінде алатын орны. Психологиядағы негізгі теоретикалык көзқарастар. Психологиядағы негізгі принциптер мен әдістер. Аталған сүрактарға дайындалып келу.

¥сынылатын әдебиеттер тізімі: [5] 25-45 бет, [3] 55-75 бет, косымша әдебиет [4] 14-26 бет

4 тақырып: Психология әдістері

Психология әдістері. Байкау және эксперимент. Әңгіме. Тест. Сүрактарына семинар сабағына дайындалып келу .

Ұсынылатын әдебиеттер тізімі: [2] 14-26 бет, [3] 45-55 бет, косымша эдебиет [4] 12-28 бет

5 такырып: Адам мен жануарлар психикасының дамуы Психикалық бейнелеудің теориясы. Психиканьщ тарихи дамуы.

Аталған сүрақтарға дайындалып келу.

Ұсынылатын әдебиеттер тізімі: [1] 25-36 бет, [3] 22-34 бет, косымша эдебиеттер [5] 8-25 бет

6 такырып: Адам психикасынын жаратылыстану гылымынын негіздері

Жүйке жүйесінін жалпы қүрылысы мен қүрылымдық бірліктері. Психиканың рефлекторлық табиғаты. Мен және психика. Адамның жоғарғы психикалык функциялары.

Үсынылатын эдебиеттер тізімі: [2] 121 -143 бет, [3] 55-75 бет, косымша эдебиет [5] 144-161 бет

7 такырып: Адам санасы

Адам санасынын табиғаты.Сананың пайда болуы мен дамуы. Сананың күрылымы. Аталған сүрактарга дайындалып келу.

8 такырып: Адам тұлга ретінде

Түлға туралы түсінік және мінездеме. Түлға және даралык. Түлға өзін-өзі баскара алатын жүйе ретінде. Түлға белсснділігі.

Үсынылатын эдебиеттер тізімі: [1] 2J2- 230 бет, [2] 99-110 бет, косымша эдебиет [3] 89-112 бет

1 такырып. Психология гылым ретінде. Психология панініц калыптасуы

Психология аныктамасы. Психология пәні лоне объектісі. Ғылымға дейін және ғылыми психология.Психология пәнінің калыптасу кезеңдері. Аталған сүрактарға дайындалып келу.

Үсынылатын эдебиеттер тізімі: [1] 15-25 бет, [3] 30-35 бет, қосымша эдебиет [4] 10-15 бет.

2 такырып: Психологиянын негізгі багыттары

Психология пәні және міндеттері.Батые психологиянын негізгі багыттары.

Совет үкіметінің және Қазакстандағы психологиянын негізгі бағыттары атты такырып бойынша семинар сабағына дайындалу.

3 такырып: Психологиянын әдістемелік және теоретикалык негіздері

Психологиянын гылым жүйесінде алатын орны. Психологиядагы негізгі теоретикалык кезқарастар. Психологиядагы негізгі принциптер мен әдістер. Аталған сүрактарға дайындалып келу.

Үсынылатын эдебиеттер тізімі: [5] 25-45 бет, [3] 55-75 бет, косымша эдебиет [4] 14-26 бет

4 такырып: Психология әдістері

Психология әдістері. Байкау жэне эксперимент. Әнгіме. Тест. Сүрактарына семинар сабағына дайындалып келу .

Үсынылатын эдебиеттер тізімі: [2] 14-26 бет, [3] 45-55 бет. косымша эдебиет [4] 12-28 бет

5 такырып: Адам мен жануарлар психикасынын дамуы

Психикалық бейнелеудің теориясы. Психиканың тарихи дамуы. Аталған сұрактарға дайындалып келу.

¥сынылатын әдебиеттер тізімі: [1] 25-36 бет, [3] 22-34 бет, косымша әдебиеттер [5] 8-25 бет

6 тақырып: Адам психикасынын жаратылыстану ғылымынын негіздері

Жүйке жүйесінің жалпы күрылысы мен күрылымдык бірліктері. Психиканың рефлекторлық табиғаты. Мен және психика. Адамның жоғарғы психикалык функциялары.

Ұсынылатын әдебиеттер тізімі: [2] 121 -143 бет, [3] 55-75 бет, косымша әдебиет [5] 144-161 бет

7 такырып: Адам санасы

Адам санасының табиғаты.Сананың пайда болуы мен дамуы. Сананың күрылымы. Аталған сүрақтарға дайындалып келу.

3.7 Сырттай окитын студенттерге арналган бакылау жүмыстары

1 такырып психологияда калыптаскан бағыт-бағдарлар жүйссіндегі орны

Психология пәні және оның міндеттері. Қазіргі заман психологиясының міндеттері. Психологияның ғылымдар жүйесіндегі орыны. Психология салалары.

Ұсынылатын әдебиеттер тізімі: [5] 15-35 бет, [3] 55-78 бет, косымша әдебиет [14] 90-105 бет.

2 такырып. Сана және өзіндік сана

Жануарлар мен адам психикасындағы айырмашылыктар. Еңбек және саналы іс-әрекет. Тіл және адам санасы. Сана және бейсана. Өзіндік сана.

Үсынылатын әдебиеттер тізімі: [2] 45-56 бет, [6] 30-35 бет, қосымша әдебиет [17] 110-115 бет.

3 такырып. Тән мен жан

Ми қүрылымы мен қызметі. Мидың ақпаратты кабылдау, өңдеу және сактау кызметі. Мидың іс-әрекеті бағдарламасын түзу, реттеу және бақылау кызметі. Ми кызметінің физиологиялык негіздері.

Үсынылатын әдебиеттер тізімі: [9] 65-75 бет, [1] 30-35 бет, қосымша әдебиет [17] 60-75 бет.

4 такырып. Іс-әрекет психологиясы

Іс-әрекет түсінігі және онымен байланысты психологиялык фактоллар. Іс- психологиялык факторлар. Адам іс-әрекетің қоғамдык және творчествалық сипаты. Іс-әрекеттің күрылымы.

Ұсынылатын әдебиеттер тізімі: [6] 69- 78 бет, [5] 80-95 бет, косымша әдебиет [15] 36-55 бет.

5 такырып. Адам аралык катынастар психологиясы

Адам аралык катынастар жөнінде жалпы түсінік. Адам аралык катынастар жөнінде жалпы түсінік. Адамдардын бірін-бірі кабылдау мен тү сінуі. Ганым мен т^сінісудегі кателіктер себебі.

Ұсынылатын әдебиеттер тізімі: [2] 125-135 бет, [3] 130-137 бет, косымша әдебиет [4] 10-15 бет.

6 такырып. Тілдесу психологиясы

Тіл қатынасы жөнінде түсінік. Тілдесу - акпарат алмасу күралы. Сөйлеу. Сөз (сейлеу) кызметтері. Сөйлеудің түрлері.

Үсынылатын әдебиеттер тізімі: [5] 25-35 бет, [6] 20-45 бет, косымша әдебиет [17] 70-85 бет.

7 такырып. Ее

Ее туралы жалпы түсінік сонымен катар ее теориялары. Ее түрлері. Ее процестері. Адам өмірі мен іс-әрекетіндегі өсуінің маңызы.

Үсынылатын әдебиеттер тізімі: [3] 75-85 бет, [6] 80-95 бет, қосымша әдебиет[13] 110-115 бет.

8 такырып. Тілдесу психологиясы

Тіл катынасы жөнінде түсінік. Тілдесу - ақпарат алмасу күралы.

Сөйлеу және онын кызметтері. Сөйлеудің адам өміріндегі манызы. Сөйлеудің тілден айырмашылығы. Сөйлеумен тілдің байланыстылығы.

Үсынылатын әдебиеттер тізімі: [1] 25-36 бет, [3] 22-34 бет, қосымша әдебиеттер [5] 8-25 бст

9 такырып.Зейін

Зейін жөнінде түсінік. Зейін түрлері. Зейіннің маңызы. Зейін физиологиялық негізі. Зейіннің негізгі касиеттері.

Үсынылатын әдебиеттер тізімі: [2] 121 -143 бет, [3] 55-75 бет, қосымша әдебиет [5] 144-161 бет

10 такырып. Сезім

Сезім лшнінде түсінігі. Сезім ерекшеліктері. Сезім кызметтері. Сезім негіздері. Сезім түрлері. Жоғары деңгейдегі сезімдері. Эмоция мен сезімдердің сырткы көріністері

Үсынылатын әдебиеттер тізімі: [1] 212- 230 бет, [2] 99-110 бет, косымша әдебиет [3] 89-112 бет

11 такырып. Жеке адамнын бағыт-бағдары

Өмірлік бағыт-бағдар жеке адамнын жүйелестіруші касиеті ретінде оның психологиялык калпын айкындайды. Бағыт-бағдар күрамына өзара байланысты, деңгейлі жағынан бірінен бірі жоғары бірнеше формалар кіреді: күмарлык, ниет, үмтылыс, кызығу, бейімділік, мүрат, көзкарас, наным.

Үсынылатын әдебиеттер тізімі: [6] 25- 29 бет, [7] 48-59 бет, косымша әдебиет [12] 43-57 бет

12 такырып. Жеке адам

Әлеуметтік катынастар субъекті әрі әлеуметтік мәнді касиеттердін иегері ретінде әрбір адам - жеке адам болып сипатталады. Жеке адамның дербестілігі. Жеке адамдық рефлексия. Жеке адам сапалары.

Үсынылатын әдебиеттер тізімі: [7] 112-130 бет, [8] 107-110 бет, косымша әдебиет [20] 130-213 бет
¥сынылатын эдебиеттер тізімі


Форма ФСО ПГУ 7.18.1/10Выписка из рабочего учебного плана специальности(ей)
0505*03"- психология бакалавр мамандықтын оку жұмыс жоспарынан көшірме

Поннің атауы: «Жалпы психология»^Оку түрі

Бақылау түрі

Сағ. бойынша студенттердің жүм.келемі

Семестр және курс бойынша сағаттын бөлінуі

емтихан

сынақ
о,

РГР

Бақылау жұмысы

барлығы

Дәріс

ф н

лаб

СӨЖ

Доріс

Тэж

лаб

СӨЖ

жал пы

ауд

сөж

МБ

сау
2
135

45

90

/ _ семестр

семестр

ЖОБ

базасында күндізгІ

30

1

15

90/ семестр

2, семестр

ОБН

базасында сырттай

2
135

18

117

12

б! |з|9

1 семестр

2 семестр

ЖКБ

жогары

кәсіби

6ІЛІМ


негізінде сырттай

1

1

135

18

117

12

6


Негізгі эдебиеттер тізімі:

1.Жалпы психология. В.В.Богословскийдің, А.Г.Ковалевтің, А.А.Степановтын аударылған

оку кұралы. А., Мектеп, 1980

2.Психология. К-Жарыкбаев. А., Білім, 1993

З.Жалпы психология. Т.Тәжібаев. А., Қазақ университет! 1993

4.Әдеп және жантану. Қ.Жарыкбаев, Табылдиев Ә. А., Атамұра-Қазакстан, 1994

5.Қазак тәлім-тәрбиесі. Қ.Жарыкбаев, Қалиев С.К. А., Санат, 1995

б.Жас және педагогикалык психология. Мұқанов М. А., 1981

7.Балалар психологиясының танымдык жаттығулар мен тапсырмалар. А., Рауан, 1994 Қосымша әдебиетгір тізімі:

8.¥лттық психология. Елікбаев Б.Н. А., Қазақ университеті. 1992

9.Үлттық психологиянын сипаты. Жукеш К. А., 1993

Ю.Қызыкты психология. Алдамұратов Ә. А., Қазақ университеті. 1992

П.Курс общей возрастной и пед. психологии. М.В.Гамезо. М, Просвещение, 1982

12.Общая психология. А.В.Петровский. М, Просвещение, 1986

13.Общая психология. В.В.Богословский, т.б. М., Просвещение, 1981

14.Хрестоматия по общей психологии. МГУ, 1979

15.Практикум по общей психологии. М., Просвещение, 1990

16.Практикум по возрастной и пед. психологии. М, Просвещение, 1981

17.Психология. Немов Р.С. М.г, Просвещение, 1996.

18.Жантану негіздері. Сәбет БАП-БАБА. А., Дэнекер 2001.


Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Жұмыс бағдарламасы қазақстан тарихының тарихнамасы пәні бойынша 050203-Тарих мамандығының студенттеріне арналған
umk -> Программа дисциплины Форма для студентов ф со пгу 18. 2/07
umk -> Жұмыс бағдарламасы шет елдер тарихының тарихнамасы пәні бойынша 050203-Тарих мамандығының студенттеріне арналған Павлодар
umk -> АќША, несие, банктер
umk -> Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы
umk -> Пәннің жұмыс Нысан
umk -> Web-технологияныњ ±ѓымдары
umk -> Программа дисциплины для студентов
umk -> Ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk -> Јдістемелік нўсќаулыќ


Достарыңызбен бөлісу:
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет