Пщн: алгебра Та›ырыбы: На›ты сандар туралы жалпы ±“ым. Типіжүктеу 1.35 Mb.
бет3/6
Дата21.04.2019
өлшемі1.35 Mb.
1   2   3   4   5   6

Сынып:8ПЩн: алгебраТаырыбы: Арифметикалы› квадрат тЇбірдіЈ ›асиеттері.Есептер шы“ару.Типі: жаЈа материалды тереЈдету.Масаты: Білімділік: О›ушыларды квадрат тЇбірдіЈ ›асиеттері жайлы ал“ан білімдерін одан Щрі тереЈдету.. Дамытушылы›: О›ушылардыЈ ойлау ›абілеттерін дамыту, пЩнге деген ›ызы“ушылы›тарын арттыруТЩрбиелік: О›ушыларды йз бетінше есеп шы“ару“а, ізденуге, тез ойлап, тез ›орыту“а жЩне сййлеу мЩнеріне тЩрбиелеу.СабатЇрі: практикалы›Сабакйрнекілігі: о›улы›.Сабабарысы: °йымдастыру.

 • ®й ж±мысын тексеру.

  1. љайталау. Арифметикалы› квадрат тЇбір деген не?Кйбейтіндіден ›алай арифметикалы› квадрат тЇбір табамыз?Бйліндіден ›алай табамыз.?.Мысал келтіріЈдер.Есептер шыару.Оулытан: №59, №60, №63, №64, №65ДеЈгейлік тапсырмалар: А тобы: 1. теЈдіктері д±рыс па? 2. В тобы: 1. ирнектіЈ мЩнін тап: м±нда“ы 2. Есепте: С тобы: ирнектіЈ мЩнін тап. 1. 2.а) б)љорытынды®й ж±мысы. №58, №62, Баалау.  Тексерілді: Н±ржанова Б.љ
  Саба› №16. 8.10.16ж

  Сынып:8

  ПЩн: алгебра

  Таырыбы: Арифметикалы› квадрат тЇбірдіЈ ›асиеттері.Есептер шы“ару.

  Типі: жаЈа материалды бекіту.

  Ма›саты:

  Білімділік: О›ушыларды квадрат тЇбірдіЈ ›асиеттері жайлы ал“ан білімдерін бекіту жЩне іс жЇзінде ›олдана білуге да“дыландыру.

  Дамытушылы›: О›ушылардыЈ ойлау ›абілеттерін дамыту, пЩнге деген

  ›ызы“ушылы›тарын арттыру  ТЩрбиелік: О›ушыларды йз бетінше есеп шы“ару“а, ізденуге, тез ойлап, тез

  ›орыту“а жЩне сййлеу мЩнеріне тЩрбиелеу.  СабатЇрі: практикалы›

  Сабакйрнекілігі: о›улы›.

  Саба› барысы:

  1. °йымдастыру.

  2. ®й ж±мысын тексеру. №58, №62

  3. љайталау.

  4. Арифметикалы› квадрат тЇбір деген не?

  5. Кйбейтіндіден ›алай арифметикалы› квадрат тЇбір табамыз?

  6. Бйліндіден ›алай табамыз.?

  7. .  8. Мысал келтіріЈдер.

  9. Бекіту.

  1. Оулытан: №61, №66

  2. издік ж±мысы:

  1-н±с›а. 1. ЕсептеЈдер:

  1.

  3.

  2. ирнектіЈ мЩнін табыЈдар:

  1.

  3. йрнегін жай саендар тЇбірлерініЈ кйбейтіндісі тЇрінде жазыЈдар.

  4. тепе-теЈдігін дЩлелде.


  2-н±с›а. 1. ЕсептеЈдер:

  1.

  3.

  2. ирнектіЈ мЩнін табыЈдар:

  1.

  3. йрнегін жай саендар тЇбірлерініЈ кйбейтіндісі тЇрінде жазыЈдар.

  4. тепе-теЈдігін дЩлелде.


  1. љорытынды

  2. ®й ж±мысы. №43, №48 (есептер жина“ынан)

  3. Ба“алау.


  Тексерілді: Н±ржанова Б.љ
  Саба› №17 10.10.16ж

  Сынып:8

  ПЩн: алгебра

  Таырыбы: Арифметикалы› квадрат тЇбірдіЈ ›асиеттері.Есептер шы“ару.

  Типі: жаЈа материалды бекіту.

  Ма›саты:

  Білімділік: О›ушыларды квадрат тЇбірдіЈ ›асиеттері жайлы ал“ан білімдерін бекіту жЩне іс жЇзінде ›олдана білуге да“дыландыру.

  Дамытушылы›: О›ушылардыЈ ойлау ›абілеттерін дамыту, пЩнге деген

  ›ызы“ушылы›тарын арттыру  ТЩрбиелік: О›ушыларды йз бетінше есеп шы“ару“а, ізденуге, тез ойлап, тез

  ›орыту“а жЩне сййлеу мЩнеріне тЩрбиелеу.  СабатЇрі: практикалы›

  Сабакйрнекілігі: о›улы›.

  Саба› барысы:  1. °йымдастыру.

  2. ®й ж±мысын тексеру.

  ІІІ.Есептер шы“ару


  1. №61.ирнектіЈ мЩнін табыЈдар:√1,1*√9,9=√11*99*0,1*0,1=11*3*0,1=3,3√0,12*√48=√0,01*12*12*4=0,1*12*2=2,4√29 /√725=√29/725=√29/(2925)=1/5√4,68/√13=√0,36=0,6№62√10=√2√5 √42=√3√2√7√65=√5√13√110=√11√2√5№632√7+5√3+1/2 √6=22,65+51,73+0,52,45=5,3+8,65+1,225=15,175≈5,18№64.

  1. √612-602=√61-60√61+60=1*11=11

  Саба›ты ›орытындылау

  ®йге: №65
  Ба“алау

  Тексерілді: Н±ржанова Б.љ

  КЇні:17.10

  ПЩн: алгебра

  Сынып: 8

  Саба› та›ырыбыљ±рамында квадрат тЇбірлері бар йрнектерді тепе-теЈ тЇрлендіру.


  1. Сабамасаттарыбілімділік о›ушыларды тЇйіндес йрнек ±“ымымен таныстыру; кйбейткішті тЇбір белгісініЈ алдына шы“ару, тЇбір белгісініЈ ішіне енгізу, бйлшектіЈ бйлімін иррационалды›тан босату сия›ты тЇрлендірулермен таныстыру..

  2. дамытушылы логикалы› ойлау ›абілеті мен да“дыларын жетілдіру, белсенділіктерін, математика“а деген ›ызы“ушылы›тарын арттыру;

  3. тЩрбиелік о›у“а, саналы сезімге, жауапкершілікке, йз бетінше еЈбектенуге тЩрбиелеу.

  Сабатипі жаЈа материалды меЈгеруСабакйрнекілігі.формулалар

  1. Саба› Щдістері:ауызша, кйрнекілік, йз бетімен ж±мыс, топпен ж±мыс.Сабабарысы°йымдастыруЖаЈа материалды меЈгеруге дайынды›.

  1. ирнек деген не?

  2. Рационал йрнектерді ›алай тЇрлендіреміз?

  3. ТЇбір, арифметикалы› квадрат тЇбір деген не?

  4. Арифметикалы› квадрат тЇбірдіЈ ›андай ›асиеттерін білесіЈдер?

  1. ЖаЈа материалды меЈгеру.

  Квадрат тЇбірлері бар йрнектерді тЇрлендіру Їшін бірнеше Щдістерді ›олданамыз.

  1. Кйбейткішті тЇбір белгісініЈ алдына шы“ару.

  Мысалы:

  1. Кйбейткішті тЇбір белгісініЈ ішіне енгізу.

  Мысалы:

  1. БйлшектіЈ бйлімін иррационалды›тан босату.

  Мысалы:1.

  2. .  1. ЖаЈа материалды меЈгергенін тексеру.

  О›улы›пен ж±мыс. №71, №73, №75, №76, №78

  љорытынды

  ®йге:

  Ба“алау

  №74


  Саба› №10

  Тексерілді: Н±ржанова Б.љ

  КЇні:19.10

  ПЩн: алгебра

  Сынып: 8

  Саба› та›ырыбыљ±рамында квадрат тЇбірлері бар йрнектерді тепе-теЈ тЇрлендіру.


  1. Сабамасаттарыбілімділік о›ушыларды тЇйіндес йрнек ±“ымымен таныстыру; кйбейткішті тЇбір белгісініЈ алдына шы“ару, тЇбір белгісініЈ ішіне енгізу, бйлшектіЈ бйлімін иррационалды›тан босату сия›ты тЇрлендірулермен таныстыру..

  2. дамытушылы логикалы› ойлау ›абілеті мен да“дыларын жетілдіру, белсенділіктерін, математика“а деген ›ызы“ушылы›тарын арттыру;

  3. тЩрбиелік о›у“а, саналы сезімге, жауапкершілікке, йз бетінше еЈбектенуге тЩрбиелеу.Сабатипі жаЈа материалды меЈгеруСабакйрнекілігі.формулалар

  1. Саба› Щдістері:ауызша, кйрнекілік, йз бетімен ж±мыс, топпен ж±мыс.Сабабарысы°йымдастыруљайталау с±ратарыирнек деген не?

  2. Рационал йрнектерді ›алай тЇрлендіреміз?

  3. ТЇбір, арифметикалы› квадрат тЇбір деген не?

  4. Арифметикалы› квадрат тЇбірдіЈ ›андай ›асиеттерін білесіЈдер?

  1. Математикалы› диктант

  1. Кйбейкішті тЇбір таЈбасыныЈ алдына шы“ар: .

  2. ирнектіЈ мЩнін тап: .  1. 3. БйлшектіЈ бйліміндегі иррационалды›тан арыл:. О›улы›пен ж±мыс.О›улы›пен ж±мыс. №76, № 81, №83, №84љорытынды

  ®йге:

  Ба“алау

  №79, №82,


  Тексерілді: Н±ржанова Б.љ

  КЇні:24.10  ПЩн: алгебра

  Сынып 8

  Сабатаырыбы: Квадрат тЇбірлері бар йрнектерді тЇрлендіру.

  Сабатипі: жаЈа материалды тереЈдету

  Саба› ма›саттары:

  1. білімділік о›ушылардыЈ тЇйіндес йрнек, кйбейткішті тЇбір белгісініЈ алдына шы“ару, тЇбір белгісініЈ ішіне енгізу, бйлшектіЈ бйлімін иррационалды›тан босату жайлы ал“ан білімдерін одан Щрі тереЈдету..

  2. дамытушылы логикалы› ойлау ›абілеті мен да“дыларын жетілдіру, белсенділіктерін, математика“а деген ›ызы“ушылы›тарын арттыру;

  3. тЩрбиелік о›у“а, саналы сезімге, жауапкершілікке, йз бетінше еЈбектенуге тЩрбиелеу.

  Сабакйрнекілігі: компьютер, интерактивті та›та, карточкалар.

  Саба› Щдістері: ауызша, кйрнекілік, йз бетімен ж±мыс, топпен ж±мыс.

  Саба› барысы:

  1. °йымдастыру кезеЈі.

  2. ®й ж±мысын тексеру. №79

  3. љайталау.

  4. Рационал йрнектерді ›алай тЇрлендіреміз?

  5. ТЇбір, арифметикалы› квадрат тЇбір деген не?

  6. Арифметикалы› квадрат тЇбірдіЈ ›андай ›асиеттерін білесіЈдер?

  7. Квадрат тЇбірлері бар йрнектерді ›алай тЇрлендіруге болады?

  8. Есептер шы“ару

  84,85,86,87


  1. љорытынды

  2. ®й ж±мысы№88,89

  3. . Ба“алау.


  Саба› №11

  ПЩн: алгебра

  Сынып: 8

  Сабатаырыбы: Квадрат тЇбірлері бар йрнектерді тЇрлендіру.

  Сабатипі: ЖЇйелеу жЩне тереЈдету.

  Саба› ма›саттары:

  1. білімділік о›ушылардыЈ та›ырып бойынша ал“ан білімдерін тереЈдетіп, жина›тау, жЇйелеу..

  2. дамытушылы логикалы› ойлау ›абілеті мен да“дыларын жетілдіру, белсенділіктерін, математика“а деген ›ызы“ушылы›тарын арттыру;

  3. тЩрбиелік о›у“а, саналы сезімге, жауапкершілікке, йз бетінше еЈбектенуге тЩрбиелеу.

  Сабакйрнекілігі: компьютер, интерактивті та›та, карточкалар.

  Саба› Щдістері: ауызша, кйрнекілік, йз бетімен ж±мыс, топпен ж±мыс.

  Саба› барысы:

  1. °йымдастыру.

  2. ®й ж±мысын тексеру. №79, №82,

  3. Д±рыс жауабын тап. (Та›тада с±ра›тар болады)

  √50√203√5√45√605√2-2√52√15

  1. ДеЈгейлік тапсырмалар.

  А тобы:1.Кйбейткішті тЇбір белгісініЈ алдына шы“ар:

  2. Кйбейткішті тЇбір белгшісініЈ ішіне енгіз:

  В тобы: 1. ирнекті ы›шамда: .

  2. Салыстыр:

  3. БйлшектіЈ бйлімін иррационалды›тан босат:

  С тобы:1. ирнекті ы›шамда:

  2. Бйлшекті ›ыс›арт.


  1. Оулыпен ж±мыс. №85,№86, №88, №90

  2. љорытынды

  3. ®й ж±мысы.№87, №89

  4. Ба“алау


  Саба› №12

  ПЩн: алгебра

  Сынып: 8

  Сабатаырыбы: Квадрат тЇбірлері бар йрнектерді тЇрлендіру.

  Сабатипі: ›орытындылау саба“ы

  ТЇрі: практикалы›

  Саба› ма›саттары:

  1. білімділік о›ушылардыЈ та›ырып бойынша ал“ан білімдерін тереЈдетіп, жина›тау, жЇйелеу, бекіту.

  2. дамытушылы логикалы› ойлау ›абілеті мен да“дыларын жетілдіру, белсенділіктерін, математика“а деген ›ызы“ушылы›тарын арттыру;

  3. тЩрбиелік о›у“а, саналы сезімге, жауапкершілікке, йз бетінше еЈбектенуге тЩрбиелеу.

  Сабакйрнекілігі: компьютер, интерактивті та›та, карточкалар.

  Саба› Щдістері: ауызша, кйрнекілік, йз бетімен ж±мыс, топпен ж±мыс.

  Саба› барысы:

  1. °йымдастыру.

  2. Ой ›оз“ау.

  3. Ауызша есептеу.

  4.ЖаЈа материалды меЈгеру.

  5. Сергіту сЩті.

  6. «БіліміЈді сынап кйр»о›улы›пен ж±мыс.

  7. ›орытынды.

  8. ® й ж±мысы.

  Карточка 1

  1. Есепте: ;

  2. Салыстыр: ;  3. ирнекті ы›шамда:


  Карточка 2

  1. Есепте: ;

  2. Салыстыр: ;  3. ирнекті ы›шамда:

  Карточка 3

  1. Есепте: ;

  2. Салыстыр: ;

  3. ирнекті ы›шамда:

  1. °йымдастыру кезеЈі. СЩлеметсіздер ме, балалар! ОтырыЈыздар. БалалардыЈ саба››а даярлы“ын тексеру. БЇгінгі біздіЈ та›ырыбымыз: «Квадрат тЇбірлері бар йрнектерді тЇрлендіру. БЇгін біз саба›та тЇрлендірудіЈ ›асиеттерін ›айталаймыз.

  2. «љайталау – о›у анасы».(слайд4)

  А) Арифметикалы› квадрат тЇбірдіЈ аны›тамасы.

  В) Арифметикалы› квадрат тЇбірдіЈ ›асиеттері.

  С) Квадрат тЇбірлері бар йрнектерді тЇрлендірудіЈ тЩсілдерін ата.

  Д) Шрбір тЩсіл жайлы ашып айт.

  Кім шапшаЈ?”(слайд5)  3. Математика тарихынан(слайд6)

  М±“алім. Шр›ашан жаЈа ±“ымды, аны›таманы енгізген, теореманы дЩлелдеген математик-“алымныЈ атын білу бізге ›ызы›. Ал балалар, ›ай “алым “ылым“а бірінші болып арифметикалы› квадрат тЇбір ±“ымын енгізді? Осы адамныЈ фамилиясыныЈ жанында еЈ Їлкен сан мЩні болады.

  Та›тада “алымдардыЈ тегі жЩне математикалы› йрнек жазылып т±рады:(слайд7)

  Рене Декарт (1596-1650) француз математигі, Щрі философы. 1637жылы

  арифметикалы› квадрат тЇбір ±“ымын “ылым“а енгізген. 1626 жылы нидерланды математигі А.Ширар тЇбірді мын тЇрде белгілеген V. (та›тада суреті шы“ады)

  4. «Тест». изіндік ж±мыс. (слайд8)

  Тест.

  1. йрнегініЈ мЩнін есепте

  а) 0,72; в)0,1 с)0,2 d)-0,2
  2. йрнегініЈ мЩнін тап.

  а) 27; в)11 с)-11 d)12


  3. Амалдарды орында:

  а) -7,7; в)-11,9 с)4,1 d)47


  4. бйлшегін иррационалды›тан босат.

  а) ; в) с) d)


  5. бйлшегін иррационалды›тан босат.

  а) ; в) с) d)

  Жауаптары: (слайд9)

  1. с


  2. а

  3. а


  4. с

  5. а
  љате жіберген есептерді тал›ылау.  5. Сергіту сЩті(слайд10) Д±рыс жауап›а ›олдарын жо“ары кйтереді, ›ате болса ал“а созады.

  1. Бірдей кйбейткіштерден т±ратын кйбейтінді дЩреже д.а. (+)

  2. Негіздері бірдей дЩрежелерді кйбейткенде, дЩрежелерін ›осамыз.(+)

  3. Тік б±рыштыЈ йлшемі 1800-›а теЈ. (-)

  4. функциясыныЈ графигі парабола. (+)

  5. функциясыныЈ графигі гипербола (-)

  6. 23=8 (+)

  7. 4*4=-16

  8. (-5)2=-25 (-)


  6. О›улы›пен ж±мыс. «Білімдіге – биіктен орын» (слайд11)

  80, №89 (1,3), №93  7. љорытынды: Балалар йздері ›орытады. (слайд12)

  8. ®й ж±мысы. № 89(2,4), № 91, №92. (слайд13)

  9. Ба“алау

  Тексерілді: КЇні: 29.10

  О›у ісініЈ меЈгерушісі: Н±ржанова Б.љ
  СабатыЈ таырыбы:§5. функциясы жЩне оныЈ ›асиеттері мен графигі

  СабатыЈ типі: жаЈа материалды бекіту.

  Каталог: kopilka -> uploaded files
  uploaded files -> Сабақтың тақырыбы:: § 41. Тынысалудың маңызы. Тыныс алу мүшелері Сабатың мақсаты: : Білімділік
  uploaded files -> 1. Өсімдіктердің қай мүшесінде мынадай ұлпалар кездеседі: қабықша
  uploaded files -> Сабақтың тақырыбы: Ана тілінің қызметі Сабақтың мақсаты: Білімділік
  uploaded files -> Сабақ Тақырыбы: «Кеңсе тауарлар дүкенінде»
  uploaded files -> Сабақтағы тақырыпты толық қамтитын, әр түрлі деңгейдегі есептерді шығара білу іскерлігі, оқытудың дәстүрлі және ғылыми жетілдірілген
  uploaded files -> Сабақтың тақырыбы: «Иықты киімдер, оның түрлері»
  uploaded files -> Мамандыќќа баулу курсы
  uploaded files -> Сабақтың тақырыбы: Суретті басуға дайындау
  uploaded files -> Сабақтың мақсаты: «Қазақстан тарихы бойынша әңгімелер»


  Достарыңызбен бөлісу:
 • 1   2   3   4   5   6


  ©kzref.org 2019
  әкімшілігінің қараңыз

      Басты бет